02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 22
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ތަކުލީފު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައި ތިބީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ އަވައިގައި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އަނެއް ކަމަކީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ޖެހުނު ދަތި ހާލެއްގެ މަންޒަރެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 62
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

05 ޖުލައި

July 05, 2018 19
ބަނބުކެޔޮ: ކާނާ ޔަގީންކުރަން ކުޑަ މިންވަރެއް

މާ ބޮޑު އަގެއް ހުރި އެއްޗެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް ނާރަފާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާދިޔާ އިބްރާހީމް އަށް، އެންމެ ބަނބުކެޔޮ ގަހަކީ ވެސް އާއިލާއަކަށް ފަންސާހަކަށް އަހަރު ވަންދެން ފައިދާހުރި ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތި ހާލަތެއްގައި ކާނެ އެއްޗެއް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރަން އިންދައި ހެއްދިދާނެ މުހިއްމު ބާވަތަކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 50
ސައިކަލެއް ނެތް ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވާނީ ކުޑަފަރީތަ؟

ހިތްގައިމު ކުޑަ ރަށެކެވެ. މަގުމަތީގައި މިނިވަންކަމާ އެކު ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅެ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފިކުރެއް ނެތި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު ދުއްވާއެއްޗެހި ގިނަވެ، ނ. ކުޑަފަރީގެ މި އަމާން މާހައުލު ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވާން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ކުޑަފަރީއަކީ އާއްމުކޮށް ދުއްވާ އެއްވެސް ވެހިކަލެއް ނެތް...

08 ޖޫން

June 08, 2018 52
ރޯދަ ވީއްލީ ބިދޭސީންނާ އެކު، މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟

ބިދޭސީންތަކަކާ އެކު ރޯދަ ވީއްލަން އިށީން އިރު، މީހަކު އައިސް ފާޑުކިޔާފާނެ ކަމަކަށް ހަސަން އަހުސަންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބުދަދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބައެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ އިންދާ ދިވެއްސަކު އައިސް ކުރި ކަމަކީ އެއީ އެވެ. އަހުސަން އެ ވާހަކަ ފޭސްބުކްގައި ކިޔައިދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
މިއަދު އެންމެ ހިނގީ ތަށިބަރި

ކުކުޅު ރިހަ އާއި ސަޓަންޏާއި ޕިރިނީ އަޅާފައި ހުރި ތަށިބަރިއެއް މުހައްމަދު ރައްޒާނަށް މިއަދު ލިބުނެވެ. އެ އެއްޗެހި ކައި ހުސްކޮށްފައި މާދަމާ ރައްޒާން އެ ތަށިބަރި ރައްޓެއްސަކަށް ފޮނުވާނީ އޭނާގެ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހިން ބައެއް އަޅައިފަ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 4
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި އޮންނަންވީ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން

ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެއީ މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް މަގުސަދެވެ. ސަލާމަތާއި އަމާންކަމާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ލަފުޒަކީ "އައްސަލާމް" އެވެ. އައްސަލާމް އަކީ ﷲ ގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ. ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާ ގޮތުން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 30
ޒުވާނެއްގެ ގަލަމުން ފާތުމަ، ފިރިހެން ފާތުމައެއް ނޫން

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިދިޔަ ރޯދަ މަހު އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ "މިއީ ކާކު؟" މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެ މަޖަލުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ފޮނުވި ކަޅާއި ހުދުގެ ފޮޓޯއަކުން ފެނުނީ ދަނޑިގަނޑެއް ހިފަހައްޓާލައިގެން ކެމެރާ އަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެކެވެ. އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ގިނަ މީހުންނަށް...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 10
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގައި ދިވެހިން ނަމޫނާއަކަށް

ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކުން ސަލާމަތްވާން މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުން ބަންގްލަދޭޝް އަށް ހިޖުރިކުރި ރެފިއުޖީންނަށް ކުއްލި އެހީ ހޯދަން ބައިނަލްއަގުވާމީ ރެޑް ކްރޮސް އަދި ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމާއަތުން (އައިއެފްއާރުސީ) ކުރި އިލްތިމާސަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އިޖާބަދިން އިރު ރާއްޖެ އިން ވެސް އެކަމަށް ތަރުހީބު ދިނެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރެޑް...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 10
ޚިތާނު ޕާޓީތަކުގެ އަޑު މާ ގަދައީތަ؟

ދިވެހިންނަށް، ޚިތާނުކުރުމަކީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ މުނާސަބަތެކެވެ. ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރިކޮށް ކެއިންބުއިމާއި ލަވަ އާއި ނެށުމުގެ ތެރެއިން ފާހަގަކުރާ މަޖަލެކެވެ. އެކަމާ ހެދި އުނދަގޫވޭ ހެއްޔެވެ؟

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 27
63 މަރު: އިންސާފު ކޮބާ؟ ހުއްޓޭނީ ކޮން އިރަކު؟

ވޭތުވެދިޔަ 16 އަހަރު ތެރޭ 63 ގަތުލެވެ. ގިނައިން، ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކޮށާލާފައިވާ މީހުންނެވެ. ބައެއް ފަހަރު، އެހެން މީހެއް ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުމަކުން "މަރާލެވިފައިވާ" ކުށެއް ނެތް ޒުވާނުންނެވެ. އަނިޔާވެރިންގެ އަތްދަށުވި މައުސޫމް ކުޑަކުދިންނެވެ. އެ މީހުންގެ ވާހަކަ އިން މި ހަފްތާގައި ގިނަ ބަޔަކު ސިހިއްޖެ އެވެ. ރުޅިއަތުވެއްޖެ...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 1
އަބަދުވެސް އެހީވާން ތައްޔާރަށް، ބަދަލުގައި އުފާވެރިކަން

ހިލޭސާބަހަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން އިހުސާސްކޮށްފިން ހެއްޔެވެ؟

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 26
ކުށްކުރުމާއި ސިޔާސީ ހައިޖާނު: އަޑީގައި ކޮން ކަމެއް؟

ބޮޑުންނާއި ކުށްވެރިންގެ ގުޅުން އެއީ ސިއްރެއް ނޫނެވެ. ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން ފައިސާ ދީގެން ގޭންގުތައް ލައްވައި އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގުވާކަން ވެސް ދިރާސާ އިން އެނގި ލިޔެފައި ވެސް ވެ އެވެ. މި ހަގީގަތަށް ބަލާ އިރު، ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުންތަކާއި އިންތިޚާބުގެ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވެގެން ދާކަން އެއީ...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2017 105
ސާރު، ދާލަން، ބުރިޖު - ކަމުދޭތަ؟

ދިވެހި ބަހުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ފަސޭހަކަމާއި ބޭނުންތެރިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވާހަކަދެކެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގެ މަގްބޫލުކަމާ އެކު ފުޅާވެގެން ގޮސްފައިވާ މި ބަހުސްގެ ފޯރި ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ގަދަކޮށްލަނީ ދިވެހި ބަހުގެ އެކެޑަމީން އަލަށް ހަދާ ލަފްޒުތަކެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި ތައާރަފްކުރި ތިން...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 9
އުފަންވީ މާ އަވަހަށް: އުއްމީދު އަދި އެތައް ފިލާވަޅެއް

ބަނޑަށް 24 ހަފްތާގައި އަހްޔާން އުފަންވި އިރު ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 642 ގްރާމެވެ. ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހި ތިން މަސް ވަންދެން އެންއައިސީޔޫގައި އޭނާ ބޭއްވި އެވެ. މިހާރު އަހްޔާންއަކީ ލަވަ އަޑުއަހަން ލޯބިކުރާ، ފީކޯތް ކުޅެން ފޯރި ހުންނަ، އުފާވެރި ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޝާހިދާގެ ބަހުން ނަމަ "ދުވަހަކު ވެސް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 50
މާލެ-ރާއްޖެތެރެ އިން ލިޔުންތެރިއަކު ކިޔައިދޭ ހަގީގަތް

މިހާރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މާލެ އަށް ތޮއްޖެހިފައި އޮތަސް މީގެ 90 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅުނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ނުވަ ޕަސެންޓެވެ. މިއީ ބައެއް މީހުންނަށް މާ މުހިއްމު މައުލޫމާތަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މި ހަގީގަތް އެނގުނު ވަގުތަކީ މުނާ މުހައްމަދުގެ "ހަޔާތުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ސިކުންތުކޮޅެ"ކެވެ. ދެން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 108
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 14
ތިން ފިލްމު، ބޮޑު ތިން މައްސަލަ، ބަލައިލުން މުހިއްމު

ކޮންމެ ދުވަހަކު ފެންނަ މަންޒަރުތަކާއި ކުރެވޭ ތަޖުރިބާތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކާ މެދު ކިހާ ވަރަކަށް ފިކުރުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ މިއީ ގައިމު ވެސް މިހާރަށް ވުރެ މާ ފުންކޮށް އަދި ފުޅާކޮށް ވިސްނަން ބާރުއަޅާނެ ތިން ފިލްމެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 23
ސަފީރު ސަރީރުގެ ވަދާއީ ތަގުރީރާއި ދަރިކަނބަލުން

ސޫޓެއްގައި އަހުމަދު ސަރީރު ހުންނެވީ ތަގުރީރެއް ދެއްވާށެވެ. އެއީ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ނިއު ޔޯކް ބާކްލޭ ހޮޓެލްކަން ޕޯޑިއަމްގައި ހުރި ލޯގޯ އިން އެނގެ އެވެ. ކައިރީގައި ހުރި ދިވެހި ދިދަ އިން ދޭހަކޮށްދެނީ އެއީ ރަސްމީ ހަފުލާއެއް ކަމެވެ. އެކަމަކު ދިދައާ ޖެހިގެން ހުރި ގޮނޑީގައި ދެ ކަކޫ މައްޗަށް އިން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ސަބަބުން އެ ފޮޓޯގެ...

24 ޖޫން

June 24, 2017 43
އެއްމާބަނޑު 4: ހަމަ އެ މީހުން އެދިއެދި ތިބި އަދަދު

ފުރަތަމަ ސްކޭންގެ ނަތީޖާ އެނގުނު ވަގުތު ފާތިމަތު ސުމީތާ ފެށީ ރޯށެވެ. އެއްމާބަނޑު ތިން ކުދިން ބަނޑުއަޅައި ވިހާނީ ކިހިނެއްކަން ހިތަށް ވެސް ގެންނަން އެ ހިނދުކޮޅުގައި ނޭނގި ބިރުހީވީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ސުމީތާ، 27، އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ އަހުމަދު އަޝްފާގު، 29، ބޭނުންވި ގޮތެވެ.-- މުޅިއަކުން އެހެނެއް ވެސް ނޫނެވެ. ބަލިވެއިންކަން...