19 މާޗް

March 19, 2020 3
މިއީ އެންމެން އަޅާލައި ހަމްދަރުދީވާންވީ ވަގުތު

ކޮވިޑް-19 އަކީ ގޮތް ނޭނގޭ އަދި ފަރުވާއެއް މިހާތަނަށް ހޯދިފައި ނެތް، އަވަހަށް ފެތުރެމުންދާ ފަނާކުރަނިވި ރޯގާއެކެވެ. މިކަހަލަ ބަލިމަޑުކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ސިއްހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިތުރުން އިލާހީ ހަޒްރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަން ވެސް ޖެހެ އެވެ. މީސްތަކުންގެ އުޅުމާއި ގުޅުމާއި ކަންކުރާ ގޮތް ބަދަލުކުރަން ޖެހެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 6
"އަހަރެމެން ނޫން އެންމެން ގޯސް"

އެ މީހަކު ހުރި ތަނަކުން އެ މީހަކަށް ވީ ގޮތަކުން އަޑު އުފުލަމުން މި އަންނަނީ ހައްގުތައް ހޯދުމަށާއި އިންސާފަށެވެ. އަދި އަމުދުން އެހެން މީހެއްގެ ހައްގަކަށް އުނިކަން އަތުވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ އިންސާފު ނުލިބޭ ކަމަށް ފެންނަ ނަމަ ވަކިން އަޑު ގަދަވާނެ އެވެ. ކިހާ އުފާވެރި މަންޒަރެއް ހެއްޔެވެ؟

10 މެއި

May 10, 2019 72
ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލެއް ނެތް ކުދިން

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތިން ކުއްޖަކުން އެއް ކުއްޖަކު ތިބީ ބައްޕައާ އެކު ދިރިއުޅުމުގެ އުފަލުން މަހުރޫމްވެފަ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 67
ޖެހިގެން ހުރި ގެ ހެދުން ބޮޑު ބިރަކަށް!

އަހުމަދު ވަހީދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާ ކަންބޮޑުވަނީ އެންމެ ސަބަބަކާ ހެދި އެވެ؛ ކަމެއް ވާނީ ބުނެފައެއް ނޫނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 131
ދިވެހިންނަށް ބަންދު ދިވެހިންގެ ގޮނޑުދޮށްތައް

އަތްދިގު ގަމީހާއި ފަޓުލުނޫގައި ގޮނޑުދޮށުން ހިނގާފައި އަންނަ މީހާ މާ ދުރުން ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ. ސާފު ހުދު ދޮންވެލިގަނޑާއި މޫދުން އުފާ ހޯދާށާއި އަރާމުކޮށްލަން އެ ތަނުގައި ތިބި ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއަށް އެ އައީ ޓައި އަޅާފައި ހުރި ކައުންސިލަރެކެވެ. ވެގެން އުޅޭ ގޮތެއް އެނގޭނެ ހަމައެކަނި ބަޔަކީ އަހަރެމެންނެވެ. އޭރު އަހަރެމެން ތިބީ...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 24
ގޮއިދޫ ކުދިންގެ ތަފާތު ހުނަރު: ސްކޭޓްކުރުން

ހަވީރުވުން އޮންނާނީ ލަސްވެފަ އެވެ. "ހޮރަކުން ހިނި ނުކުންނަހެން" ކުދިން އައިސް ރަށުގެ މަސްކަނޑާ ތަނަށް އެއްވެ އެވެ. އެ ކުދިން ގޮވައިގެން އެކި ދިމަދިމާލުން ބަނދަރުމައްޗަށް ނުކުންނަ ބެލެނިވެރިން އެ ތަން ބަލަން ތިބޭނެ އެވެ. ސްކޭޓް ބޯޑުތަކުގައި އެއްކޮޅުން އަނެއްކޮޅަށް ދުއްވަމުން ގެންދާ ދަރިންގެ ހުނަރުތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެފަ އެވެ....

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 20
ހިތްވަރުގަދަ މަޔެއް، ބޭނުންވީ ލުޔެއް، އެހީ ޓްވިޓާއިން

ޒާރާއަކީ ދަރިއަކު ގޮވައިގެން ބިކަ ހާލުގައި އުޅެން ޖެހި، ދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާ އެކަނިވެރި މަޔެކެވެ. އޭނާ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އިރު ދަރިފުޅު މުސްކާން ސްކޫލަށާއި އެހެނިހެން ތަންތަނަށް އުފުލަނީ ބައިސްކަލުގަ އެވެ. އެކަމަކު މުސްކާން ބޮޑުވަމުން އަންނަ އިރު، ބައިސްކަލުގައި އޭނާ އިންނަ ގޮނޑި މިހާރު މާ ކުޑަ އެވެ. އާމްދަނީ ހޯދަމުން...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 4
"އަސްލު ކިހިނެއް؟": އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލާ!

ޖެހިލުންވުމެއް ނެތި ފިކުރުތަކާއި ކަންބޮޑުވުންތައް އެހެން މީހުންނާ ފަސޭހަ އިން ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދައިދީފިއްޔާ އެތައް ބައެއްގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އެހީތެރިވެވިދާނެ އެވެ.--މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމްއާރުސީ)ގެ ވިލިމާލޭ ޔުނިޓު، ވިލިޖޯލިން "އަސްލު ކިހިނެއް؟" ތައާރަފްކުރީ މި ވިސްނުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 38
ޓީޗަރުންގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާ: ސައި ކޮޓަރިއެއް

ކުލަގަދަ ހަރަކާތްތަކަކުން އުފާފާޅުކޮށް އަގުވަޒަންކުރަން ފާހަގަކުރާ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މި އަހަރު އެންމެ ތަފާތު އެއް ކަމެއް ކުރި ބަޔަކަށް ވާނީ އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންނެވެ. އާއްމު ގޮތެއްގައި ޓީޗަރުންނަށް ދޭ ހަދިޔާތަކާއި މާބޮނޑިތަކާ ތަފާތުކޮށް އެ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރުންނަށް ބެލެނިވެރިން ދިނީ އަބަދަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 50
އެންމެ މަގްބޫލު އެޑްރެސް: އައްސޭރި

އަމިއްލަ ގެއެއް ލިބިއްޖެއްޔާ އެ ގެ އަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ނިންމާނީ ކޮން ގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ ފަހަރުގައި ބައެއް މީހުންގެ ފުރަތަމަ ވިސްނުމަކަށް ވާނީ އެހެން ގެއަކަށް ނުކިޔާ އާ ނަމެއް ހޯދުމެވެ. އެކަމަކު ގޭގެ އެޑްރެހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ވަރަށް އާއްމު ނަންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވެސް، މަގްބޫލުކަން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 81
އެތައް ބައެއްގެ ސުވާލު: ދިވެހިންގެ އޯގާތެރިކަން ކޮބާ؟

ދިވެހިންނަކީ އެއްވެސް ރަހުމެއް، ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް ބަޔަކަށް ވީ ހެއްޔެވެ؟

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 61
އީދު ފާހަގަކުރަން މި ގޮތް ކަމުދޭތަ؟

ފެން ޖަހާ ތެންމާލަ އެވެ. ނުވަތަ ކުލަ ފެން އަޅާފައިވާ ކޮތަޅު މީހުންގެ ގަޔަށް ޖަހައި ފަޅާލަ އެވެ. މިއީ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި ކުރިންސުރެ ދިވެހިންގެ ސަގާފަތުން ފާހަގަކުރެވޭ "ފެންކުޅި" ކުޅުމުގެ އާދަކާދަ އެވެ. އެކަމަކު ފަހަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަނީ ފެނާ ނުލައި ހިކި ކުލަ ޖެހުން މަގުބޫލުވާން ފަށައިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހުދު ހެދުން...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 22
ދުވަހުގެ ފޮޓޯ: އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ތަކުލީފު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު އެންމެ ބޮޑަށް ޖެހިފައި ތިބީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ އަވައިގައި ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއަދު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު އަނެއް ކަމަކީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެނަކަށް މާލޭގެ މަގުމަތީގައި ޖެހުނު ދަތި ހާލެއްގެ މަންޒަރެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 64
ވިސްނާ! މުޅިން ވެސް އަންހެންކުއްޖާގެ މައްސަލަ!

ތިމަންނާ އަށް އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެއޭ ބުނާ މީހަކު ވަގުތުން ކުށްވެރިއަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ރާއްޖޭގައި ރޭޕް އާއި ޖިންސީ ގޯނާ އާއި ފުރައްސާރައިގެ ވާހަކައެއް ފެންމަތިވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަނީ މިހެންނެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ އަންހެންމީހާ ނުވަތަ އަންހެންކުއްޖާއާ މެދު، އާއްމު ޚިޔާލުގެ "ކޯޓު"ގައި، ހަމަ ވަގުތުން ނިޔާ ކަނޑައަޅަ...

05 ޖުލައި

July 05, 2018 19
ބަނބުކެޔޮ: ކާނާ ޔަގީންކުރަން ކުޑަ މިންވަރެއް

މާ ބޮޑު އަގެއް ހުރި އެއްޗެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް ނާރަފާނެ އެވެ. އެކަމަކު ޝާދިޔާ އިބްރާހީމް އަށް، އެންމެ ބަނބުކެޔޮ ގަހަކީ ވެސް އާއިލާއަކަށް ފަންސާހަކަށް އަހަރު ވަންދެން ފައިދާހުރި ކާނާ ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. އަދި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތި ހާލަތެއްގައި ކާނެ އެއްޗެއް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރަން އިންދައި ހެއްދިދާނެ މުހިއްމު ބާވަތަކެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 50
ސައިކަލެއް ނެތް ފުރަތަމަ ރަށަކަށް ވާނީ ކުޑަފަރީތަ؟

ހިތްގައިމު ކުޑަ ރަށެކެވެ. މަގުމަތީގައި މިނިވަންކަމާ އެކު ކުޑަކުދިން ކުޅެ އުޅެ އެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ފިކުރެއް ނެތި ހިނގާބިނގާވެ އުޅެ އެވެ. އެކަމަކު ދުއްވާއެއްޗެހި ގިނަވެ، ނ. ކުޑަފަރީގެ މި އަމާން މާހައުލު ބީވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވާން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ކުޑަފަރީއަކީ އާއްމުކޮށް ދުއްވާ އެއްވެސް ވެހިކަލެއް ނެތް...

08 ޖޫން

June 08, 2018 52
ރޯދަ ވީއްލީ ބިދޭސީންނާ އެކު، މައްސަލައަކީ ކޮބާ؟

ބިދޭސީންތަކަކާ އެކު ރޯދަ ވީއްލަން އިށީން އިރު، މީހަކު އައިސް ފާޑުކިޔާފާނެ ކަމަކަށް ހަސަން އަހުސަންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބުދަދުވަހު ހުޅުމާލޭގެ މިސްކިތެއްގައި ބަންގްލަދޭޝް ބައެއްގެ ތެރޭގައި އޭނާ އިންދާ ދިވެއްސަކު އައިސް ކުރި ކަމަކީ އެއީ އެވެ. އަހުސަން އެ ވާހަކަ ފޭސްބުކްގައި ކިޔައިދިނުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ...

05 ޖޫން

June 05, 2018 13
މިއަދު އެންމެ ހިނގީ ތަށިބަރި

ކުކުޅު ރިހަ އާއި ސަޓަންޏާއި ޕިރިނީ އަޅާފައި ހުރި ތަށިބަރިއެއް މުހައްމަދު ރައްޒާނަށް މިއަދު ލިބުނެވެ. އެ އެއްޗެހި ކައި ހުސްކޮށްފައި މާދަމާ ރައްޒާން އެ ތަށިބަރި ރައްޓެއްސަކަށް ފޮނުވާނީ އޭނާގެ ގޭގައި ކައްކާ އެއްޗެހިން ބައެއް އަޅައިފަ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 4
އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގައި އޮންނަންވީ ސަލާމަތާއި އަމާންކަން

ސަލާމަތާއި އަމާންކަން ދެމެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމީ މުޖުތަމައުގެ މުހިންމު އަސާސަކަށް ވުމުގެ ކުރިން އެއީ މުޖުތަމައުގެ ވަރަށް މުހިންމު އެއް މަގުސަދެވެ. ސަލާމަތާއި އަމާންކަމާ ގުޅިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ލަފުޒަކީ "އައްސަލާމް" އެވެ. އައްސަލާމް އަކީ ﷲ ގެ މަތިވެރި އިސްމުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އިސްމުފުޅެކެވެ. ﷲ ގެ ވަޙީ ބަސްފުޅުގައިވާ ގޮތުން...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2018 30
ޒުވާނެއްގެ ގަލަމުން ފާތުމަ، ފިރިހެން ފާތުމައެއް ނޫން

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކު މިދިޔަ ރޯދަ މަހު އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ "މިއީ ކާކު؟" މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ. އެ މަޖަލުގެ ތެރޭގައި އެކަކު ފޮނުވި ކަޅާއި ހުދުގެ ފޮޓޯއަކުން ފެނުނީ ދަނޑިގަނޑެއް ހިފަހައްޓާލައިގެން ކެމެރާ އަށް ހިނިތުންވެލައިގެން ހުރި އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނެކެވެ. އެއީ ކާކުކަން ދެނެގަންނަން ގިނަ މީހުންނަށް...