11 ޖުލައި

July 11, 2020
ސޮނީން އެޕިކް ގޭމްސްގެ ހިއްސާ ގަނެފި

އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ވީޑިއޯ ގޭމް ފޯޓްނައިޓް ވުޖޫދަށް ގެނައި އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެޕިކް ގޭމްސް އިން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުންޏަށް މައިނޯރިޓީ ހިއްސާ ވިއްކާލައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ސޮނީގެ އާ ފޯނު އެންމެ ފުރަތަމަ އެމެރިކާ އަށް

ސޮނީގެ ފޯނު ކަލެކްޝަނުގެ ތެރެއިން ނެރޭ އާ ފޯނު "އެކްސްޕީރިއާ މާކް ޓޫ" އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއްކާ ގައުމަކަށް އެމެރިކާ ހަމަޖައްސައި، އަންނަ މަހުގެ އެކަކުން ފެށިން ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
ސޮނީން އިލެކްޓްރިކް ކާރެއް ދައްކާލައިފި

ޖަޕާނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސޮނީން ކާރު އުފައްދަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތްތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނިން ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ އިލެކްޓްރިކް ކާރުގެ ނަމޫނާއެއް މި އަހަރުގެ ކޮންޒިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯ (ސީއީއެސް) ގައި ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 2
އަރްޗަނާ: ހިނިގަނޑު ޖަހައިގެން އާމްދަނީ ހޯދާ މީހެއް

މިއީ ހާދަހާ ފަސޭހަ ވަޒީފާ އެކޭ ބައެއް މީހުން ހިތަށް އަރައިފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މީހުން ހެއްވައި ލުމަކީ ކޮމީޑިއަނުން ބުނާގޮތުގައި އެންމެ އުނދަގޫ އެއް ކަންތަކެވެ. ޔަގީނުން ވެސް އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ، މީހުން ހެއްވާލައިގެން ހޯދިވަރުގެ ކާމިޔާބީއެއް މި ފަހުން އިންޑިއާގެ އެއްވެސް ފަންނާނަކަށް ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ވިދޫ ވިނޯދް ޗޯޕްޅާ 12 އަހަރު ފަހުން ޑައިރެކްޓްކުރި ފުރަތަމަ ހިންދީ ފިލްމު "ޝިކާރާ: ދި އަންޓޯލްޑް ސްޓޯރީ އޮފް ކަޝްމީރީ ޕަންޑިތުސް"ގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި ދައްކައިލަން ނިންމައި ފިލްމުގެ މޯޝަން ޕޯސްޓަރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ސޮނީގެ ވޯކްމަން އެނބުރި އަންނަނީ

މިހާރު މި ގެންގުޅޭ ސްމާޓްފޯނާއި އައިޕޮޑް ފަދަ ވަސީލަތްތަކުގެ ކުރިން މިއުޒިކް އެހުމަށް އިންގިލާބެއް ގެނައި ވޯކްމަން ނެރުނުތާ 40 އަހަރު ފާހަގަކުރަން ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ކުންފުނިން ވޯކްމަން އަލުން ނެރެން ނިންމައި، އޭގެ ވީޑިއޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ޖަޕާނުގެ ސޮނީ ވެސް ފަތްޖެހި ފޯނުގެ ރޭހަށް

ފަތްޖެހި ޖެހި ފޯން އުފެއްދުމުގެ ރޭސް ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ފޯލްޑް އާއި ޗައިނާގެ ވާވޭގެ މޭޓް އެކްސް އަށް އިންތިޒާރުކުރާ އެތައް ބަޔަކު އެބަ ތިއްބެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 3
އެންމެ ކުރީގެ ޕްލޭސްޓޭޝަން އެނބުރި އަންނަނީ

ސޮނީން އެންމެ ފުރަތަމަ، 1994 ވަނަ އަހަރު އުފެއްދި ޕްލޭސްޓޭޝަން ކޮންސޯލްގެ ސައިޒު ކުޑަކޮށް އަލުން ބާޒާރަށް ނެރެން ސޮނީން ނިންމައި ޕްރީ އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
"ސޮނީ" ގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ވެސްޓޯ

"ސޮނީ" ގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖޭގައި ވިއްކުމުގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރަކަށް ވެސްޓޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޑެޓް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
ޕްލޭސްޓޭޝަން 2 މަރާމާތުކޮށްދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ޕްލޭސްޓޭޝަން 2 އުފެއްދިތާ 18 އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. ސޮނީން ބުނަނީ މިހާރު އޭގެ ކޮންސޯލް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ރިޕްލޭސްމަންޓް ޕާޓްސް ވެސް ހުސްވަނީ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ މިހާ ހިސާބުން މީގެ ކޮންސޯލް މަރާމާތުކޮށްދެވެން ނެތް ކަމަށް ސޮނީން ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018
ކަރުދާހު ޓެބްލެޓެއް، ލޮލަށް ފަސޭހަވާނެ

ސޮނީ އިން ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު، ލޮލަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތަށް "ކަރުދާހު" ޓެބްލެޓެއް ނެރެފައެވެ. މި ޓެބްލެޓްގައި ވަރަށް ލުއިކޮށް އަވަސް ނޯޓު ލިޔެލެވެން ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު މައްސަލައަކީ އޭފޯ ސައިޒަށް ހުންނާތީ ގެންގުޅެން އުނދަގޫވުމެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 2
ސޮނީން ދެއްކި ފިލްމްފެއާ އެވޯޑްސް ކަލާޒް އަށް

ފަނަރަ އަހަރު ވަންދެން ސޮނީ ޓީވީން ދެއްކި ފިލްމްފެއާ އެވޯޑްސް މިއަހަރުން ފެށިގެން ކަލާޒް ޗެނަލުން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

January 21, 2018
މައި އެކްސްޕީރިއާ ރިމޯޓް ޓްރެކިން ހުއްޓާލައިފި

މައި އެކްސްޕީރިއާ ރިމޯޓް ޓްރެކިން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލި ސަބަބެއް ސޮނީ މޮބައިލް އަކުން ނުބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް، އޮޅުމެއް ނެތް މިންވަރަށް، އެ ސަބަބު ސާފެ އެވެ. މައި އެކްސްޕީރިއާ ރިމޯޓް...

02 މެއި

May 02, 2017
ބޮޑެތި އިނާމުތަކާއެކު ރީފްސައިޑްގެ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ރީފްސައިޑްގެ "މަރުހަބާ ރަމަޒާން 2017" ޕްރޮމޯޝަން ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017
އެންމެ ސްޕީޑް ބާރު އެސްޑީ ކާޑު ސޮނީން އުފައްދައިފި

މިހާތަނަށް އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން އުފައްދާފައި ނުވާ ވަރުގެ ސްޕީޑް ބާރު އެސްޑީ ކާޑެއް ސޮނީން އުފައްދައި، ރެކޯޑް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016 6
ފެން ނުވަންނަ ފޯނުތަކުގެ އައިޕީ ރޭޓިން އަކީ ކޯއްޗެއް؟

ސްމާޓްފޯނުތަކަށް ފެން ނުވަންނަ ގޮތް ހެދުމަކީ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ބޮޑުވަމުން އަންނަ ވާދައެކެވެ. އެކަމަކު މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ސޮނީން މާކެޓަށް ނެރުނު "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ވާދަވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި މިހާރަކު ނެތެވެ. އެއީ ފެން ނުވަންނަ ގޮތަށް އުފެއްދި ފުރަތަމަ ފޯނެވެ. އޮހޮރޭ ފެނުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މިންގަނޑުން ސޮނީ "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ"...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
"ސުލްތާން"ގެ ރައިޓްސް 550 މިލިއަނަށް ސޮނީން ގަނެފި

ފިލްމީ ތަރި ސަލްމާން ޚާންގެ ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު "ސުލްތާން"ގެ ސެޓެލައިޓް ރައިޓްސް ސޮނީ އެންޓަޓައިންމަންޓް ޓެލެވިޒަން އިން 55 ކްރޯޑު (550 މިލިއަން ރުޕީޒް) އަށް ގަނެފި އެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ސެޓެލައިޓް ރައިޓްސް ވިކުނު ފިލްމަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 1
ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ސޮނީ

ސްމާޓްފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން ކިޔައިދެވޭ ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގް އުޅެ އެވެ. ވާހަކަ އޮލަކޮށްލައި ރަހަ މީރުކުރުމަށް ވެސް އެ ދެ ކުންފުނީގެ ނަން ގަނެވެ އެވެ. މިސާލެއް ގޮތަށް ނަމަވެސް އެވެ. މާކެޓްގައި މި ވަގުތު ހުރި އެންމެ ބާރުގަދަ ފޯނުތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް ނަންކުރެވެނީ އެޕަލް އާއި ސެމްސަންގް އެވެ. އެންމެ ރީތި ފޯނަށް ބެލި...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
ރީފްސައިޑް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރީފްސައިޑުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން މިއަދު ހޮވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 1
"އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ފޯނުތައް ސޮނީން ހުއްޓާލަނީ

ސޮނީ "އެކްސްޕީރިއާ ޒީ" ބްރޭންޑް ފޯނެއް ދެން ނުއުފައްދާނެ ކަމަށް ސޮނީން ބުނެފި އެވެ. އެ މަރުކާ އަށް މި ހިސާބުން ނިމުން އައީ ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެ އެވެ.