05 މާޗް

March 05, 2020
"ބޭހަދު 2" ސޮނީން ހުއްޓާލާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ސޮނީ ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" މި މަހުގެ ތެރޭގައި ސޮނީ ޗެނެލުން ދެއްކުން ހުއްޓާލައި، އެ ނެޓްވޯކްގެ ޑިޖިޓަލް ޕްލެޓްފޯމަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ސޮނީން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ޖެނިފާ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" ދޫކޮށްލަނީ؟

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" އެ ޗެނެލުން ދެއްކުން ހުއްޓާލައި، ސޮނީގެ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަށް ބަދަލުކުރާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބަތަލާ ޖެނިފާ ވިންގެޓް ސިލްސިލާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
"ބޭހަދު 2" ސޮނީ ޗެނެލުން ހުއްޓާލައި ސްޓްރީމިން އަށް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު ޝޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" މި މަހުން ފެށިގެން ސޮނީ ޗެނެލުން ދެއްކުން ހުއްޓައިލަން ނިންމިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 2
އިންޑިއަން އައިޑޮލް: ޓްރޮފީ އުފުލައިލީ ސަނީ

ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ވެސް ލަފާކުރި ގޮތަށް، ސަނީ ހިންދުސްތާނީ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 5
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ

ސޮނީން ޓީވީން ދައްކަމުން އަންނަ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގެ ފިނާލޭ މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
އަނޫ މަލިކްގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމައިފި

އިންޑިއާގެ މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު އަނޫ މަލިކްގެ ފަރާތުން ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ލިބުނު ކަމަށް ބުނާ މީހުންގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ އެއްބާރުލުމެއް ނުލިބުމާއި އޭނާއާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ހެކި ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ އަނޫގެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނެޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ވިމެން (އެންސީޑަބްލިއު) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ނޭހާ އާއި އަދިތިޔާ ކައިވެނިކުރަނީ؟

މިހާރު ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން ފެށުނީއްސުރެ، އޭގެ ހޯސްޓް އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދިތިޔާ ނާރަޔަން އަންނަނީ، ޝޯގެ އަންހެން ޖަޖް އަދި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނޭހާ ކައްކަރާ މައްލަވަކޮށް، އޭނާގެ ހިތް އަތުލެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. މިކަހަލަ ކިތަންމެ ކަމެއް އައިޑޮލްގެ އެޕިސޯޑްތަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ރިލީޒްކުރާ "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ޗިންކީ-މިންކީގެ ޖާދޫގައި އެންމެން ޖެހެނީ

ޗިންކީ-މިންކީއެއްގެ ވާހަކަ މި ފަހުން އެންމެ ގަ ދައަށް ދެކެވެން ފެށީ އެއްމާބަނޑު މި ދެބެއިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ދައްކައިލި ހިސާބުންނެވެ. އެއްގޮތަކަށް ހެދުން އަޅާ އަދި ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑާއި އިސްކޮޅާއި ދެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ގޮތް ވެސް ވަރަށް ވެސް އެއްގޮތެވެ. އެއްމާބަނޑު ދެބައިންނަށް ވާތީ އެއީ ހައިރާން ވެސް ވާން...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
އަނޫގެ ބަދަލުގައި "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އަށް ހިމޭޝް

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ޕްރެޝަރުތަކާ ހެދި ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 ގެ ޖަޖެއްގެ މަގާމުން ވަކިވި އަނޫ މަލިކްގެ ބަދަލުގައި ޝޯގެ އާ ޖަޖަކަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރު ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
ޖެނިފާގެ "ބޭހަދު 2" އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 26, 2019 2
އައިޑޮލްގެ ބައިވެރިއަކަށް ސްޓޭޖްމަތިން ކޮންޓްރެކްޓެއް

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ގެނެސްދޭ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 11 ގައި، ލަވަ ކިޔުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސްޓޭޖްމަތިން ބައިވެރިއަކާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސޮއިކުރުވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ވަކިވެއްޖެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވިފައި ވަނިކޮށް ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 އިން ޖަޖްކަން އަނޫ މަލިކަށް އަލުން ދިނުމާ ގުޅިގެން އޭނާ އާއި ސޮނީ އަށް ކުތިމަތިވެފައިވާ ޕްރެޝަރުތަކާ ގުޅިގެން އަނޫ އަމިއްލަ އަށް ޝޯ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަރަން ޖޯހަރު ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ދޯސްތާނާ 2" ގެ ޝޫޓިން ޗަންދީގަރްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް" އިން އަނޫ މަލިކް ބޭރުކޮށްފާނެ

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ސޮނީ ޓީވީގެ އިންޑިއަން އައިޑޮލް ސީޒަން 10 ގެ ޖަޖުންގެ ޕެނެލުން ވަކިކުރި އަނޫ މަލިކަށް، މިހާރު ކުރިއަށްދާ 11 ވަނަ ސީޒަނުން ފުރުސަތު ދިނުމާ ގުޅިގެން ސޮނީ ޓީވީ އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިޔުންތަކާ ހެދި އޭނާ ޝޯ އިން ބޭރުކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
"ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް، ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ، ސޮނީ ޓީވީގެ ސިލްސިލާ "ޕަޓިއާލާ ބޭބްސް" އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ މުހިއްމު ދެ ކެރެކްޓާއަކަށް ނިމުން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަހަރުތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ އަޖޭ ދޭވްގަން އާއި ކާޖޮލް އެކީގައި ފެންނަ ފިލްމު "ތާނަޖީ: ދި އަންސަންގް ވޮރިއާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019 2
"އިންޑިއަން އައިޑޮލް 11" މިރޭ ފަށަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ، ސޮނީ ޓީވީގެ "އިންޑިއަން އައިޑޮލް" ސީޒަން 11 މިރޭ ފަށާނެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
ޝްވޭތާ ތިވާރީގެ އާ ސިލްސިލާއެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޝްވޭތާ ތިވާރީ އާ ސިލްސިލާއަކުން ބެލުންތެރިންނަށް...

October 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ އެކްޝަން ތަރި ވިދުޔަތު ޖަމްވަލް ވަރުގަދަ އެކްޝަން ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ފިލްމު ސީރީޒް "ކޮމާންޑޯ" ގެ ތިން ވަނަ ބައި އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް...

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 5
ރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ސުވާލެއް ކަޕިލް އަށް

ދިވެހިރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ، ކަޕިލް ޝަރުމާ އަށް ކުތިމަތިކުރި ސުވާލަކަށް މަޖާ ޖަބާވެއް ދީފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019
ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

ސޮނީ ޓީވީން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ވެސް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.