18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 8
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިސް ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

ވޯލްޑް ބޭންކް ސައުތު އޭޝިއާ ރީޖަންގެ ނައިބު ރައީސް ހާޓްވިގް ޝެފާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ފެންބޮޑުވުމުގައި ސާކުގެ ތިން ގައުމުން 1200 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 27) - ދެކުނު އޭޝިއާ އަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް އަދި ނޭޕާލުން 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ ގެއްލުން 16 މިލިއަން މީހުންނަށް

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 19) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކަށް މިހާރު ކުރާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އަދަދު 16 މިލިއަނަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017 22
އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކަށް އިންޑިއާގެ ހަދިޔާ: ސެޓެލައިޓެއް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިންޑިއާ އިން ހެދި ސެޓެލައިޓް، "ޖީސެޓް-9" މިއަދު ހަވީރު ޖައްވަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017
އިންޑިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 7) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 5.8 ގެ ބާރުމިނުގައި މިރޭ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ބޯ ސްނޯގައި ޖެހި އަފްޣާނާއި ޕާކިސްތާނުން 100 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 6) - އަފްޣާނިސްތާނާއި ޕާކިސްތާނަށް ބޯކޮށް ސްނޯ ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ކުޑަ ކުއްޖާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 5) - އެގާރަ ވަރަކަށް މަސްކުރިން ޕާކިސްތާނުން ގެންދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާ އަނބުރާ ހަވާލު ކުރުމުން އިންޑިއާ އަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
އިންޑިއާ އިން ކުޑަކުދިން މަރުވީ ހުސްބަނޑާ ލައިޗީ ކައިގެން

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 2) - ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔެއްގައި އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން މަރުވެފައި ވަނީ ހައިބަނޑާ ހުރެ ލައިޗީ ކައިގެން ކަމަށް އިންޑިއާ އާއި އެމެރިކާގެ ސައެންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކަށް ފަހު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 1
މުމްބާއީ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 31) - މުމްބާއީ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ހާފިޒް ސައީދު ޕާކިސްތާނުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 1
ފަސްކުރި ސާކް ސަމިޓާ މެދު ވާހަކަދައްކަން ބައްދަލުކުރަނީ

ފަސްކޮށްފައިވާ ސާކް ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2017 9
ޓޫރިޒަމުން ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޓޫރިޒަމުން މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ރެކޯޑް އަދަދެއްގެ އާމްދަނީއެއް ކަމަށްވާ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
ފިނިގަދަވެގެން އަފްޣާނިސްތާނުން 27 ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކާބުލް (ޖެނުއަރީ 26) - އަފްޣާނިސްތާނަށް ސްނޯ ފައިބައި، އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަވެގެން އެ ގައުމުން 27 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކި މައްސަލަ ސިރިސޭނާ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
އިންޑިއާގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 26 މަރު

އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް (ޖެނުއަރީ 22) - އިންޑިއާގެ އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓުގައި ހިނގި ރޭލް އެކްސިޑެންޓެއްގައި 26 މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
ލަންކާގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެންނަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެނައުމަށް ކޮންޒަލްޓޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް (ސީޓީއެފް) އިން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 4
ބެންގަލޫރުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައެއް ނުވޭ

ބެންގަލޫރު (ޖެނުއަރީ 7) - އާ އަހަރު ފާހަގަކުރި ރޭ ބެންގަލޫރުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މާ ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ގޮތުން ފުރައްސާރަކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް ދެކުނު އިންޑިއާގެ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނާ ޕްރަވީން ސޫދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 3
އިންޑިއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 26) - އިންޑިއާ އިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ބެލެސްޓިކް މިސައިލެއް މިއަދު ޓެސްޓް ކޮށްފި އެވެ.

December 26, 2016
އިންޑިއާގެ 220 މަސްވެރިން ޕާކިސްތާނުން މިނިވަންކޮށްފި

ކަރާޗީ (ޑިސެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާނުގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވާއިދާހިލާފަށް ވަދެ މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު އިންޑިއާގެ 220 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016
ތޫފާނުން ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 13) - ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް އިއްޔެ އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 2
ތޫފާން ވަރުދާ ޗެންނާއީ އަށް އަރައިފި

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 12) - ތޫފާން ވަރުދާ ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ އަށް މިއަދު މެންދުރު ފަހު އަރައި، ދެ މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

December 12, 2016 1
ދެކުނު އިންޑިއާ އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރަނީ

ޗެންނާއީ (ޑިސެމްބަރު 12) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޓަމިލް ނާޑޫ އާއި އަންދުރަ ޕްރަދޭޝް އަށް ބާރުގަދަ ތޫފާނެއް އަރާތީ އެ ދެ ސްޓޭޓުގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރީ ހާލަތަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 1
އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ ކިޑްނީ ބަދަލުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޑިސެމްބަރު 10) - އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސުވަރާޖުގެ ކިޑްނީ ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ނިއު ދިއްލީގައި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.