03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
އެލްޖީން ނެރޭނީ ދެ ސްކްރީން ލީ ފޯނެއް؟

ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ރޭހުގައި އުޅޭ ކުންފުނިތައް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ. މިކަން ފުރަތަމަ ހަގީގަތަކަށް ހަދައި އާންމުންނާ ހަމަށް އެ ޒާތުގެ ފޯނު ގެނެސްދިން ފުރަތަމަ ކުންފުނީގެ ޝަރަފު ހޯދީ...

September 03, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 މި މަހުގެ 18 ގައި

ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 2 ގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވައިލީ ބުދަ ދުވަހު

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 7
އިންޑިއާގައި ޕަބްޖީ މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން ވަނީ ޗައިނާއާ ގުޅުން ހުރި 118 އެޕެއް މިއަދު މަނާކޮށްފައި

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
ވައި ސާފުކޮށްދޭ މާސްކެއް އެލްޖީން އުފައްދައިފި

އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ބައެއް މާކެޓްތަކަށް "އެލްޖީ ޕިއުރިކެއާ" ނެރެން ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައި

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކޮރެއާގެ ޕާލަމެންޓް ބަންދުކޮށް، މެންބަރުން ކަރަންޓީނަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 27) - ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ އިވެންޓްތައް ކަވަރުކުރާ ފޮޓޯގްރާފަރަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން ސައުތު ކޮރެއާގެ ޕާލަމެންޓް ބަންދުކޮށް، މެންބަރުން އަމިއްލަ އަށް ކަރަންޓީނަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020
ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރި ސައުތު ކޮރެއާގައި ކޭސްތައް މައްޗަށް

ސޯލް (އޮގަސްޓް 25) - ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރި ގޮތުން ރޯލް މޮޑަލެއްގެ ގޮތުގައި ބެލި ސައުތު ކޮރެއާގައި ވައިރަސްގެ ކޭސްތައް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ މިންވަރަށް އިތުރުވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 2
އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވި މަތިމަސް ބާލައިފި

އެމެރިކާ އިން ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ހެރީ ހެރިސް މަތިމަސް ބަހައްޓާ ގޮތުން ސިފަކޮށްދެނީ ޖަޕާނުގެ ދަށުގައި އެ ގައުމު އޮތް ދުވަސްވަރުގެ ހަނދާންތައް ކަމެއް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފެށުމުން މަތިމަސް ބާލުއްވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ގެލެކްސީ ޒީ ފްލިޕް 5ޖީ އަންނަ މަހުގެ 7 ގައި

ގެލެކްސީ ފްލިޕް ޒީގެ އަގަކީ 1،499.99 ޑޮލަރު (23,099.85ރ.)

15 ޖުލައި

July 15, 2020
އޭޝިއާގައި ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ އަންހެނުން އިތުރުވަނީ

ފަހަކަށް އައިސް، ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުން އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ސޯލްގެ މޭޔަރު ވަނީ ސެކްރެޓަރީއަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި

ސޯލް (ޖުލައި 13) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫން ވަނީ އޭނާގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ އަށް ހަތަރު އަހަރު ވަންދެން ޖިންސީ ގޯނާކޮށްފައި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020 3
ގެއްލުނު ސޯލްގެ މޭޔަރު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ސޯލް (ޖުލައި 10) - ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގެއްލުނު، ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލްގެ މޭޔަރު ޕާކް ވޮން-ސޫންގެ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020
ސެމްސަންގް އިވެންޓް އަންނަ މަހު 5 ގައި

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ނޯޓް 20 އޮންނާނެ ގޮތް މިހާރު ވާނީ ތަސައްވުރުކޮށްލެވިފަ އެވެ. އޭގެ ފޮޓޯތަކެއް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ލީކްވެ، މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފައިވެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 4
ސައުތު ކޮރެއާ: ވައިރަހުގެ ދެވަނަ ރާޅެއްގައި

ސޯލް (ޖޫން 23) - ސައުތު ކޮރެއާގައި މިހާރު ފެތުރެމުން ދަނީ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ދެ ވަނަ ރާޅެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގައި ވާވޭ އިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލައިފި

ސްމާޓް ފޯނުގެ ވިޔަފާރީގެ ރޭހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 4
ކޭސްތައް އިތުރުވެ ސައުތު ކޮރެއާގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު

ސޯލް (މެއި 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް، އާ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 2
ދެ މަސްތެރޭ ނުދާވަރަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި މައްޗަށް

ސޯލް (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ ދެމަސް ދުވަސްތެރޭ ނުދާ ވަރަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މިއަދު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 4
ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިމާރާތެއްގެ މަަތިން "ރާޅު ޖަހަނީ"

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން އޭޝިއާގައި އެންމެ އަރާހުރި އެއް ގައުމުކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސޯލްގެ ގަންގްނަމް ޑިސްޓްރިކްޓް އިމާރާތެއްގެ މަތިން ރާޅު ޖަހަނީ އެވެ. މިއީ ތްރީޑީގެ ޖާދޫއެކެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ހަމަ އަސްލު ރާލުތަކެއް ބިއްލޫރި ކިއުބެއްގެ ތެރެއަށް ބިންދައިލާހެންނެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
ސައުތު ކޮރެއާގައި ދެ ވަނަ ރާޅެއްގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ

ސޯލް (މެއި 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގައި ސައުތު ކޮރެއާ އިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބަށް އެތައް ބަޔަކު ތައުރީފް ކުރަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި ދެ ވަނަ ރާޅެެއްގެ ބިރު ބޮޑުވެދާނެކަމުގެ...

May 11, 2020 1
ފިރިމީހާގެ މަރާއެކު ކޮކަ ކޯލާ އަށް ދެވިހިފި މީހެއް

މީހާގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވާ އެކި ކަންކަމާ ހެދި އެކި ކަހަލަ އާދަތަކުގެ ތެރެއަށް މީހާ ވައްޓާލަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު އަދި ނުރަނގަޅު ކަންކަން ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020
ސެމްސަންގުން ޑެބިޓް ކާޑެއް ތައާރަފުކުރަނީ

ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ޑެބިޓް ޕޭ ކާޑެއް ތައާރަފުކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސެމްސަންގުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 5
ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން އަސްކަރީ ތަމްރީން ފުރިހަމަކޮށްފި

ސޯލް، ދެކުނު ކޮރެއާ (މޭ 8) - ޔުނިޓުގެ އެންމެ ރަނގަޅު ފަސް ރެކްރޫޓުންގެ ތެރޭ ހިމެނި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ފޯވާޑް ސޮން މިން ހެއުން، ތިން ހަފުތާގެ މަޖުބޫރު އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
ސެމްސަންގުން ސިއްހީ އެހީތެރިންގެ ފޯނު ހިލޭ ހަދައިދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި މި ވަގުތު އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރުުގައި ގައުމުތަކުގައި ގުރުބާންވަމުން އަންނަނީ ސިއްހީ އެހީތެރިންނެވެ. ހާއްސަކޮށް...

April 26, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެއްވަނަ ދިއްލީއަށް

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ،...