13 މާޗް

March 13, 2019 2
ގެލެކްސީ އެސް10 ގަނެގެން ހާއްސަ އިނާޔަތްތަކެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ސްމާޓްފޯނުގެ އެންމެ ފަހުގެ މޮޑެލް ގެލެކްސީ އެސް10 ގަންނަ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ އިތުރު ހިދުމަތްތަކެއް ދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019
އެމެރިކާ- ސަައުތު ކޮރެއާގެ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 3) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ބާއްވާ ވަރުގަދަ އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ދެން ނުބާއްވާ ގޮތަށް ދެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ޕްރި-އޯޑަ މި މަހުގެ 21 ގައި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ އެސް10 ގެ ފޯނާ އެކު ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ވެސް ދައްކާލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ކަށަވަރުކޮށް ދީފަ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 1
ސަލްމާނަށް ކޮރެއާ ފިލްމެއްގެ އިތުރު ރިމޭކެއް

ސަލްމާން ހާން މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ފިލްމު "ބާރަތު" އަކީ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމެއްގެ ރިމޭކެކެވެ. އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި "އޭން އޯޑް ޓް މައި ފާދާ" އަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމެކެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ސްމާޓްފޯން ވިޔަފާރިއެއް ނުހުއްޓާނަން: އެލްޖީ

އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް ފައިދާނުވާތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެލްޖީގެ އެހެން މަރުކާތަކުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ފައިދާ ހޯދިއިރު، ފާއިތުވި އަހަރު ވެސް އެލްޖީ މޮބައިލް އަށް 700 މިލިއަން ޑޮަލަރު ވަނީ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެލްޖީން ބުނީ ސްމާޓްފޯން އުފެއްދުން ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމަށެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ އިޝްތިހާރެއް

މި މަސް އެންމެ ހާއްސަވާ އެއް ކަމަކަށްވެގެން ވާނީ ސެމްސަންގުގެ ފަށްޖަހައިލެވޭ ފޯނު ރަސްމީކޮށް ނެރުމެވެ. ޓެކް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ނޫސްތަކުން ބުނާ ގޮތުގައި ސެމްސަންގުގެ މި މަސައްކަތަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރީ އަށް މި މަހުގެ 20 ގައި ނިމުމެއް އަންނާނެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 7
ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި ހެދި ސްމާޓްފޯނެއް އެނގޭތަ؟

ޗައިނާ ނޫން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ސްމާޓްފޯން އުފައްދަ އެވެ. ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ގަންނަން ބޭނުން ނަމަ އެއީ ވާނެ ކަމެއްކަން ކަށަވަރެވެ. އެކަމަކު، ޗައިނާ ނޫން ގައުމެއްގައި އުފެއްދި ސްމާޓްފޯނެއް ހޯދަން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އިތުރުވެދާނެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 4
ސެމްސަން ގެލެކްސީ10 ވިއްކާނެ އަގުތައް ލީކްވެއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ މެދުތެރޭގައި ސެމްސަން ގެލެކްސީ 10ގެ ފޯނުތައް ދައްކައިލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ މޮޑެލްތަކުގެ ފޯނު ވިއްކާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަގުތައް ލީކްވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު މަނާ

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރެއާގައި ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭނުންކުރުން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
ގެލަކްސީ އެސް10 ދައްކައިލުން ފެބްރުރީގައި

އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލާ އިރު ސެމްސަންގުން އަންނަނީ ކަސްޓަމަރުން އުފާވާނެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އަންނާނީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ. ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެއަށް ވުރެ ކުރިން ވެސް ފަހަރުގައި ސެމްސަންގުން ކަސްޓަމަރުން ހެއްވައިލާނެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ސެމްސަންގްގެ ފަތްޖެހޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައިފި

ފަތްޖަހައިލެވޭ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރާ ސްމާޓް ފޯނުގެ ނަކަލެއް މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި ދައްކާލައި އަންނަ އަހަރު އެ ޒާތުގެ ފޯނު ބާޒާރަށް ނެރޭނެކަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ސެމްސަންގުން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ ފަތްޖަހައިލެވޭ ފޯނުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވަގަށް ނަގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކަކަށް ވިއްކައިލި މައްސަލައެއްގައި...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ކޮރެއާ ފިލްމު "ސަނީ" ގެ ރިމެކެއް ކެވިން ހަދަނީ

ދެހާސް އެގާރައިގައި ރިލީޒްކުރި ދެކުނުގެ ކޮރެއާގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ސަނީ" ގެ ރިމެކެއް "ބާއި ބާއި ބާއި" ގެ ނަމުގައި ހަދަން އެކްޓަރު ކެވިން ހާޓް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް 15 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 6) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ލީ މިއަންގް-ބަކް 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
މިސައިލް ސައިޓް ބަންދުކުރަން ނޯތު ކޮރެއާ އިން އެއްބަސް

ޕިއޮންޔަން (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ މިސައިލް ޓެސްޓްކުރާ އެންމެ މުހިންމު ސަރަހައްދު ބަންދުކުރަން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި-އިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ޝެނެލް އަށް ފިރިހެނުންގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މޭކަޕްލައިނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ވަރުގަދަ ކޮރެއާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ އިވެންޓުގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ދެ ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ 15 ވަނައިގައި އޮތް ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން 8-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަނެއްކާވެސް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ޕިއޮންޔަން (އޮގަސްޓް 14) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައެ-އިން އަންނަ މަހު ޕިއޮންޔަންގައި ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 1
ޕްލާސްޓިކް ތަށީގައި ދޮންކެޔޮ ވިއްކާތީ ފާޑުކިޔުންތަކެއް

ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ސުޕަމާޓެއް ކަމަށްވާ އީ-މާޓުން ޕްލާސްޓިކް ތައްޓެއްގައި ދޮންކެޔޮ ބަންދުކޮށްފައި ވިއްކާތީ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ކަނޑުއަޑިން ޚަޒާނާ ނެގި ކުންފުނީގެ އޮފީސް ޗެކްކޮށްފި

ސޯލް (އޮގަސްޓް 8) - ބޮޑު ޚަޒާނާއެއް ހުރި ބޯޓެއް ކަނޑު އަޑިން ހޯދައިފި ކަމަށް ބުނި ސައުތު ކޮރެއާގެ ޝިނިލް ގްރޫޕުގެ އޮފީސް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
"އަސްކަރީ ހިދުމަތާ ގުޅެން ޖެހުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ"

މޮސްކޯ (ޖޫން 27) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ހާސިލްނުވެ އަސްކަރީ ހިދުމަތާ ގުޅެންޖެހުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން ބުނެފި އެވެ.