08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ކަނޑުއަޑިން ޚަޒާނާ ނެގި ކުންފުނީގެ އޮފީސް ޗެކްކޮށްފި

ސޯލް (އޮގަސްޓް 8) - ބޮޑު ޚަޒާނާއެއް ހުރި ބޯޓެއް ކަނޑު އަޑިން ހޯދައިފި ކަމަށް ބުނި ސައުތު ކޮރެއާގެ ޝިނިލް ގްރޫޕުގެ އޮފީސް ފުލުހުން ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
"އަސްކަރީ ހިދުމަތާ ގުޅެން ޖެހުނަސް ކަންބޮޑެއްނުވޭ"

މޮސްކޯ (ޖޫން 27) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ހާސިލްނުވެ އަސްކަރީ ހިދުމަތާ ގުޅެންޖެހުނަސް ކަންބޮޑުނުވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަނެއްކާވެސް ބައްދަލުކޮށްފި

ޕިއޮންޔަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި-އިން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ފާހާނާގެ ޑަސްބިނުން މީހަކަށް ހަތް ގަނޑު ރަން ލިބިއްޖެ

ދެކުނު ކޮރެއާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި، ސާފުކުރާ މީހެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހަކަށް އެތަނުގެ ފާހާނާއެއްގެ ޑަސްބިން ތެރެއިން ހަތް ގަނޑު ރަން ފެނި އަދި އޭނާއަށް އެ ރަންތައް މިލްކުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ

ސޯލް (މެއި 3) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީކޮށް ނިމުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ބޯޑަރުގައި ހުރި ސްޕީކަރުތައް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނަގައިފި

ސޯލް (މެއި 1) - ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި ޕްރޮޕަގެންޑާ ފަތުރަން ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސްޕީކަރުތައް ސައުތު ކޮރެއާ އިން މިއަދު ނަގައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ތާރީހީ ސަމިޓަށް ރާއްޖޭން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ދެމެދުގައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ސުލްހަ ގާއިމުކުރުމަށް އެ ދެ ގައުމުގެ ލީޑަރުން ބޭއްވި ތާރީހީ ބައްދަލުވުމަށް ރާއްޖޭން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2018 2
"ސައުތު ކޮރެއާއަށް އެތެރެވި ވަގުތު ޖަޒުބާތުން ފުރުނު"

ޕަންމުންޖޮމް (އެޕްރީލް 27) - ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރު ހުރަސް ކުރުމަށް ފަހު ސައުތު ކޮރެއާއާވީ ފަޅިއަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވި ވަގުތު ޖަޒުބާތުން ފުރުނު ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 27, 2018 2
ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލަން ކޮރެއާގެ ވެރިން އެއްބަސް

ޕަންމުންޖޮން (އެޕްރީލް 27) - ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާ އަކީ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނެތް ތަނަކަށް ހަދަން ނޯތު ކޮރެއާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ވެރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

April 27, 2018 6
ބޯޑަރު ހުރަސްކުރައްވައި ކިމް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް

ސޯލް (އެޕްރީލް 27) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ 1953 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު ފަހުން ދެ ކޮރެއާގެ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް ސައުތު ކޮރެއާ އަށް ފުރަތަމަ ވަދެވަޑައިގެންނެވި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރަކަށް ކިމް ޖޮން-އުން...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 1
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ސަމިޓް ދެ ގައުމު ގުޅޭ ބޯޑަރުގައި

ސޯލް (އެޕްރީލް 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައެ-އިންގެ މާދަމާގެ ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ދެ ކޮރެއާގެ ބޯޑަރުގައި ހުންނަ ޕީސް ހައުސްގައި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ސަމިޓުގައި ކިމްއަށް ސްވިސް ކެއުން

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 25) - ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާ ސަމިޓުގައި ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް ޚާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ސްވިސް ޕޮޓޭޓޯ ޑިޝްއެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 3
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް 24 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (އެޕްރީލް 6) - ކޮރަޕްޝަނާއި ވެރިކަމުގެ ބާރު ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުން ކުރިކަމުގެ ކުށުގައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން-ހައި 24 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 3
ބައިލައްކަ ކަސްޓަމަރުން އެޕަލް އަށް ދައުވާކޮށްފި

އެޕަލްގެ އައިފޯން ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތުރާވާ ގޮތަށް ފޯންގެ ސޮފްޓްވެއާ ސްލޯ ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި، ދެކުނު ކޮރެއާގެ 50،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަސްޓަމަރުން އެޕަލް އާއި އެ ކުންފުނީގެ ކޮރެއާ ގޮތްޕާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ސޯލް ސެންޓްރަލް ޑިސްޓްރިކް ކޯޓަށް ހުކުރު ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018
ދެ ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ސަމިޓް އެޕްރީލް 27 ގައި

ސޯލް (މާޗް 29) - ނޯތު ކޮރެއާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުންގެ ސަމިޓް އަންނަ މަހު 27 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ މަންދޫބުން ބައްދަލު ކުރަނީ

ހެލްސިންކީ (މާޗް 18) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ސައުތު ކޮރެއާގެ މަންދޫން ފިންލެންޑުގައި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ ދައުވަތު ޓްރަމްޕް ގަބޫލްކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 9) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ ބައްދަލު ކުރުމުގެ ދައުވަތު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ގަބޫލް ކުރަައްވައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018
ކިމް ޖޮން-އުން ބޭނުން ވަނީ ސައުތު ކޮރެއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން

ޕިއޮންޔޮން (މާޗް 6) - ސައުތު ކޮރެއާއާ ގާތް ގުޅުމެއް ބާއްވަން ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
ސައުތު ކޮރެއާގެ ވަފުދާ ކިމް ޖޮން-އުން ބައްދަލު ކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (މާޗް 5) - ނޯތު ކޮރެއާ އަށް މިހާރު ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ވަފުދުގެ ބޭފުޅުންނާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބައްދަލު ކުރައްވާ، ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
އޮލިމްޕިކްސް ނިންމުމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ޖެނެރަލެއް ފޮނުވަނީ

ޕިއޮންޔޮން (ފެބްރުއަރީ 22) - ސައުތު ކޮރެއާގައި ކުރިއަށްދާ ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާ ވަފުދުގެ ޚަރަދު ސައުތު ކޮރެއާ އިން ދީފި

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 15) - ވިންޓަ އޮލިމްޕިކްސް އަށް ސޯލް އަށް ދަތުރުކުރި ނޯތު ކޮރެއާގެ ވަފުދަށް ޚަރަދުވި 2.86 ބިލިއަން ކޮރެއަން ވޮން (2.64 މިލިއަން ޑޮލަރު) ސައުތު ކޮރެއާ އިން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ކުރީގެ ރައީސް އަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި މީހާ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 13) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއިން- ހައި މަގާމުން ދުރު ކުރުމުގެ މެދުވެރިއަކަށްވި އެކަމަނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޗޮއި-ސޫން 20 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.