31 މާޗް

March 31, 2017 9
ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި

ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ސައުތު ކޮރެއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޕާކް ގެއުން ހައި އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 3
ޕާކް ރައީސްކަމުން ދުރުކުރަން ކޯޓުން ވެސް ތާއީދު

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 9 ) - ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ނުފޫޒް މާބޮޑަށް ވަދެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރަނީ

ސޯލް (މާޗް 7) - މިސައިލުން ދިފާއުވެވޭ ނިޒާމް ސައުތު ކޮރެއާގައި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާ އިން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017
އެމެރިކާ އަށް ރަހުމެއް ނެތް ރައްދެއް ދޭނަން: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މާޗް 2) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ އިން ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ ރަހުމެއް ނެތް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެ ދެ ގައުމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017
ސެމްސަންގެ ވައިސް ޗެއާމަންއާ ދެކޮޅަށް ރިޝްވަތުގެ ދައުވާ

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ސައުތު ކޮރެއާގެ ރައީސް ޕާކް ގުއެން ހައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އަންހެން މީހާ ހިންގި ޖަމިއްޔާ އަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއްގެ...

February 28, 2017
ކިމްގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދާ ހަތަރު މީހުންނަކީ ޖާސޫސުން

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 28) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްގެން ހޯދާ ނޯތު ކޮރެއާގެ ހަތަރު މީހުންނަކީ ޖާސޫސުން ކަމަށް ސައުތު...

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 5
ކިމް މަރާލަން އަމުރުކުރީ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 27) - އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލަން އަމުރުކޮށްފައި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާގެ ޖާސޫސީ އެޖެންސީން ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017
ކިމް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ ސަރުކާރު

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 19) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންގެ އެއްބަފާ ބޭބެ ކިމް ޖޮން-ނަމް މަރާލުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާ ސަރުކާރު ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017
ސެމްސަންގަށް ކޮންމެހެން ބަލަންޖެހޭ: ސައުތު ކޮރެއާ

"ލިތިއަމް-އަޔަން" ބެޓެރީ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން އަމަލުކުރަނީ ސަލާމަތީ ގޮތުން އެންމެ ރަނގަޅަށްތޯ ބަލާނެ ކަމަށް ސައުތުކޮރެއާ ސަަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެ ތަންތަނަށް ގޮސް ދެމެހެއްޓެނިވި އުސޫލަކުން ޗެކުކުރުމަށް ޚާއްސަ އޮފިޝަލުން ތައްޔާރުކޮށް އައްޔަންކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 5
އެމެރިކާ އިން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް

ސޯލް (ފެބްރުއަރީ 3) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފި ނަމަ އެއަށް ވުރެ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 3
ސެމްސަންގުގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރަން އަމުރެއް ނުދިން

ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވިގެން ސެމްސަންގުގެ ވައިސް ޗެއާމަން ލީ ޖޯ-ޔޮންގް ހައްޔަރުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނު ގޮތަށް އަމުރެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާގެ ކޯޓަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 4
ރައީސްކަމުގެ ޝައުގު ބާން ކީ- މޫން ފާޅު ކުރައްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 17) - އަމިއްލަ ގައުމު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ-މޫން ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 9
ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ވެރިކަމުން ދުރުކޮށްފި

ސޯލް (ޑިސެމްބަރު 9 ) - ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ނުފޫޒް މާބޮޑަށް ވަދެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައިގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގާ އެކަމަނާ މަގާމުން މިއަދު ދުރުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް ތައްޔާރު

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 29) - ސިޔާސީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއްގެ ނުފޫޒް މާބޮޑަށް ވަދެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން-ހައި އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އެއްބަސްވެވަޑައިގެން، އެކަމަށް މަގުފަހިވާނެ ގޮތެއް ޕާލަމެންޓުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެކަމަނާ އެެދިވަަޑައިގެންފި...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 11
ކޮރެއާ މީހަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރިކަން ސާބިތެއް ނުވި

ދެކުނު ކޮރެއާ އަންހެނަކު ރާއްޖޭގައި ރޭޕް ކުރި ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ތިން ފިރިހެނެއްގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާ ސާބިތުނުވެ، އެ މީހުން ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 2
ރައީސާއާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ ސެމްސަން ކުންފުންޏަށް

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 8) - ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގުއުން-ހައި އާ ގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ސެމްސަން އިލެކްޓްރޯނިކްސްގެ އޮފީހަށް ވަދެ ބަލާ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 2
ކޮރެއާ ރައީސާއާ ދެކޮޅަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެއްޖެ

ސޯލް (ނޮވެމްބަރު 5) - އެހެން މީހެއްގެ ނުފޫޒު ސަރުކާރު ތެރެއަށް ވަދެ އޭނާ ބުނާހާ ގޮތަކަށް ސަރުކާރު ހިންގާކަން ފަޅާއެރުމުން މައްސަލަ ގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައިވާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސާ ޕާކް ގެއުން ހައި ގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލަން އެތައް ހާސް ބަޔަކު ވެރިރަށް ސޯލުގެ މަގުތަކަށް މިއަދު ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ފަސް ވަނަ ނިއުކްލިއާ ޓެސްޓެއް ކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ނިއިކްލިއާ ފަސް ވަނަ ޓެސްޓް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 4
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ވަނީ އިސް ވަޒީރަކު މަރާލައިފައި

ސޯލް (އޮގަސްޓް 31) - އުތުރު ކޮރެއާގެ ވަރަށް އިސް ވަޒީރަކު އެ ގައުމުން މިދިޔަ މަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016
އުތުރު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލައިފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 24) - އުތުރު ކޮރެއާގެ އިރުމަތީގައި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ސަބްމެރިންއަކުން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ފޮނުވާލާފައިވާ ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 2
ނިއުކްލިއަ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާއިން ދީފި

ޕިއޮންޔޮން (އޮގަސްޓް 23) - އެމެރިކާ އާއި ސައުތު ކޮރެއާ ގުޅިގެން ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކާ ގުޅިގެން އެ ދެ ގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ނިއުކްލިއާ ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު އުތުރު ކޮރެއާ އިން ދީފި އެވެ.