16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020
ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް އެންމެ ތިން ގަޑިއިރުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އަށް ތިން ގަޑިއެއްހާ އިރުގެ ތެރޭގައި ގޮސްގެން އެސްޓްރޮނޯޓުންތަކެއް ރެކޯޑެއް ހަދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 7
އަލުން ހަނދަށް ދިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގައި ހަތް ގައުމެއް

އެމެރިކާ އިން އަލުން ހަނދަށް ދާން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމްގައި އެ ގައުމާ އެކު މަސައްކަތްކުރަން އާޓެމިސް އެކޯޑްސްގައި ހަތް ގައުމަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
އެމެރިކާ ހަނދަށް ދާން ކުރާ މަސައްކަތަށް ފާޑުކިޔައިފި

އަލުން ހަނދަށް ދާން އެމެރިކާ އިން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ނާސާ އިން ފަށާފައިވާ "އާޓެމިސް" ޕްރޮގްރާމް މާބޮޑަށް "އެމެރިކާވެފައި"ވާ ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ރަޝިއާގެ ސްޕޭސް ޕްރޮގްރާމް ރޮސްކޯސްމޮސްގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑިމިޓްރީ ރޮގޯޒިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 3
ޖައްވަށް 23 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފާހާނާ ތައްޓެއް

ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ އިރު އެންމެ ދަތިވާ އެއް ކަމަކީ ފާހާނާކުރުމެވެ. އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވެ، ފިކުރުކުރާން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ ވެސް މިއީ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020
ޔޫއޭއީން 2024 ގައި ހަނދަށް ދާން އަމާޒު ހިފައިފި

ޖައްވީ މިޝަންތަކުގެ ދާއިރާ އިން މިހާރު ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން 2024 ގައި ހަނދާން ދާން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2020 1
ނާސާ އާއި ސްޕޭސް ފޯސް ގުޅުން ބަދަހިކުރަނީ

ސްޕޭސް ފޯސް އަކީ އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ބާރުގެ ގުނަވަނެކެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ޖައްވު ބެލެހެއްޓުމެވެ. ޖައްވީ ހަނގުރާމައެއްގައި އެމެރިކާ ތަމްސީލުކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ބާރަކީ ސްޕޭސް ފޯސް...

October 02, 2020 3
ޗައިނާއިން ހަނދުން ސާމްޕަލް ގެންނަނީ

ޗައިނާ އިން ހަނދަށް އުޅަނދެއް ފޮނުވަން އުޅޭ ވާހަކަތައް އެބަ ދެކެވެ އެވެ. ޗައިނާ އިން މި ފަހަރު ކުރަން އުޅޭ ކަމަކީ ހަނދުން ސާމްޕަލް ގެނައުމެވެ. އެއީ ބުނެވޭ ގޮތުގައި ދެ ކިލޯ ހުންނަހާ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 2
ސްޕޭސް އެކްސްގެ "ސްޓާލިންކް" އިންޓަނެޓް ހަގީގަތަކަށް

ސްޕޭސް އެކްސްގެ ވެރިޔާ އީލޮން މަސްކް ފަށާފައިވާ "ސްޓާލިންކް" އިންޓަނެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތް ލިބެން ފެށި ސަރަހައްދަކަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި މިހާރު ޖަންގަލިތައް އަނދަމުންދާ ސަރަހައްދުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވުގައި ލޯންޗްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މޭކަޕް ކުންފުނި އެސްޓީ ލޯޑާގެ އުފެއްދުމެއް ޖައްވީ ސްޓޭޝަން، އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ލޯންޗަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 21, 2020
އެސްޓްރޮނޯޓުންނަށް ހާއްސަ ނޫޑުލްސްއެއް އުފައްދައިފި

އާންމުކޮށް ވިއްކަން މި ހުންނަ ކަޕް ނޫޑްސް ތައްޓަކީ ޖަައްވީ މިޝަންތަކަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަން އައިއެސްއެސްގައި 100 ޑިގްރީ އަށް ފެން ހޫނު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 7
މާސްގައި މަރުވުމަކީ ޝަރަފެއް: އީލޮން މަސްކް

މާސް އަށް ދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަކީ މިހާރު މުހިންމު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އީލޮން މަސްކް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރު މުހިންމީ މާސްގައި ދެމިތިބޭނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ސުވާލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 3
އައިއެސްއެސް އިން ލީކުވާ ތަން އަދިވެސް ނުހޯދޭ

ލީކްވުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 16
އެންމެން ބިލިއަނަރުންނަށް ވާނެހާ ރަން ހުރި ގިނިހިލައެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެން ބިލިއަނަރުންނަށް ވާނެހާ ރަނާއި އަގުބޮޑު މައުދަން ހުރި ގިނިހިލައެއް ދިރާސާކުރަން ނާސާ އިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
ސްޕޭސްއެކްސްގެ އެސްޓްރޮނޯޓުން އެނބުރި ދުނިޔެ އަށް

ފްލޮރިޑާ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) ގައި ދެ މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު ސްޕޭސްއެކްސް ކްރޫ ޑްރެގަން ކެޕްސޫލްގައި، ދެ އެސްޓްރޮނޯޓުން މިރޭ އެނބުރި ބިމަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 3
ރަޝިއާ އިން މިލިޓަރީ ސެޓެލައިޓެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ރަޝިއާ އިން މިލިޓަރީ ސެޓެލައިޓެއް ޓެސްޓްކުރުމަކީ، އެމެރިކާ ދެކޭ ގޮތުގައި، ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެއީ އެމެރިކާ އާއި ބައިވެރިން ޖައްވުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި މުދާތަކަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް އެމެރިކާ ބުނެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
ޔޫއޭއީން މާސް އަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ދުބާއީ (ޖުލައި 20) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން މާސް އަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް މިއަދު ހެނދުނު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 11
އިންސާނުން މާސް އަށް ދާނީ ވީނަސްގައި ރޭކޮށްފައި!

މާސް އަށް ދެވެން ހުރި ގޮތްތައް ސައިންސްވެރިން ކިޔައިދޭއިރު ހީވަނީ ދެ އިނގިލިކުރިން ފުއްޓަތްކެއް ޖެހުން ކަހަލަ ފަސޭހަ ކަމެއްހެންނެވެ. މާސް އަށް ގޮސް އައިސްވުމަކީ އެ ބުނާހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނަމަ ހަމަ މިހާރު ދަތުރަށް ފަށަންވީ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 2
ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް ޖައްވުގެ ވަސް ބެލިދާނެ

ޖައްވަށް ނުދެވުނަސް، ޖައްވުގެ ވަސް ވަސް ބަލައިލަން ބޭނުންވާ ނަމަ ޖަހާލާނެ ސެންޓެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ (ނާސާ) އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެ މަސައްކަތް މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާ އިން ބުންޏެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 2
ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރަށް ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަނީ

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހަނދަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ އުޅަނދަށް ހާއްސަ ފާހާނާއެއް ޑިޒައިންކުރަން އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 3
ރަޝިއާ އިން ޓޫރިސްޓުން ޖައްވަށް ފޮނުވަނީ

މިއީ ފިނި ހަނގުރާމައެއް ނޫނެވެ. ޖައްވީ ޓޫރިޒަމެވެ. ޖައްވަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވުމަކީ ރަޝިއާ އަށް އާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. ރަޝިއާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަނަށް ޓޫރިސްޓުން ފޮނުވި އެވެ. ނަމަވެސް، 2010 ގައި ދަތުރުތައް ވަނީ މެދުކަނޑާލާފަ އެވެ. އެއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގައި މީހުން މާ ގިނަވާތީ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 6
ސްޕީޑަކީ 17500 މޭލު، 19ގަޑިއިރު ދަތުރު ކާމިޔާބު

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 1) - އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދުގައި ނާސާގެ ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނަށް ފެށި ދަތުރު ގަޑިއަކު 17،500 މޭލު (28،000 ކިލޯމީޓަރު)ގެ ބާރު މިނުގައި 19 ގަޑިއިރަށް ފަހު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފުރިހަމަ ކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 7
ސްޕޭސްއެކްސްގެ އުޅަނދެއްގައި އޮސްޓްރޮނޯޓުން ޖައްވަށް

ފްލޮރިޑާ (މެއި 31) - އަމިއްލަ ކުންފުޏެއް ކަމަށްވާ ސްޕޭސްއެކްސްގެ ޖައްވީ އުޅަނދެއްގައި ނާސާގެ ދެ އޮސްޓްރޮނޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖައްވަށް އިއްޔެ ދަތުރު ފަށައިފި އެވެ.