24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަދި އެޕޯލޯ 11 ގައި ހަނދަށް ކުރި ދަތުރުކުރުގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ކްރިސް ކްރާފްޓް އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވާ ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ރޮބޮޓިކް ސްޕޭސްކްރާފްޓެއް ކަމަށްވާ ޗާންގީ-4 ގެ ތާރީހީ ދަތުރުންނެވެ. މިއީ ހަނދުން، ދުނިޔެ އަށް ނުފެންނަ ފަޅި އަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. އިންޑިއާ ވެސް...

23 ޖޫން

June 23, 2019 12
ހަނދަށް ދިއުން މުހިންމެއް ނޫން

ހަނދަށް ދިއުމަށް ވުރެ، ބޮލަށް އެއްޗެއް ވެޓިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ މީހުން ގަންނަ ބިރު ބޮޑެވެ. އެ މީހުން އެދެނީ ހަނދަށް ދިއުން ފަސްކޮށްފައި، ގިނިހިލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ. މާސް އަށް ދިއުމަކީ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 14
އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
މާސް އަށް ދިއުމަށް ދައުވަތެއް

ނާސާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުން އުފުލާކަށް އަދި ނުފަށަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރަމްޒީކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މީހުންގެ ނަން އުފުލަ އެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ބޭނުން މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓްކުރެވެ އެވެ. މާސް އަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް، މިހާރު އޮތް ފުރުސަތަކީ، ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑަށް ވުރެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ނަން މާސް އަށް...

27 މާޗް

March 27, 2019 8
އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 27) - އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 2
ސްޕޭސްއެކްސް ޑްރެގަން ކެޕްސޫލް އައިއެސްއެސްއާ ގުޅާލައިފި

ކެލިފޯނިއާ (މާޗް 4) - އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ކެޕްސޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އާ ގުޅާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 4
ޖަޕާނުން ޖައްވީ ހިލައަކުން ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަަރީ 22) - ޖައްވީ ހިލައަކުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ރިޔޫގު ހިލައަށް ތިރިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 13
އުގައިލްގެ ދެ ސޮފްޓްވެއާ މަރު ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތަކަށް

މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް، މޫނު ދެނެގަންނަ ސޮފްޓްވެއާ އާއި މީހުން ދޮގު ހަދާކަން ދެނެގަންނަ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 6
މާސް އަށް މީހުން އުފުލަން ހެދި އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މާސް އަށް މީހުން އުފުލުމުގެ އުންމީދުގައި އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން ދިޔަ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ އެސެބްލްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު، ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
މާސް އުޅަނދު އަންނަ އަހަރު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން މާސް އަށް ދެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން އަންނަ ޖައްވީ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އޭތި އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 6
މާސް އަށް ވުރެ ކުރިން ހަނދަށް

އިންސާނުން މާސް އަށް ފޮނުވަން ކުންފުނިތަކުން ތެޅިގަތެއް ކަމަކު، އެއީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަން ކިތަންމެ ބަޔަކަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް، އެކަމުގައި ކުރަން ހުރި އުނދަގޫ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން، އާންމުންނަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ވާހަކަތަކެއް މީގެ ކުރިން ނާސާ ވެސް ނުދައްކަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 6
ޖައްވުން ފެނުނީ އޭލިއަނުންގެ އުޅަނދެއް ކަމަށް ބުނެފި

އެނބުރެމުން، ދުނިޔޭގެ ސޯލާ ސިސްޓަމާ ދިމާލަށް އަންނަނިކޮށް މިދިޔަ އަހަރު ފެނުނު، ސުއްޓާއެއްގެ ބައްޓަމަން އޮތް އެއްޗަކީ ދުނިޔެ ބެލުމަށް އޭލިއަނުން ފޮނުވައިގެން އުޅޭ ސްޕޭސްކްރާފްޓަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ހާވަޑް ޔުނިވަސިޓީގެ ނުޖޫމީން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 3
އިރާ އެންމެ ކައިރިވުމަށް ނާސާގެ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ފްލޮރިޑާ (އޮގަސްޓް 13) - އިރާ އެންމެ ކައިރި އަށް ދިއުމަށް ޓަކައި އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާ އިން ޖައްވީ އުޅަނދެއް އިއްޔެ އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 2
ސްޕޭސް ފޯސް އުފައްދަން ޓްރަމްޕް އަމުރުކުރައްވަނީ

ޖައްވުގައި ޝާމިލްވެލުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ޝަރަފެއް ނޫން ކަމަށާއި، ޖައްވުގައި ގަދަބާރަކަށް އެމެރިކާ ވާންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، "ސްޕޭސް ފޯސް"ގެ ނަމުގައި މިލިޓަރީ ގޮތްޕެއް ޖައްވުގައި އުފައްދަން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑިފެންސް އަށް އަންގަވާނެ ކަމަށް ޓްރަންޕް ވިދާޅުވެއްޖެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ހަނދު ވަށައި މުގޯލިއަޅަން މި އަހަރު ނުފޮނުވާނެ

ހަނދު ވަށައި މުގޯލިއަޅަން މި އަހަރު ބަޔަކު ނުފޮނުވާނެ ކަމަށް ވޯލް ސްޓްރީން ޖާނަލް އިން ބުނެފި އެވެ. އީލޮން މަސްކް އާ ހަވާލާދީ ވޯލް ސްޓްރީޓް ޖާނަލް އިން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި، އެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
ސްޕޭސްއެކްސް އަށް ވުރެ ކުރިން ބޮއިން މާސް އަށް

ފިނި ހަނގުރާމަ އަދިވެސް ނުނިމެ އެވެ. ވާދައިގެ ރޭސް އަދިވެސް އޮތީ ކުރިއަށެވެ. ފިނި ހަނގުރާމަ އަކީ އެއްއިރެއްގައި ރަޝިޔާ އަދި އެމެރިކާއާ ދެމެދު އޮތް ވާދަވެރިކަމެވެ. އެ ވާދަވެރިކަން ފާލުންނެއްޓި މިހާރު އޮތީ ފަރުދުންނާ ހަމާގަ އެވެ.