15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓްގެ ޝަރަފުގައި ފައިސާ ފޮއްޗެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް އެޖެންސީ (އައިއެސްއެސް) ދިޔަ ފުރަތަމަ އަރަބި އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި ޔޫއޭއިން އެ ޝަރަފު ހޯދި އެސްޓްރޮނޯޓް ހައްޒާ އަލް މަންސޫރީ ގައުމަށް ހޯދައިން ދިން ފަހުރަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމުގައި ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
އިންސާނުން މާސް އަށް އުފުލާ ރޮކެޓް

އެހެރަ ފެންނަނީ ކޮޅަށް ޖަހާފައި ހުރި ރޮކެޓެކެވެ. ކިޔަނީ "ސްޓާޝިޕް" އެވެ. އުފައްދަނީ "ސްޕޭސްއެކްސް"އޭ ކިޔާ އެމެރިކާ ކުންފުންޏަކުންނެވެ. ބޭނުމަކީ ހަނދަށް އަދި މާސްް އަށް އިންސާނުން އުފުލުމެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ނާސާ އިން "ޓްރާންފޯމާ" ރޮބޮޓެއް ޓައިޓަން އަށް

އަހަރެމެންގެ އިރުގެ ނިޒާމުގައި، ސެޓާން އަކީ ހަ ވަނަ ޕްލެނެޓް އެވެ. ސެޓާން ވަށައިގެން 62 ހަނދު އެނބުރޭ ކަމަށް ވެ އެވެ. މި އަދަދު އަދި އިތުރުވެދާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ. ސެޓާން އަށް ލިބިގެންވާ ހަނދުތަކުގެ ތެރެއިން، އެންމެ ބޮޑީ "ޓައިޓަން" އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު އައިއެސްއެސްގައި

ޖައްވުގައި ޝާމިލްވުމަށް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެސްޓްރޮނޯޓަކު ފަޒާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެއީ ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީ އެވެ. އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން "އައިއެސްއެސް" ގަ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 25 އިން ފެށިގެން ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީގެ ނަން ޚަބަރުތަކުގައި ލިޔެވެނީ އެމިރޭޓްސް އިން އެންމެ...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 7
އިންޑިއާގެ އުޅަނދު ނާސާ އަށް ދެނެގަނެވޭ ވަރެއް ނުވި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - މި މަހު ކުރީކޮޅު ހަނދަށް ތިރިކުރަނިކޮށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑުނު އިންޑިއާގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ޗަންދުރަޔާން-2 ގެ ވިކްރަމް މޮޑިއުލް ހަނދުގެ ސަތަހައިގައި އޮތް ތަން ފާހަގަކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނާސާ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 1
ނާސާ އިން އަރިއާނާގެ ލަވައަކާ ކުޅެލައިފި

އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އިދާރާ ނާސާ އިން ކުރިއަށް ރާވާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ހާއްސަ އެއް ކަމަކީ 2024 ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހަނދަށް އަންހެނަކު ފޮނުވުމެވެ. މިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އިއްޔެ އަޅައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ހަނދަށް އުޅަނދެއް އުދުއްސާލުމުން ރާއްޖޭން މަރުހަބާ

ހަނދުގެ ދިރާސާތަކެއް ކުރަން އިންޑިއާއިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިލުމުން ރާއްޖޭން އެ ގައުމަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 2
ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަވަހާރަވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާގެ ޖައްވީ އެޖެންސީ ނާސާގެ މިޝަން ކޮންޓްރޯލްގެ ބާނީ އަދި އެޕޯލޯ 11 ގައި ހަނދަށް ކުރި ދަތުރުކުރުގެ އިސް މޭސްތިރިޔާ ކްރިސް ކްރާފްޓް އިއްޔެ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
އިންޑިއާ އިން ހަނދަަށް ފޮނުވާ އުޅަނދު އުދުއްސާލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 22) - އިންޑިއާ އިން ހަނދަށް ފޮނުވާ ޖައްވީ އުޅަނދު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
އެނބުރި ހަނދަށް! އަނެއްކާ އާ ރޭހެއް!

އިންސާނުން ހަނދުގައި ހިނގިތާ ބައި ގަރުނު ވީ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް ދައްކަނީ އެނބުރި ހަނދަށް ދިއުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. މި އަހަރު ފެށުނީ ވެސް ހަނދަށް ކުރި ދަތުރަކުންނެވެ. އެއީ ޗައިނާގެ ރޮބޮޓިކް ސްޕޭސްކްރާފްޓެއް ކަމަށްވާ ޗާންގީ-4 ގެ ތާރީހީ ދަތުރުންނެވެ. މިއީ ހަނދުން، ދުނިޔެ އަށް ނުފެންނަ ފަޅި އަށް ކުރި ފުރަތަމަ ދަތުރެވެ. އިންޑިއާ ވެސް...

23 ޖޫން

June 23, 2019 12
ހަނދަށް ދިއުން މުހިންމެއް ނޫން

ހަނދަށް ދިއުމަށް ވުރެ، ބޮލަށް އެއްޗެއް ވެޓިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ މީހުން ގަންނަ ބިރު ބޮޑެވެ. އެ މީހުން އެދެނީ ހަނދަށް ދިއުން ފަސްކޮށްފައި، ގިނިހިލަތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ. މާސް އަށް ދިއުމަކީ މުޅިން އެހެން ވާހަކައެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 14
އިންޑިއާގެ އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ލޯންޗް ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް 10 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ އިން އަމިއްލަ ޖައްވީ ސްޓޭޝަނެއް ބިނާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއަން ސްޕޭސް ރިސާޗް އޮގަނައިޒޭޝަން (އިސްރޯ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2019 3
މާސް އަށް ދިއުމަށް ދައުވަތެއް

ނާސާ އިން ޖައްވަށް ފޮނުވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މީހުން އުފުލާކަށް އަދި ނުފަށަ އެވެ. ނަމަވެސް، ރަމްޒީކަމެއްގެ ގޮތުގައި، މީހުންގެ ނަން އުފުލަ އެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ބޭނުން މީހަކަށް އެ މީހެއްގެ ނަން ލިސްޓްކުރެވެ އެވެ. މާސް އަށް ދާން އެދޭ މީހުންނަށް، މިހާރު އޮތް ފުރުސަތަކީ، ޖިސްމާނީ ހަށިގަނޑަށް ވުރެ ކުރިން އެ މީހެއްގެ ނަން މާސް އަށް...

27 މާޗް

March 27, 2019 8
އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް: މޯދީ

ނިއު ދިއްލީ (މާޗް 27) - އިންޑިއާ އަކީ މިހާރު ޖައްވީ ސުޕަ ޕަވަރެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 2
ސްޕޭސްއެކްސް ޑްރެގަން ކެޕްސޫލް އައިއެސްއެސްއާ ގުޅާލައިފި

ކެލިފޯނިއާ (މާޗް 4) - އެމެރިކާގެ އެސްޓްރޮނޯޓް ކެޕްސޫލް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން (އައިއެސްއެސް) އާ ގުޅާލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 4
ޖަޕާނުން ޖައްވީ ހިލައަކުން ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަަރީ 22) - ޖައްވީ ހިލައަކުން ސާމްޕަލް ނެގުމަށްޓަކައި ޖަޕާނުގެ ޖައްވީ އުޅަނދު ރިޔޫގު ހިލައަށް ތިރިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 13
އުގައިލްގެ ދެ ސޮފްޓްވެއާ މަރު ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގުތަކަށް

މަރުވެފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގަށް، މޫނު ދެނެގަންނަ ސޮފްޓްވެއާ އާއި މީހުން ދޮގު ހަދާކަން ދެނެގަންނަ ސޮފްޓްވެއާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ދިވެހި ސައިންސްވެރިޔާ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 23
ޗައިނާ އިން ހަނދުގައި އިންދި އޮށުން ގަސް ފަޅައިފި

ޗައިނާ އިން ހަނދަން ފޮނުވި އުޅަނދުގައި ގެންދިޔަ އޮށް ހަނދުގައި އިންދައި، އެއިން މިހާރު ގަސް ފަޅާފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ސްޕޭސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 6
މާސް އަށް މީހުން އުފުލަން ހެދި އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މާސް އަށް މީހުން އުފުލުމުގެ އުންމީދުގައި އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން ދިޔަ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ އެސެބްލްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު، ދައްކާލައިފި އެވެ.