31 މެއި

May 31, 2019 17
އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު: ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (މެއި 31) - ޔޫރަޕްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ލީގަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކަމަށް އެ ލީގުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް އަދި ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑްގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާދާރު ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ރޮނާލްޑޯ ނަޒާރިއޯ ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 13
ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު، ރެއާލް ފަހު މެޗުން ވެސް ބަލި

މެޑްރިޑް (މެއި 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ރޭ އެއިބާއާ 2-2 އިން އެއްވަަރުވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަހު މެޗުން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
ބާސެލޯނާ އަށް ހަމަޖެހުމެއް، ރެއާލަށް އުފަލެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ ހަަމަޖެހުމެއް ހޯދިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-1 އިން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މާޔޫސްވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 5
ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (މެއި 12) - މި ސީޒަނަށް ކަނޑައެޅި ޓާގެޓް ކަމަށްވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުނަސް އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބާސެލޯނާ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވިއިރު ޒިދާންގެ ހިތްހަަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވިޔަރެއާލް އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ޓީމުގެ ބައެއް ސީނިއާ ކުޅުންތެރިންނާއި މީޑިއާ އިން ދައްކާ ވާހަކަތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019 5
ސެލްޓާ އިން ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މެއި 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ އަތުން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 5
ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ޒިދާން މައާފަށް އެދެފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 29) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ރަޔޯ ވަޔެކާނޯ އަތުން 1-0 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވި މެޗުގައި ދެއްކި ކުޅުމަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 7
ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 28) – ލިއޮނަލް މެސީގެ ގޯލުން ލެވަންޓޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން 11 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަށް ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 15
ބާސެލޯނާ އަށް ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 25) - އަންނަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ފެންނާނީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށް ކަމަށާއި އެ ޓީމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޓާގެޓަކީ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށް ބުނެ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 6
ބާސެލޯނާ ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އަލަވޭސް އަތުން 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ބާސެލޯނާ އިން ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019
މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް ނެތް: ވަލްވޭޑޭ

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 21) - މި އަހަރުގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދަން ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ހާއްސަ ޕްރެޝަރެއް އޮތް ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ރެއާލަށް މާ ކުރިން ސީޒަން ނިމިއްޖެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 16) - ރެއާލް މެޑްރިޑަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ އަކީ ސީޒަންގައި ހާސިލްކުރެވޭނެ އެއްޗެއް ނެތުމުން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 3
ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާ އިން ބާސެލޯނާ ހުއްޓުވައިފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 14) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބާސެލޯނާ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2019 10
އެތުލެޓިކޯ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގު ޗެމްޕިއަންކަމާ ގާތަށް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 7) - މެޗުގެ ބޮޑުބައި 10 ކުޅުންތެރިންނާ އެކު ކުޅުނު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރިހޯދައި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 14
ބާސެލޯނާ ފަހު ވަގުތު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރިލް 3) – ފަހު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖެހި ގޯލްތަކާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހަތުން އަރައި ވިޔަރެއާލްއާ 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 1
ރެއާލް މޮޅުވި ނަމަވެސް ޒިދާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ހުއެސްކާ އަތުން 3-2 އިން ފަހު ވަގުތު ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 4
މެސީ ތަފާތު ދައްކައި ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 31) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ލިއޮނަލް މެސީގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު 2-0 އިން ވާދަވެރި އެސްޕަންޔޯލް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ކެޓަލޯނިއާ އަށް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން (މާޗް 21) - ސްޕެއިނުން ވަކިވެ ވަކި ގައުމެއް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކެޓަލޯނިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ވެނެޒުއޭލާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރޭވި އެކުވެރިކަމުގެ މެޗަށް ނެގި ސްކޮޑުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ދޫކުރަން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅޭ ތިން ޓީމަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 10
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސާ އަށް ބޮޑު ލީޑެއް

މެޑްރިޑް (މާޗް 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުންބޭރުގައި ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު 4-1 އިން ރެއާލް ބެޓިސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓަށް ލީޑުފުޅާކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 1
ޒިދާންގެ އެނބުރި އައުން މޮޅަކުން ފާހަގަކޮށްފި

މެޑްރިޑް (މާޗް 17) – ޒައިނުއްދީން ޒިދާން އަލުން ހަވާލުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 2-0 އިން އެ ޓީމު މޮޅުވިއިރު، އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.