28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
ބާސެލޯނާ ކުޅުންތެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 28) - ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ބާސެލޯނާ މާލީ ގޮތުން ވެއްޓިފައިވާ އަޑިގަނޑުން އަރައިގަންނަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެ ކްލަބްގެ ކުޅުންތެރިން މުސާރައިގެ ވަކި އިންސައްތަ އެއް ކުޑަކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 3
ރެއާލް އެއްވަރު، އެތުލެޓިކޯ އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 22) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވިޔަރެއާލްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ވެލެންސިއާ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ

ވެލެންސިއާ (ނޮވެމްބަރު 9) – ކާލޯސް ސޮލާ ޕެނަލްޓީން ހެދި ހެޓްރިކާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އިން 4-1 އިން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 6
އެތުލެޓިކޯ ކުރިއަށް، މެސީ އަރައި ބާސާ މޮޅުކޮށްދީފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 8) – ކަޑިޒް އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، ލިއޮނަލް މެސީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަރައި ދެއްކި ކުޅުމާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 3
ރެއާލް އެއް ވަނައިގައި، ބާސެލޯނާ އަށް ޕްރެޝަރު

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 1) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ހުއެސްކާ އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް އެއް ވަނައިގައި އޮތްއިރު، ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އެންމެ ފަހުން ލީގުގައި ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުން މޮޅެއް ނުލިބި ޕްރެޝަރާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020
ސިލްވާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ސޮސިއެޑާޑް އެއް ވަނަ އަށް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 26) - ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އިން 4-1 އިން ހުއެސްކާ ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 10
ބާސެލޯނާ އަތުން ރެއާލް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 24) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 3
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ވެސް ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 18) – އަންނަ ހަފުތާގައި އެލް ކްލެސިކޯ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރޭ ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020
ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ހަނި މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) – ބްރެޒިލްގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ވިނީޝަސް ޖޫނިއާގެ ގޯލާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަޔަޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 3
ބާސާ މޮޅުވިއިރު، ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯގައި ވިދާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ 4-0 އިން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 6-1 އިން ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ރާމޮސްގެ ޕެނަލްޓީން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސާޖިއޯ ރާމޮސް ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 3-2 އިން ރެއާލް ބެޓިސް އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020
ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް މި ފަހަރުގެ ސީޒަނުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑްއާ 0-0 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 10
މެސީ ނެތަސް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ: ލަލީގާ ރައީސް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އެ ކްލަބް ދޫކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަނުވާނެ ކަމަށް ލަލީގާގެ ރައީސް ހަވިއޭ ޓެބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
މެސީ ދިއުމުން ލީގުގެ ހައިބަތު ކުޑަވާނެ: މޮޑްރިޗް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ލިއޮނަލް މެސީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެކަން ވެގެންދާނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ހައިބަތަށް ކުރާނެ އަސަރެއް ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 10
މެސީ ރަންބޫޓް ހޯދައި ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފި

ވިކްޓޯރިއާ-ގަސްޓެއިޒް (ޖުލައި 20) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ފަހު މެޗުގައި ރޭ ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 5-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ރަންބޫޓް ހަތް ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައި އެ އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހަދައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 10
ރެއާލުން ސްޕެނިޝް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 17) - އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވިޔަރެއާލް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ބާކީ އެއް މެޗު އޮއްވައި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ރޭ، އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި 34 ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 3
ލީގު ގެއްލުނަސް ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނުނެގޭނެ: ކޯޗު

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 16) - މި ފަހަރުގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ބާސެލޯނާ އަށް ގެއްލިއްޖެނަމަ އެކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އޭނާގެ ބޮލުގައި ނޭޅުވޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 9
ރެއާލް މެޑްރިޑް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް

ގްރަނަޑާ (ޖުލައި 14) – ރަށުން ބޭރުގައި ގްރަނަޑާ އަތުން 2-1 އިން އުނދަގުލުން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ، ފިޔަވަޅަކާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 3
ވީއޭއާރްގެ ވާހަކަ ދައްކަނީ ބަހަނާއެއް ހޯދަން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 13) - ވާދަވެރި ޓީމުތަކުން ވީޑިއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ގުޅުވައިގެން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެ މީހުން ބޭނުންވާ ވަކިކަމަކަށް މިސްރާބު ބަދަލުކޮށްލައި ބަހަނާއެއް ހޯދުމަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2020 1
ބާސެލޯނާ މޮޅުވިއިރު އޮންރީގެ ރެކޯޑާ މެސީ ހަަމަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖުލައި 12) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ވަލޮޑޮލިޑް އަތުން 1-0 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާސެނަލްގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ތިއަރީ އޮންރީ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑަކާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.