26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 1
ބާސެލޯނާ އަކީ އަދިވެސް އެންމެ މޮޅު ޓީމު: ސިމިއޯނީ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 26) - ބާސެލޯނާ އަކީ އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަަމަށް އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ނުކުންނަ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 3
ރޮނާލްޑޯގެ 700 ވަނަ މެޗުން ރެއާލް ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 23) - ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 700 ވަނަ މެޗުން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ވެލެންސިއާ އަތުން 2-1 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
މެސީގެ ލަނޑުތަކުން ބާސެލޯނާ އަލުން ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 20) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު 2-1 އިން ލެގަނޭސް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އަލުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 2
މިއީ ބާސެލޯނާގެ ފެންވަރު ދައްކަންވީ ވަގުތު: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 19) - މިއީ ބާސެލޯނާގެ އަސްލު ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން އެކުވެގެން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި...

February 19, 2017
ފަސް މިނިޓް ތެރޭ ގަމޭރޯ ހެޓްރިކް ހަދައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 19) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ސްޕޯޓިން ގިޔޯން އަތުން 4-1 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ފޯވާޑް ކެވިން ގަމޭރޯ ފަސް މިނިޓް ތެރޭގައި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ބާސެލޯނާ އިން އަލަވެސް ކޮޅަށް ހަ ލަނޑު ޖަހައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބާސެލޯނާ 6-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017
ބާސެލޯނާ އަށް މޮޅެއް، ޓޮރޭޒް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ބާސެލޯނާ 3-0 އިން މޮޅުވިއިރު، ލެގަނޭސް ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 100 ލަނޑު ހަމަކޮށްފި އެވެ. ލެގަނޭސް އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 2-0 އިންނެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 5
"ލަލީގާގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުން ކުރަންޖެހޭ"

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 30) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގޯލްލައިން ޓެކްނޮލޮޖީ ތައާރަފްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

January 30, 2017 1
މެޑްރިޑް ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 30) – ބާސެލޯނާ އާއި ސެވިއްޔާ އަށް މޮޅުނުވެވުމުގެ ފައިދާ ނަގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 11
ފާޑުކިޔުންތަކަށް ސަމާލުކަންދޭން ޒިދާން ބޭނުމެއް ނޫން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި ހުރިއިރު ވެސް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި ކަމަށާއި ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ހުންނައިރު ވެސް އެކަން ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހޭނެކަން އެނގޭތީ އެކަމާ މާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދޭ ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
އެއިބާ އަތުން ބާސެލޯނާ އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެއިބާ އަތުން 4-0 އިން ބާސެލޯނާ ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 1
ރާމޯސްގެ ދެ ލަނޑުން މެޑްރިޑަށް މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 22) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ، ޖެހިޖެހިގެން ދެ މެޗުން ބަލިވެ ވެއްޓުނު އަޑިގަނޑުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ އަރައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 1
ހުރިހާ ޓީމެއް ބޭނުންވާނީ ރެއާލް ބަލިވާން: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ނުކުންނައިރު ލަލީގާގައި އޮތް ހުރިހާ ޓީމެއް ބޭނުންވާނީ ރެއާލް މެޑްރިޑް...

January 15, 2017 1
ފަހު މެޗާ ހަމަޔަށް ހިތްވަރު ކުރާނަން: އެންރީކޭ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ކުރީގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑް އަތުލަން އެންމެ ފަހު މެޗާ ޖެހެންދެން ބާސެލޯނާ އިން ހިތްވަރުކުރާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 2
ފަހު ވަގުތު މެސީ ބާސެލޯނާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ލިއޮނަލް މެސީ ޖެހި ލަނޑުން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބާސެލޯނާ ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 1
ބާސެލޯނާ ހުސްއަތާ ސީޒަން ނުނިންމާނެ: އެންރީކޭ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 8) - މި ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އަދިވެސް ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުގެއްލޭ ކަމަށާއި އެ ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 1
ބާސާގެ ރެކޯޑާ ހަމަކޮށް މެޑްރިޑުން ބޮޑު ލީޑެއް ނަގައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) – ގްރަނަޑާ އަތުން 5-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައި އަދި ބާސެލޯނާ އިން ބަލިނުވެ 39 މެޗު ފުރިހަމަކޮށްގެން ހަދާފައިވާ...

January 07, 2017
ރޮނާލްޑޯ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 7) - ސީޒަންގެ ފަހު ހަ މަސް ދުވަހާ ކުރިމަތިލާއިރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ބޭނުން ކުރުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށް އެ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017
މެޑްރިޑުގެ ޓާގެޓަކީ ތިން މުބާރާތް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 2) – ނިމިގެން ދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީން ހިތްވަރު ހޯދައި މި ސީޒަނުގައި ތިން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަމާޒު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ބޮޑު މޮޅަކާ އެކު ސެވިއްޔާ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ މަލާގާ އަތުން 4-1 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ސެވިއްޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016
މިއީ އެތުލެޓިކޯގެ ފެންވަރެއް ނޫން: ސިމިއޯނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 13) - މި ސީޒަނުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ލީގުގައި ބައިވަރު މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ އެ ޓީމުގެ ފެންވަރެއް ނޫން ކަމަށް އެތުލެޓިކޯގެ ކޯޗު ޑިއޭގޯ ސިމިއޯނީ ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
ރާމޯސް އަނެއްކާ ވެސް ރެއާލް ސަލާމަތްކޮށްދީފި!

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 11) – ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖަހައި ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދޭ ހީރޯގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ރޭ އަނެއްކާ ވެސް ފަހު ވަގުތު އެ ޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 4
ރެކޯޑް ހަދަން ނުކުންނަނީ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިން ނެތި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 10) - ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތާރީހުގައި ބަލިނުވެ އެންމެ ގިނަ މެޗު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ރެކޯޑް ހެދުމުގެ އަމާޒުގައި މިރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެޑްރިޑުގެ މުހިއްމު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ނުކުޅޭނެ ކަމަށް ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
ބޮޑު ލީޑެއް ލިބުނަސް ފަސޭހަކުރުމެއް ނެތް: ރާމޯސް

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 5) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުރިއަށް ގިނަ މެޗުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި މި ވަގުތު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް އެއީ އެޑްވާންޓޭޖެއްގެ ގޮތުގައި ނުދެކޭ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް ބުނެފި އެވެ.