13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 13) – ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 4
ހެދުނީ ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސްތަކެއް: މެސީ

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 3-2 އިން ބަލިވި މެޗުގެ ފަހު ކޮޅުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ހެދުނު ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ...

January 10, 2020 7
އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާ ކަޓުވާލައިފި

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 10) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ފަހަތުން އަރައި ބާސެލޯނާ އަތުން 3-2 އިން މޮޅުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 7
ސުޕަ ކަޕް ސައުދީގައި ކުޅޭ ސަބަބަކީ ފައިސާ: ވަލްވޭޑޭ

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފޯމެޓް ބަދަލުކޮށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި މި މުބާރާތް ގެންދާ ސަބަބަކީ ފައިސާ ކަމަށާއި މިއީ ރަނގަޅު ވިސްނުމެއްގައި ކުރާ ކަމެއް...

January 09, 2020 1
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ރެއާލް ސުޕަ ކަޕް ފައިނަލަށް

ޖިއްދާ، ސައުދީ އަރަބިއާ (ޖެނުއަރީ 9) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ ވެލެންސިއާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ހޯދައިފި...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020
ބާސެލޯނާ ކީޕަރު ސްޓެގެން އަށް ސުޕަ ކަޕް ގެއްލިއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 4) - ބާސެލޯނާގެ ގޯލްކީޕަރު ޓާ ސްޓެގެންގެ ފަޔަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ހަފްތާގައި ފަށާ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގައި އޭނާ އަށް ނުކުޅޭނެ ކަމަށް އެ ކްލަބުން ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 3
މިނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ޖިއްދާގައި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 12) – ބަދަލުތަކާ ބާއްވާ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް މުބާރާތް އޮންނާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ސައުދީ އަރަބިއާގައި ކަމަށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 4
ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓެންޖިއާ، މޮރޮކޯ (އޮގަސްޓް 13) - ފަހަތުން އަރައި ސެވިއްޔާ އަތުން 2-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން 13 ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 12
ސުޕަ ކަޕް ނުކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސެވިއްޔާއިން ދީފި

ސެވިލް (އޮގަސްޓް 12) – މިރޭ ކުޅޭ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ބާސެލޯނާ އިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ބޭރު ތިން ކުޅުންތެރިންނަށް ވުރެ ގިނައިން ޖަހައިފި ނަމަ މެޗު ނުކުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ސެވިއްޔާ އިން ދީފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 19
ރޮނާލްޑޯ ނެތި މެޑްރިޑުން ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) – ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތި ކުޅުނު ދެ ވަނަ ލެގުން ބާސެލޯނާ 2-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017 20
ރެއާލުން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރިއިރު، ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތެއް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 14) - ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ރެެއާލް މެޑްރިޑުން 3-1 އިން ބާސެލޯނާ ބަލިކުރިއިރު، ރެއާލްގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަށް ރަތް ކާޑު ދައްކައިފި އެވެ.