16 ޖޫން

June 16, 2019 3
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް އަލުން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި، މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކައުންސިލް، ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 1
ކައުންސިލަށް އެސޯސިއޭޝަންތަކުން އިންތިހާބީ މެމްބަރުން

ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް (ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީސް) ގައި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް ތަމްސީލްކުރާ ހަތަރު މެމްބަރުންނަކީ އިންތިހާބު ކުރެވޭ މެމްބަރުންތަކެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ކަނޑައެޅުއްވުމާ އެކު، ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސް، މި މަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން އެ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް ދިރުން ގެނެސްދޭ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމައި ކްލަބްތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރާނެ ގޮތްތަކާ މެދު އަންނަ އަހަރު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިސްނައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 6
ޓޮމްގެ އެކްސްކޯގައި ހިމެނޭ ރޯޒާ ކައުންސިލުން ވަކިކޮށްފި

އެފްއޭއެމްގެ އިންތިހާބުގައި ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވާ އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) ހުށަހަޅުއްވި އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ އައިޝަތު ރޯޒާ ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލީސް (ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލް) މެންބަރުކަމުން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.