24 މެއި

May 24, 2017 3
ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ޓަގެއް ގެނެސްފި

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަހު، ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ސްރީ ލަންކާގެ ޓަގެއް ގެނެސްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 3
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް އެމެރިކާ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2017 1
ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 1
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިވަނީ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 1
ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ބެއިޖިން (މެއި 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޗައިނާ އިން ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (290 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 4
ޔޫއޭއީގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ލަންކާގައި ގެ އަޅައިދެނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 15) - ހަނގުރާމައިގައި ގެދޮރު ގެއްލި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް 120 ގެ އަޅައިދިނުމަށް ޔޫއޭއީގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ނިންމައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 21
ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނަށް ހިމާޔަތް ދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަނެއްކާވެސް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 10
މޯދީއަށް ޓަކައި ސައިފަތް ދަނޑުން ކުޅަނދުރު ހުސްކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 11) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާ ދިމާކޮށް ސައިފަތް ދަނޑުތަކުން ކުޅަނދުރު ހަތާ ނަގާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 9
ފިރިމީހާ ގެއްލުނު ލަންކާ އަންހެނަކު ޔާމީނުގެ ހައްގުގައި

ވޭތުވެ ދިޔަ ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަހަކު އެއް ފަހަރު ގޮތަކަށް ސަންދިޔާ އެކްނަލިގޮޑާ، ސްރީލަންކާގެ ކޯޓުތަކަށް ދެ އެވެ. ފިރިމީހާ ހޯދުމަށް، ކޯޓުތަކުން ފެށިގެން ޖެނީވާގައި ހުންނަ އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ވެސް އޭނާ ހިނގައްޖެ އެވެ. ލަންކާގެ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކާޓޫނިސްޓް އަދި ނޫސްވެރިޔާ ޕްރަގީތު އެކްނަލިގޮޑާ މީގެ ހަ...

08 މެއި

May 08, 2017 6
ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި ލަންކާގައި އަޑުއުފުލައިފި

އަނިޔާވެރި ހަމަލާތަކެއްގައި މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ ހަނދާނުގައި އަދި އޭނާއަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ގޮވާލައި، ސްރީލަންކާގައި މިއަދު އެއްވުމެއް ބާއްވައި އަޑުއުފުލައިފި އެވެ.

May 08, 2017 1
މޯދީގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް 6000 އޮފިސަރުން ނެރެނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 8) - އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަންނަ ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅަށް ސަލާމަތީ ގޮތުން ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ލަންކާ ފުލުހުން...

02 މެއި

May 02, 2017 6
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ބަޔަކު ލަންކާ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - ރޮހިންޖާ މުސްލިމް ރެފިއުޖީންގެ 32 މީހަކު ސްރީ ލަންކާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

May 02, 2017 12
ޔާމީން މަރުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ތަހުގީގަކަށް ގޮވާލައިފި

މި ދިޔަ މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ، ބަޔަކު ތޫނު ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީ މަރައިލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މިނިވަން ތަހުގީގެއް ހިންގުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ގިނަ...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 11
ޑިޕްލޮމެޓުންނާ ބައްދަލު ކުރަން ކޯލިޝަން ލަންކާ އަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ސްރީލަންކާގައި ތިބި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 2
ކުނިގޮނޑު ފޭބުމުން އަދިވެސް ވަނީ 30 މީހުން ގެއްލިފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި އިރު 30 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017
ކުނިގޮނޑުން ކުނި ފޭބުމުން ލަންކާ މީހުން ރުޅިގަދަވެފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ހާދިސާގައި ބައެއް މީހުން ރުޅިގަދަވެގެން ވާހަކަ ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017
ކުނިތަކުގެ ދަށުވެގެން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 16) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮޑު ކުނިފުންޏެއް ފުރޮޅާލުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ދަށުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 19 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 35
ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ނުފެތުރޭ ކަމަށް ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފަތުރާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 8
ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން ލަންކާގައި ކަރަންޓު ދެނީ

ރިނިއުބަލް އެނާޖީ މޯލްޑިވްސް އިން ސްރީލަންކާގެ ފަގީރު 5،000 ގެއެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ބަހައްޓައިދީ، އެ ގެތަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 2
ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކުރި ބޯޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޭރުން ދަތުރުކޮށްފައި ދިޔަ ކޮންޓެއިނާ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 3
ރަންވޭގެ މަރާމާތަށް ފަހު ލަންކާ އެއާޕޯޓް މާދަމާ ހުޅުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ރަންވޭގެ މަރާމާތަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ތިން މަސް ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު ކުރިއެރޭ އެއްގޮތަށް...

April 05, 2017 1
ސީޒަންގެ "ކައުޝި"ގެ ޓީޒާ

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަދި ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފުރަތަމަ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިލި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޗައިނާއާ ގުޅުން އޮތުމަކީ އިންޑިއާގެ ކަންބޮޑުވުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ޗައިނާއާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.