18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 14
ކާއްޓާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާއާ ބައްދަލުކުރަން ރުކުގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ކާށި ލިބުން ދަތިވެ، އަގު އުފުލެމުންދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަކު ރުކުގައި އޮންނަވައިގެން މިއަދު މީޑިއާތަކާ ހިއްސާކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 4
ރާއްޖޭގެ ފްލައިޓުތައް ޖައްސާނީ ރަޓްމަލަނާ އެއާޕޯޓަށް

ބޯޑަރު ހުޅުވުމުން ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދާ މަތިންދާބޯޓުތައް ޖައްސާނީ ކޮލަމްބޯގެ ރަޓްމަލަނާ އެއާޕޯޓަށް ކަމަށް ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޕްރަސަންނާ ރަނަތުންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ...

September 17, 2020 3
ރޯވި ޓޭންކަރުން 340 މިލިއަން ރުޕީސްގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުގައި އޮއްވައި އަލިފާން ރޯވި ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރު، އެމްޓީ ނިއު ޑަޔަމަންޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 340 މިލިއަން ރުޕީސް (1.8 މިިލިއަން ޑޮލަރު) ހޯދަން ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރުން...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
ރާއްޖޭން ލަންކާއަށް ދިޔަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރި ފަސްމީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 2
ރާއްޖެ/ލަންކާގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާއާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރަން، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު ރޮހާނާ ބެއްޑާޖުއާ އެކު، ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު...

September 10, 2020
ޓޭންކަރުގައި އަލިފާނެއް ނެތް، ސްޓޮރޭޖުން ލީކެއް ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުން އަލިފާން ރޯވި، ދެ މިލިއަން ފީފާގެ ތެޔޮ ހުރި ނިއު ޑަޔަމަންޑް ޓޭންކަރުގައި މިހާރު އަލިފާން ނެތް ކަމަށާއި ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅިފައި ހުއްޓަސް އެއީ ސްޓޮރޭޖުން ލީކުވި ތެޔޮ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެއްޖެ

ދެ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރޯވި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން ކަނޑަށް ތެޔޮ ލީކުވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 3
ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވާލައިފި

ސްރީ ލަންކާ ބޭރުގައި އޮއްވައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލިފާން ރޯވި ދެ މިލިއަން ފީފާ ހުރި ތެޔޮ ޓޭންކަރުން އަލިފާން ނިއްވާލެވިއްޖެ ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ލަންކާ ބޭރުންރޯވި ޓޭންކަރު ބުރިވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް ނެތް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ އިރުމަތިން 270،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް ރޯވި ޓޭންކަރުގެ އަލިފާން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި ކަމަށާއި ޓޭންކަރުގައި ރެނދެއްލީ ނަމަވެސް ދެބުރިވެދާނެކަމުގެ ބިރެއް ނެތް ކަމަށް ލަންކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 24
ފްލައިމީން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ވިލާ އެއާގެ "ފްލައިމީ" ން ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތައް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2020 10
ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ

ސްރީ ލަންކާ ކައިރިން ދަތުރުކުރި ބޮޑު ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އަނދަމުން ދިޔަޔަސް، ރާއްޖޭގެ ކަނޑަށް ތެޔޮ އެޅުމުގެ ބިރެއް މިހާތަނަށް ނެތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ލަންކާ ބޭރުން ބިޔަ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަނީ

ސާފުނުކުރާ ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން ކުވައިތުން އިންޑިއާ އަށް ދަނިކޮށް ލަންކާގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރުން ތެޔޮ ޓޭންކަަރެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުން ދާތީ ޓޭންކަރު ސަލަމާތްކުރަން އިންޑިއާ އާއި ލަންކާގެ ސިފައިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 26
މަސްވެރިކަން ވެސް، ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ނާރަންވީ ކީއްވެ؟

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ފުނޑިގެން ދިއުމުން، ސިޔާސީ މީހުންނާއި އާންމުން ދައްކަން ފެށީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން، ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ މައި އިންޑަސްޓްރީތަކަށް ހެދުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަކީ އެއީ އަދި އެހާ ފަސޭއިން، އެހާ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ހާސިލް ކުރެވެން ނެތް އުއްމީދުތަކަކަށް ވުމެވެ. އަދި...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރުން

ތިން ގައުމަކުން ރާއްޖެ އަށް އަލަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި އެވެ.

August 31, 2020 2
ކެންޑީ އަށް އެރި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީ ސަރަހައްދަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެރި ލޮޅުމަކީ ގުދުރަތީ ބިންހެލުމެއް ނޫން ކަމަށް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އެންޑް މައިންސް ބިއުރޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 5
ލަންކާ އަށް ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - ޕްލާސްޓިކުގެ ގިނަ ބާވަތައްތައް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ޝަކުންގެ ތުރިލާގެ ފުރަތަމަ ޝެޑިއުލް ގޯއާގައި

ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ސިދާންތު ޗަތުރަވެދީގެ އިތުރުން އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ރިލޭޝަންޝިޕް ތުރިލާގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 4
ވީޑިއޯކޯލުން ލަންކާގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ޓެލެމެޑިސިން ޕްލެޓްފޯމް "އޯޑޮކް"އާ ގުޅިގެން، ވީޑިއޯ ކޯލް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުންނަށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު އުރީދޫން ހަމަޖައްސައިދީފި...

August 23, 2020 2
ލަންކާގައި ރާމާމަކުނު ގިނަވެ، ބިރަކަށްވެއްޖެ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 23) - ސްރީ ލަންކާގައި ރާމާމަކުނުގެ އާބާދީ އިތުރުވެ، އެކަން ބޮޑު ބިރަކަށް ވެއްޖެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 10
ހުއްދަ ދިނުމާއެކު ރަޝިޔާގެ ވެކްސިން ލަންކާ އިން ހޯދާނެ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 22) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ވެކްސިނަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗް އިން ހުއްދަ ދިނުމާ އެކު އެ ވެކްސިން ގެންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 6
ރައީސަށް ބާރުލިބޭގޮތަށް ލަންކާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް ބަދަލު

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 21) - ރައީސްގެ ބާރުތައް ހަނިކޮށް، ރިޔާސީ ދައުރު ދެ ޓާމަށް ލިމިޓް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 4
ލަންކާއާ އެކު އިންޑިއާއިން އެއާ ބަބްލް އެއްބަސްވުމަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ސްރީ ލަންކާއާ އެކު "އެއާ ބަބްލް" އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަރްދީޕް ސިންގް ޕޫރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ލަންކާ އިން ކަރަންޓް ކެނޑި ގައުމު "އަނދިރިކަމަކަށް"

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

August 17, 2020 10
ވިސާނެތި ލަންކާގައި އުޅުނު 3 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި، ވިސާ ނެތި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އުޅެމުންދިޔަ ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 5
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓުގައި ރާޖަޕަކްސާއަށް ތިން މިނިސްޓްރީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 13) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ ބާރުވަރުގަދަކޮށް ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ތިން މިނިސްޓްރީއަކާ ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 42
ސްރީ ލަންކާއަށް "ސޭފް ޓްރެވަލް" ސްޓޭމްޕް ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލްތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ދޭ "ސޭފް ޓްރެވަލް" ސްޓޭމްޕް ސްރީ ލަންކާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 11, 2020 5
ސީޒަންގެ ސިންގަޅަ ފިލްމު ނިންމުމުގެ މަގުމަތީގައި

"ކައުޝި" ޝޫޓްކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރު ލަންކާގައި.