20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ލަންކާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
ލަންކާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރެނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރޭތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 29
މަހްލޫފް، ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 42
ނަޝީދު ގަތަރުގެ ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭން ދާދި ފަހުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގަތަރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރާޝިދު ޝަފީ އަލް މައްރީއާ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 6
ލަންކާގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެންކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 3
ގަތަރު މައްސަލާގައި ލަންކާ އިން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަދި ގަސްދު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި...

June 08, 2017 38
ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 10
އުރީދޫ އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް

ސަބްމެރިން ކޭބަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އުރީދު އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 15
ރާއްޖޭން ލަންކާ އަށް ދިނީ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިނީ 25،000 ޑޮލަރު (385،000 ރުފިޔާ) ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
ކޮކްޕިޓަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވި

މެލްބަން (ޖޫން 3) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަން އިން ފުރައިގެން ކުއާލަ ލަމްޕޫރަށް ދަތުރު ކުރި މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކާ ކޮކްޕިޓަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި ސްރީ ލަންކާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އުރުވެރިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 20
ދިވެހިން ދިން އެހީއަށް ލަންކާއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

June 02, 2017 18
ދިވެހި ހުތުބާއާއެކު ލަންކާގައި ހުކުރު ކުރަން ފަށަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ހުތުބާއާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިން މިއަދު ހުކުރުނަމާދަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 6
ލަންކާގައި ހާލުގައިޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން އެހީ ދީފި

ސްރީ ލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

May 31, 2017
16 ގައުމަކުން ލަންކާ އަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 31) - ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް 16 ގައުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 10
ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އާސިމް ލަންކާއަށް

ސްރީ ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ...

May 30, 2017 2
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 30) - ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 2
ލަންކާ ފެންބޮޑުވުމުގައި 169 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 169 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީދޭން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ހިސާބުތައް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2017
އެހީވާން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ބައި މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 103 މީހުން މަރުވެ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017
ވާރޭވެހި ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ލަންކާ އިން 25 މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި ކޮލަމްބޯގެ ދެކުނުން އޮންނަ ކަލުތަރަ ޑިސްޓްރިކްޓުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 25 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާ އަށް އަޅާނުލާތީ ފާޑުކިޔުން

ކޮލަމްބޯ (މެއި 25) - ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ ތަންތަނަށާއި މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާ ދޭ އިރު ފުލުހުން އަޅާނުލާ ތިބޭތީ ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 3
ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ޓަގެއް ގެނެސްފި

ކ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރު ކުރަނިކޮށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބެހުނު ކޮޅުވެއްޓީގައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ފަހު، ކަނޑަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ސަލާމަތްކުރަން ސްރީ ލަންކާގެ ޓަގެއް ގެނެސްފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 3
ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް ކުށްވެރިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ސްރީ ލަންކާގެ މިސްކިތްތަކަށް ދޭ ހަމަލާތައް އެމެރިކާ އިން ކުށްވެރިކޮށްފި އެވެ.

May 22, 2017 1
ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބޮޑު ބަދަލެއް މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 1
ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަން ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިވަނީ

ދިވެހި ދެމަފިރިއަކާއި ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މީހުންނާއެކު ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ގެއްލިފައިވާ ކޮޅުވެއްޓި ހޯދުމުގައި އިންޑިއާގެ އިތުރުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް އެހީތެރިކަން ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.