19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 17
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އީޔޫގެ މަންދޫބުންނަށް ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ މަންދޫބުންނަށް ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހާލަތު، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ސާފުކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 47
ލަންކާގައި ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ސްރީ ލަންކާގައި ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ލަންކާގައި މާރާމާރީ ހިންގި ދިވެހި ކުދިން ކޯޓަށް

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ޑޭ ބްރިޖް ސްކޫލުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ދެ ކުދިން ލަންކާގެ ކޯޓަށް...

October 15, 2017 66
ލަންކާއަށް އޮތް ލޯބި މުންދުގެ ގަލަމުން

ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖެ އިން އަލަށް ކަނޑައެޅި ސފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފަށް އަދިވެސް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއަށް ފަތްކޮޅު އެރުވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އެ...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 32
ރައީސް ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 13, 2017 2
ޓައިވާން ބޭންކުން ނެގި ފައިސާގެ ބައެއް ލަންކާއިން ހޯދައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ޓައިވާނުގެ ބޭންކުން ހެކަރުން ވަގަށް ޓްރާންސްފާކުރި 60 މިިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭން ބައެއް ސްރީ ލަންކާ އިން ހޯދައިދީފި އެވެ.

October 13, 2017 21
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ޑޭ ބްރިޖް ސްކޫލުގައި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދެ ކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 44
ލަންކާގަ ދިވެހިންތަކެއް މާރާމާރީ ހިންގައި ޒަހަމްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ޒުވާބެއް ހޫނުވެ، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކަށް ކަތުރަކުން ހަމަލާދީ މިއަދު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 33
ގަމުގެ ފްލައިން ސްކޫލުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކޮށްފާނެ

ގަމުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ފްލައިން ސްކޫލް އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެއިރޮނޮޓިކްސް (އޭއޭއޭ) ގެ އެގްރިމަންޓް އާނުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އެބަ އޮތް ކަމަށް އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަލް...

October 11, 2017 1
މުޒާހަރާއަކުން ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) - އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާއެއްގެ ތެރޭން، ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓް މެންބަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އިއްޔެ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 37
ލަންކާގައި މަސީހާ ދެކޮޅު ލިޔުންތަކެއް ބަހައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސާކް ސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތަކުގެ ރައީސުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްއާ ދެކޮޅު ލިޔުންތަކެއް ބަހައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 22
ސަފީރު ކަމާ ހަވާލުވާން މުންދު ލަންކާ އަށް

ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެ ގައުމަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ހަމަލާ ދޭންރޭވި ހާމުދުރުން ޕޮލިހަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ލަންކާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާ ދޭން ރޭވި ބުޑިސްޓް ހާމުދުރުންގެ އިސް ދެ މީހަކު ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017
ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާދީގެން ހަ މީހުން ހައްޔަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ލަންކާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 7
ރޮހިންޖާ މީހުންނަށް ހަމަލާދިން ހާމުދުރުންނަކީ ޖަނަވާރުން

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ލަންކާގައި ތިބި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް ހަމަލާ ދިން ބުޑިސްޓް ހާމުދުރުންނަކީ "ޖަނަވާރުންތަކެއް" ފަދަ ބައެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 20
ލަންކާގެ ރޮހިންޖާ ކޭމްޕަކަށް ބުޑިސްޓުން ހަމަލާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްރީ ލަންކާގައި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންނަށް އދ. އިން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސޭފް ހައުސް އަކަށް ބުޑިސްޓުންގެ ހާމުދުރުންގެ ބަޔަކު ވަދެ ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 4
ސްރީލަންކަންއިން ބުކިން ޑޮޓްކޮމްއާ ގުޅިއްޖެ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބުކިންޑޮޓްކޮމްއާ އާއި އެކު ޕާޓްނާޝިޕެއް ހަދައި، ޓިކެޓާއި އެކު ހޮޓާތައް ބުކް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 2
އެންމެ ދިގު ސާޅީގައި ކުރި ކައިވެނި ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

އެންމެ ދިގު ސާޅީގައި ކައިވެނި ކުރުމުގެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ހަދަން މަސައްކަތްކުރި ސްރީ ލަންކާގެ ދެމަފިރިއަކު، ސާޅީގެ ފަސްބައި އުފުލަން ކުޑަކުދިންތަކެއް ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 3
ޖެނެރަލް ފޮންސެކާ އަށް އެމެރިކާ ވިސާއެއް ނުދިން

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ނުދިން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ސިފައިންގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ސަރަތު ފޮންސެކާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 131
ނަޝީދަށް މުންދު: ހިމާޔަތް އޮތްކަން ލިޔުމުން ދައްކަވާ

ތިރީގައި މިވަނީ "މިހާރު"ގެ އަހުމަދު ހަމްދޫނަށް މުންދު ދެއްވި އިންޓަވިއުގެ މުހިންމު ބައިތަކެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2017 4
ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ މަރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ފައިނޭންޝަލް ޓައިމްސްގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ލަންކާގެ ކޯރެއްގައި ކިނބުލެއް ހަމަލާދީ އޭނާ މަރާލައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 110
ނަޝީދަށް ފޮނުވާލި ތީރު މުންދުގެ ލޮލަށް!

ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހިއްޖިއްޔާ، ލަންކާގެ މަގުމައްޗަށް އަމިއްލަ އަށް ނުކުމެގެން ވިޔަސް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހައްޔަރު ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާ އަށް ކަނޑައެޅުއްވި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސެއިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވުމުން އޭނާ އަށް ޑިޕްލޮމެސީ އެނގޭ މިންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 1
ލަންކާއަށް ބޯކޮށް ވިއްސާރަކޮށް ސިފައިން ކުއްލި ހާލަތަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ ކުއްލި ހާލަތުގައި އެހީތެރިވުމަށް ސިފައިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސިފައިންގެ ކޮމާންޑަރު ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017
ރާޖަޕަކްސާގެ އަރިސް ދެ އޮފިޝަލަކު ކޮރަޕްޝަނުގައި ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ދެ ބޭފުޅެއްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ޖަލަށްލާން ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓަކުން...

September 08, 2017
ފޮންސެކާއާ ދެކޮޅަށް ވެސް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ސަރަތު ފޮންސެކާއާ ދެކޮޅަށް އިިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ހުށަހަން އެ ގައުމުގެ ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން...