16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ޒަމީރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާއާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 5
ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ލަންކާގައި

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ގޯވިންދާ ފަދަ ތަރިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 1
ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތަށް ރާއްޖެ

ކޮލޮމްބޯ ޕްލޭން ކައުންސިލްގެ ރިޔާސަތާ ރާއްޖެއިން އަނެއްކާވެސް ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 5
ގެއްލުނު ލަންކާގެ ބޯޓެއް އެމްއެންޑީއެފުން ހޯދައިފި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓެއް، ދިވެހި ސިފައިން މިއަދު ހަވީރު ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 9
ގެއްލުނު މަސްވެރިން ހޯދަން އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން "އޮކްޝީ" ގައި ގެއްލުނު އިންޑިއާގެ މަސްވެރިންނާއި މަސްބޯޓުތައް ހޯދުމަށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސިފައިން ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާން...

December 10, 2017 8
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގެ ހިއްސާ ބަދަލު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އިއްޔެ ސޮއި ކުރުމަށް ފަހު އެ ބަނދަރު ރަސްމީކޮށް ޗައިނާއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 19
ޗައިނާގެ އެއްބަސްވުމުން މިސަރަހައްދަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކުރަން ނިންމާފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 6
ނިއުމާގެ "އޮބަގެ މަތަކެން" ލަންކާގައި މަގުބޫލު

ލަންކާގެ ތިން ޗެނަލަކުން ލަވަ މިހާރު ދައްކާ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017
ސިރިސޭނާގެ ކޮއްކޮ މަރާލި މީހާ 18 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ކޮއްކޮ ޕްރިޔަންތާ ސިރިސޭނާ އަވަހާރަކޮށްލި ގާތިލަށް 18 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

December 02, 2017
ތޫފާނުގައި ގެއްލުނު މީހުން ހޯދަން ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ޓަމިލް ނާޑޫ (ޑިސެމްބަރު 2) - އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ތޫފާން އޮޗީގައި ގެއްލުނު މީހުން ހޯދަން ދެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން އޮޕަރޭޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 5
ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ތަހުގީގު ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ވަން ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި ބޯޓުތަކުގައި ތިބި މީހުން މާލެ ގެނެސް، ފުލުހުން ތަހުގީގު ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި ލަންކާ އިން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި މިހާތަނަށް ތިން މީހުން މަރުވެ ދެ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 30, 2017 10
ލަންކާގައި ދިވެހިން އުޅޭ ގެތަކަށް ގެއްލުން ލިބިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި، ދިވެހިން އުޅޭ ބައެއް ގެތަކަށް ވެސް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ދިވެހިން ބުނެފި...

November 30, 2017 4
ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ލަންކާ ރެޑް އެލާޓުގައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާ ކައިރީގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝަރު އޭރިއާ، ޑިޕްރެޝަނަކަށް ބަދަލުވުމާ އެކު ލަންކާ އަށް އާދަޔާޚިލާފަށް މޫސުން ގޯސްވެ އިއްޔެ ހަވީރުން ފެށިގެން...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 55
ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" އިދިކޮޅު މީހުން އަރުވަން ޖެހޭ

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބުކޮށް ދިނުމަށް، އިިދިކޮޅު ފިކުރުގެ މީހުން ވެސް ޕީޕީއެމްގެ "ނަވަށް" ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރޭ ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 8
ރާއްޖެ ވަދެ އުޅުނު ލަންކާގެ ދެ މަސްބޯޓު އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގަވައިދާހިލާފަށް ވަތް ސްރީލަންކާގެ ދެ މަސް ބޯޓް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 2
އެމްއީސީސީގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފައުޒާ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގައި ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އެޑިއުކޭޝަނަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރު (އެމްއީސީސީ) ގެ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ފާތިމަތު ފައުޒާ ފަހީމް ހޮވައި އިއްޔެ އިނާމު ދީފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 7
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: ލޯބީގެ ރީތި ފިލްމަކަށް ވެދާނެ

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މޫސާ (މަރީ) ގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްހޫރު ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "މަޖުބޫރު ލޯބި"، "ގުރުބާނީ" އަދި "ސިއްރު" ހިމެނެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 29
ލަންކާ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ހުއްދަ ނެތި

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުތައް ރާއްޖޭ ސަރަހައްދަށް ވަދެފައި ވަނީ ހުއްދަ ނެތި ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 3
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު "ވިޝްކާ"

ސާކްގެ ގައުމުތަކުން މި އަހަރުގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 16 ފީޗާ އާއި ކުރު ހަތް ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.

November 19, 2017 6
ލަންކާގެ ބުޑިސްޓުންނާއި މުސްލިމުން ތަޅާފޮޅުން ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ދެކުނުގައި ބުޑިސްޓުންނާއި މުސްލިމުންގެ ތަޅާފޮޅުންތައް ބޮޑުވުމުން މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރަޔަޓް ފުލުހުން ފޮނުވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން ބޮންޑް ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 23
އަޅުގަނޑެއް ނުގެއްލޭ، މާލެ ދެވުނީމާ ފެންނާނެ: ފަލާހް

ޕީޕީއެމުން އޭނާ "ގެއްލިއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ މިވަގުތު ހުންނެވީ ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކަމަށް އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް...

November 13, 2017 24
ގާތް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އާމެދު ހަސަދަވެރިވޭ: ސައީދު

ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހަސަދަވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 36
ރާއްޖޭގެ ތުހުމަތުތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: ނަމަލް ރާޖްޕަަސަ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެ، އެކަމުގެ އަޑީގައި އޮތީ ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރަކު ކުރެއްވި ތުހުމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދަރިކަލުން އަދި ގާނޫނު ހަދާ...