22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 10
ސްރީ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު 170 އަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްރީ ލަންކާގެ ރުޕީސްގެ އަގު ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ ވަރު ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 170 އަށް އިއްޔެ ވެއްޓިފަ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ޗަންދުރިކާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފްރާންސް ސަރުކާރުންދޭ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ލީޖެން ޑި އޮނާ ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ޗަންދުރިކާ ކުމާރަތުންގާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 5
ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ސިރިސޭނާ: ފޯނު ނަގާ، ނޫނީ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސަފީރަކާ އެކު ހަ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ދިފާއު ކުރައްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 10
ސިރިސޭނާގެ ފޯންކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން ސަފީރު ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާގެ އެމްބަސީ އަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި ފޯން ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދީފައި ނުވާތީ ސަފީރު އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން ކުވޭތު ދެމަފިރިން ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންނަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޑެޑް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮއްކޮ ވާދަކުރާނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާގެ އުމުރު ހަގުވުމުން އޭނާ އަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
ސްރީލަންކަން އިން ކެޝޫ ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ދިން ކެޝޫ ނަޓަކީ ޖަނަވާރުން ކާން ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިނުން ޕަސިންޖަރުންނަށް ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ކޮލަމްބޯއާ ކައިރި ހިސާބަކަށް އެޅުނު ތެޔޮތައް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ވެރިރަށް ކޮލަބޯއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި އަޅާފައިވާ ތެޔޮ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ގޮނޑދޮށަށް އެޅުނު ތެޔޮތައް ނަގައި ސާފު ކުރުމުގައި ކޯސްޓް ގާޑުގެ އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

September 11, 2018 2
ޓޫރިސްޓުންނަށް ވީއޭޓީ ރިފަންޑް ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޓޫރިސްޓުން ލަންކާގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އިރު ނަގާ 15 ޕަސެންޓުގެ ވެލިއު އެޑެޑް ޓެކްސް (ވީއޭޓީ)، އެ މީހުން ފުރާ އިރު ރިފަންޑްކޮށްދެން ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި...

September 11, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން ސްޕެޝަލް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 4
ޝެޑިއުލަށްވުރެ ކުރިން އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ޝެޑިއުލަށް ވުރެ އެންމެ ދުވަހެއް ކުރިން ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނުބާއްވާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރަވީ އަލުން ކެބިނެޓަށް ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ބޮލުގައި އެޅި އެންމެ ފަހުން ސަލާމަތް ނުވާ ހިސާބަށް ދިއުމުން ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އަަނެއްކާ ވެސް ކެބިނެޓަށް ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ލަންކާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 6
ރައްޔިތުން ނުކުތީ ހަރުމުދާ ވިއްކުމާދެކޮޅަށް: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ރޭ ނުކުތީ ގައުމުގެ ހަރުމުދާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަށާއި އަވަސް އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 12
ލަންކާ އިން ތެޔޮ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބުތަކުގެ ކަނޑު އަޑިން ތެޔޮ ފެނޭތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2018 10
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވާން އެދެފި

ސްރީލަންކާގެ އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާތީތަކުން މާދަމާ ބޮޑު މުޒާހަރާއަކަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނާތީ، ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ސަމާލުވުމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން...

September 04, 2018 3
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު މުޒާހަރާ ސުލްހަވެރިވާނެ: ނަމާލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން (ޖޭއޯ) އިން މާދަމާ ކޮލަމްބޯގައި ބާއްވަނީ ސުލްހަވެރި މުޒާހަރާއެއް ކަމަށް ކުރީގެ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 2
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - އެގާރަ ކުއްޖަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޮލަމްބޯ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 10
ލަންކާގަ އުޅޭ ދިވެހިން ދަފުތަރުގައި ޖެހެން ފަސޭހަގޮތެއް

ސްރީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހުމަށް، ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2018 54
ނަޝީދާއި އިބޫއާ އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސްރީ ލަންކާގައި މިރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބަޔަކު ބުނީ މިހެންނެވެ؛

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 14
ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއްގައި ތިބުމަކީ ފަޚުރެއް:އަލީ ޒާހިރު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ޕާޓީތަކުން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަން" ގެ ނަން ދެއްވިޔަސް، ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްފައިވާ އެ އިއްތިހާދަކީ ފަޚުރެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 27, 2018 64
ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ހުސްއަތާ: އިބޫ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖައްސާފައިވާ ނިކަމެތި ހާލާއި މަޖުބޫރު ކުރުވުންތަކާ ދެކޮޅަށް، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ނަގާ ވޯޓުގައި ބަސް އިއްވުމުން،...

August 27, 2018
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ޚާއްސަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 27) - ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ތިން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ޚާއްސަ ކޯޓަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 36
ނަޝީދާއި އިބޫ، ބައިވެރިވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ލަންކާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއް ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ...

August 26, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދި ޚާއްސަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ބައެއް މީހުން ކޯޓަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
ސްރީ ލަންކަންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

August 25, 2018 2
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސާޅީސް ދެ އަހަރަށް ފަހު ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ލަންކާގެ 100 ޓައުނެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސްރީ ލަންކާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓައުނުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 18) - ނޫސްވެރިިއަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ސީއައިޑީ އިން އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 40
ސްރީލަންކަންގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2018 1
އެޑިޓަރަކު ވަަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ރާޖަޕަކްސާއާ ސުވާލުކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި އެޑިޓަރަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ސުވާލު ކުރަން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން...