17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 1
ގަދަބާރުން މަގާމުން ދުރު ނުކުރެވޭނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ގަދަބާރު ދައްކައިގެން ވަކި ކުރަން އުޅުމަކީ ފަސޭހަ އިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2018 19
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަރިކަލުން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާ އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 6
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ މިރުސް ފެން ޖަހައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16)- ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވާދަވެރި ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގޮނޑިތައް އުކައި، އެންމެ ފަހުން ޕާލަމެންޓް ތެރޭ މެންބަރުން ގަޔަށް މިރުސް ފެން...

November 16, 2018 4
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާއެކު ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގުދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު އެ ގައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 12
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ދެ ޕާޓީން މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

November 15, 2018 5
ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާއަށް ނާކާމިޔާބުވުން މެންބަރުން ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބޭރު ކުރަން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކުރުމާ އެކު ރާޖަޕަކްސާގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީ އަށް ގުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

November 14, 2018 11
ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހެނދުނު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން މިއަދު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 8
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމެވި ނިންމެވުމުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2018 1
ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް، ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލެއްވި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފެށުމާ އެކު ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އެލީޓް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 1
އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 12) - ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބާއްވަން ނިންމެވި އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު...

November 12, 2018
ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ޕާޓީތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 12) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 3
ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ބޭފުޅުން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު މިހާރު ވަނީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދިޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުން...

November 11, 2018 7
ލަންކާގެ އިންގިލާބު: އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ބަލަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި...

November 11, 2018 1
ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލާގައި ޔޫއެންޕީން ކޯޓަށް ދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު، ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުމެއްނުވޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަސަންތާ ސެނަނަޔަކަ...

November 10, 2018
ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަގަށް ނަގާފައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރެސީ ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 9
އެންމެ ފަހުން ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ފެންނާނެހެން ހީނުވުމުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެންމެ ފަހުން މިރޭ ޕާލަމެންޓް...

November 09, 2018
"މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާނެ"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް ރައީސް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާލަމެންޓުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ އެކަން ދެއްކުމަށް ފަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން...

November 08, 2018 7
"ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް ލަންކާ އަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުން"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސީނިއާ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 1
ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވެ ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވުމަށް ފަހު މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 2
"ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފިން"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް 225 މެންބަަރުންގެ ޕާލަމެންޓުގެ 113 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިދެވިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް...

November 06, 2018
ބަދަލު ގެނައުމުގައި ޒާތީ ކަމެއް ނެތް: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުގައި ޒާތީ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018
ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 04, 2018 7
ބޮޑުވަޒީރުގެ ގެކޮޅުގައި ސަޕޯޓަރުން ދިރިއުޅެން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިިދޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ދުރުކުރި ނަމަވެސް އެމަނިކުފާން ގެންދަވަނީ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުން...

November 04, 2018 2
ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޕާޓީ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑު ތަމަޅަ ޕާޓީން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2018 6
ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ގަންނަން މިލިއަނުން ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 3) - ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި އޮތް ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އަލުން ހުޅުވަންވާ އިރަށް ވާދަވެރި ދެ ޕާޓީން މެންބަރުން ގަންނަން މިލިއަން ރުޕީސް ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2018
ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 2) - ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްތު އޮތީ އެމަނިކުފާނަށްކަން ސާބިތު ކޮށްދޭނެ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
މެންބަރުން ގަންނަން އެހީވާ ކަމަށް ޗައިނާ އަށް ތުހުމަތު

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރުން ގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަރުކާރުގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް ސިރިސޭނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ވާދަވެރި ދެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ތެރޭން މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުދީފި ނަމަ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް...

October 31, 2018 2
ރަނިލްގެ ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެ މަގުތައް ފުރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ތާއިދުކުރާ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ ކޮލަމްބޯގެ މަގުތައް މިއަދު ފުރާލައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018
ލަންކާގެ އެއްޕާޓީން އަނެއް ޕާޓީ އަށް މެންބަރުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދުމަށްޓަކައި ލަންކާގެ އެންމެ ވާދަވެރިކަަން ބޮޑު ދެ ސިޔާސީ ޕާޓީން ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

October 30, 2018 2
ބަޑިޖެހި ހާދިސާގައި މިނިސްޓަރު ރަނަތުންގާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ލަންކާގެ ކުރީގެ ކެބިނެޓުގެ ޕެޓްރޯލިއަމް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުޅުންތެރިޔާ އަރުޖުނާ ރަނަތުންގާ އާއި އޭނާގެ ބޮޑީގާޑު ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި...

October 30, 2018 2
ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ސައްކެޔޮ އޮށް ރަނގަޅުވާނެ

މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ކޮކޯގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިހާރު ދަށަށްދާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮކޯގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން އެއްޗެއް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި މަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކެބިނެޓް އެކުލަވާލައި ސަރުކާރު ހިންގުމާ މިއަދު ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

October 29, 2018 2
ސަރުކާރަށް ގެނައި ބަދަލު ސިރިސޭނާ ސާފުކޮށްދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - އާ ސަރުކާރެއް އުފެއްދެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު ދިނުން ކަމަށާއި ސަރުކާރަށް އެ ބަދަލު ގެންނަން...