30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ލަންކާގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި ހަ މަރު

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅާ ކަމަށް ބުނެ ސްރީ ލަންކާގެ ޖަލެއްގައި ހިންގި ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 6
ރާއްޖެ، ލަންކާ، އިންޑިއާ ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާއިން ބާއްވަމުން އައި މެރިޓަރިމް ސެކިއުރިޓީ ޑައިލޮގް މިއަދު އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ދެގައުމުގެ ނޫސްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020
ކޮލަމްބޯ އަދިވެސް ހައި ރިސްކް އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އަކީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް އަދިވެސް ހައި ރިސްކް އޭރިއާއެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 9
ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހެދި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އިންވެސްޓަރުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 4
ލަންކާ އަށް ރާއްޖޭން މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެ

މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެތެރެކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި އޮތަސް، ރާއްޖޭގެ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފައި ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 23
ތާށިވި މަސް ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާ އަށް އެތެރެނުކުރެވި އެ ގައުމުުގެ ކަސްޓަމްސްގައި ތާށިވެފައި ހުރި މަހުގެ ޝިޕްމަންޓް ލަންކާ އަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 17
"ދިވެހި މަހުގެ ބާވަތްތައް މަނާކުރި ކަމެއް ނާންގާ"

ދިވެހި ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ސްރީލަންކާ އަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަން އެ ގައުމުން އަންގާފައި ނެތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 39
ލުތުފީގެ ބަހަށް ހެއްލިގެން ޕްލޯޓަށް ވެސް ލިބުނީ ކެހި

ލޭ އޮހޮރުވާލައިގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ވައްޓާލަން ރޭވި ދިވެހިންނަށް އެހީވި ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ކަމަށްވާ ޕީޕަލްސް ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (ޕްލޯޓް) އަކީ ވެސް ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ހަނގުރާމަކުރި އެތައް ޖަމާއަތެއްގެ ތެރެއިން އެއް ޖަމާއަތެވެ. މި ހަނގުރާމާގައި...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 1
ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ކޮލަމްބޯ ލޮކްޑައުންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތަައް އިތުރުވަމުންދާތީ ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 13
ލަންކާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ކޭސް އިތުރުވެ ހާލަތު ގޯސް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިއްޔެ އިތުރުވެ، ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 5
ލަންކާގެ ރައީސަށް އިތުރު ބާރުތައް ދޭން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - އިސް އޮފިޝަލުން އައްޔަންކުރުމާއި ވަކި ކުރުމާއި ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް އުވާލުމުގެ ބާރު ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިދެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު އަސާސީ...

October 23, 2020 2
ލަންކާގެ ހޮސްޕިޓަލަކުން ފިލި ކޮވިޑުގެ ބަލިމީހާ ހޯދައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ކޮސްގަމާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ އެޑްމިޓްކުރި 26 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ހުކުރު ދުވަހު އެނދުނު ހޮސްޕިޓަލުން...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
ފިއްތުންތަކާ ހެދި މުތިއާގެ ބައޮޕިކް ވިޖޭ ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "800" އިންޑިިއާ އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ ތަމަޅައިން އެ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، މުތިއާގެ ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކުރި ވިޖޭ ސެތުޕަތީ ފިލްމު ދޫކޮށްލަން ގޮވައި، ކުރިމަތިކުރަމުން ފެށި ފިއްތުންތަކާ ހެދި އެ ފިލްމުން އޭނާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 2
ލަންކާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފޮރުވަން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެބައޮތް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އެކަން ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
މުތިއާގެ ބައޯޕިކާ އިންޑިއާގެ ތަމަޅައިން ދެކޮޅު

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރާލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް އިންޑިއާ އިން ހަދަން ނިންމައި، އެ ފިލްމު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށް މޯޝަން ޕޯސްޓަރު އާންމުކުރުމާ އެކު އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫގެ ތަމަޅައިން ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 15
"ލަންކާއަށް މަސް އެތެރެކުރަން ހުރަހެއް ނެތް"

ރާއްޖޭގެ މަސް، އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއަށް އެތެރެކުރަން ކުރުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނޯންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 11
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރަތަމަ މަންޒިލަކަށް ލަންކާ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ރޯގާ އަށް ފަހު ދަތުރުފަތުރު އަލުން ފެށުމުން ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުން ފުރަތަމަ ފޮނުވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަންކާ ހިމެނޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ބެއިޖިން އިން ދީފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020
ސީޒަންގެ "ކައުޝި" އިން ޕޯސްޓަރެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ސިންގަޅަ ފިލްމު "ކައުޝި" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 4
ޗައިނާއިން ލަންކާ އަށް 89 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި 600 މިލިއަން ރެންމިންބި ޔުއާން (89.6 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 12
ކޮވިޑް-19 އަށް ލަންކާ އިން ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭހެއް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 10) - ކޮވިޑް-19 އަށް ސްރީ ލަންކާ އިން ފަތްޕިލާވެލީގެ ބޭހެއް އުފައްދާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިންޑިޖިނަސް މެޑިސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2020
ކްރިކެޓް ތަރި މުތިއާ މުރާލިތަރަންގެ ރޯލަށް ވިޖޭ

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިކެޓް ލެޖެންޑް މުތިއާ މުރަލިތަރަންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގައި މުތިއާގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ވިޖޭ ސެތުޕަތީކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ލަންކާ އިން އެއް ދުވަހުން 700 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - ސްރީ ލަންކާގެ ގަމްޕަހާ ޕްރޮވިންސްގެ ގާމެންޓް ފެކްޓަރީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ 39 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި ފަހުން، އެ ގައުމުން އެއް ދުވަސްތެރޭ 739 މީހުން އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.