05 މެއި

May 05, 2019 23
އައްމަޓީ ހޯދަން ލަންކާ/އިންޑިއާގައި ނޯޓިސް ހަރުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭގައި، ފްލެޓް އަޅަން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު ފިލައިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހްމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ހޯދަން ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާގައި ވެސް ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 05, 2019 1
އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތައް ހަވާލު ކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 5) - ލަންކާގެ އާއްމުން ގެންގުޅޭ ކަނޑިތަކާއި ބޮޑެތި ވަޅިތައް ހަވާލު ކުރަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންގައިފި އެވެ.

May 05, 2019 20
ސިނގިރޭޓް މަައްސަލާގައި ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރު!

ސްރީ ލަންކާ އަށް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެތެރެކުރި ސިނގިރޭޓް ބޭނުންކޮށްގެން ތިން ދިވެއްސެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާ ދީފާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 4) - ކޮލަމްބޯގެ ބްރިޖްތަކަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 7
"ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް"

ކޮލަމްބޯ (މެއި 3) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންގެ ތެރޭން އަތުނުވެ ތިބީ މަދު ބައެއް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 20
"ލަންކާގައި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ވިސާ ނެތި އެބައުޅޭ"

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ ދިވެހިންތަކެއް ވިސާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް އެނގިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު...

May 02, 2019 14
ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވި މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 2) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ނުވަ މީންގެ ނަން ފުލުހުން އިއްޔެ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 32
ގިނަ ދިވެހިން ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރީ ވިސާ ހަމަވެގެން

ކްރިސްޓިއަނުންގެ ފައްޅިތަކަށާއި މަޝްހޫރު ހޮޓާތަކަށް ދިން ބޮމުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ގިނަ...

May 01, 2019 6
ލަންކާގައި އިތުރު ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޒާރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި ބަޔަކު އިތުރ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އުޅޭކަމުގެ އިންޓަލިޖެންސް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 10
ހިޖާބް އެޅޭނެ، މަނަލީ ބުރުގާ އާއި ނިގާބް: ލަންކާ

ބުރުގާ އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި އަމަލުކުރަން ފެށި އުސޫލު ގިނަ ބަޔަކަށް އޮޅިފައިވާ ކަމަށާއި އާދައިގެ ބުރުގާ އެޅުން މަނާ ނުވާ ކަމަށް ލަންކާގެ މިނިސްޓަ އޮފް އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ހަރްޝާ ޑި ސިލްވާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 22
އިތުރު ތިން ދިވެހިން ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ހަމަލާތަކަށް ފަހު ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާއިން އިތުރު ތިން ދިވެއްސަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

April 29, 2019 18
ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ދެ ދިވެހިންނާ ސަފީރު ބައްދަލު ކޮށްފި

އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅުން ހުރި ފޮތެއް ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި ސްރީލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައިވާ ދެ ދިވެހިންނާ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި...

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 97
މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން ލަންކާގައި މަނާކޮށްފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން ސްރީ ލަންކާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

April 28, 2019 49
ލަންކާގައި މޫނުބުރުގާ މަނާކުރަނީ

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުން މަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ހަދަން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
ލަންކާގެ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ އިސްލާމީ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

April 27, 2019 6
ހައްޔަރުކުރި 2 ދިވެއްސެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް މިއަދު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 67
ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 6 ދިވެއްސެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަ ދިވެއްސަކު އެބަތިބި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދިވެހި ސަރުކާރަކުން...

April 26, 2019 7
ލަންކާއާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އަންގައިދޭން ހަރަކާތެއް

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވާލައި 253 މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން ތިބި ކަން އަންގައި ދިނުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މޯލްޑިވްސް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ދިއުމަށް އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިޒްރޭލް...

April 25, 2019 6
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން ލަންކާ ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީވުމަށް އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ނެރެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 34
ލަންކާގައި ހަމަލާދިން ޒަހުރާން ހާޝިމް ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ

ސްރީ ލަންކާއަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ޒަހުރާން ހާޝިމް ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ނުވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން...

April 24, 2019 9
ބޮން ގޮއްވި މީހާ ފައްޅިއަށް ވަނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ނިގަމްބޯގެ ސެއިންޓް ސެބަސްޓިއަންސް ފައްޅި ފުރިބާރުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ފައްޅީގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 30
"ހަމަލާއަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ ބަލަމުން"

ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ...

April 23, 2019 7
ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 20
ހަމަލާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

April 22, 2019 5
ރައީސްގެ މަންދޫބު، ރަނިލްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވި މަންދޫބު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 17
ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ ބަލައެއް ނުގަންނަން: އެމްޑީޕީ

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލަތަކަކީ އެމްޑީޕީން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށާއި ލަންކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން...

April 21, 2019 6
138 މިލިއަން: މަރުވިކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އަދަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ލަންކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބަށް ރަނިލް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން، ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަނަސިންހަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ރަނިލްގެ ގެކޮޅުގައި ކޮމާންޑޯއަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ގޭޓުގައި ފޯރިއަށް ހުރި ޕޮލިސް ކޮމާންޑޯއަކު އަމިއްލަ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 2
ސިރިސޭނާގެ ހާޒިރުގައި 800 ކިލޯގެ ޑްރަގު ނައްތާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ހާޒިރުގައި 800 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ ނައްތާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ މީހުންގެ ލިސްޓް ސިރިސޭނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ޑްރަގު ޑީލަރުންގެ ލިސްޓް މިހާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.