16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 3
މައްސަލަ ބޮޑުވެ ލަންކާ ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ޓާމް ހަމަވަންދެން ސަރުކާރު ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވަރަށް އަވަހަށް ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 2
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ސިރިސޭނާ ފައްޓަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ވައްކަމާއި ރިޝްވަތާއި އިސްރާފުގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެ ގޮތަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 1
ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ކުރިއަށް ގެންދަން ޔޫއެންޕީން ނިންމައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 14) - ދެ ޕާޓީގެ މެދުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވީ ނަމަވެސް ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ ދައުރު ހަމަވަންދެން ކުރިއަށް ގެންދަން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018
ޖޯން ކީލްސްއަށް ރާއްޖެއިން ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ ޖޯން ކީލްސް ހޮޓެލްސް އިން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 31 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

February 13, 2018 4
އެންދެރިގަސްގެ ޑްރައިވަރުގެ މައްސަލަ ހައި ކޮމިޝަނަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ޑްރައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޕޮންނިއާ ސުދާގަރަށް ވަކީލެއްގެ ފުރުސަތު ނުދިން މައްސަލަ...

February 13, 2018 4
ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ރާޖަޕަކްސާ ގޮވާލައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 13) - ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން އެ ކޯލިޝަން ވެރިކަމުގައި އޮތުމުގެ ހައިސިއްޔަތެއް މިހާރު ނެތް...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 3
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލްކޮށް، ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ޔޫއެންޕީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ގޮތް ގަބޫލްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުކޮށް...

February 12, 2018 3
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބު

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލީޝަނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލަންކާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 17000 އަންހެނުން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 11) - ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 17،000 އަންހެނުން ވާދަކޮށްފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 2
އެއާލަންގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގި މީހުންނަށް އަދަބު ދޭނަން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 6
ސްރީ ލަންކާގައި ޗައިނާގެ ޕްލޭނާމެދު އިންޑިއާ ކަންބޮޑުވޭ

ނިއު ދިއްލީ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާ ޗައިނާގެ ޕްލޭނާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ނިރްމަލާ ސިތާރަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2018 2
ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތް 11 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުން 2015 އަދި 2016 ވަނަ އަހަރު ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ޚިޔާނާތުގައި ސަރުކާރަށް 11 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޚިޔާނާތުގައި ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރުޖުނާ މަހެންދުރަން އާއި އޭނާގެ ދަނބިދަރިއެއް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ބުނެފި...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުން އަވަސް ކުރަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހަދަން ނިންމައިފި...

January 31, 2018 1
އައިޓީބީ ފެއާ އަށް ދާން ރާއްޖޭން ވިސާ ދޫކުރަނީ

ޖަރުމަނު ވިލާތުގެ ބާލިންގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ "އައިޓީބީ ފެއާ 2018" އަށް ރާއްޖޭން ދާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް، ޖަރުމަނަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ ވިސާ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 2
ލަންކާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ބޮޑު ކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަބަލަން ރަނިލް ވެސް ތާއީދުކުރައްވާނެ

ކެންޑީ (ޖެނުއަރީ 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގާފައިވާ ފަދަ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ބަލަން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވެސް ތާއީދު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 3
ކުޑަކުއްޖާގެ ހާލު ސީރިއަސްވި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބަލައި، އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދިނުމުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 4
ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނިލްގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ހުރިހާ ކަމެއް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާގެ ބާރުގެ ދަށުން ނަގާ އެ ހުރިހާ ކަމަކާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާން އިއްޔެ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
ޗައިނާގެ އެހީގައި ލަންކާއިން 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 17) - ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ސްރީ ލަންކާގައި 13 ހޮސްޕިޓަލެއް ތަރައްގީ ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 17, 2018 3
ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޝެންގަން ވިސާ ނެގޭގޮތް ހަދަނީ

ޔޫރަޕް ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން، އޯޕަން ބޯޑާސް ގައުމުތައް ނުވަތަ ޝެންގަން އޭރިއާގެ ގައުމުތަކަށް ކުރު ދަތުރުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށް ދޫކުރާ ޝެންގަން ވިސާ ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 13
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ދައުރަކީ ފަސް އަހަރު: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ ދައުރުގެ މުއްދަތަކީ ފަސް އަހަރު ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 3
ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 14) - ވެރިކަމުގައި ތާއަބަދަށް ހުންނެވުމުގެ އެއްވެސް ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ވެރިކަން ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ހުށަހެޅުމުގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 13) - ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދައުރު ނިމުމުން އިތުރު އެއް އަހަރު، 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް މަގާމުގައި ހުންނެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 1
ހަގީގީ ވަގުންނަކީ ކޮބައިކަން ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 11) - ހަގީގީ ވަގުންނަކީ ކޮބައިކަން ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 11, 2018 1
ސިރިސޭނާ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލަން ފަސް މެންބަރުންގެ ބެންޗެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 11) - ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދައުރު ނިމުމުން އިތުރު އެއް އަހަރު، 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ސްރީ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 11
ވެރިކަމުގައި އިތުރު އަހަރަކު ހުރުމުގެ ލަފައަކަށް އެދެފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 10) - ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރު ދައުރު ނިމުމުން އިތުރު އެއް އަހަރު، 2021 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ވެރިކަމުގައި ހުންނެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފައަކަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.