28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 97
މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން ލަންކާގައި މަނާކޮށްފި

ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މޫނު ނިވާކޮށްގެން އުޅުން ސްރީ ލަންކާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.

April 28, 2019 49
ލަންކާގައި މޫނުބުރުގާ މަނާކުރަނީ

މޫނުބުރުގާ އަޅައިގެން އުޅުން މަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނުތައް ހަދަން ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރެމަސިންހާ އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
ލަންކާގެ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ އިސްލާމީ ދެ ޖަމާއަތެއް މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

April 27, 2019 6
ހައްޔަރުކުރި 2 ދިވެއްސެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ހަ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް 13 ދުވަސް މިއަދު ކޯޓުން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019 67
ލަންކާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި 6 ދިވެއްސެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހަ ދިވެއްސަކު އެބަތިބި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު، އެކަމާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފުސީލެއް ދިވެހި ސަރުކާރަކުން...

April 26, 2019 7
ލަންކާއާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން އަންގައިދޭން ހަރަކާތެއް

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޮން ގޮއްވާލައި 253 މީހުން މަރުވުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ އެކު ދިވެހިން ތިބި ކަން އަންގައި ދިނުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް މޯލްޑިވްސް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 3
ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ދިއުމަށް އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - އިޒްރޭލް މީހުން މިދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށާއި ލަންކާގައި ތިބި އިޒްރޭލް މީހުން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އެ ގައުމު ދޫކޮށް ދިއުމަށް އިޒްރޭލް...

April 25, 2019 6
ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހޯދަން ލަންކާ ސިފައިން ނުކުމެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 25) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން ހޯދުމުގައި ފުލުހުންނަށް އެހީވުމަށް އެތައް ހާސް ސިފައިންނެއް ނެރެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 34
ލަންކާގައި ހަމަލާދިން ޒަހުރާން ހާޝިމް ރާއްޖެއަކަށް ނާދޭ

ސްރީ ލަންކާއަށް މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައިވާ ޒަހުރާން ހާޝިމް ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސް އަހަރު އަދި އޭގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވެފައި ނުވާ ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން...

April 24, 2019 9
ބޮން ގޮއްވި މީހާ ފައްޅިއަށް ވަނީ ހަމަޖެހިލައިގެން ހުރެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ނިގަމްބޯގެ ސެއިންޓް ސެބަސްޓިއަންސް ފައްޅި ފުރިބާރުވެފައި ވަނިކޮށް އެ ފައްޅީގައި ޖާނުންފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 30
"ހަމަލާއަށްފަހު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަނީ ބަލަމުން"

ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ...

April 23, 2019 7
ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ކެބިނެޓްގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 20
ހަމަލާއަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

April 22, 2019 5
ރައީސްގެ މަންދޫބު، ރަނިލްއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައި ދިން ހަމަލަތަކާ ގުޅިގެން، ދިވެހިންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުއްވި މަންދޫބު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 17
ލަންކާ އަށް ދިން ހަމަލާ ބަލައެއް ނުގަންނަން: އެމްޑީޕީ

ސްރީ ލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލަތަކަކީ އެމްޑީޕީން އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަންނާނެ އަމަލެއް ނޫން ކަމަށާއި ލަންކާ އަށް ދިމާވެފައިވާ ހާލަތުން...

April 21, 2019 6
138 މިލިއަން: މަރުވިކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވި އަދަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ކުށްވެރި ކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ލަންކާ އިން މަރުވި މީހުންގެ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 2
އެމްޑީޕީން ހޯދި ކާމިޔާބަށް ރަނިލް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީން މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ހޯދުމާ ގުޅިގެން، ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަނަސިންހަ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު ތަހުނިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019
ރަނިލްގެ ގެކޮޅުގައި ކޮމާންޑޯއަކު އަމިއްލައަށް މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ގޭޓުގައި ފޯރިއަށް ހުރި ޕޮލިސް ކޮމާންޑޯއަކު އަމިއްލަ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހައިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 2
ސިރިސޭނާގެ ހާޒިރުގައި 800 ކިލޯގެ ޑްރަގު ނައްތާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ހާޒިރުގައި 800 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އިއްޔެ ނައްތާލައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭނެ މީހުންގެ ލިސްޓް ސިރިސޭނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 1) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދޭން ޖެހޭ ޑްރަގު ޑީލަރުންގެ ލިސްޓް މިހާރު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 3
"ލަންކާގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލެއް ނުވޭ"

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކަރަންޓުގެ ކަރަންޓަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދިމާވި މައްސަލަ އަދިވެސް ހައްލު ނުވާ ކަމަށާއި މި ހަފުތާގައި ވެސް ކަރަންޓް ކަނޑަށް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2019 38
އަތުލައިގަތް ބޯޓަކުން ރާއްޖެއަށް 175 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް

އާދީއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އިން މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު އަތުލައިގަތް އީރާނުގެ މަސްބޯޓަކުން ރާއްޖޭގެ އުޅަނދުތަކަކަށް 175 ކިލޯގެ ހެރޮއިން އަރުވާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ ތަހުގީގު ޓީމާ ހަވާލާދީ އެ ގައުމުގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކާރުޚާނާއެއް ލަންކާގައި ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 26) - ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ މަސައްކަތް ސްރީ ލަންކާ އިން މި ހަފުތާގައި ފަށައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2019
ސާކް ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރު ބާއްވާ ސާކް ފިލްމު ފިލްމު ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ފިލްމުތައް ބައިވެރިކުރަން ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 3
ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ސިންގަޕޫރުން ދޮގުކޮށްފި

ސިންގަޕޫރު (މާޗް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކުގައި ހިންގި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނުގެ ފަހަތުގައި ހުންނެވި އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރުޖުނާ މަހެންދުރަން އަށް ސިންގަޕޫރުން ހިމާޔަތް ދޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު އެ ގައުމުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ލަންކާގައި ޖައްލާދުގެ މަގާމަށް 102 މީހުން ކުރިމަތިލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 19) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަންވާ އިރަށް މީހުން ދަންޖެއްސުމަށް ޖައްލާދުން ހޯދަން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން 102 މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ޖަސްޓިސް އެންޑް ޕްރިޒަން ރިފޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ ރޭހަށް ނުކުތުމަށް ގޮތަބަޔާ ތައްޔާރުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 17) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ތައްޔާރުވެވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.