10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި އެ މީހުންގެ ސްޓާފުންނަށް ދޭ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ހައްލު އޮތީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ހައްލެއް ލިބެން އޮތީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިންތިޚާބު...

December 09, 2018 5
މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން ރާޖަޕަކްސާ އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 6) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއް: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ރަނިލް އަށް ސިރިސޭނާ މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 4) - އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ބާރުތައް ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތައް ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2018
ގައުމަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނީ އިންތިޚާބަކުން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދެން އޮތީ އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުން ލަންކާގައި ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރުމުން ލަންކާގައި ބައެއް މީހުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 02, 2018 2
މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސިރިސޭނާ މުހިންމު ނިންމެވުމަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 5
ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުންގެ މަރާ އެކު ލަންކާއަށް ޝޮކެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 1) - ލަންކާގައި ކުރިން ހަނގުރާމަ ހިންގި ސަރަހައްދެއްގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ގައުމަށް ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ލަންކާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުން ޕާލަމެންޓުން ހުއްޓުވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ މަހު ގާއިމްކުރި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ޚަރަދު ކުރުން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2018
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 11 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 2
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 11 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް...

November 28, 2018 3
ލޯނުތަކުން ލަންކާ އަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޗައިނާ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދޭ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ނޫން ކަމަށާއި ޗައިނާ އަކީ ލަންކާ އަށް ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ގައުމެއް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 2
ލަންކާ ސަރުކާރު މެންބަރުން ޕާލަމެންޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ސަރުކާރު މެންބަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި އެވެ.

November 27, 2018
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ބަލަން އާ ބެންޗެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލެއްވި މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތް މެންބަރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރަނިލްގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޮމިޝަނެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާ ކަމަށް ބުނެ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 9
މިނިވަންވެ "ސްނައިޕާ" ލަންކާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރު ލަހިރު މަޑިޝަންކަރްއާ، މިނިވަންވެ ރޭ އޭނާގެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ލަންކާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 22) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އެހީ އަށް ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 17
"ސްނައިޕަރު"ގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ލަހިރު މަޑިޝަންކަރުގެ މައްސަލަ...

November 21, 2018
ވަކިކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަަށް އަލުން މަގާމު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ނިޝާންތާ ސިލްވާ މަގާމުން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާ އަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ހުއްޓުވުމަށް ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 20, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ބަލާ އޮފިސަރުވަކިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި މަގާމުން ވަކި ކުރަން...

November 20, 2018 5
"އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލަންކާ އަށް އެބައޮތް"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.