23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017
މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކި މައްސަލަ ސިރިސޭނާ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 23) - ސްރީ ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދާފައިވާ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017 32
ލަންކާއަށް ދިވެހިން ދިން ބޮޑު ހަދިޔާ!

ދިވެހި ކަނޑުގެ ސިފައިންނާއި މަސްވެރިން ބައިވެރިވެގެން، މީގެ ކުރިން މިއަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކަނޑުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހިންގާފައިވެ އެވެ. މިއަށް ވުރެ މާ ދުރުން، މާ ގިނަ މީހުން ވެސް ސަލާމަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެކަމަކު މަހަށް ނިކުތްތާ 20 ދުވަސް ފަހުން، ސްރީ ލަންކާގެ ހަތަރު މަސްވެރިން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ކޯސްޓް ގާޑުން ސަލާމަތް ކުރުން ދިވެހި...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 17
ކޯސްޓުގާޑުން ރާއްޖޭގެ ނަން ރީތި ކޮށްދީފި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަށް ގެއްލުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓު ހޯދުމުގައި ކޯސްޓްގާޑުން ކާމިޔާބު ހޯދާފައިވާތީ އެކަމަށް ސަރުކާރުން ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017 4
މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނުނު ބޯޓުގެ މީހުން މާލެ ގެނެސްފި

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. މަކުނުދޫ ބޭރުން ފެނުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސްބޯޓުގެ މީހުން މިރޭ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 8
"ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރަށް ފައިސާ ދިން"

ސްރީލަންކާގައި މަރައިލި ހުސައިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) މަރާލަން ފައިސާ ހޭދަ ކުރި މީހާ، ރަބަރޭގެ ގާތިލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފައިސާ ފޮނުވި ކަމަށް ދައުލަތުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު...

January 11, 2017 8
ކޯޓަކީ ލަންކާގެ ރަސްމީ ހެދުމުގެ ގޮތުގައި ދެން ނުބަލާނެ

ކޯޓާއި ޓައީ ސްރީ ލަންކާގެ ރަސްމީ ހެދުމުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި އޮތް އޮތުން އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރްޕަލަ ސިރިސޭނާ ހޯމަ ދުވަހު ބާތިލްކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 6
ރަބަރޭ މަރާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފި

މަރައިލުމަށް ފަހު، ސްރީ ލަންކާގެ ސަރަހައްދަކަށް އެއްލާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު ހުސެއިން ރަޒީން (ރަބަރޭ) ގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017
ލަންކާގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެންނަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަށް ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ގެނައުމަށް ކޮންޒަލްޓޭޝަން ޓާސްކް ފޯސް (ސީޓީއެފް) އިން ސަރުކާރަށް...

January 08, 2017 7
ޗައިނާގެ އިންވެސްޓްމަންޓާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 8) - ލަންކާގައި ޗައިނާ އިން ބަނދަރެއް ހަދާ އިންޓަސްޓްރިއަލް ޒޯނެއް ހެދުމާ ދެކޮޅަށް ކުރި މުޒާހަރާތަކެއްގައި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އަނިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 4
ލަންކާ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ޕްލޭން އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ލަންކާ ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 12
ލަންކާގެ އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންގެ ފީ ބޮޑުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ނަގާ 30 ޑޮލަރުގެ އެމްބަކޭޝަން ފީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
ސީޒަން ލަންކާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަނީ

މި އަހަރު އެޅުވި "ވަފާތެރި ކެހިވެރިޔާ" ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ ލިޑް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މި ދޭތެރެއަކުން ވީ ތަނެއް ނޭނގިގެން އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް އުޅުނެވެ. ހަބަރު ބަލާލި އިރު އޭނާ އަންނަނީ އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ފިލްމު މޭކިން ކޯހެއް ހަދަމުންނެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 2
ޒަހަމްވި ސިފައިން މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު: އެމްއެންޑީއެފް

މއ. ކަފިދޫގޭގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލުމުގެ ތެރޭގައި ޒަހަމްވި ސިފައިންގެ މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 01, 2016 16
ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ގަމަށް ފަށައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން ސްރީ ލަންކަން އިން ކޮލޮމްބޯ އާއި އައްޑޫގެ ގަމާ ދެމެދު މިއަދު ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 14
ޓީއެމްއޭ އިން ލަންކާ އެއާލައިން ގަންނަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ކުންފުންޏަކުން ގުޅިގެން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޮޑު ބައެއް ގަނެ، ލަންކާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރު (77 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އިންވެސްޓް ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވާން ޓްރަމްޕުގެ އެހީ ލަންކާ އިން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ޕްރެޝަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 6
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިކަން އަދިވެސް ޔަގީން ނުވޭ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނިތާ ދެ ހަފުތާ ވާން ގާތްވި އިރު ވެސް އެއީ ހިނގި ކަމެއްކަން ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ކަށަވަރެއް ނުވެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ލަންކާގެ 32 މުސްލިމަކު ވަނީ އައިއެސްއާ ގުޅިފައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ 32 މުސްލިމަކު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ސީރިއާގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު...

November 20, 2016
ލޯނު އެހީއާ އެކު ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ހަމައަކަށް އެޅެނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދޫކުރާ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕެކޭޖާ އެކު ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ހަމައަކަށް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 22
ލަންކާގައި ދެ ދިވެހިން މަރުވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ފިރިހެނަކާ އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު އެކްސިޑެންޓުވެގެން މަރުވި ކަމަށް ފެތުރުނު ހަބަރާ މެދު ޝައްކުތައް...

November 17, 2016 4
ރާއްޖެއަށް ހަށިވިއްކާ މީހުން ފޮނުވާ ނެޓުވޯކެއް ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި ހަށިވިއްކުމަށް ސްރީ ލަންކާއިން އަންހެނުން ފޮނުވާ ބޮޑު ނެޓުވޯކެއް، އެ ގައުމުގެ ފޮރިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ބިއުރޯ (އެސްއެލްއެފްއީބީ) އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 14
ލަންކާގައި ދިވެއްސަކާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ސްރީލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފިރިހެނަކާއި އޭނާގެ ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
ސުނީތާ ވަރަށް އުފަލުން، ލަންކާގައި ޝޯއެއް ދެނީ

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ތައާރަފްކޮށްދޭކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. އޭނާ ޝޯއެއް ނުދޭ ރަށެއް ރާއްޖޭގައި މަދުވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ސުނީގެ އެއް ހުވަފެނަކަށް ވެފައި އޮތީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޕަފޯމް ކުރުމެވެ. އެކަން ހަގީގަތަކަށް ވަނީ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 6
ލަންކާ އިން ބޭރު މީހުންނަށް ބިން ގަނެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 13) - ލަންކާ އިން ބޭރު މީހުންނަށް ބިން ވިއްކުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.