28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 2
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އަމިއްލަ އަށް ކޯޓަށް ހާޒިރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 11 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް...

November 28, 2018 3
ލޯނުތަކުން ލަންކާ އަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭނެ: ޗައިނާ

ބެއިޖިން (ނޮވެމްބަރު 28) - ޗައިނާ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދޭ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއް ނޫން ކަމަށާއި ޗައިނާ އަކީ ލަންކާ އަށް ސިޔާސީ އަދި އިގްތިސާދީ ހަމަޖެހުން ގެނެސްދޭ ގައުމެއް...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 2
ލަންކާ ސަރުކާރު މެންބަރުން ޕާލަމެންޓް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން ސަރުކާރު މެންބަރުން ބޮއިކޮޓް ކޮށްފި އެވެ.

November 27, 2018
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ބަލަން އާ ބެންޗެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލެއްވި މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަތް މެންބަރުންގެ ބެންޗެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރަނިލްގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޮމިޝަނެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކޮށްފައިވާ ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާ ކަމަށް ބުނެ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 9
މިނިވަންވެ "ސްނައިޕާ" ލަންކާއަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާއްޖެ އައި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ ސްނައިޕަރު ލަހިރު މަޑިޝަންކަރްއާ، މިނިވަންވެ ރޭ އޭނާގެ ގައުމަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018
ލަންކާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 22) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ އެހީ އަށް ޓަމިލް ނޭޝަނަލް އެލަޔަންސް އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 17
"ސްނައިޕަރު"ގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ބުނެ ޖަލަށް ލާފައި ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ "ސްނައިޕަރު" ލަހިރު މަޑިޝަންކަރުގެ މައްސަލަ...

November 21, 2018
ވަކިކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަަށް އަލުން މަގާމު ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 21) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ނިޝާންތާ ސިލްވާ މަގާމުން...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާ އަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ހުއްޓުވުމަށް ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 20, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ބަލާ އޮފިސަރުވަކިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި މަގާމުން ވަކި ކުރަން...

November 20, 2018 5
"އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލަންކާ އަށް އެބައޮތް"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 45
މެލޭޝިޔާ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާގައި އާސަންދަ ދެނީ

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒު ކުރަން ފަށާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މެލޭޝިޔާ، އިންޑިއާ އަދި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހީންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ތައާރަފް ކުރުން ހިމަނައިފި އެވެ.

November 18, 2018 2
އެމެރިކާގެ އާ ސަފީރު ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅި އާ ސަފީރު އަލައިނާ ޓެޕްލިޓްޒްގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

November 18, 2018
މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޕާޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ހުރިހާ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 3
ގަދަބާރުން މަގާމުން ދުރު ނުކުރެވޭނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ގަދަބާރު ދައްކައިގެން ވަކި ކުރަން އުޅުމަކީ ފަސޭހަ އިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2018 19
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަރިކަލުން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާ އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 7
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ މިރުސް ފެން ޖަހައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16)- ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ހަމަނުޖެހުން ބޮޑުވެ ވާދަވެރި ދެ ޕާޓީގެ މެންބަރުން ގޮނޑިތައް އުކައި، އެންމެ ފަހުން ޕާލަމެންޓް ތެރޭ މެންބަރުން ގަޔަށް މިރުސް ފެން...

November 16, 2018 4
ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާއެކު ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގުދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 16) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިރު އެ ގައުމުގެ ފައިސާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 12
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ތެރޭ ދެ ޕާޓީން މާރާމާރީ ހިންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 15) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރު މެންބަރުންނާއި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިއަދު ގަޔަށް އަތްލައި މާރާމާރީ ހިންގައިފި އެވެ.

November 15, 2018 5
ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާއަށް ނާކާމިޔާބުވުން މެންބަރުން ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބޭރު ކުރަން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކުރުމާ އެކު ރާޖަޕަކްސާގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީ އަށް ގުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

November 14, 2018 11
ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހެނދުނު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން މިއަދު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 8
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމެވި ނިންމެވުމުން އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2018 1
ލަންކާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް، ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލެއްވި މައްސަލައިގެ އަޑު އެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފެށުމާ އެކު ކޯޓުގެ ބޭރުގައި އެލީޓް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 1
އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 12) - ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބާއްވަން ނިންމެވި އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު...

November 12, 2018
ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ޕާޓީތަކުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 12) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލަ ބޮޑެތި ޕާޓީތަކުން މިއަދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 3
ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ބޭފުޅުން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު މިހާރު ވަނީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދިޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުން...

November 11, 2018 7
ލަންކާގެ އިންގިލާބު: އިންޑިއާ އާއި ޗައިނާ ބަލަން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި...

November 11, 2018 1
ޕާލަމެންޓް އުވާލި މައްސަލާގައި ޔޫއެންޕީން ކޯޓަށް ދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އުވާލި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނެ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018 1
ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު، ޓޫރިޒަމަށް ގެއްލުމެއްނުވޭ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ސިޔާސީ ކޯޅުންގަނޑު ބޮޑުވެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރު ނުކުރާ ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ވަސަންތާ ސެނަނަޔަކަ...

November 10, 2018
ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަގަށް ނަގާފައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރެސީ ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018 9
އެންމެ ފަހުން ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ފެންނާނެހެން ހީނުވުމުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެންމެ ފަހުން މިރޭ ޕާލަމެންޓް...

November 09, 2018
"މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާނެ"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް ރައީސް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާލަމެންޓުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ އެކަން ދެއްކުމަށް ފަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން...

November 08, 2018 7
"ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް ލަންކާ އަށް ދަނީ އަމާޒުވަމުން"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ދުނިޔޭގެ މަލާމާތް އަމާޒުވަމުންދާ ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ސީނިއާ މެންބަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ...