17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 11
ގައުމު ތަރައްގީކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުމެއްނުވޭ: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާ ތަރައްގީ ކުރަން ޑިކްޓޭޓަރެއް ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2019 24
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ލަންކާގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ އުސް ޓަވަރުގެ ގޮތުގައި ލޮޓަސް ޓަވަރު ސްރީ ލަންކާގައި އާއްމުންނަށް ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 1
ހޮލޯގޯ އެޕް އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އަށް

ދިވެހި ކުންފުންޏަކުން އުފެއްދި ހޮލޯގޯ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަން އިންޑިއާ އަށް މި މަހު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. އަދި ލަންކާ އަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ތައާރަފު ކުރާނެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 3
އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީއެއް ނުވޭ: ގޮތަބަޔާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - އިންތިޚާބަށް ޗައިނާ އިން އެހީވަމުން ނުދާ ކަމަށް ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ބާރުގަދަ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ...

September 15, 2019 57
ކުރާ މަސައްކަތަކީ ހިއުމަން ޓްރެފިކިން!

"ކޯޓާ އެބަހުރިތަ؟ އަހަންނަށް މީހުން ގެނެވިދާނެ،" މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފުރަތަމަ ރާއްޖެއަށް އައި އިރުއްސުރެ ދެކެފަރިތަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ބުންޏެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ އިން ސަލާމަތްވި ހަތް މީހަކު ހޯދަން ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 14
އެމްބަސީ އަޅަން ލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝަށް ބިން ދީފި

ބޭރުގައުމުތަކުގެ އެމްބަސީތައް އެއް ތަނެއްގައި އަޅަން ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަަ ފިޔަވަހިން ކަނޑައެޅި "ޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވް" އިން ސްރީ ލަންކާ އާއި ބަންގްލަދޭޝް އަށް ބިން ދީފި އެވެ.

September 12, 2019
ޔޫއެންޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަކާ މެދު ވަނީ އެއްބަސްވެފައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެރުމާ މެދު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ޕާޓީގެ ފަރާތުން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 1
ކޮރަޕްޝަން ބަލާ ކޮމިޝަނަށް ރަނިލް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 3
ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ސިރިސޭނާގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ހިންގާ ރުޕަވާހިނީ ކޯޕަރޭޝަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ގެންނަވައިފި އެވެ.

September 10, 2019 4
ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިރިސޭނާއާ ސުވާލު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ފަހުކޮޅު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ޕާލަމެންޓުގެ ކޮމިޓީން ސުވާލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ރިޔާސީ ކެންޑިޓޭޓްކަން އިއުލާނެއް ނުކުރަން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓްކަން އަމިއްލަ އަށް އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
އީސްޓާ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން 300 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން ހައްޔަރު ކުރި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 3
ސެންޓްރަލް ބޭންކުގެ ޚިޔާނާތުގެ އިސް މީހާ ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭނުންކުން ބޮންޑު ވިއްކުމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ އެ ބޭންކުގެ ކުރީގެ ގަވަރުނަރު އަރްޖުނާ މަހެންދުރަން ފޮނުވައިދިނުމަށް ލަންކާ އިން ސިންގަޕޫރުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 2
ޔޫއެންޕީގައި އެތެރޭގެ ކޯޅުމެއް ނެތް: ރަވީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ތެރޭގައި ކޯޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި ޕާޓީ ހިންގަމުން ދަނީ ވަރަށް ޑިމޮކްރެޓިކްކޮށް ކަމަށް، އެނާޖީ އެންޑް ބިޒިނެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 03, 2019 17
ދަރިވަރުންގެ މާމަ/ކާފަ އަށް ވެސް ވިސާ ލިބޭނެ: ރަނިލް

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާގައި ކިޔަވާ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނާ އެކު އެ ގައުމުގައި ތިބުމަށް ދަރިވަރުންގެ މާމައިންނާއި ކާފައިންނަށް ވެސް ގާޑިއަން ވިސާ މިހާރު ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ...

September 03, 2019 5
"ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުމަށް ގުޅިގެން ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ"

ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަކީ ވެސް ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ދެ ގައުުމު ކަމަށާއި ސަރަހައްދީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ދެ ގައުމުން ގުޅިގެން މަަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019 5
ވިސާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެ-ލަންކާ ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭ ގޮތަށް ވިސާގެ އާ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިި ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އިން ރާއްޖެއާ އެކު މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 02, 2019 18
ދިވެހިންނަކީ ބިދޭސީންގެ ގޮތުގައި ލަންކާ މީހުން ނުދެކޭ

ދިވެހިންނަކީ ބިދޭސީންގެ ގޮތުގައި ސްރީ ލަންކާ މީހުން އެއް އިރަކު ވެސް ނުދެކޭ ކަމަށާއި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު އޮންނަނީ އެހާ ވެސް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު...

September 02, 2019 2
އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ރައްކާތެރިކަން މުހިއްމު: ރައީސް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަކީ ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީ އާއި ކުރިއެރުމަށް މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 7
ލަންކާއިން ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް އަދި ރާއްޖެ އަންނަ ސްރީ ލަންކާ މީހުންނަސް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރަވައިލް ވިސާ ދިނުމަށް ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި...

September 01, 2019 8
"މޫސުމީ ހައްލު ހޯދުމަކީ ސިޔާސީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް"

ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އޮތް ގޮންޖެހުމަކީ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތެއް ހޯދުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 1
އެއްބައިވުމަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރާޖަޕަކްސާ މަޝްވަރާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 29) - ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތަކެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019
ތުހުމަތުތައް ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 28) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ޖަރީމާތައް ހިންގި ކަމަށް ކުރާ ތުހުމަތުތައް ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ދާދި ފަހުން ހަމަޖެއްސި ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
ރަނިލް ތަގްރީރު ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތުދޭން ފާސްކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ރާއްޖެއަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ދައުވަތު އަރުވަން މަޖިލިހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2019 3
ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް ބިރު އެބައޮތް: ޝަހީދު

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 27) - ސްރީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންނަށް އޮތް ބިރުތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީފި ނަމަ އެ ގައުމުން މުސްލިމުން ހިޖުރަކޮށްފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް އދ.ގެ ސްޕެޝަލް ރެޕަޓުއާ...

August 27, 2019 2
ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރަސްމީ ދަތުރެއްގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ހަތަރު މަހަށް ފަހު އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 4
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިއަކަށް އާ މީހަކު ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 20) - ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް، ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ޖެނެރަލަކު ހަމަޖެއްސުމުން ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019 19
އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ބޭސްފަރުވާއަށް، މަންޒިލަކީ އިންޑިއާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯފް-ޕީކް ސީޒަންގައި 42 ޕަސެންޓް މީހުން ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ އިރު ޕީކް ސީޒަންގައި ވެސް ބޭސްފަރުވާ އަށް 41 ޕަސެންޓް ދަތުރު ކުރި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ސާވޭ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 7
އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ލަންކާއަށް

މިފަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ބަންދުގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ލަންކާ އަށް ކަމަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޖެނެރަލް ސޭލްސް އޭޖެންޓް އޭސް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.