13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ލަންކާގެ ޕޯޓް ސިޓީއަށް ޗައިނާގެ ސީސީސީސީއިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ސްރީ ލަންކާގައި ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ޕޯޓް ސިޓީ އަށް ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ) އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 3
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ސިރިސޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2018
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ދިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ 16...

April 12, 2018 6
ފަގީރު އާއިލާތަކަށް ކޮލަމްބޯގައި 50000 ފްލެޓް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ލަންކާގައި ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަގީރު އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮލަމްބޯގައި 50،000 ފްލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ބުޑިސްޓުންގެ ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ޓެރަރިސްޓް...

April 10, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ އެސްއެލްއެފްޕީން މިއަދުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ލަންކާ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރުމަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ލަންކާގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 3
ލަންކާގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ސީއެޗުއެސްއީގެ ޓީޗަރެއްގެ އިތުރުން އެހެން ދެ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލުމާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް...

April 05, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީގެ 13 މެންބަރުން ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ޕާލަމެންޓުގައި ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީގެ 13...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ރަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް މިރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފާހެއް ނުވި އެވެ.

April 04, 2018
ރަނިލްގެ ވޯޓުގައި ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދޭނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިރޭ ނަގާ ވޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ...

April 04, 2018 2
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މިއަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފަ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފުން ފެށި ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2018
ސިރިސޭނާ އާއި ޔޫއެންޕީގެ ބައްދަލުވުމުން ހައްލެއް ނުލިބުނު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ...

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަނުގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ވެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު އުވާލުން ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އޮފް ޕަވަ އެންޑް އެނާޖީ އަޖިތު ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 11
ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ލަންކާ ބަނދަރަށް ފައްތާލި ބޯޓެއް ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 1) - ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ސްރީ ލަންކާގެ ޓްރިންކޮމަލީ ބަނދަރަށް ފަައްތާލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް 75 އަހަރު ފަހުން ފެން މައްޗަށް ނަގައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 2
ވޯޓުގެ ކުރިން ރަނިލް އިސްތިއުފާ ދީ: ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމްސިންހަގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މި ހަފުތާގައި ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕްރިޒަންސް ކޮމިޝަނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 1
ރަނިލްގެ ބާރުތައް ސިރިސޭނާ ކުޑަކުރައްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އެތައް ބާރެއް ރައީސް ސިރިސޭނާ މިއަދު ނަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (މާޗް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 2
"ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" ގެ އާ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ޓެކްނޯ މީޑިއާ އިން އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭ ފިލްމް "ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް" އަޅުވާ ދުވަސް ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމްގެ އާ ޓީޒާއެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018
ރަނިލް ހިންގެވި ކެބިނެޓުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީ އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އޮތް ކެބިނެޓް ކޮމިޓީ އޮން އިކޮނޮމިކް މެނޭޖްމަންޓް (ސީސީއީއެމް) ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިއަދު އުވާލައްވައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 2
ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ފުރަތަމަ އަންހެން މޭޔަރު މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 7
ރަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މި ހަފުތާގައި ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަންގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ކުރީގެ...

March 18, 2018 1
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ދީނީ ހަމަނުޖެހުންތައް ބޮޑުވުމުން މި މަހު 6 ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ރޭ މެންދަމުން ފެށިގެން އުވާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018
ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ލަންކާގައި ފޭސްބުކް ހުޅުވާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގައި ފޭސްބުކް އަލުން ހުޅުވާލާނީ ފޭސްބުކް ކުންފުންޏާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ފަހު ކަމަށާއި ލަފާ ކުރެވޭ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހަށް ފަހު ފޭސްބުކް ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު ހަރިން ފެނާންޑޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.