12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 1
ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް ހުއްޓާލިތާ 4 އަހަރުވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް (އެސްއެލްއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އައި ހިދުމަތްތައް 2012 ގައި ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެ ކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ލަންކާ އިންޝުއަރެންސްގެ ރާއްޖޭގެ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަނީ

އިންޝުއަރެންސްގެ ހިދުމަތް ދޭ ސްރީ ލަންކާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކާ އިންޝުއަރެންސް (އެސްއެލްއައި) އިން ރާއްޖޭގައި ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.