29 މާޗް

March 29, 2020 1
އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ތާށިވި މުދާތައް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ނުގެނެވި ހުރި ބޭހާއި ކާބޯތަކެެތީގެ ބާވަތްތައް ގެންނަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 52
އިންޑިއާ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އިންޑިއާ 21 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފައި އޮތަސް ދިވެހިންނަށް ބޭނުންވާ ހަކުރާއި ހަނޑޫ މިއަދު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 24
ހާސްނުވޭ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ: އިންޑިއާ

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިއަދުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި އިންޑިއާ ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ހާސްނުވުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ އެމްބަސީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 14
މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ދައްޗެއް ނެތް: ވިޔަފާރިވެރިން

އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކާބޯތަކެއްޗާއި އާންމުކޮށް ގެންނަ މުދާ އެތެރެ ކުރުމުގަ އާއި ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ކަމަށާއި ބޭރުގެ ސަޕްލަޔަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓު ކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މިއަދު...

07 މާޗް

March 07, 2020 17
މިއީ، ކާޑު ގުދަން ހަދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން: އެެސްޓީއޯ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 މިރޭ ފެނުނު ނަމަވެސް މިއީ، އެކަމާ ހާސްވެ، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ސިޓިން ރޫމް، ކާޑު ގުދަނަކަށް ހަދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް...

March 07, 2020 10
ހެޕީމާކެޓުން ދިނީ އުފާވެރި ޚަބަރެއް، ތައުރީފު އޮހެނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން ބައެއް މީހުން ކަރަންޓީނުކޮށް، ދެ ރިސޯޓަކާއި މީހުން އުޅޭ ރަށެއް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރުމުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ...

05 މާޗް

March 05, 2020 14
ހާސްކަމެއް ނެތް، ކާޑާއި ބޭސް ހުސްނުވެ ލިބޭނެ: އަމްރު

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެދާނެތީ، ރައްޔިތުން ހާސްވާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ކާޑާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ހުސްނުވެ އެސްޓީއޯ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 31
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްނުވާ ވަރަށް ގެންނަން ގޮވާލައިފި

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ރާއްޖެ އިން ފެނިއްޖެ ނަމަ ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ހުއްޓިދާނެތީ، އެ ފަދަ ހާލަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުން ކާޑު ހުސްނުވާ ވަރަށް އެ ބާވަތްތައް ގެންނަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
އާދައިގެ ޕާނަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނަނީ

އާދައިގެ ހުދު ޕާނަށް ވުރެ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅީ ބްރައުން ބްރެޑް ކަމަށް ބުނާތީ އެއަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ބްރައުން ބްރެޑަކީ ކާން އެހާ ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް، އެކަން މަޖޫބުރުވާ ހާލަތްތައް ވެސް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 17
10 އިން ފެށިގެން ފިޔާ ލިބޭނެ: އިންޑިއާ އެމްބަސީ

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ފިޔާ އެތެރެކުރެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާ އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނާނާ މިހާރު "ކާ އެއްޗަކަށް" ވެސް ބަދަލުވީ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 6
މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކާޑުވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކާޑު ވިއްކާ މީހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށު މީހުންނަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 34
އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން އެސްޓީއޯ އިން ނާލު ދެނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެއް އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުތަކަށް ކާޑު އުފުލުމުގެ ޚަރަދު އެސްޓީއޯ އިން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު އެއް އަގަކަށް

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާލެއާ އެއް އަގަކަށް ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ވައި ވެސް ފްރައި ކޮށްގެން ވިއްކަނީ

ޒަމާނަށް އަންނަަ ބަދަލާ އެކު ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކާ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދެ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ކެއުމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ކާން މި ޖެހެނީ "ވައި" ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 39
ކާޑު ގުދަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތައް މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 11
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރި ކުރެވުނު: އަމްރު

މާލޭ އިއްޔެ ފެން ބޮޑުވެ، އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތަކަށް ފެން ވަން ނަމަވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 11
ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގު ހެޔޮ ކުރަން ހިމަނައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 1
ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން އާ ކެމްޕޭނެއް

ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން "ލެޓްސް ކުކް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަން ކެމްޕޭނެއް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

July 18, 2018 2
ޖަރާސީމް ހުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތަކުން ޖަރާސީމް ފެނި، އެ ތަކެތި ބާޒާރުން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)...