31 ޖުލައި

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ. އެކަމަކު އެ ނާނާ މިހާރު "ކާ އެއްޗަކަށް" ވެސް ބަދަލުވީ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 6
މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކާޑުވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކާޑު ވިއްކާ މީހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށު މީހުންނަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 34
އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން އެސްޓީއޯ އިން ނާލު ދެނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެއް އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުތަކަށް ކާޑު އުފުލުމުގެ ޚަރަދު އެސްޓީއޯ އިން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު އެއް އަގަކަށް

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާލެއާ އެއް އަގަކަށް ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 2
ވައި ވެސް ފްރައި ކޮށްގެން ވިއްކަނީ

ޒަމާނަށް އަންނަަ ބަދަލާ އެކު ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކާ އެއްޗިއްސަށް ވެސް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ އާދެ އެވެ. އެގޮތުން މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ކެއުމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ކާން މި ޖެހެނީ "ވައި" ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 39
ކާޑު ގުދަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތައް މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 11
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރި ކުރެވުނު: އަމްރު

މާލޭ އިއްޔެ ފެން ބޮޑުވެ، އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތަކަށް ފެން ވަން ނަމަވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 11
ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގު ހެޔޮ ކުރަން ހިމަނައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 1
ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން އާ ކެމްޕޭނެއް

ލިޓަސް ހޯމް ސެންޓަރުން "ލެޓްސް ކުކް"ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަން ކެމްޕޭނެއް މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

July 18, 2018 2
ޖަރާސީމް ހުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތެއް ފެނިއްޖެ

ޔޫރަޕުން އެތެރެ ކުރަމުން އަންނަ ގަނޑުކުރި ތަރުކާރީގެ އިތުރު ބާވަތަކުން ޖަރާސީމް ފެނި، އެ ތަކެތި ބާޒާރުން ނަގަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ)...

25 ޖޫން

June 25, 2018
ކޯޓާ ދަށްކުރި ޚަބަރު ގެނެސްދިނީ އޮޅޭ ގޮތަށް: އިންޑިއާ

ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާ އިން އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ ކޯޓާ ދަށްކުރި ޚަބަރު މީޑިއާ އިން ގެނެސްދީފައިވަނީ އޮޅުން އަރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިންޑިއާ...

June 25, 2018 4
އިންޑިއާއިން ކާބޯތަކެތި ލިބުން ދައްޗެއް ނުވާނެ:ސަރުކާރު

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ ދަށްކުރިޔަސް، ކާބޯތަކެތި އެއްވެސް ދައްޗެއް ނެތި ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުން ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

23 ޖޫން

June 23, 2018 86
އިންޑިއާއިން ކޯޓާ ދަށްކުރިޔަސް ރާއްޖެއަށް ދައްޗެއް ނެތް

ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރަން އިންޑިއާ އިން ދޭ ކޯޓާ ދަށް ކުރިޔަސް، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މަދެއް ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

June 23, 2018 69
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން ދަށްކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް އިންޑިއާ އިން އެތެރެކުރާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ ކޯޓާ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 31
ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ކަދުރާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ސޮދަގާތު ފައުންޑޭޝަނުން ރޯދަ ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ކަދުރާއި ހަނޑޫ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 9
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކުމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮ ކުރި ފަހުން ވެސް، ފިހާރަތަކުން އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބެމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 29
މިސްޓަ ރޮށި: ދިވެހި ރޮށި ބްރޭންޑް ކޮށްލައިފި!

ރޮއްޓަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ކާނާއަކަށް ވިޔަސް ގިނައިން ރޮށި ފިހެން ޖެހުމަކީ، ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ. އެކަމުގެ ތަކުލީފު މާ ބޮޑީ އެވެ. ފުށް މޮޑެ، ރޮށި ދަމައި، އެ ފިހުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވާ ކަމެކެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 73
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން ނިންމައިފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 31
ދުވާލު ޑެލިވަރީކުރާ ކާޑު ބަސްތާއަކަށް 10ރ. ނަގަނީ

ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން ސަރުކާރުން މަނާކުރުމުން، ހަނީ ކޯނަރުން ދުވާލު ގަޑީގައި ޑެލިވަރީކުރާ ނަމަ ކާޑު ބަސްތާއަކުން 10ރ. ނަގަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 7
ބައެއް ރަށްރަށަށް ކާޑާއި ގޭސް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައާ ދިމާކޮށް، ބައެއް ރަށްރަށުން ގޭހާއި ކާޑު ހުސްވަމުން އަންނާތީ އެ ރަށްރަށަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2017 4
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ ކޯޓާ އާކޮށްފި

ކުރިޔަށް އޮތް އެއް އަހަރަށް ބޭނުންވާ ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ފިޔާ، އަލުވި ރާއްޖެ އަށް އިމްޕޯޓްކުރަން އިންޑިއާ އިން ކޯޓާ އާކޮށްދީފި އެވެ.