01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 6
މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކާޑުވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކާޑު ވިއްކާ މީހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށު މީހުންނަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އާންމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު އެއް އަގަކަށް

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާލެއާ އެއް އަގަކަށް ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 11
ކާޑާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 29.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކަރަންޓާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އަގު ހެޔޮ ކުރަން ހިމަނައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 73
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން ނިންމައިފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 66
ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު ހެޔޮކުރަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން ހިމަނައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 17
ރަށްރަށުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މާލެ އަށް ހެޔޮވި ނިސްބަތުން، ރަށްރަށުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ވިއްކޭނެ އަގު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުޑަކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 175
ކާޑާއި ތެލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ކާޑާއި ޕެޓްރޯލް އަދި ޑީސަލްގެ އަގު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 6
އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 57
ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ އަށް ޝަރުތު ހަމަވީ އެންމެ 70 އާއިލާ

ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ދޭ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި ކާޑު ސަބްސިޑީ ހަމަޖައްސައި، އެހީ އަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލުމުން ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެ އިން މުޅި ރާއްޖޭން ސަބްސިޑީ އަށް ޝަރުތު ހަމަވީ 70 އާއިލާ ކަމަށް އެންސްޕާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 31
"ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން"

ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ފަސޭހަފުޅު ނިންމެވުމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ހދ. ހިރިމަރަދޫގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 16
"އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން ފަސޭހައެއް ނުވާނެ"

ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 7
ޕާނުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރާނެ: ބޭކަރީތައް

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރިޔަސް، ޕާނުގެ އަގު ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް މާލޭގައި ހިންގާ ބޭކަރީތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 10, 2016 19
ހަނޑުލުގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

މޫސުން ރަނގަޅުވެ ހަނޑުލުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ދިއުމާ އެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ހަނޑުލުގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

October 10, 2016 7
އޮޅުންބޮޅުން: ފުއްދާއެހީ ކަނޑާލުން

ޒަމާނުއްސުރެ ކާޑުގެ އަގު ރައްޔިތުންގެ އަތްފޯރާ ހިސާބުގައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވި އެވެ. ކާޑު ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތައް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 19
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރާކަށް މެމްބަރުން ނޫޅޭ: ސައުދުﷲ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް ބައެއް މެމްބަރުންނަކީ ދުރަށް ވިސްނަވާ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން އެ މެމްބަރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 21
ކޮލަމް ށަވިޔަނި: ކުއްލިއަކަށް މި އައީ ކޮން ރޯޅިއެއް؟

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ފާޅުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަން ފެއްޓެވީމާ އެކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދެ ބައިވެފައި އޮތް ޕާޓީގެ، ސަރުކާރު ފަޅީގައި ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުންނެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ޖެހޭނެ ދަތި ހާލާ ދޭތެރޭ ހަމްދަރުދީވެ ކަންބޮޑުވެގެން ނުދައްކާ...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
ކާޑުގެ މައްސަލާގައި ދެ މިނިސްޓަރަކު ކޮމެޓީ އަށް

ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައި، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ދެ މިނިސްޓަރަކާއި ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ...

October 06, 2016 11
ކާޑު ސަބްސިޑީ ކުރިން ވެސް އޮތް ގޮތަށް ބާއްވަން އެދެފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހަމަ ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 28
ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަނީ

ސަރުކާރުން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް އެކަނި ހާއްސަކޮށް، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރި މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

October 05, 2016 16
ކާޑުގެ ސަބްސިޑީ ފައިސާ އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން ދެނީ

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުން ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ސަބްސިޑީ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން، ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ދަތިކަން ފޯރާކަމަށް ބުނެ އުނގޫފާރު ކައުންސިލުން އެ ރަށުގެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް...