30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 10
ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި އޮތީ ޓީބިލާއި ކަޑަޖެހުން: އިދިކޮޅު

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓާ އެކު އަންނަ އަހަރަކީ ކަޑަ ޖެހުމާއި ޓްރެޝަރީ ބިލް ވިއްކުމުގެ އަހަރެއް ކަމަށާއި ދަރަނި...

November 30, 2020 1
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ކުދި ބަދަލުތަކާ އެކު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 8
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ބަދަލުން އާމްދަނީ ވާނީ މަދު: ސައީދު

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހެޅި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވާނީ މަދުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 3
134 މިލިއަން އިތުރުކޮށް ކޮމިޓީން ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް 134.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް 34.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

November 24, 2020 37
ބަޖެޓް ހަމަޖައްސަން ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަންއަކީ ހައްލެއް ނޫން

ގައުމު ހިންގަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ނަމުގައި ކަނާއަތު ފިޔައިގެ ނިއޯލިބަރަލް (ފައިސާވެރިން އިތުރަށް މުއްސަނދިކުރުވާ) ސިޔާސަތެއް ކަމަށްވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނަށް އެމްޑީޕީ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 11
އެއީ މިވަގުތު ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓް:ރައީސް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 34 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ މި ހާލަތުގައި އިގްތިސާދު ހިނގައިގަނެވޭނެ ގޮތްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މިވަގުތަށް ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ބަޖެޓް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފާސްކޮށްދެއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަރިހުން ރައީސް އިބްރާހިމް...

November 19, 2020 12
ބަޖެޓު ކަމުނުދަނީ ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅޭ މީހުންނަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ކަމުނުގޮސްގެން އުޅެނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ވައްޓާނުލެވިގެން އުޅޭ މީހުންކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ...

November 19, 2020 51
"ޗައިނާގެ މައްސަލަ އަކީ ލޯން ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން"

ޗައިނާއާ އެއްވެސް ދެކޮޅުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މައްސަލަ އަކީ ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ރީސްޓްރަކްޗާ ނުކުރުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 11
ބަޖެޓްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނޭނގުނު: ސައީދު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓަށް އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ތާއީދު ކުރައްވައި އަނެއް މެމްބަރުން ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރައްވާ ޒުވާބުން ބަޖެޓުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ކޮބައި ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގެންނެވި ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 19
ދަރަނި ބޮޑުވީ ކުރީ ސަރުކާރާ ހެދިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

އަންނަ އަހަރު އަނބުރާ ދައްކަން ބަޖެޓްގައި ހިމަނާފައިވާ ދަރަންޏަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ބޮޑެތި ލޯނުތަކާ ގުޅިގެން...

November 17, 2020 19
"ދަރުމަވަންތަ ބޭނުން ކުރަނީ ގެރެންޓީގެ އަގު ނެތުމުން"

ސުކޫކު ވިއްކުމަށްޓަކައި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުން ކުރަނީ ދައުލަތުގެ ގެރެންޓީތަކުގެ އަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) މިއަދު...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 5
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއްގައުމަށް ބަރޯސާ ނުވުން

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބަޔަކީ އެއް ގައުމަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި އެހެން އެކަން އޮތުމުން އެ ފައިިސާ ނުލިބިދާނެ ކަަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 15, 2020 20
އެސްޑީއެފް ރަނގަޅުކޮށްދޭން އާދޭސް ދަންނަވައިފި

ބޮންޑާއި ސްކޫކް އަދި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ނަގާ ދަރަނި އަދާކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ސަވަރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑް ހަރުދަނާކޮށް، ދަރަނި...

November 15, 2020 27
"މަޝްރޫއުތަކުން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަސަރު ކުރާނެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ހީނަރު ވެފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫއުތަކަށް...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 26
ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ބަޖެޓެއް ނެތް:އެޗުއާރުސީއެމް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް ގާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރެވޭނެ ވަރުގެ އަދަދެއް ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓެއްގައި ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 11
ބާނާ ހުރިހާމަހަކަށް ރަނގަޅު އަގުހޯދަން އިންވެސްޓްކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

November 10, 2020 61
އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މުސާރަ ދޭން!

ޓެކްސް އާއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއް ބަޔަކަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ދައުލަތުގެ މުސާރަތަކަށް ހޭދަވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

November 09, 2020 30
ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ގަމުގައި ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކުރުމަށް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 34.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން 98 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 5
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 21
ލޯނުން މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން: އަމީރު

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާ އިން އަރައިގަނެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 15
ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 14
އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި އަހަރަށް ވުރެ ބަޖެޓު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 21
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ތަރުތީބުކުރަން ޖެހިފައި

މި އަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލިއިރު އޮތީ މުޅިން އެހެން ހާލަތެއްގެ ތަސައްވަރެކެވެ. ތަސައްވަރު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންވީ، އޮތް އެއްޗެއް ދޭން އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އިސްކަންދޭންވީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ހަރަދެއް ވަކިވަކިން ބަލާ،...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 4
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 13-16 ބިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތަކާ އެކު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ، 13.3-16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 24
ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ މެދު ބަލާނީ އާ ބަޖެޓެއް ގޮތަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފަައިވާ މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ) އިން 4.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގަން ހުއްދަ ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓް ބަހުސެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 30
މި އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް 12 ބިލިއަނަށް އަރާނެ: އަމީރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވާ ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 8
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 5
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.81 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.