09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 4
މިއަހަރުގެ ބަޖެޓް 80 ޕަސެންޓް ހާސިލްވާނެ: ފިނޭންސް

މިއަހަރު ނިމޭ އިރު ބަޖެޓުގެ 80 ޕަސެންޓް ހާސިލްވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 41
ބަޖެޓު ނެތް ކަމަށް ޔާމީން ވިދާޅުވީ ލަވައަކުން

މި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު "ނެތް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ހައްސާންގެ ލަވައަކުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ސަރުކާރަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 3
48 ބިލެއްގެ މަސައްކަތަށް އަމާޒު ހިފައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިން ވަނަ ދައުރުގައި 48 ބިލެއްގެ މަސައްކަތްކުރަން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 19
ސިއްހީ ހިދުމަތަށް އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރީ ރާއްޖެއިން

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުން ސިއްހީ ހިދުމަތަށް ހޭދަކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ބަލާއިރު، އާބަދީގެ ނިސްބަތުން 2017 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނީ ރާއްޖެ...

September 12, 2019 7
މިހާރު 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށްދޭ

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އަގު 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 10
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

August 27, 2019 14
ބަޖެޓު ފާސްކުރަނީ ބަދަލު ދީ ހުސްކުރަން: އިދިކޮޅު

ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ ފާސްކުރަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ގުޅުން ހުރި ކުންފުނިތަކަށް ބަދަލުދީ ހުސްކުރަން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު...

August 27, 2019 16
މަޝްރޫއުތައް މި ހިންގަނީ ދެ ގުނަ ހެޔޮކޮށް: އަމީރު

ކުރީގެ ސަރުކާރުން 70 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ހިންގި މަޝްރޫއުތައް މި ސަރުކާރުން ހިންގަނީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 14
ހުށަހެޅީ 1.7 ބިލިއަންގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ސަރުކާރުން ފޮނުވި 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 9
ބަޖެޓް ހުހެއް ނުވޭ، މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖެހެން ބޭނުންނުވީ

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވީ މި އަހަރަށް ފާސްކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ހުސްވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި ހުރި މަޝްރޫއުތައް...

August 21, 2019 4
މަޖިލީހަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް ފޮނުވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 1
ބޭސްލައިން ބަޖެޓްތައް ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 2020-2022 އަށް ތައްޔާރުކުރާ މެދު ރާސްތާ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތަކާއި ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 14
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް އަންނަ ހަފްތާގައި ހުށަހަޅަނީ

ސަރުކާރުން ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް އަންނަ ހަފްތާގައި މަޖިލީހަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 4
އިންޑިއާގެ އަމާޒް: 5 އަހަރުތެރޭ 5 ޓްރިލިއަން ޑޮލަރު

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 7) - އިންޑިއާގެ އަހަރީ ބަޖެޓް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި އިރު ފުރަތަމަ ފުލް ޓައިމް މާލީ ވަޒީރު ނިރްމަލާ ސިތާރަމަން ދެއްވި އުއްމީދަކީ ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ތެރޭ ގައުމުގެ އިގްތިސާދު ފަސް ޓްރިލިއަން ޑޮލަރަށް މައްޗަށް ޖެއްސުމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 3
ފިނޭންސުން ޕީޕީއެމަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްދީފި

މި އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިދިކޮޅު ޕާޓީ، ޕީޕީއެމަށް ލިބެންޖެހޭ 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ މިހާރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 5
ޖީޑީޕީ 6.5 ޕަސެންޓަށްވުރެ މަތިވާނެ: އަމީރު

މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ކުރިއެރުން 6.5 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 2
ހަ މަސް ތެރޭ ޕީއެސްއައިޕީ އަށް 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ

ސަރުކާރުން ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަށް ހަ މަސް ތެރޭ 1.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 96
ސަރުކާރެއް ނުހިންގޭ، ދަރަނި ދަނީ ބޮޑުވަމުން: ޖާބިރު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޮޑުވަމުން ދާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ކުރީގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި...

June 11, 2019 144
ހަ މަސް ވެއްޖެ، ސަރުކާރުގެ ދުވެލި ކިހިނެއް؟

ތިރީސް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ބަޖެޓެއް މި އަހަރަށް ފާސްކުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ހޭދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ. އެކަމަށް...

29 މެއި

May 29, 2019 5
ޕީއެސްއައިޕީ އަށް އަދި ހަރަދުކުރީ އެންމެ 10 ޕަސެންޓް

ޕަބްލިކް ސެކްޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހަރަދު ކޮށްފައިވަނީ ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރުގެ އެންމެ 10 ޕަސެންޓްކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 5
އާ ސޮފްޓްވެއާއާ އެކު ބަޖެޓް ހުށަހަޅާ އުސޫލަށް ބަދަލު!

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އާ ސޮފްޓްވެއާއެއް ތައާރަފްކޮށް، ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތް ފިނޭންސް...

May 22, 2019 1
ލޯނު ދައްކަން 464 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް 464 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 6
އަތޮޅު ފިހާރައިގެ ފައިސާ ކައުންސިލްތަކަށް ދޭން ފަށައިފި

އަތޮޅު ފިހާރަތަކުން ލިބޭ ފައިސާ، ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް ބަހަން ސަރުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 20
ބަޖެޓް އިތުރަށް ބޭނުން ކުރެވޭނީ ރައީސްގެ ހުއްދައާއެކު

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ބަޖެޓަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 11
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ 78 ޕަސެންޓް ރިކަރަންޓަށް

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ދައުލަތުން ކުރި ހޭދައިގެ 78 ޕަސެންޓަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 9
ހިމޮފީލިއާގެ ފަރުވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: އަމީން

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު ހިމޮފީލިއާ އަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.