13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 15
ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މި އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓު ރިވައިޒް ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 14
އަންނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާނީ ކުޑަ ބަޖެޓެއް: އަމީރު

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ފަށާފައިވާއިރު، ކޮވިޑްގެ މި ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މި އަހަރަށް ވުރެ ބަޖެޓު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 21
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ތަރުތީބުކުރަން ޖެހިފައި

މި އަހަރަށް ބަޖެޓް އެކުލަވާލިއިރު އޮތީ މުޅިން އެހެން ހާލަތެއްގެ ތަސައްވަރެކެވެ. ތަސައްވަރު މުޅިން ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. މިހާރު އަޅުގަނޑުމެން އިސްކަންދޭންވީ، އޮތް އެއްޗެއް ދޭން އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށެވެ. އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި، މި ދަނޑިވަޅުގައި އިސްކަންދޭންވީ، ސަރުކާރުން ކުރާ ކޮންމެ ހަރަދެއް ވަކިވަކިން ބަލާ،...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 4
ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް 13-16 ބިލިއަނަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތަކާ އެކު، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ހުންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ، 13.3-16.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 24
ސަރުކާރުގެ ހުށަހެޅުމާ މެދު ބަލާނީ އާ ބަޖެޓެއް ގޮތަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފަައިވާ މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ގާނޫނުގެ ބައެއް ސަސްޕެންޑްކޮށް، މަރުކަޒީ ބޭންކް (އެމްއެމްއޭ) އިން 4.2 ބިލިޔަން ރުފިޔާ ނަގަން ހުއްދަ ހޯދަން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދާނީ ބަޖެޓް ބަހުސެއްގެ ގޮތަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 30
މި އަހަރުގެ ޑެފިސިޓް 12 ބިލިއަނަށް އަރާނެ: އަމީރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓަށް އިތުރުވާ ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާއާ އެކު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 12 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 8
މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ނިންމެވުމާ ގުޅިގެން، ހުރިހާ މިނިސްޓްރީތަކެއްގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ބައެއް އުނިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 5
މިދިޔަ މަހު ދައުލަތަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.81 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 10
ކައުންސިލްތަކަށް 134 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން 134 މިލިއަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކުގެ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 7
ދައުލަތުން ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 219 މިލިއަން ޚަރަދުވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 87.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި އެކަމަކު 219.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020
މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28 ބިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރަށް ފާސްކުރި 31.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރީ 28.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 1
ބަޖެޓް ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ސާކިއުލާއެއް ނެރެފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ތަންފީޒު ކުރާނެ ގޮތުގެ ސާކިއުލާއެއް ފިނޭންސް މިިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 6
މިދިޔަ މަސް ނިމުނުއިރު ބަޖެޓްގައި ހުރީ 389 މިލިއަން

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމުނު އިރު ސަރުކާރުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ހުރީ 389 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 1
ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުން އަންނަ އަހަރު ކުރާނެ ހަރަދުތައް ހާމަކޮށްދޭ "ކޭޝް ފްލޯ" ޕްލޭން ހުށަހަޅަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 11
ބަޖެޓު ފާސް ކުރަން ޖާބިރު ވޯޓެއް ނުދެއްވި!

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސް ކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު ވޯޓު ދެއްވައިފި...

December 05, 2019 11
އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 8
މަޖިލިހުން ބަޖެޓް ބޮޑު ކުރުމާ ނަޝީދު ދެކޮޅު

ސަރުކާރުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބޮޑު ކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށް މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019 6
ބަޖެޓް ޕްލޭން ކުރަން ކައުންސިލްތަކަށް އެއް މަސް ދެނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު ފާސްކުރާތާ އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްތަކުގެ ބަޖެޓު ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށް، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ބަޖެޓާ ގުޅޭ ހާއްސަ ރެކޮމެންޑޭޝަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 3
ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް 366 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުކޮށް، 37.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ބަޖެޓް ބަހުސް ނިމިއްޖެ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓްގެ ބަހުސް މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019 24
ބަޖެޓް ރަނގަޅުކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާސިމް ރައްދު ދެއްވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 37.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި ބަޖެޓުގައި ތަސައްވުރެއް އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި...

November 17, 2019 11
ފަސް އަހަރުން ދަރަނި 91 ބިލިއަނަށް އަރާނެ: ސައީދު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެރިކަމުގެ ފަހު އަހަރު 2023 ގައި ހަމަވާއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 91 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ...