06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016
ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބަހުސް ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކަށް 22 މިނެޓް ދިނުމަށް އާންމު ކޮމެޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 84
މިހާރު ވެސް 560 މަޝްރޫއެއް އެބަ ހިނގާ: ރައީސް

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި ބައެއް މަޝްރޫއުތައް މި ވަގުތު ހުއްޓާލައިފައި ވީ ނަމަވެސް މިހާރު ވެސް 560 މަޝްރޫއެއް އެބަ ހިނގާ ކަމަށާއި އެ އަދަދު އަންނަ އަހަރު އިތުރުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 22
އާމްދަނީ ދަށަށް، ލަފާކުރި މިންވަރު ވެސް ނުލިބޭނެ!

މިދިޔަ ކުއާޓަރުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެ، އަންދާޒާކުރި ވަރަށް ވުރެ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ދަށްވާނެ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 5
ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޭނެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް މިހާރު ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ކުރިން ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 11
އޮގަސްޓް އާމްދަނީ ވެސް ދަށް، މިހާތަނަށް 10 ބިލިއަން

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަަރުގެ އޮގަސްޓް މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށް ވެފައި ވިޔަސް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު ޖުމްލަ އާމްދަނީ އިތުރުވެ 10 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 38
ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަންގައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.