26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 12
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއްގައި 43 މެމްބަރުން ތިބެންޖެހޭނެ

ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ކަމެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރަން ބޭނުންނަމަ، 43 މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 26, 2017 17
ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު 39 ވޯޓާ އެކު މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2017 25
ނާޝިދާއި ޝަރީފް ކޮމިޓީގައި ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވައިފި

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީ މަރުހަލާގައި އެމްޑީޕީގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އޭޑީކޭ އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު) އާއި މަރަދޫ...

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 13
ފޮނުވީ 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް މިއަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް 493 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 31
ބަޖެޓު އަމާޒުކުރީ އެންސްޕާ އާއި ބައި އިލެކްޝަނަށް

އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓު އަމާޒުކޮށްފައި ވަނީ ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަނަށް ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 46
އާމްދަނީ ހޯދަން ހިމެނި ގިނަ ކަންކަން ބިލާހަކަށް!

ފާއިތުވި ދެ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިރު ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން (އެސްއީޒެޑް) އާއި އެ ނޫން ކަންތައްތަކުން ދައުލަތަށް އެތައް ބިލިއަން ރުފިޔާއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ހިމަނާފައި އޮވެ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ އަހަރު ވެސް ނިމިދިޔައީ އެއިން ކަމެއް ހާސިލްނުވެ ހުސް އަތާ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 12
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި

ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 30
ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަނީ

މި އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ސިނގިރޭޓް އާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑު ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 14
ރާއްޖެ އަށް 557 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންޑިއާ އިން ދެނީ

އިންޑިއާ އިން މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި، 550 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 10
ސޮވަރިން ބޮންޑް ވިއްކަން ޑޮއިޗޭ ބޭންކަށް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބައެއް މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދަން، ބޭރުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރަށް 200 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވަރިން ބޮންޑު ވިއްކަން އެހީތެރިވެދޭނެ ބޭންކެއްގެ ގޮތުގައި ޖަރުމަނުގެ ޑޮއިޗޭ ބޭންކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބޭރުގެ ހިއްސާ ބާޒާރަށް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 26
އޭޑީސީގެ ބިލް ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންގެ އަތުން އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖު (އޭޑީސީ)ގެ ގޮތުގައި 12 ޑޮލަރު އަދި ބިދޭސީންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރު ނެގުމުގެ ބިލު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 9
އެމްޑީޕީގެ 7 މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އެދެފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަޖެޓު ފާސްނުކުރަން އެމްޑީޕީން ނެރުނު ވިޕާ ޚިލާފުވި ހަތް މެމްބަރަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ޕާޓީން ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާ އަލްހާން ފަހުމީ އެމްޑީޕީގެ ފިިޔަވަޅު އަޅާ ކޮމެޓީއަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 15
ބަޖެޓަށް ވޯޓުދިނީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި: ދީދީ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ދެއްވީ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުން ކަމަށާއި އެ ނޫން އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ނެތް ކަމަށް ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2016 8
ދައުލަތުގެ 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 24, 2016 16
2017ގެ ބަޖެޓް، ރައްޔިތުންގެ ގޮވުމަށް އިޖާބަ ދޭތަ؟

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަކީ އެއިރަކު އޮންނަ ސަރުކާރެއްގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތާއި ހަރަދު ކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލީ ބަޔާނެކެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 1
ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރި ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓު މާދަމާ ހުށަހަޅަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 14
މެމްބަރުން ހުށަހެޅުއްވި 21 މަޝްރޫއެއް ބަޖެޓަށް

އާއްމު ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް (ޕީއެސްއައިޕީ) އަންނަ އަހަރު ކަނޑައެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ އަދަދަށް ބަދަލު ނުގެނެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ވެސް...

November 17, 2016 3
26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަކާ ނުލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން މިއަދު ހަވީރު...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 12
ދިވެހިންގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނީ މި ބަޖެޓުން

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓަކީ ދިވެހިންގެ މާދަމާގެ ތަސައްވުރު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެ ބަޖެޓު ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 4
ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ، އިސްކަންދޭނީ ނަތީޖާ އަށް

އަންނަ އަހަރު ބޮޑު އާ މަޝްރޫއެއް ނުފަށާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނިންމައި ދިގު މުއްދަަތަކަށް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ވާނެ މަޝްރޫއުތަކަށް...

November 15, 2016 20
ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ގަޑިއަކު 13 ރުފިޔާގެ ދަރަންޏެއް

ސަރުކާރުން 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސް ކުރަން އުޅެނީ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނެގުނު އެއްޗެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށާއި މި ބަޖެޓާ އެކު ކޮންމެ...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 14
ބަޖެޓަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ފާޑު ކިޔުންތަކެއް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އުންމީދީ ބަޖެޓެއް ނޫން ކަމަށާއި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ފަގީރުކުރުވާނެ ބަޖެޓެއް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން...

November 14, 2016
"ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހިމާޔަތަށް ބަޖެޓެއް ނެތް"

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެމީހުންނަށް އަޅާލުން ބޭނުންވާ ވަރަށް ބަޖެޓުގައި ފައިސާ ހިމަނާފައި ނެތް ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 16
"ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމުގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރަންޖެހޭ"

މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓު ކުޑަވުމުން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވިޔަސް، އަހަރުން އަހަރަށް ބަޖެޓު ބޮޑުކުރުމުގެ ވިސްނުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 13, 2016 1
ބަޖެޓުގެ ފޮތާއި ވެބްސައިޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ފޮތަކާއި ވެބްސައިޓެއް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2016 3
ބަޖެޓު ދިރާސާއަށް ދިން މުއްދަތާ މެދު ހިޔާލުތަފާތުވެފައި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ދިރާސާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަށް ދެއްވި މުއްދަތާ މެދު އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ހިޔާލުތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.