09 މެއި

May 09, 2019 11
ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ 78 ޕަސެންޓް ރިކަރަންޓަށް

މިދިޔަ ހަތަރު މަސް ދުވަހު ދައުލަތުން ކުރި ހޭދައިގެ 78 ޕަސެންޓަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީންގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2019 1
ބަޖެޓުން ބާކީވި 31 މިލިޔަން ރުފިޔާ ކައުންސިލްތަކަށް

ކައުންސިލްތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުން ހަރަދު ނުވެ ބާކީ ހުރި 31.3 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އިދާރާތަކަށް ޖަމާކޮށްދީފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 9
ހަ މަސް ނިމުނުއިރު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 8
ބަޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު މި އަހަރު 25 ޕަސެންޓް ބޮޑުވާނެ ކަމަށާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާތީ، ބަޖެޓުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް ޚަރަދު ހިފެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 11
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރަން އަންނަ މަހު ފޮނުވަނީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި އަހަރުގެ ފައިސާ، ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދިނުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް އަންނަ މަހު ފޮނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 9
އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ފަސްޖެހުމެއް ނެތް: ފާރިސް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިސްލާހީ މަސައްކަތްތަކުގައި އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ދެމި ހުންނަވާނެ ކަމަށް ޖަލުގައި ހުންނެވި އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 95
އިތުރު ވެގެން އުޅެނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ ދަރަނިތައް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މި ސަރުކާރަށް ދައްކަން ނުޖެހުން ނަމަ، ސަރުކާރުގެ ދަރަނި މިހާރު އުޅޭނީ 1 ބިލިޔަން ރުފިޔާގައި ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 24
އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރު 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސޮވެރިން ބޮންޑެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބާޒާރަށް ވިއްކައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 19
އިމާރާތް އަޅަނީ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނުގައި

ބިހުރޯޒު ކަމަނާ މިސްކިތް ތަޅާލުމަށް ނިންމާފައި ނުވާ ކަމަށާއި 12 ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަނީ އެ މިސްކިތާ ޖެހިގެން ހުރި ގުދަނެއްގައި ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 65
ލޯނު ނުނަގައި ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

ލޯނު ނުނަގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ތަރައްގީ އާއި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ލޯނު ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 8
ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މާދަމާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

November 21, 2017 18
ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާހެއް ނުވާނެ: ޝަރީފް

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް، ފާސްކުރަން ތައްޔާރުވާ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ ގާނޫނުތައް ފާސްނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމްޑީޕީގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 25
ކާށިދޫގައި ޖަލު އެޅުމުގެ ފައިސާ ހުރާ ބިން ހިއްކުމަށް

ކ. ކާށިދޫގައި ޖަލެއް އެޅުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި އޮއްވައި، އެކަން ނުކުރަން ނިންމައި، އެ ފައިސާ އިން އެ އަތޮޅު ހުރާގެ ބިން ހިއްކުމަށް ނިންމައި ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރި...

November 20, 2017 4
އެންމެ އިސްލާހަކާ އެކު ކޮމެޓީން ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓް، ބަޖެޓު ދިރާސާކުރި ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 7
ދަތިއަޅުވައި ވައްޓާލައިގެން މަޝްރޫއުތައް ނުހިނގާނެ

ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓުވާލުމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި "ދަތިއަޅުވައި ވައްޓާލައިގެން" މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް...

November 18, 2017 112
ވޯޓު ނުދޭ ބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓުތައް ހިންގަން ދަތިވާނެ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކަށް ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 16
4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފިން: މުނައްވަރު

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ރިކޯޑެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2017 66
ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު އަންނަ އަހަރު ހެޔޮކުރަނީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 27.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮ ކުރަން...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 31
ބްރިޖުގެ ފީ ނިޒާމް ގާއިމުކުރަން 62 މިލިއަން ރުފިޔާ

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީ ނަގާނެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރަން ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 62 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

November 15, 2017 3
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް 24.2 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަންނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމުގެ ޚަރަދަށް 85 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 10
ހިސާބު އަދަދެއް ބަޖެޓަކަށް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު މެމްބަރުން

ޖުމްލަ އަދަދެއްގެ ޖަހައި ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ، އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ ހަމައެކަނި އަދަދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެއީ ބަޖެޓެއް ފޮނުވުން ނޫން ކަމަށް މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 47
މަޖިލިހަށް ފޮނުވީ ބަޖެޓްގެ އަދަދު، ތަފްސީލެއް ނެތް!

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަޖެޓް ފޮނުވީ ހަމައެކަނި ޖުމްލަ އަދަދު ޖަހާފައި ކަމަށާއި އޭގައި އެއްވެސް ތަފްސީލެއް ނެތް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 1
ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް މާދަމާ ބާއްވަން އުޅުނު ޖަލްސާ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 1
ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމުގެ ޖަލްސާ ބުރާސްފަތީގައި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމަށް ޓަކައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.