25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
"ނަދީމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް"

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ހަތަރު މަހަށް ފަހު އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 2
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ބޮން ގޮއްވުމުން، އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 18
އެމެރިކާގެ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ނުބައި މައުލޫމާތު!

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓުން ހަމަލާ ދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ނެރުނު ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އެބަހުރި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 34
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގައި ހައްޔަރުކުރީތީ ފިޔަވަޅުއަޅައިދީ"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެމަނިކުފާނާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 32
ބޮޑު އަމުރުން ވެރިކަމުގެ މައިބަދަ ބިނދުނު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 1ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަރުގަދަ އަމުރަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ މައިބަދަ ބިންދައިގެން ދިޔަ ތާރީހީ އަމުރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 28
ކުއްލި ހާލަތުގައި ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓުވާލަން ސިޓީ ފޮނުވި!

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހުކުމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ޓީވީ ހުއްޓުވާލަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ރަސްމީ ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 6
މާފުށީ ޖަލު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި: ކަރެކްޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލު މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
ލީބިއާގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 400 ގައިދީން ފިލައިފި

ޓްރިޕޮލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ލީބިއާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
ތުރުކީގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 19) - ތުރުކީ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެ ގައުމުގައި އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 7
ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ: ފިޗް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް "ޑިލޭ އިންޕެކްޓް" އެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ހޮންކޮންގްގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 5
ކުރީގެ ދެ ފުލުހަކު އަނެއްކާ ވެސް ޖަލަށް

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށް، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރި ދެ މީހަކު އަނެއްކާވެސް ޖަލަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 15
އެސްއޯއީ ނުގެނައި ނަމަ ނަތީޖާ ގޯސްވުމުގެ ބިރު އޮތް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ނުކުރި ނަމަ ފަހަރުގައި، ނަތީޖާ ނުބައިވުމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 7
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހަށް ވުރެ މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަވީ ރާއްޖޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ ހިންގާފައި އޮއްވަ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 13
މައުމޫނުގެ ހިތްވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ: މައުމޫން އޮފީސް

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި، ޖަލުގައި ހުންނަވާތާ ދެ މަސް ދުވަސް ވީރު ވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހިތްވަރުފުޅަށް ކުޑަ ވެސް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 6
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ގޭބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ރިޝްވަތާއި ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ ގޭބަންދުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

April 01, 2018 16
ހައްޔަރު ކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި އަށް ފުލުހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ފުލުހުންގެ ދިފާއީ ވަކީލު މިރޭ...

28 މާޗް

March 28, 2018 1
32 މީހަކު އަދިވެސް ތިބީ ބަންދުގައި: ހިސާން

ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ (އެސްއޯއީ) ނުވަތަ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި 32 މީހަކު އަދިވެސް ބަންދުގައި އެބަ ތިބިކަން ވަކީލުންގެ ރެކޯޑުތަކުން ދައްކާ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 10
ތުހުމަތާ ގުޅޭ ސުވާލެއް ނުކޮށް ތަޒްމީލް ދޫކޮށްލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުލް ސަމަދު، ފުލުހުންގެ ބަންދުން މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 3
މުވައްކިލުންނާ އެކު އަދިވެސް ދެނީ 30 މިނެޓް: ހިސާން

އެކި ތުހުމަތުތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ތިބި މީހުންނާ ބައްދަލުކުރަން ވަކީލުންނަށް އަދިވެސް ދެނީ 30 މިނެޓު ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.