26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
ސްޕޭނުގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ކާފިއު ހިންގައިފި

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޯބަރު 26) - ސްޕޭނުގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފެށުމުން ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށް، ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުތަކުގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ތައިލެންޑުގައި ކުއްލި ހާލަތު

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ތައިލެންޑުގައި ކިޔަވާ ކުދިން އިސްވެ، ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ކުއްލި ހާލަތު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 10
ފާރިސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރީ ގޯސްކޮށް:ހައިކޯޓް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 44
ސިއްހީ އިމަޖެންސީއަށް މަޖިލީހުން ފަހު ބަސް: ގޯހެއްތަ؟

ރާއްޖޭގައި އޮންނާނީ ތިން ބާރު ވަކިވެފައިވާ ރިޔާސީ ނިޒާމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ނިންމައި، ގާނޫނު އަސާސީގައި ލިޔެފައި ވިޔަސް، އެއް ބާރުން އަނެއް ބާރުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ތުހުމަތުތައް އަބަދުވެސް އޮވެ އެވެ. ސަރުކާރުތަކުގެ ނުފޫޒު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، މަޖިލީހުގެ ބާރުތަކާއި ޒިންމާތަކަށް...

13 މެއި

May 13, 2020 1
ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 7
އިމަޖެންސީގައި ޚާއްސަ ޖިނާއީ އިޖްރާއާތު ހިންގޭ ބިލެއް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާއި ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައި ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ހިންގައި، ދައުވާ ކުރުމުގެ މުއްދަތުތައް ގުނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ގޮތަށް ޖިނާއީ އިޖްރާއާތުގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 3
ޖަޕާނުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ޓޯކިއޯ (އޭޕްރީލް 7) - ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޖަޕާނުގެ ވެރިރަށް ޓޯކިއޯ އާއި އެހެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި މިއަދު ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 13
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ހުރަހެއް ނެތް: އޭޖީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި އޮތަސް، ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހެއް ގެންނަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
"ނަދީމް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް"

ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫންގެ ފިރިކަލުން މުހައްމަދު ނަދީމް ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކުރި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
ހަތަރު މަހަށް ފަހު ލަންކާގެ ކުއްލި ހާލަތު ނިމުމަކަަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު، ހަތަރު މަހަށް ފަހު އިއްޔެ އުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 2
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޕްރީލް މަހު ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ހިންގި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019
ލަންކާގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާގައި މިދިޔަ މަހު ބޮން ގޮއްވުމުން، އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބުދަ ދުވަހު އިތުރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 18
އެމެރިކާގެ ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ނުބައި މައުލޫމާތު!

ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިސްޓުން ހަމަލާ ދީފާނެ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ނެރުނު ޓްރެވަލް އެޑްވައިޒަރީގައި ސައްހަ ނޫން މައުލޫމާތު އެބަހުރި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 34
"ކުއްލި ނުރައްކަލުގައި ހައްޔަރުކުރީތީ ފިޔަވަޅުއަޅައިދީ"

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 5 ގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް އެމަނިކުފާނާއި އާއިލާގެ މެންބަރުން އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019 32
ބޮޑު އަމުރުން ވެރިކަމުގެ މައިބަދަ ބިނދުނު

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 1ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު ވަރުގަދަ އަމުރަކީ ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމެއްގެ މައިބަދަ ބިންދައިގެން ދިޔަ ތާރީހީ އަމުރެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 28
ކުއްލި ހާލަތުގައި ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓުވާލަން ސިޓީ ފޮނުވި!

ފެބްރުއަރީ 1 ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު ހުކުމާ އެކު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާންކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖެ ޓީވީ ހުއްޓުވާލަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން، ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ރަސްމީ ސިޓީއެއް ފޮނުވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 6
މާފުށީ ޖަލު އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި: ކަރެކްޝަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ މާފުށީ ޖަލު މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން އޮތީ ކުއްލި ހާލަތެއްގައި ކަމަށް އެތަނުން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
ލީބިއާގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 400 ގައިދީން ފިލައިފި

ޓްރިޕޮލީ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ލީބިއާގެ ވެރިރަށް ޓްރިޕޮލީގެ ޖަލެއް ފަޅާލައި 400 އަށް ވުރެ ގިނަ ގައިދީން ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
ތުރުކީގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި

އަންކަރާ (ޖުލައި 19) - ތުރުކީ އަށް ގެންނަން އުޅުނު ބަޣާވާތަށް ފަހު މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެ ގައުމުގައި އިއުލާން ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު މިއަދު ނިމުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 7
ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކޮށްފާނެ: ފިޗް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް "ޑިލޭ އިންޕެކްޓް" އެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ހޮންކޮންގްގެ ފިޗް ރޭޓިންސް އިން ބުނެފި އެވެ.