20 ޖޫން

June 20, 2019 2
އިމާރާތަކުން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އިމާރާތެއް ތަޅަނިކޮށް، މަގުމަތީގައި ހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގެ މައްޗަށް ކޮންކްރީޓްގަނޑެއް ވެއްޓި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ކަރަންޓު ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 27
ފޯކްލިފްޓްގެ މައްސަލަ ސްޓެލްކޯއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވި

ސްޓެލްކޯއަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ސަޕްލައިކޮށްދިން ފޯކްލިފްޓެއް ބަލައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި، އެ ފޯކްލިފްޓް ސްޓެލްކޯގެ އިމާރާތުން ނެރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 26
ދެ ގަޑިއިރަށް ފަހު ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 42
އަގުހެޔޮ ބިލްތައް ލިބޭނީ އަންނަ މަހު: ސްޓެލްކޯ

ސަރުކާރުން އަގުހެޔޮ ކުރި ކަރަންޓް ބިލްތައް ލިބޭނީ މިފެށޭ މަހުގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 6
އިންތިހާބު ޕޯސްޓަރުތައް ނުނަގާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިއްޕާފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތަކާއި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެނާތައް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 16
މި ދުވަސްވަރު މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ: ސްޓެލްކޯ

މިއީ ހޫނުގަދަ ދުވަސްވަރަކަށްވުމުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން މާލެއިން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 28
ހުޅުމާލޭ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ ފިފްތު ޕަވާ ޕްލާންޓު މަޝްރޫއު އަންނަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019 3
ހުޅުމާލެއިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ

ހުޅުމާލެއިން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ކަރަންޓު ކެނޑިއްޖެ އެވެ.

March 10, 2019 10
ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ސްޓެލްކޯ އިން ވެސް ހަ މަހަށް

ދަރިއަކު ލިބުމުން ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭ ޗުއްޓީ ސްޓެލްކޯ އިން ވެސް އިތުރު ކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019
ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ދަރިވަރުން ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީންކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްޓެލްކޯގައި ތަމްރީން ދިނުމަށް މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 20
ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް މުހައްމަދު ރަޝީދު

ސްޓެލްކޯގެ ޗެއާމަނަކަށް، އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ މުހައްމަދު ރަޝީދު މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
ކުންފުނިތައް ހިންގުން ދޯދިޔާ، އިސްލާހު ބޭނުން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 18
މާލޭގެ ގެއެއްގެތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
ހިޔާނާތާ ދެކޮޅު މުވައްޒަފުންނަށް ސްޓެލްކޯ އިން ހިމާޔަތް

ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ހިޔާނާތުގެ ކަންކަން ހާމަކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ ނިޒާމެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމައި އެކަން ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 12
މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓް ދީފި

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެން ދިމާވި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ކަރަންޓް ދީފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 24
ޒުހޫރު ކުރެއްވި ތުހުމަތަށް ސްޓެލްކޯ އިން ރައްދު ދީފި

ސްޓެލްކޯގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ޒުހޫރު ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯ އިން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

January 03, 2019 9
މަސައްކަތްތައް ގިނަ، ޔަގީންކަން އޭގެ ފަހުން!

ސަރުކާރުގެ ކަރަންޓް ކުންފުނި ސްޓެލްކޯއިން ވެރިރަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން އެކި ރަށްރަށުގެ އެތައް ހާށް ބަޔަކަށް ވެސް ގެންދަނީ ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އެކަމަކު...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 16
މަގުތައް އަލިކުރަން 4،000 ސޯލާ ލެޑް ލައިޓް

މާލެ، ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް އަލިކުރަން 4،000 ލައިޓު ބޭނުންވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

January 02, 2019 19
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖު އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު

އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި އަޅާ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްތައް މިއަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 34
"ކަރަންޓް ކެނޑެނީ ބޮޑު ތިން އިންޖީނު އޯވަހޯލްކުރާތީ"

މިދުވަސްވަރު މާލެ އިން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ މާލޭގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު ތިން އިންޖީނުގެ މެއިންޓެނެންސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހަސަން މުގުނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 35
މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރަނީ ފިކުރަށް ބަލައިގެނެއް ނޫން

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ބައެއް އިންޖީނުގެ ތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރާ ރަށް ބަދަލުކުރީ ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 6
މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

މާލޭގެ ބޮޑު ބަޔަކުން މިރޭ ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ އެވެ.