10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭގޮތުން "ފިއުޗާ އޮފް އެނާޖީ ސިސްޓަމް"ގެ ނަމުގައި ވަޓްސިލާ ކުންފުންޏާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯއިން ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 3
ސްޓެލްކޯ އަށް ދިއުމުން އެލްއީޑީ ދެ ލައިޓު ހިލޭ!

މާލޭގެ ގޭގެ އަށް ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލެޑް ލައިޓު، ސްޓެލްކޯ އިން ހިލޭ ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން އިމާރާތް ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެ އަށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް މާލޭގައި ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 5
ސްޓެލްކޯއިން ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރު ސްޓެލްކޯގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 4
އަވިން ހަކަތަ އުފައްދަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން އެހީވަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން އުފައްދާ ކަރަންޓުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ސޯލާ ހަކަތަ އަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އެހީވާން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗެންގްޔުވާން (ސީވައިޖީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ފްލެޓަށް އެދެން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ސްޓެލްކޯ އިން ހަދަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް، މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 16
ސްޓެލްކޯއަށް 70 އަހަރު، ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ: މުޣްނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިއަދު 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާއިރު އެ ކުންފުނި އޮތީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ވުރެ މާ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބެއް ހޯދިފައި ނުވާ ކަމަށް ކުންފުނީގެ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 1
އޭޑީބީން ސްޓެލްކޯ އަށް އެހީވާން ޝައުގުވެރިވޭ

އޭޝިއަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ސްޓެލްކޯ އަށް އެހީވާން ނިންމާފައިވާކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 8
އުކުޅަހުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއަށް

އއ. އުކުޅަހުގައި ގާއިމްކުރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ބަލަހައްޓަން ސްޓެލްކޯއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 14
ރަން މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުންނަަށް ސްޓެލްކޯގެ ސްޕޮންސަ

މި އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރަން މެޑަލް ހޯދި އެތުލީޓުންގެ ޖާޒީ ސްޓެލްކޯ އިން ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 70
ހުނަރުވެރިކަމުން ފުރިފައި އޮތް ފުޅަނދުބުރެއް!

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރޭ ބޭއްވި ފުޅަނދުބުރު ބެލުމަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވީ މަޖީދީ މަގަށެވެ. މަގުގެ ދެ ފަރާތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފުރި ބާރުވި އިރު، އެމީހުންގެ މޫނު މަތިން ފެނުނީ ހިނިތުންވުމެވެ. މިނިވަން ދުވަހޭ ބުނެފި ނަމަ، މާލޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ކަމަކީ ފުޅަނދުބުރު ކަމަށް ވުމުން...

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ބޭނުންވަނީ 50 ޕަސެންޓް ކަރަންޓް ސޯލާއިން އުފައްދަން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ކަރަންޓުގެ 50 ޕަސެންޓް ސޯލާ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 24, 2019 8
މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

އިންޖީނަކަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 6
ފަރިވާގައި ރޯވީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުންކަން ސާބިތެއް ނުވި

ފަރިވާ ފިހާރާގައި ރޯވެ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގީ ސްޓެލްކޯގެ އިހުމާލުން ކަން ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 7
ނަތީޖާއާ އެކު ކުންފުނިތައް އުންމީދީ ބަދަލަކާ ދިމާއަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ އެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ އަށް ބަލާއިރު އެސްޓީއޯ އާއި ފެނަކަ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 100 ޕަސެންޓް ކުރިއެރުން ހޯދައިފަ އެވެ. ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިޒަސް އަށް...

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
އިމާރާތަކުން އެއްޗެއް ވެއްޓުމުން ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އިމާރާތެއް ތަޅަނިކޮށް، މަގުމަތީގައި ހުރި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮއްޓެއްގެ މައްޗަށް ކޮންކްރީޓްގަނޑެއް ވެއްޓި އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގެތަކުން މިރޭ ކަރަންޓު ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 27
ފޯކްލިފްޓްގެ މައްސަލަ ސްޓެލްކޯއަށް ކާމިޔާބެއް ނުވި

ސްޓެލްކޯއަށް އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކުން ސަޕްލައިކޮށްދިން ފޯކްލިފްޓެއް ބަލައިގަތުމަށް ދެކޮޅު ހަދައި، އެ ފޯކްލިފްޓް ސްޓެލްކޯގެ އިމާރާތުން ނެރުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ސްޓެލްކޯއާ ދެކޮޅަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 26
ދެ ގަޑިއިރަށް ފަހު ހުޅުމާލެ އަށް ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން މިރޭ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ ގަޑިއެއްހާ އިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑުމަށް ފަހު އަލުން ކަރަންޓް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 42
އަގުހެޔޮ ބިލްތައް ލިބޭނީ އަންނަ މަހު: ސްޓެލްކޯ

ސަރުކާރުން އަގުހެޔޮ ކުރި ކަރަންޓް ބިލްތައް ލިބޭނީ މިފެށޭ މަހުގައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 6
އިންތިހާބު ޕޯސްޓަރުތައް ނުނަގާނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިއްޕާފައި ހުރި ޕޯސްޓަރުތަކާއި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެނާތައް ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ނުނަގައިފި ނަމަ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.