12 ޖުލައި

July 12, 2020 4
ސްޓެލްކޯގައި ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރާ ގޭޓެއް ހަރުކޮށްފި

ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އެ ކުންފުނީގެ ދޮރުމަތީގައި ޑިސްއިންފެކްޝަން ގޭޓެއް މިއަދު ހަރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ބަހާލައިގެން ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން މިހާރު ފޯމު ލެވޭނެ

މިދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަން ދަތިވާ މީހުންނަށް ބަހާލައިގެން ބިލު ދެއްކުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020 20
ފެނަކައިން ވެސް 40 ޕަސެންޓު ޑިސްކައުންޓު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދޭ ފެނަކައިން ޖޫން މަހުގެ ބިލްތަކަށް 40 ޕަސެންޓުގެ ސަބްސިޑީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 5
ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް އިރު ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަމަށާއި މިދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ބިލު އެކި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެންދެއްކޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 23
"ބިލުން އޮތީ ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ވައްކަން ކޮށްފައި"

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ސިފަވަނީ "ޓެކްނިކަލް" ގޮތުން ކޮށްފައި އޮތް ވައްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 02, 2020 58
ޖޫންގެ ކަރަންޓްބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވީ މައިގަނޑު ތިން ސަބަބަކާ ހެދި ކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖޫންމަހުގެ ބިލްތަކަށް ވެސް 40 ޕަސެންޓް ސަބްސިޑީ ދޭން ސަރުކާރުން...

July 02, 2020 24
ކަރަންޓު ބިލުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 53
ބިލް ބޮޑުކަަމަށް ދައްކަނީ ޑިސްކައުންޓް ނުދޭތީ: ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑު ކަމަށް ދައްކަނީ ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ޑިސްކައުންޓު ކަނޑާލާފައިވާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

July 01, 2020 42
ކަރަންޓް ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެ ޝަކުވާ ގިނަވެއްޖެ

ބައެއް ގޭގޭގެ މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް އާދަޔާހިލާފަށް ބޮޑުވެ ޝަކުވާކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 3
ސްޓެލްކޯ އެޕުން ބިލް ދައްކައިގެން 1000ރ.

ސްޓެލްކޯގެ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދައްކާ ކަސްޓަމަރުންނަށް 1000ރ. ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 7
މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 14
ލޮކްޑައުންގައި ހިދުމަތް ރަނގަޅަށް ދެވުނު: މުޣުނީ

އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމަކީ ފާއިތުވި ދެ މަސްދުވަހު ލޮކްޑައުންއެއްގައި އޮތް އިރު ރައްޔިތުންނަށް ފުރިހަމަ ހިދުމަތެއް ދެވުން ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓާ ހަސަން މުޣުނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 24
ކަރަންޓު މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ

ލޮކްޑައުންގައި އަލަމުކުރަމުން އައި ގޮތަށް ދެން ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 14
ސާފުކުރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު މޫދުން 12 ގޯނި ކުނި!

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކުނި އޮތްމިންވަރު ވަޒަންކޮށްލަން، ސްޓެލްކޯއިން އާއްމު ކުރި މި ފޮޓޯ ވެސް ފުދޭނެ އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ ޕަވަޕްލާންޓަށް ފިނިކުރަން، މޫދަށް ގުޅާފައި އޮންނަ ހޮޅި ސާފުކުރަން ނެގި އިރު، ހޮޅީގެ ފިލްޓަރު އޮތީ ކުނިން ފުރިފަ އެވެ. ކޮތަޅާއި އެކި ވައްތަރުގެ ޕްލާސްޓިކެވެ. އެކަމަކު މިއީ މަހަކު...

30 މެއި

May 30, 2020 11
ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ފަސް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 15
ދައުލަތުގެ މުސާރައަކީ ސިއްރެއް ނޫން: އައިކޮމް

ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ އެއްވެސް އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ސިއްރުވާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް (އައިކޮމް) އިން ސްޓެލްކޯ އަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

May 19, 2020 110
"އިންޖީނު ގެއިން" މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ނުފޮނުވޭނެ

ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް...

May 19, 2020 37
އެމްޑީގެ މުސާރަ ކަނޑައަޅަނީ ފިނޭންސުން: ސްޓެލްކޯ

ސްޓެލްކޯއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީގައިވާ ގޮތުން އެ ކުންފުނީގެ އެމްޑީ މުޣުނީ އަށް އިނާޔަތްތަކާއެކު މަހަކު މަދުވެގެން 98،000ރ. މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ....

18 މެއި

May 18, 2020 42
"އެމްޑީންގެ މުސާރައަކީ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެއް ނޫން"

ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުޣުނީ އަށް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އަދަދަކީ ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެއް ނޫން ކަަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

May 18, 2020 46
ސްޓެލްކޯ ސިޓީ މަޖިލީހުން ލީކުވިގޮތް ހޯދައިދޭން އެދިއްޖެ

ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންގެ މުސާރަ ހާމަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވި ގޮތް ހޯދައިދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން މަޖިލީހަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވައިފި...

13 މެއި

May 13, 2020 7
ލޮކްޑައުންގައި ކަރަންޓެއް ނުކަނޑާނަން: ސްޓެލްކޯ

މާލީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ބިލް ނުދެއްކުނަސް ކަރަންޓު ނުކަނޑާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 30
ބިލް ނުދެއްކުނަސް، ފެނާއި ކަރަންޓް ނުކަނޑަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް މިދުވަސްވަރު ނުދެއްކިޔަސް، އެ ޚިދުމަތް ނުކަނޑަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 29
ކަރަންޓާއި ފެން މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވަން އެދެފި

މި މަހުގެ ފެން ބިލާއި ކަރަންޓު ބިލް ހަދަން މީޓަރުތަކުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވައިދިނުމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އާއި ސްޓެލްކޯއިން އެދެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
ސްޓެލްކޯ ހުޅުވާނީ ހޯމަ އާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު

ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އާއްމުންނަށް ދޭން ޖެހޭ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ހޯމަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސްޓެލްކޯގެ ކައުންޓަރުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ހެނދުނު 9-12އަށް އޭޑީކޭ ހިސާބުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 12 އަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެ ވަގުތުގައި އެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 1
ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިން ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.