25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 9
އަޒްމީ އަށް އިތުރު ފަރުވާދޭން ބޭރަށް ފޮނުވައިފި

މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް އެތަނުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެއްޓުނު މުސްތަފާ އަޒްމީ އަށް އިތުރު ފަރުވާ ދޭން ރޭ ބޭރަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 12 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 19
"އަޒްމީ އަކީ އޭގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބޭފުޅެއް"

މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި އޮތް އެސްޓީއޯގެ މުސްތަފާ އަޒްމީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިޓީ) ގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ...

April 23, 2019 7
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
އަޒުމީގެ ހާލަ ވަރަށް ސީރިއަސް، ބޭރަށް ފޮނުވޭތޯ ބަލަނީ

ހަދަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން އިއްޔެ ވެއްޓުނު އެސްޓީއޯގެ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ މުސްތަފާ އަޒުމީގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ ބޭރަށް ފޮނުވޭތޯ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 57
އިމާރާތަކުން ވެއްޓި އެސްޓީއޯގެ ވެރިއަކު އައިސީޔޫގައި

ރޯދަމަހަށް ހުޅުވަން އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، އެސްޓީއޯގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެ، އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 1
ރޯދަ އަށް ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވީގެ އަގު މިހާރު ހެޔޮކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ރޯދަ މަހުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 5
"އެންމެ އަގުހެޔޮ" މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން

ޓިއުނީޝިއާގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ޖަދީދާ މާޖިރީން އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ. އެތަނުން ބުނީ މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުން އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް ލިބޭނެ މާޖިރީން ކަމަށެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 6
މާލެއާ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ކާޑުވިއްކަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް، މާލެއާ އެއް އަގެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
އުވާލީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކުންފުނިތައް: އަމްރު

އުވާލި ކުންފުނިތަކަކީ މިހާރު އެއްވެސް އޮޕަރޭޝަނެއް ނުހިންގާ ކުންފުނިތައް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 27
އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިފެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
ކާޑު ވިއްކާ މީހުން ހޯދަން އަނެއްކާވެސް އިއުލާންކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ކާޑުގެ ބާވަތްތައް މާލެއެކޭ އެއްއަގެއްގައި ރަށްރަށުގައި ވިއްކައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ އޭޖެންޓުން ހޯދުމަށް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކުންފުނިން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2019 1
އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ "އެސްޓީއޯ ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 11
އެސްޓީއޯގެ މައިންނަށް ވެސް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ

ސިވިލް ސާވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުން ވިހެއުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އިތުރު ކުރަން މިއަދު ނިންމި އިރު، އެސްޓީއޯގެ އަންހެނުންނަށް ވެސް އެ ލުއި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 30
އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް އެމްއޭސީއެލަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބުނު ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 5
މުސާރަ ނުލިބުނު ބިދޭސީީންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ

މުސާރަ ނުލިބިގެން ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ކައިރިއަށް އެއްވި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން އަސްލު ނިސްބަތްވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 24
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 9
މިފްކޯގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އިސްމާއިލް އައްޔަންކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ، ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމަށް އިސްމާއިލް ފައުޒީ އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 52
އާޝާން މިފްކޯ އަށް ބަދަލުކޮށް، އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ސީނިއާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު އާޝާން މިފްކޯ އަށް ބަދަލުކޮށް، އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 6
ޔާސިރު އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ވަކިވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް މީގެ ދެހަފުތާއެއް ކުރިން އައްޔަން ކުރި އިސްމާއީލް ޔާސިރު އެ މަގާމު ބޭނުން ނުވުމުން، އޭނާގެ އެދިވަޑައިތުމުގެ މަތިން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.