24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް އަވަސް އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުން

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފުރަތަމަ ތަހުގީރުގައި ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 9
މިފްކޯގެ އާ ސީއީއޯއަކަށް އިސްމާއިލް އައްޔަންކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ދަށުން ހިންގާ، ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމަށް އިސްމާއިލް ފައުޒީ އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 52
އާޝާން މިފްކޯ އަށް ބަދަލުކޮށް، އިސް ދެ ބޭފުޅަކު ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ސީނިއާ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ފާތިމަތު އާޝާން މިފްކޯ އަށް ބަދަލުކޮށް، އެހެން ދެ ބޭފުޅަކު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 6
ޔާސިރު އެސްޓީއޯގެ ބޯޑުން ވަކިވެއްޖެ

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް މީގެ ދެހަފުތާއެއް ކުރިން އައްޔަން ކުރި އިސްމާއީލް ޔާސިރު އެ މަގާމު ބޭނުން ނުވުމުން، އޭނާގެ އެދިވަޑައިތުމުގެ މަތިން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 8
ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮވުން: ރަށްރަށު މީހުންނަށް ލުޔެއް

ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވެސް މާލެއެކޭ އެއް އަގެއްގައި ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމުމަކީ، ރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ޖީބަށް ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް...

February 12, 2019 16
2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން އެސްޓީއޯ އިން ކޯޓަށް

އެސްޓީއޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ 2.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 34
އެއް އަގެއްގައި ކާޑު ވިއްކަން އެސްޓީއޯ އިން ނާލު ދެނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވި ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދަކުން ވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް އެއް އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި، އަތޮޅުތަކަށް ކާޑު އުފުލުމުގެ ޚަރަދު އެސްޓީއޯ އިން ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

February 10, 2019 13
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ގަންނަން ބޭރުގެ ހަތަރު ފަރާތެއް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ހޮޓާ ގަންނަން ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ހަތަރު ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި...

February 10, 2019 1
އެސްޓީއޯ އިން ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ އަގު އެއް އަގަކަށް

އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި މާލެއާ އެއް އަގަކަށް ކާޑުގެ އަގު ހެޔޮކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 07, 2019 12
ކުންފުނިތައް ހިންގުން ދޯދިޔާ، އިސްލާހު ބޭނުން: ރައީސް

ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި އިސްލާހުތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 9
ރަފިއްޔާ ވަކިކޮށް ޔާސިރު އެސްޓީއޯ ބޯޑަށް!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަންގެ ބޯޑުން އައިޝަތު ރަފިއްޔާ ވަކިކޮށް، އެ މަގާމަށް އިސްމާއިލް ޔާސިރު ހަމަޖައްސައިފި އވެެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 22
އެފްއެސްއެމްގެ އެމްޑީ އަކަށް ގަސަމް

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ތިނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ގަސަމް މިއަދު އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 9
އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ އާއި ފައިދާ ވެސް މައްޗަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓާގައި އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 2.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައި ކުރީ ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު ފައިދާ ވެސް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

January 30, 2019 2
އެލައިޑްގެ އެމްޑީއަކަށް ޝަފާޒް

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނި، އެލައިޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ޝަފާޒް މުހައްމަދު މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

January 30, 2019 12
ހިޔާނާތަކާ ގުޅިގެން އެފްއެސްއެމްގެ މެނޭޖަރަކު ވަކިކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރުކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ކުރެއްވި އަދި މިހާތަނަށް އެ ކުންފުނީގެ...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަންކަމުން ސާލިމް އިސްތިއުފާދީފި

އެސްޓީއޯގެ ޗެއާމަން ކަމުގެ މަގާމުން ހުސައިން ސާލިމް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 20
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލް ލިޓަރަކުން ދެ ރުފިޔާ އަދި ޕެޓްރޯލް ލިޓަރަކުން އެއް ރުފިޔާ މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 21
ހޮޓާ ވިއްކާލަނީ ކޭޝްފްލޯ ރަނގަޅުކުރަން: އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ފަށާފައިވާ ހޮޓާ ވިއްކާލަނީ ކުންފުނީގެ ކޭޝް ފްލޯ ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހަސަން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 23
އެސްޓީއޯގެ ހުުޅުމާލޭ ހޮޓާ އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި މީގެ ހަތް އަހަރު ކުރިން އެސްޓީއޯ އިން ހަދަން ފެށި ފަސް ތަރީގެ ހޮޓާ، އެންމެ ފަހުން ވިއްކާލަން ނިންމައި، ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 15
އެސްޓީއޯގެ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލައިފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން އަޅާ ފްލެޓްތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ފައިސާ ބަލައިގަތުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

December 19, 2018 12
އެސްޓީއޯ އިން މިފްކޯއަށް 154 މިލިއަން ހޭދަކުރި

އެސްޓީއޯ އިން މިފްކޯއަށް މިހާތަނަށް 154 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަ ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 25
ފުޑް ކޯޓުގައި ދުންފަތާ ދެކޮޅު ބޮޑެތި ބޯޑުތަކެއް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ އޮތަސް ހާބަރު ފުޑް ކޯޓުތަކުގައި ސިނގިރޭޓު ބުއިން އާންމު ވެފައިވާތީ، އިންޒާރުގެ ބޯޑުތަކެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އާއި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން ބަހައްޓައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓުތަކުން މިއަދު ޑިސްކައުންޓް

މަސްވެރިންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މިފްކޯގެ އައިސް ޕްލާންޓްތަކުން މަސްވެރިންނަށް ޑިސްކައުންޓް ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 8
މިފްކޯ ދޫކޮށްލެވޭނީ ފައިދާވާން ފެށުމުން: އަމްރު

މިފްކޯ ދޫކޮށްލެވޭނީ އެ ކުންފުނިން ފައިދާވާން ފެށުމުން ކަމަށާއި އެއީ ދުވަސް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 09, 2018 59
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އެސްޓީއޯ އާ ފެށުމަކަށް!

ސަރުކާރުގެ 82 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ލިބޭ ފައިދާ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ ދަށަށެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ 53 އަހަރުގެ ދިގު...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 25
އެލައިޑްގެ އެމްޑީ އަމީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަމީލް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައި އެކަމުގެ ނޯޓިސް އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް އިއްޔެ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

December 07, 2018 39
ކާޑު ގުދަން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: އަމްރު

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތައް މިހާރު ހުރި ތަނުން އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ އާ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 11
ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ރައްކާތެރި ކުރެވުނު: އަމްރު

މާލޭ އިއްޔެ ފެން ބޮޑުވެ، އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަންތަކަށް ފެން ވަން ނަމަވެސް ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ސަލާމަތް ކުރެވުނު ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.