15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 2
ހުވަދު އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ތެލުގެ ޝޯޓޭޖެއް

އެފްއެސްއެމްގެ ތެޔޮ ބާޖަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ހުވަދު އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ދޭނެ

އެސްޓީއޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަަކަށް 58ރ. ބަހަން މިއަދު ބޭއްވި އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 12
ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒަކަށް ތާޖުއްދީން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހޯމް އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކުދިކުދި ފަރުވާ ދޭ ޚާއްސަ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތަށް ތާޖުއްދީން ސްކޫލް (ޓީއެސް) ތައްޔާރު ކުރަން ސަރުުކާރުން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020
އެސްޓީއޯ ގްރޫޕަށް 383 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ

އެސްޓީއޯ އާއި އެސްޓީއޯ ހިއްސާވާ ވިޔަފާރިތަކަށް މިދިޔަ އަހަރު 383 މިލިއަން ރުފިޔާ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ރިޕޯޓުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

August 16, 2020 1
އެސްޓީއޯގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 30ގައި

އެސްޓީއޯގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މި މަހުގެ 30 ގައި ބާއްވަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 2
ޒަރޫރީ ކާބޯތަކެތީގެ ކޯޓާ އިންޑިއާ އިން އާކޮށްދީފި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެތީގެ ޒަރޫރީ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރުމަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ކޯޓާ އާކޮށްދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 17
އެސްޓީއޯގެ ސާފު ފައިދާ އާއި އާމްދަނީ ވެސް ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 104 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނަސް އެ ކުންފުނީގެ ސާފު ފައިދާ އާއި އާމްދަނީ ވެސް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 2
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ މަރާމާތު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ހަދަން ފެށި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ މަރާމާތުކޮށް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އާއި އެޗްޑީސީއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020
އެސްޓީއޯ އިން ލޭ ހަދިޔާ ކުރަން ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރަށް ލޭ ހަދިޔާ ކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 63
މޯކޮމް މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަނީ

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 17
ނާސްތާއަށް ދޭ ކިރު ޕެކެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަނީ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގެނައި ކިރު ޕެކެޓުތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
އެސްޓީއޯ އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
އެސްޓީއޯ ފްލެޓުތައް އަޅައިދޭ ކުންފުނީގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯގެ ފްލެޓުތައް އިމާރާތް ކޮށްދޭ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކާ މައްސަލައެއް

އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އެކުންފުނިން އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 11
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އާލާތްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އިއްޔެ އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހަރަދުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދިން

އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ހަަރަދުކުރި ގޮތް ބަލަނީ

މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް 814 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް. މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 86 ޕަސެންޓް ޕްރޮކިއުއާ ކުރަނީ އެސްޓީއޯ އިން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވޭ.

18 މެއި

May 18, 2020 9
އައިޓީއެފްސީން އެސްޓީއޯއަށް 15މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ހޯދުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ)ން އެސްޓީއޯ އަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަަރު (231 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 12
އެސްޓީއޯއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 114 މިލިއަން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 114 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2020 39
72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ހޭދައިގެ 72 ޕަސެންޓް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

11 މެއި

May 11, 2020 69
އެސްޓީއޯގެ އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޝަރުތުހަމައެއްނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލުމުން އެސްޓީއޯއިން ހުށަހެޅި ތިން އޮޕްޝަންގެ ތެރެއިން އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަކީ، ޓެކްނިކަލް...

May 11, 2020 90
ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅީ އެސްޓީއޯ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހާފައިވާނީ މެޑްޓެކް ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯއިން އެކަން މިރޭ...