02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 15
ދަނޑުތައް ހައްދާ، އަޅުގަނޑުމެން ގަންނާނަން: އަމްރު

ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިންގެ ހުރިހާ އުފެއްދުމެއް ގަންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 2
އިންޑިއާގައި ތާށިވި ބޭސް ޝިޕްމަންޓް ރާއްޖެ ގެންނަނީ

އިންޑިއާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެ ގައުމު 21 ދުވަހަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ނުގެނެވި ހުރި ބޭސް ޝިޕްމަންޓް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނަން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 20
އެސްޓީއޯ އިން ފިޔާ، ބިސް އަދި އަލުވި އަގުހެޔޮވާނެ

އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ އަލުއްވާއި ފިޔާ އަދި ބިހުގެ އަގު ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 29, 2020 1
އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ތާށިވި މުދާތައް ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އިންޑިއާ ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން، ނުގެނެވި ހުރި ބޭހާއި ކާބޯތަކެެތީގެ ބާވަތްތައް...

25 މާޗް

March 25, 2020 36
އެސްޓީއޯ ޝިޕިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި

އެސްޓީއޯގެ ޝިޕިން ލައިންގެ ފުރަތަމަ ބޯޓު އަންނަ ހަފްތާގައި ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިިހު މިއަދު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

March 25, 2020 24
ހާސްނުވޭ، ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ލިބޭނެ: އިންޑިއާ

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިއަދުން ފެށިގެން 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުޅި އިންޑިއާ ބަންދުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ކާޑުގެ...

24 މާޗް

March 24, 2020 22
ފުޑްކޯޓުތަކުގެ ކުލި މާފުކޮށްދީފި

ސަރުކާރުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގެ ހިދުމަތް ހަމައެކަނި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ އަށް ބަދަލު ކުރަން އެންގި ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ހާލަތު ބަދަލުވަންދެން ފުޑް ކޯޓުތަކުގެ ކުލި...

March 24, 2020 2
އެސްޓީއޯގެ ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތައް މަދުކުރަނީ

އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ވީހާ ވެސް މަދު ވަގުތު ވަޒީފާ އަށް ނެރުމުގެ މަގްސަދުގައި އަޖުމަ ބެލުމަށްޓަކައި އެ ކުންފުނީގެ ބައެއް ތަންތަނުން ހިދުމަތް ދޭ ގަޑިތައް މާދަމާ މަދުކުރަން...

21 މާޗް

March 21, 2020 12
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 6
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯ އިން ހެޔޮކޮށްފި

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯ އިން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 14
މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި ދައްޗެއް ނެތް: ވިޔަފާރިވެރިން

އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ކާބޯތަކެއްޗާއި އާންމުކޮށް ގެންނަ މުދާ އެތެރެ ކުރުމުގަ އާއި ލިބުމުގައި އެއްވެސް ދައްޗެއް ކަމަށާއި ބޭރުގެ ސަޕްލަޔަރުންގެ ފަރާތުން ވެސް ރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓު ކުރާ މީހުންނަށް އުނދަގުލެއް ކުރިމަތިނުވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް މިއަދު...

07 މާޗް

March 07, 2020 17
މިއީ، ކާޑު ގުދަން ހަދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން: އެެސްޓީއޯ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީ ދެ މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 މިރޭ ފެނުނު ނަމަވެސް މިއީ، އެކަމާ ހާސްވެ، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ސިޓިން ރޫމް، ކާޑު ގުދަނަކަށް ހަދަންވީ ވަގުތެއް ނޫން ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 14
ހާސްކަމެއް ނެތް، ކާޑާއި ބޭސް ހުސްނުވެ ލިބޭނެ: އަމްރު

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތައް ހުސްވެދާނެތީ، ރައްޔިތުން ހާސްވާނެ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށާއި ކާޑާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް ހުސްނުވެ އެސްޓީއޯ އިން ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 8
އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯ: ގަދަކަމުން ކުރުވި ކައިވެންޏެއް

އެސްޓީއޯ އާއި މިފްކޯގެ ގުޅުމަކީ "ގަދަކަމުން ކުރުވާފައި އޮތް ކައިވެންޏެއް" ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020
އެސްޓީއޯގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އެސްޓީއޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި އާއްމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލު ކުރާނެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 4
އެސްޓީއޯގެ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށްގެންދާ "ރަމަޒާން ބާޒާރު" ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 13
އައްޑޫ އެއާޕޯޓްގެ އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގާ ކުންފުނި އައްޑޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ) ހިމެނޭ އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލުން 30 ލާރި އަގުހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޑީސަލުން 30 ލާރި މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020
ކެންސަރު މަހާސިންތާގެ ދެވަނަ ބުރު ފަށައިފި

ކެންސަރު ބައްޔާ ބެހޭ ގޮތުން އެސްޓީއޯ އާއި ކެންސާ ސޮސައިޓީ އަދި "ޑރ. ރެއްޑީ" ގުޅިގެން މިދިޔަ އަހަރު ފެށި "އޮންކޯ ސްޕެކްޓްރާ" ގެ ދެވަނަ ބުރު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 8
މާސްކު ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެ: އެސްޓީއޯ

އެސްޓީއޯއިން މާސްކު ހުސްނުވެ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 6
އެލައިޑް: އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ކުންފުންޏެއް

މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން، އެސްޓީއޯގެ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ އެތެރޭގައި އުފެއްދި ޑިޕާޓްމެންޓެއްގެ ގޮތަށް އުފެއްދި އޮފީސް މިހާރު މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅާވެފަ އެވެ. އެލައިޑަށް މިއަދު 35 އަހަރު ވާއިރު، އެއީ ހަމައެކަނި ބޮޑު ކުންފުންޏެއް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. އެ ކުންފުނީގެ ތާރީޚީ ސޮފްހާތައް އުކާލާއިރު، އެ ކުންފުނީގެ...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 20
އެސްޓީއޯ އިން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށަނީ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އެސްޓީއޯ އިން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ތެޔޮ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2020 1
މިދިޔައަހަރު އެސްޓީއޯގެ ފައިދާ، 422 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ އަހަރު އެސްޓީއޯ އަށް، ޓެކްސް އަށް ކެނޑުމުގެ ކުރިން 422 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
އެސްޓީއޯ ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އަލުން ފަށަނީ

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފެށި "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭއްގައި އަޅާ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭ އަލުން ފެށޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މޭނޖިން ޑިރެކްޓަރު...

January 15, 2020 6
ޝިޕިން ލައިންނާ އެކު ޖީބަށް ލުއިވާނެ: އަމްރު

އެސްޓީއޯ އިން ހަދާ ގައުމީ ޝިޕިން ލައިނާ އެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ލުއިވާނެ ކަމަށް، އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު، ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.