20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 2
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 5
އެސްޓީއޯ ޕަވާމިކްސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

މާލޭގައި ގެއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތެއް ކުރާ ނަމަ، ރޭގަނޑުގެ ނިދުން ހަރާބުވީ އެވެ. ދަގަނޑު ބުރިކުރާ އަޑާއި ސިމެންތި ގާނާ އަޑުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ އެވެ. އެ ހިސާބުން އެ ނިމުނީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ތިން ހަތަރު ދުވަސްވަންދެން ބަރިބަރި އަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ސިމެންތި ބަސްތާތަކުން އަރާ ހިރަފުހާއި،...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 1
ކެންސަރަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 31
މެރީޑިއަމުން 19 މިލިއަން އެސްޓީއޯއަށް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން އެސްޓީއޯ އަތުން ނެގި ތެލަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މެރީޑިއަމްގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އައިސީއައިއޭގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަލެކްޗުއަލް އެޑްވާންސްމެންޓް (އައިސީއައިއޭ) ކޮންފަރެންސްގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 31, 2019 5
މޭވާ/ތަރުކާރީ ވިއްކަން އެސްޓީއޯގެ ރެކްތައް ކުއްޔަށްދެނީ

އެސްޓީއޯ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ ސުޕަމާޓުގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކަން ބަހައްޓަން ރެކްތަކެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2019
ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
އަލްނޫރު ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި

އަލްނޫރް ހިކި ކިރު ޕެކެޓެއް ގަތުމުން އިނާމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 7
ނަތީޖާއާ އެކު ކުންފުނިތައް އުންމީދީ ބަދަލަކާ ދިމާއަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ އެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ އަށް ބަލާއިރު އެސްޓީއޯ އާއި ފެނަކަ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 100 ޕަސެންޓް ކުރިއެރުން ހޯދައިފަ އެވެ. ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިޒަސް އަށް...

18 ޖުލައި

July 18, 2019 30
އެސްޓީއޯ އާއި އައިއޭއެސްގެ ފައިދާ ދެގުނަ އިތުރުވެއްޖެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނަށް މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ ދެ ގުނަ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 5
ޕެޓްރޯލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލްގެ އަގު މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަގުހެޔޮ ކުރަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 33
މިފްކޯގެ ސަބަބުން އެސްޓީއޯ އަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެސްޓީއޯގެ ދަށަށް މިފްކޯ ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރާ ހަމައަށް އެސްޓީއޯ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް 450 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 8
ސިމްޑީ އިން އިލީގެ އިންސްޓެންޓް ކޮފީ ލޯންޗް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ތައާރަފު ކުރާ ސިމްޑީ ގްރޫޕް އިން އިލީގެ އިންސްޓެންޓް ކޮފީ ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019 43
މެންބަރުން ފެނަކައަށް ތެޔޮ ވިއްކި އަގު ތިން ގުނަ ބޮޑު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ކުންފުންޏަކުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ތިން ގުނަ އަށް ވުރެ ބޮޑު އަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 10
ލިއުންތައް ހުރިކަމަށް ބުނީ ނުފޫޒުފޯރުވަން: މެރީޑިއަމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ނެގި ކަމަށް ބުނާ 19 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެލާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ކަމަށް މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

July 04, 2019 8
އެސްޓީއޯއިން ހިލަވެލި ނުގެންނަނީ ފުރުސަތު ނުދީގެން

އެސްޓީއޯއިން ކުރިން އެތެރެކުރަމުން އައި ދެ ބާވަތް ކަމަށްވާ ހިލަޔާއި ހިލަވެލި އެތެރެ ކުރުން ހުއްޓާލީ ބަލްކްކޮށް ގެނެސް، ޕެކްކޮށްގެން ވިއްކަން ކުރީ ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ނުދީގެން...

July 04, 2019 38
މެރީޑިއަމަށް ދޫކުރި ތެލުގެ ލިއުންތައް ފެނިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން ނެގި ކަމަށް ބުނާ 19 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ތެލާ ގުޅޭ ލިޔެކިއުންތައް...

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
އެސްޓީއޯގެ ވެއާހައުސް ސޭލް ފަށައިފި

ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު އެސްޓީއޯ އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ވެއާހައުސް ސޭލް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

July 03, 2019 22
ބޭނުންނުވާ ބޭސްތަކެއް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކުރި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުން ނުވާ ބޭސްތަކެއް، ބޭސް އެތެރެކުރުމުގެ އުސޫލާ ހިލާފަށް އެސްޓީއޯ އިން އެތެރެކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުން އަންނަ ކަަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

July 03, 2019 20
އެސްޓީއޯ ހޮޓާ އެއްބަސްވުން އެންމެ ފަހުން އުވާލަނީ

އެމެރިކާގެ ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށް ވާ ކާލްސަން ގްރޫޕްގެ ރެޑިސަން ހޮޓެލްސްއާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ "ރެޑިސަން ބްލޫ...

27 ޖޫން

June 27, 2019 12
އެސްޓީއޯ އަށް ލިބެންޖެހޭ 800 މިލިއަން ނުދައްކާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދުވަސްވަރު ފެނަކަ އިން އެސްޓީއޯ އަށް ދައްކަން ޖެހޭ 800 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2019
އެސްޓީއޯ ވެއާހައުސް ސޭލް އަންނަ މަހު ބާއްވަނީ

އެސްޓީއޯއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ވެއާހައުސް ސޭލް އަންނަ މަހުގެ 2-7 އަށް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ބޯޓު ފަރަށް އަރައިގެން ލިބުނު ގެއްލުން ބަލާނެ: އީޕީއޭ

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު "މާތޮޅި" ކ. ކާށިދޫ ފަރަށް އަރައިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބަލާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 5
ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް ފުންކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާ އެކު ކ. ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް "މާތޮޅި" މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.