14 ޖޫން

June 14, 2019 2
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 2
ބޯޓު ފަރަށް އަރައިގެން ލިބުނު ގެއްލުން ބަލާނެ: އީޕީއޭ

އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު "މާތޮޅި" ކ. ކާށިދޫ ފަރަށް އަރައިގެން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ބަލާނެ ކަމަށް އެންވަޔަރްމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އީޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 5
ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް ފުންކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާ އެކު ކ. ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި ތެޔޮބޯޓް "މާތޮޅި" މިއަދު ފުންކޮށްފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 16
އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓެއް ކާށިދޫ ފަރަށް އަރައިފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ ތެލާ އެކު އިއްޔަ ހަވީރު ކާށިދޫ ފަރަށް އެރި އެސްޓީއޯގެ ތެޔޮ ބޯޓު "މާތޮޅި" ފުން ކުރަމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2019 4
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ދޫކުރުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު

އެސްޓީއޯގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާދާރުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބަހަން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 33
މިފްކޯ އަށް މިދިޔަ ފަސް އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި މިފްކޯ އަށް، މިދިޔަ ފަސް އަހަރު 839 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 17, 2019 33
ޝިޕިން ވިޔަފާރިއަށް ވަދެއްޖެ ނަމަ އަގު ހެޔޮކުރެވޭނެ

ޝިޕިން ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް އެސްޓީއޯ ވަދެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖެ އިން ލިބެން ހުންނަ ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ރޭ...

16 މެއި

May 16, 2019 5
އެސްޓީއޯގެ ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ފާސްކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި މިރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 9
އާންމުކޮށް ބިސް ގެންނަން ވިސްނަން: އެސްޓީއޯ

ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކަށް ހާއްސަކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ބިސް ގެނައުމުގެ ބަދަލުގައި އާންމުކޮށް ވެސް ބިހުގެ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ޕްލޭން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 7
ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ

ބިސް ލިބުން ދަތިވެ ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 35
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 11
ހުޅުމާލެ ހޮޓަލުން 210 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން!

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީ ކުރާ ހޮޓަލުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ގޮތުގައި، 210 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑައިފި އެވެ.

May 01, 2019 7
އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ފައިދާވި

މިދިޔަ އަހަރު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ އަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 28
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ނުއަގުގައި ވިއްކާލަން ޖެހިފައި!

އެސްޓީއޯއިން 2011 ވަނަ އަހަރު އަޅަން ފެށި 250 އެނދުގެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ހުޓިފައި އޮންނަތާ ހަތަރު ވަރަކަށް އަހަރު ވެއްޖެ އެވެ. އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ އެ މަސައްކަތް ނުނިމި، ދިގުލައިގެން ގޮސް އެންމެ ފަހުން ހޮޓާ ވިއްކާލަން ޖެހޭ ހިސާބަށް ވަނީ ގޮސްފަ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 50
އަޒްމީ އަވަހާރަވެއްޖެ

މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް، އެތަނުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެއްޓުނު މުސްތަފާ އަޒްމީ މިރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ އަވާހަރަވީ އިތުރު ފަރުވާ އަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރަށް ގެންދިޔަ ނަމަވެސް ދޭނެ އިތުރު ފަރުވާއެއް ނެތިގެން އެއާ އެމްބިއުލާންސްގައި ރާއްޖެ ގެނައިތަނާ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 7
ހަތަރު ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު 12 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ކުންފުނިތަކުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 20
"އަޒްމީ އަކީ އޭގެ ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބޭފުޅެއް"

މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި ސީރިއަސް ހާލަތުގައި އޮތް އެސްޓީއޯގެ މުސްތަފާ އަޒްމީ އަކީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިޓީ) ގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖޭގައި އެފަދަ...

April 23, 2019 7
އެސްޓީއޯ އިން ހިއްސާއަކަށް 58ރ. ބަހަން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯއިން މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ފައިދާއިން ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
އަޒުމީގެ ހާލަ ވަރަށް ސީރިއަސް، ބޭރަށް ފޮނުވޭތޯ ބަލަނީ

ހަދަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލު މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން އިއްޔެ ވެއްޓުނު އެސްޓީއޯގެ އިސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ މުސްތަފާ އަޒުމީގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށާއި އޭނާ ބޭރަށް ފޮނުވޭތޯ މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 57
އިމާރާތަކުން ވެއްޓި އެސްޓީއޯގެ ވެރިއަކު އައިސީޔޫގައި

ރޯދަމަހަށް ހުޅުވަން އެންމެ ފަހުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތުގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ވެއްޓި، އެސްޓީއޯގެ އިސް ވެރިއެއްގެ ހާލު ވަރަށް ބޮޑަށް ސީރިއަސްވެ، އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.