27 ޖޫން

June 27, 2020 63
މޯކޮމް މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަނީ

ކުރިގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ތެލުގެ ވަގު ވިޔަފާރިއެއް ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މައްސަލަ އަނެއްކާ ވެސް ރިވިއުކުރަން އޭސީސީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 17
ނާސްތާއަށް ދޭ ކިރު ޕެކެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަނީ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގެނައި ކިރު ޕެކެޓުތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
އެސްޓީއޯ އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ސަރުކާރުން ދިން ލުއިތަކާއެކު އެސްޓީއޯ އިން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
އެސްޓީއޯ ފްލެޓުތައް އަޅައިދޭ ކުންފުނީގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯގެ ފްލެޓުތައް އިމާރާތް ކޮށްދޭ ޗައިނާގެ ކުންފުނިން ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 12
އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކާ މައްސަލައެއް

އެސްޓީއޯގެ ލޯގޯ ޖަހައިގެން މާސްކު ވިއްކަމުންދާތީ އެކަން ހުއްޓާލުމަށް އެކުންފުނިން އެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 11
މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ އާލާތްތައް އިންސްޓޯލްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ހުޅުމާލޭގައި ހެދި މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތައް އިއްޔެ އިންސްޓޯލްކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ހަރަދުކުރާ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ހަރަދުކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ އޮޑިޓެއް ކުރަމުން އަންމަ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 2
ރޯދަ މަހު 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދިން

އެސްޓީއޯ އިން މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ރައްޔިތުންނަށް 70،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ހަަރަދުކުރި ގޮތް ބަލަނީ

މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް 814 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް. މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 86 ޕަސެންޓް ޕްރޮކިއުއާ ކުރަނީ އެސްޓީއޯ އިން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވޭ.

18 މެއި

May 18, 2020 9
އައިޓީއެފްސީން އެސްޓީއޯއަށް 15މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗާއި ބޭސް ހޯދުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިޓީއެފްސީ)ން އެސްޓީއޯ އަށް 15 މިލިއަން ޑޮލަަރު (231 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 12
އެސްޓީއޯއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 114 މިލިއަން

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެސްޓީއޯއަށް 114 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސާފު ފައިދާ ލިބުނު ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

May 16, 2020 39
72 ޕަސެންޓް ހޭދަކުރީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް: އަމީރު

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ހޭދައިގެ 72 ޕަސެންޓް ހަރަދުކޮށްފައި ވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

11 މެއި

May 11, 2020 69
އެސްޓީއޯގެ އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުގެ ޝަރުތުހަމައެއްނުވޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލުމުން އެސްޓީއޯއިން ހުށަހެޅި ތިން އޮޕްޝަންގެ ތެރެއިން އަގުހެޔޮ ވެންޓިލޭޓަރުތަކަކީ، ޓެކްނިކަލް...

May 11, 2020 90
ވެންޓިލޭޓަރުގެ އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅީ އެސްޓީއޯ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލުމުން އެންމެ ހެޔޮ އަގު ހުށަހާފައިވާނީ މެޑްޓެކް ކަމަށް ބުނަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯއިން އެކަން މިރޭ...

10 މެއި

May 10, 2020 38
އަމްރު ނަންގަވަނީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ނަންގަވަނީ މުސާރައިގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 10, 2020 61
އެންމެ ކުޑަ އަގު މެޑްޓެކުން، ބޮޑު އަގު އެސްޓީއޯއިން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް 145 ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރި ތިން ކުންފުނީގެ ތެރެއިިން އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މެޑްޓެކް މޯލްޑިވްސް އިންކަން "މިހާރު"...

08 މެއި

May 08, 2020 2
އެސްޓީއޯ އީ-ސްޓޯރުން ހޯލްސޭލް ކުރަނީ

އެސްޓީއޯގެ އީ-ސްޓޯރުން ހޯލްސޭލް ކޮށް ތަކެތި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 4
އެސްޓީއޯ ގުދަނުގެ އޮޕަރޭޝަން އަލުން ފަށައިފި

ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

May 06, 2020 22
އެސްޓީއޯއިން ކާޑު ނުނެރެވި އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުމަކަށް!

އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަނުގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާ އެކު، އެ ގުދަނުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 1
އެސްޓީއޯގެ އީސްޓޯރު ދެން ހުޅުވާނީ ރޭގަނޑު

މިރޭ 9:00 އިން ފެށިގެން އީސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް ދޭނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

April 29, 2020 3
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ ރަށްރަށަށް 40،000 ބަސްތާގެ ކާޑު

އަތޮޅު ތެރޭގެ ރަށްރަށަށް 40،000 ބަސްތާގެ ކާޑު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 4
އެސްޓީއޯ އިން ބިހާއި ފިޔާ ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމުން، އެސްޓީއޯ އިން ބިހާއި ފިޔާ އެންމެންނަށް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުމުގެ ގޮތުން ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު އަލުން އެތަކެތި ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަން ފަށަައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2020 8
އެސްޓީއޯގެ އީސްޓޯރު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލައިފި

މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކުގެ ސާމާނު ހޯދަން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ގޮތަށް އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުވާލި ވެބްސައިޓު، އީސްޓޯރުގެ ހިދުމަތް އަލުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ބޭސް ޑެލިވަރީ ކުރަން ޕޯޓަލެއް

އެސްޓީއޯ ފާމަސީން ބޭސް ޑެލިވަރީ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 14
އިއްޔެ އެކަނިވެސް 6،992ބަސްތާގެ ކާޑު ޑެލިވަރީކުރި

އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 6،992 ބަސްތާގެ ކާޑު މާލެ އާއި ރަށްރަށުގެ ދޯނިތަކަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދީފައިވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ،