15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 19
ޝަހީރު، އެސްޓީއޯ އިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވި އަދި އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ޝަހީރު މިއަދު އެ ކުންފުނިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 9
ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ މުއާމަލާތްތައް ނުހިންގަން އެދެފި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ދެ ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސް ސިންގަޕޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މޯލްޑިވްސް އޮއިލް ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ގޮތަށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ މުއާމަލާތްތައް ހިންގާ ނަމަ، އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ން އަންގައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
އެސްޓީއޯއިން މުދާ އުފުލަން ދެ ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކަށް މުދާ އުފުލަން ދެ ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 1
އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ޝެޑެއް ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ވިއްކާ ތަނެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައި، ޚިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 3
އެސްޓީއޯއިން 393 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރި

މިދިޔަ އަހަރަކީ އެސްޓީއޯ އިން 393 މިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިންވެސްޓްކުރި އަހަރު ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 9
ބަދަލާއެކު މުދަލުގެ އަގު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެސްޓީއޯ

ދުވާލު ގަޑީގައި މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ އެއްވެސް މުދަލެއްގެ އަގުބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 04, 2018 73
ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުހެޔޮ ކުރަން ނިންމައިފި

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހެޔޮކުރަން އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 11
އެސްޓީއޯގެ ދެ ޓަވަރުގެ އަގު 27 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "ހިޔާ" މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ 15 ބުރީގެ ރެޒިޑެންޝަލް ދެ ޓަވަރު އިމާރާތް ކުރަން 27 މިލިއަން ޑޮލަރު (416 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށް، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 5
އެލައިޑަށް 112 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ވިޔަފާރި 112 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށާ، މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ އިންޝުއަރެންސް ކެޕޭސިޓީ 120 މިލިޔަން ޑޮލަރަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 33
އެސްޓީއޯއިން 25،000 ޓަނުގެ ތެޔޮޓޭންކަރެއް ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯއިން 25،000 ޓަނުގެ ތެޔޮ އުފުލޭ ޓޭންކަރެއް ގެނެސް، ތެލުގެ ވިޔަފާރި ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 8
އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ދެނީ

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އައިޑީބީ) ން އެސްޓީއޯއަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީއެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 18
މިފްކޯއަކީ ފައިދާވާ ކުންފުންޏަކަށް ހެދިއްޖެ: މިފްކޯ

މިފްކޯގެ މާލީ ހާލަތު ރަނގަޅުވެ، ފައިދާވާ ކުންފުއްޏަކަށް ވެފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 24
ތެލުގެ އަގު އިތުރަށް ބޮޑުވެދާނެ: އެސްޓީއޯ

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު މިހާރު ބޮޑުވަމުން ދާތީ، ރާއްޖޭގައި ވެސް އޭގެ އަގުތައް އިތުރަށް ބޮޑު ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 6
އެފްއެސްއެމްގެ ޕެޓްރޯލް ޝެޑެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) ގެ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް ޝެޑެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައި، ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 9
މިފްކޯ އަށް މަސް ގަންނަ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

މިފްކޯ އަށް މަސް ގަންނަ އަގު ކިލޯއަކުން އެއް ރުފިޔާ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 53
ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލުގެ އަގު މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 14
އެސްޓީއޯއިން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އިންވެސްޓްކުރަނީ!

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ތަފާތު އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

May 31, 2017 14
އެސްޓީއޯގެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ނިންމައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެސްޓީއޯ އިން ހަދާ ހޮޓާ ވިއްކާލާ ގޮތަށް ކުރިން ހަމަޖެއްސި ނަމަވެސް މިހާރު ނިންމާފައި ވަނީ އަނެއްކާވެސް އެ ހޮޓާ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ހިންގަން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި...

05 މެއި

May 05, 2017 44
ހެޔޮ އަގެއްގައި ތެޔޮ ގަންނަން ސައުދީއާއެކު ސޮއިކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތެޔޮ ވިއްކުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ތެޔޮ ކުންފުނި އަރަމްކޯއާ އެކު ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއި ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 3
މަސް އުފުލާ އިތުރު ބޯޓެއް މިފްކޯ އަށް ގެންނަނީ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން އާދަޔާ ހިލާފަށް ރަނގަޅުވެފައި ވަނިކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް ގެންދިއުމަށް ގެންނަ އިތުރު ބޯޓެއް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 13
އެސްޓީއޯ އަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި 288 މިލިއަން ރުފިޔާ

އެސްޓީއޯ އަށް ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި 288 މިލިއަން ރުފިޔާ މިދިޔަ އަހަރު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 3
އެސްޓީއޯ ކާޑު ގުދަން އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް

އެސްޓީއޯގެ ކާޑު ގުދަން މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެ ކުންފުންޏާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.