15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 2
ޕެނިކް ނުވޭ، އޮންލައިންކޮށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ: އަމްރު

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓާއި ކިޔޫ ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިންކޮށް ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސައިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 15, 2020 65
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައިނަސޭހަތްދިން ޑޮކްޓަރަކަށް ހަމަލާދީފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ގޮސް ހުރި ސްރީ ލަންކާގެ ޑޮކްޓަރަކު މީހަކަށް ނަސޭހަތް ދިނުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަ ނުޖެހި އެ ޑޮކްޓަރަށް ހަމަލާ ދީފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 1
އެސްޓީއޯއިން އަނެއްކާ ވެސް ބިހާއި ފިޔާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން އަނެއްކާ ވެސް ބިހާއި ފިޔާ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
އެސްޓީއޯއިން ޑެވޮންޑޭލް ކިރުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

އެސްޓީއޯއިން "ބެކް ޓު ސްކޫލް" ގެ ނަމުގައި ޑެވޮންޑޭލް ކިރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 7
ފިނިކުރިސާމާނު ވިއްކަން އެސްޓީއޯގެ ފްރީޒަރުތައް ދޫކުރަނީ

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުގެ ފްރީޒަރުތަކުގައި ތަކެތި ބަހައްޓައި ދީ، އެ ތަކެތި ބަލަހައްޓާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން ޑިސްކައުންޓެއް

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދާއިރު، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން، ގަންނަ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ދެ ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 5
މޭވާ/ތަރުކާރީ ވިއްކަން އެސްޓީއޯގެ ރެކްތައް ކުއްޔަށްދެނީ

އެސްޓީއޯ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ ސުޕަމާޓުގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކަން ބަހައްޓަން ރެކްތަކެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
އަލްނޫރު ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި

އަލްނޫރް ހިކި ކިރު ޕެކެޓެއް ގަތުމުން އިނާމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 2
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރަނގަޅު ރޯދަމަހެއް

މިދިއަ ރޯދަމަހުގެ ވިޔަފާރި ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކަމަށް، މާލޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ފިހާރަތަކުން ބުނެފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
ރޯދަ މަހުގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 59
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އެސްޓީއޯ އާ ފެށުމަކަށް!

ސަރުކާރުގެ 82 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑް އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އަށް ލިބޭ ފައިދާ އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ ދަށަށެވެ. އެސްޓީއޯ އަކީ 53 އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ތަޖުރިބާ އޮތް ކުންފުންޏެއް ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ ދަށުން ހިންގާ ސަބްސިޑަރީތަކުން އެ ކުންފުންޏަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ ލިބޭ ގޮތް ވަނީ ނުވެފަ އެވެ....

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
އެސްޓީއޯއިން ބެގްރީސްގެ 25 އުފެއްދުމެއް ބާޒާރަށް

އޭޝިޔާގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަމުން އަންނަ ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ސީރިއަލް ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ ބެގްރީސް ބްރޭންޑްގެ 25 އުފެއްދުމެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 3
ޑައިބެޓީސް ސުވީޓްނާ ބްރޭންޑެއް އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަނީ

ހަކުރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑައިބެޓީސް ސުވީޓްނާއެއް ހާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އެސްޓީއޯ އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 3
އެސްޓީއޯއިން މުދާ އުފުލަން ދެ ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި

އެސްޓީއޯގެ ރީޖަނަލް ފިހާރަތަކަށް މުދާ އުފުލަން ދެ ކޮޅުވެއްޓި ގެނެސްފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018
އަލް އައިން ބްރޭންޑުގެ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް އެސްޓީއޯއިން

ޔޫއޭއީގެ އެއްވަނަ ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ "އަލް އައިން ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް" އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 3
ހޯލްސޭލްކޮށް އަލުވި ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

އެސްޓީއޯ އިން ރޯދައަށް ގެނައި އަލުވީގެ ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން، ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓްގެ ހޯލްސޭލް ސެންޓަރުން "ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯ"ގެ ނަމުގައި، ގަނޑުކޮށް މުދާ ނަގާ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 3
ސުޕަމާޓުން "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން އަންނަ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ރަމަޟާން ބާޒާރު" ޕްރޮމޯޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 3
އަލްނޫރް ހިކިކިރުގެ ޚާއްސަ އަގުތަކެއް

ޚާއްސަ އަގުތަކެއްގައި އަލް ނޫރު ހިކިކިރު އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 1
އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ޗޮކްލެޓް ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން "ޗޮކްލެޓް ފެސްޓް" ގެ ނަމުގައި ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.