23 ޖުލައި

July 23, 2017 4
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ޖުލައި

July 19, 2017 8
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހާގުޅޭ)

16 ޖުލައި

July 16, 2017 4
ހަސަދަ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ޖުލައި

July 12, 2017 2
ހަސަދަ

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ

09 ޖުލައި

July 09, 2017 9
ހަސަދަ

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

05 ޖުލައި

July 05, 2017 7
ހަސަދަ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

02 ޖުލައި

July 02, 2017 14
ހަސަދަ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

28 ޖޫން

June 28, 2017 10
ހަސަދަ

ވަރަށް އުފާވެރި ރެޔަކަށް އިރު އޮއްސުނެވެ. ނާޒިމާގެ އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް އައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނާޒިމާގެ ހިތުގެ ވިންދު ހުރީ އަވަސްވެފައެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ސަބަބެއް ނެތެވެ. ކުރިޔަށް އޮތީ ހައުލާ އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އިށީންނަ ދުވަހެވެ. ހައުލާއަކީ ހަގު ދަރިފުޅެވެ. މަންމައެއްގެ ފަރާތުން ކޮށްދޭންޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް އެ ދަރިފުޅަށް...

25 ޖޫން

June 25, 2017 6
ދެ އީދު އެކުގައި

ފިކުރުކުރުން ނޫންކަމެއް އަހަންނަކަށް ނެތެވެ. ބޮލުގައި ހީވަނީ އެއްޗަކުން ތަޅާހެންނެވެ. އެ ހާލުގައި އަހަރެން އުޅޭތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. ތަނެއްގައި ކުއްޔަށް އުޅުމަކީ ޚަރަދު ބޮޑު ކަމެކެވެ. އަނބިދަރިންގެ ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، އަހަންނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އިތުރުން ބައްޕަގެ ބަލިހާލެވެ. އަހަރަކު...

24 ޖޫން

June 24, 2017 6
ކުރު ވާހަކަ: ކުށަކީ ކޮބާ

އަހަރު ތަކަކަށްފަހު ރަށަށް ގޮސްލީ ބޮޑު ޗުއްޓީއާ ދިމާކޮށްފައެވެ. އެއީ އިރުވައި މޫސުމުގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ދުވަސްވަރެވެ. ބީރައްޓެހިންތަކުން ރަށް އޮތީ ފުރިފައެވެ. އަހަރެން ލެފިއިރުވެސް ބަނދަރު މަތީ ހޮޅައަށި ފުރިފައި ނުދަންނަ ބައިވަރު މީހުން ތިއްބެވެ. މަންމަގެ ފަސްބައިގައި ހިފައިގެން އައިނާ ހުރީ ދުރުގައެވެ. އަހަރެން ގޮސް ކައިރިވެ...

23 ޖޫން

June 23, 2017 3
ކުރު ވާހަކަ: މައާފް

އެނދުން ހިއްލައިލިއިރު ނުވަގަޑި ފަނަރައެވެ. ބާކީ އޮތީ ދެން އެންމެ ވިހި މިނިޓެވެ. ތުއްތު ނިހާ ނަގައި ތެދުކޮށްގެން ފާޚާނާއަށް ވެއްދީމެވެ. އާދައިގެ މަތިން ފުރަތަމަ ފަސް މިނިޓް ހޭދަވީ ދަރިފުޅު މަސަލަސް ކުރުމުގައެވެ. ހެނދުނު ތެދުވަން ދަރިފުޅު އަބަދުވެސް ބޮޑާ ހާކައެވެ. އެކަމަކު ސުކޫލަށް ދާން މަގުމައްޗަށް ނިކުންނައިރު ހުންނާނީ...

22 ޖޫން

June 22, 2017 17
ކުރު ވާހަކަ: ސޫރަ

އަހަރެން ކައިރީ ބައްޕަ އަބަދުވެސް ބުނާ ވާހަކައެއް ވެއެވެ. އަހަރެންނަކީ ބަރަކާތްތެރި ކުއްޖެކެވެ. ނަސީބުވެރިއެކެވެ. އަމިއްލަ މަސައްކަތުން ބައްޕަ ވިޔަފާރިއެއް ފެށިއެވެ. އެ ވިޔަފާރި ފުރަތަމަ ކުރި އަރައިގެން އައީ އަހަރެން ލިބުނުތަނާއެވެ. ކާމިޔާބަކަށް ފަހު ކާމިޔާބެއް ހާސިލްވަމުންއައެވެ. އެންމެފަހުން މުޅި ރާއްޖެއިން ހޮވާލެވޭ...

21 ޖޫން

June 21, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: ހާލަތު

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި މާމަގެ ރަށަށް އަހަރެން ދިޔައީ މަންމަ ގޮވައިގެންނެވެ. މާލެއިންނާއި ބޭރުން ފަރުވާކޮށް މަންމަގެ އުނަގަނޑު މުޅިން ފަސޭހަ ވާގޮތެއް ނުވިއެވެ. އެއްފަހަރު ރަނގަޅިއްޔާ ދެން އަންނަނީ ގޯސް އިރެވެ. ރަށުގައި މާ ކުޅަދާނަ ދިވެހި ބޭސްވެރިއަކު ގޮސް އުޅޭ ޚަބަރު ދިނީ މާމައެވެ. އަޖުމަ ބަލައިލަން މަންމަ ބޭނުންވިއެވެ. އަހަރެން ހުރީ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 9
ކުރު ވާހަކަ: ހިތާމަ

މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް އުޅެވިދާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ޖަވާބަކީ އެހެން އެންމެންވެސް އެއަށް ދޭން އޮތް ޖަވާބެވެ. އެއީ ނޫނެކެވެ. މީހުން ފާޑުނުކިޔާ ގޮތަކަށް ނޫޅެވޭނެއެވެ. ކައިވެންޏަށް ދެ މަސް ނުވަނީސް ލައުޒާ ގެއިން ފިލައިގެން ދިޔައީ އަހަރެންގެ ކުށަކުން ހެއްޔެވެ؟ އެއްބަޔަކު އެކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: ކުށްވެރިޔަކީ ކާކު؟

ރައްޒާޤު މަރާލައިފައި އޮއްވައި ފުރަތަމަ ފެނުނީ ރަޒީނާއަށެވެ. ރަޒީނާއަކީ ރައްޒާޤުގެ އަނބިމީހާއެވެ. އާދައިގެ މަތިން ފަތިސް ނަމާދަށް ތެދުވެ ބަލާލިއިރު ރައްޒާޤު އޮތީ ގަދަ ނިދީގައެވެ. ރައްޒާޤު ދަރިފުޅު އިރުފާމެން ދެމަފިރިން އައިސްގެން އުޅޭތީ އެމީހުންނަށް ކޮޓަރި ދީފައި ރައްޒާޤު އޮތީ ފެންޑާގައެވެ. އަންނައިރު ރައްޒާޤު އިންނާނީ ތެދުވެ...

18 ޖޫން

June 18, 2017 9
ކުރު ވާހަކަ: ފަޅި ސިކުންތު

ނިދިން ހޭލެވުމާއެކު ނޭފަތުގައި ޖެހުނީ ކޮފީގެ މީރު ވަހެވެ. އިތުރަށް އެނދަކު ނޯވެވުނެވެ. ތެދުވެ މޯޅިއަކަށް ދެމިލާފައި ނިކުންނަން ޖެހީމެވެ. ކޮފީ ޖޯޑު ހުރީ ފެންޑާގައި ހުރި ކުޑަ މޭޒެއްގެ މަތީ ބަހައްޓައިފިއެވެ. އަންހެނުން ކޮބައިތޯ ދެކޮޅު ބަލާލީމެވެ. ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މޭޒު ކައިރިއަށް ޖެހިލައި ކޮފީ ޖޯޑު ނެގިތަނާ ޒީނާ ނިކުތީ...

17 ޖޫން

June 17, 2017 7
ކުރު ވާހަކަ: އަލިހުރަސް

އޮފީހުން ޗުއްޓީ ނަގައިގެން ރާއްޖެ ތެރެއަށް ކުރި ދަތުރެކެވެ. ކައިވެންޏަށް އަހަރު ފުރޭ ދުވަސްވަރު އޮތީ ކުރިމަތީގައެވެ. އަހަރެން ގަސްތުކޮށްގެން ހުރީ އެކަންވެސް އެރަށުގައި ފާހަގަ ކުރުމަށެވެ. ސަމަދުއަށް ގުޅާލުމުން ދާދި ފަސޭހައިން ހުރިހާކަމެއް ހަމަޖެހުނެވެ. އަހަރެމެން ދަތުރު ކުރި ލޯންޗް ރަށުގެ ބަނދަރަށް ވަންއިރު ސަމަދު ހުރީ...

16 ޖޫން

June 16, 2017 13
ކުރު ވާހަކަ: ވަގުތު

އޮފީހަށް ދާން ވަގުތު ކުޑަތަން ވެގެން ނިކުންނަނިކޮށް މަންމަ ގޮވިއެވެ. އަހަރެން ދޮރާއި ހަމައިން ހުއްޓިލީމެވެ. މަންމަ ވާހަކަދެއްކުމުގެ ކުރިން އެކުޑަ ވަގުތުކޮޅުވެސް ގަޑިއަށް ނަޒަރެއް ދެވުނެވެ. ސިޓިންރޫމްގައި މަންމަ އޮންނަނީ ސިންގަލް އެނދެއްގައި ތުނި ގޮދަޑިއެއް އަޅާފައި ބާއްވާފައެވެ. ފާޚާނާއަށް ވެއްޓި ފައި ބިދުނު ފަހުން ނުހިނގެއެވެ....

15 ޖޫން

June 15, 2017 6
ކުރު ވާހަކަ: ނޫރު

ފަތިސްގަޑީގައި އެ ހިސާބުން ދިރޭ ފުރާނައެއް ހޯދުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އޭރު އަދި ބިންގަނޑު ރަނގަޅަށް އަލި ވެސް ނުވެ އެވެ. ޖެހެމުންދިޔަ ވައިގައި އެކުލެވިފައިވީ ތެތް ފިނިކަމެކެވެ. އަހަރެން ހީކަރުވައިގަތެވެ. ދެއަތުގެ މުލައްދަނޑީގައި ފިރުމަމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތީމެވެ. ޓެރެސްގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ ފާރުބުރިމައްޗަށް...

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
ކުރު ވާހަކަ: ތަޖުރިބާ

ޅައިރުއްސުރެ އަހަރެން އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރީ ކިޔެވުމަށެވެ. ޒުވާން ވެގެން އައިއިރު ދެމީހަކާއި ރައްޓެހިވެފައިވެސް ރުޅިވާން ޖެހުނީ މިސަބަބާ ހުރެއެވެ. އެމީހުން ބޭނުންވީ ޒަވާޖީ ހަޔާތް ފަށާށެވެ. އަހަރެން ބޭނުންވީ ފުރަތަމަ ކިޔަވައި ނިންމާށެވެ. މީހުނާއި އިނދެ ދަރިން ލިބުމުން ކިޔެވުމަށް އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އެމީހުން ކައިވެނި...