21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 18
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 8
އަހަރެންގެ ހިޔާލީ ދުނިޔެ

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 16
އަހަރެންގެ ޚިޔާލީ ދުނިޔެ

އޮއްސެމުންދިޔަ އިރުން ފޮނުވި ސަލާން، ކަނޑުގެ ބާނިތަކާ އެކުވެގެން އައިސް އަހަރެންގެ ފައިގައި ބޮސްދިނެވެ. ދިޔަރެހުގައި ކުޅެސަމާސާ ކުރަމުންދިޔަ ރިވެލީގެ ކުލަކުލައިގެ ތަރިތައް ވިދައިބެބުޅިއެވެ. ޒުވާން އަންހެންކުއްޖެއްގެ ދޮން ފައިތިލައިގައި ބީހިލަން ލިބުނީތީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަހަލައެވެ. އަހަރެންގެ ދިގުހެދުން ކޮށިކޮށްލައިގެން،...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 4
ދަޅަމަތި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018 2
ދަޅަމަތި

އަހަރެންގެ ވިސްނުން މިހާރު ތަފާތެވެ. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް މިހާރު އަތުވެއްޖެއެވެ. ޖިންނިސައިތާނުންނަކީ އުޅޭ ބަޔެކޭ ބުނުމުން އަހަރެން ދެނެއް ނުހޭނެއެވެ. އިރު އޮއްސޭ ވަގުތު ކުޑަކުދިން ގޭތެރެއަށް ވައްދައި، ދޮރުތައް ލެއްޕައި، ކާތަކެތީގެ މަތިޖެހުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އިރު އޮއްސޭ ވަގުތު ކުޑަކުދިން ބޭރުގައި...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 40
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 23
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 15
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 29
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 13
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 19
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 26
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 10
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 8
ފަސް ކޫރުން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ފަސް ކޫރުން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 6
ފަސް ކޫރުން

ފިރިން ގަސްގަހުގައި އަޅާ ނަމަ ނުވަތަ ބާޒާރުން ގަންނަން ލިބޭ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅުވީސް ހެއްޔެވެ؟ މީހަކާ އިންނަން އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ބުނާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. އަހަރެންގެ އިސްކޫލު ދައުރުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ފިރިހެންކުދިންނާ ރައްޓެހިކަން ބާއްވާ ކުއްޖެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ލޯބީގެ ކުލަ ވެސް ޖެހެއެވެ. އެކަމަކު، ވަކި ހިސާބަކުން...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 11
ފިނޮޅު

ފިނޮޅަކީ، ފަޅުފަޅުގައި ދޮންވެލީން އުފެދި ފެނުން މައްޗަށް ހިކިފައިހުންނަ ތަނެކެވެ. ގަހެއް ރުކެއް ނުހުރެއެވެ. ބަޔަކު ދިރިއުޅެން ވިސްނައިފި ނަމަ އެ ކަމެއް ވެސް އެ ތާކު ނުކުރެވޭނެއެވެ. ތަނުގެ ކުޑަކަމުންނާއި ފަސްގަނޑު ދެރަކަމުންނެވެ. މަޑިފިނޮޅަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ ތަނެކެވެ. އެ ތަނަށް މަޑިފިނޮޅު ކިޔުނީ މޫދުގައި އުޅޭ މަޑިއަކާ ފިނޮޅުގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 5
ބޮސް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 5
ބޮސް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 8
ބޮސް

ދުއްވާ އެއްޗެހި ވަރަށް ގިނަ ވަގުތެކެވެ. ދިހަ މިނެޓު ވީއިރު ވެސް މުޅި މަގު އޮތީ ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައެވެ. ޑުރައިވަރަށް ފައިސާ ދީފައި ކާރުން ނުކުންނަން ރާޝިދު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ހިތަށްއެރިއެވެ. ބެންކޮކަކީ ރާޝިދަށް އާ ތަނެއް ނޫނެވެ. ފައިމަގުގައި ދަތުރު ފެށިޔަސް އޭނައެއް ނުގެއްލޭނެއެވެ. އެކަމަކު ރާޝިދު ގަތް ސާމާނުތަކުން ޓެކްސީގެ...