15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 10
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 18
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019 15
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 16
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 14
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އަހަރެން ކަރުދާސްކޮޅު ބޮނޑިކޮށްލައިފައި އަނގަޔަށްލީމެވެ. އަދި އަނގަ ލައްޕައިލައިގެން އަހަރެންގެ މަސައްކަތައިގެން ކުރިޔަށްދިޔައީމެވެ. އަހްސަނާ ދިމާއަކަށް ނުވެސް ބަލަމެވެ. ހިތަށްއެރިއެވެ. މި ފަހަރު ފަޅާއަރާނެއެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ އަނގަޔަށް ފިތާލައިގެން ކަރުދާސްކޮޅު ނެރެން އަހްސަނަށް ކެރިދާނެބާއެވެ؟

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 17
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 23
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 19
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 16
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 17
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 15
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 19
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 18
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

31 ޖުލައި

July 31, 2019 18
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ޖުލައި

July 28, 2019 9
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 ޖުލައި

July 24, 2019 15
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ އާ ގުޅޭ

21 ޖުލައި

July 21, 2019 16
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

17 ޖުލައި

July 17, 2019 9
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

14 ޖުލައި

July 14, 2019 13
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 ޖުލައި

July 10, 2019 9
ދެކޭހިތްވޭ ނިކަން

އަހަރެންގެ އުމުރުން އެންމެ ސާދަ އަހަރުގައެވެ. ކައިވެންޏަކީ ކޯޗެއްކަމެއް، އަންބެއްގެ ޒިންމާއަކީ ކޮބައިކަމެއް އަހަންނަކަށް ނޭނގެއެވެ. އަހަރެންގެ ކުޅެމަޖާކުރާ އުމުރެވެ. މަނަވަރުބަލަންދިޔުމާއި، ފަސްއޮށްކުޅުމާއި، ފިކުރެއް ހިޔާލެއް ނެތި ދުވެ، ސަކަރާތްޖަހާ އުމުރެވެ. އެކަމަކު މީހެއް ޖެހި ބެދޭމަޅިއެއްގައި އަހަރެން ހައްޔަރުވެ...