17 ޖެނުއަރީ

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ޑޮކްޓަރު އިބުރާހީމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް! (1)

ނޯޓެއް: "ޑޮކްޓަރު އިބުރާހިމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް!" މި ވާހަކަ ލިއުއްވީ އިރާގުގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޛުއްނޫނު އައްޔޫބް (1908-1988) އެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޝާއިއު ކުރީ 1936ގައި ކުރު ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފަހުން 'ދުކްތޫރު އިބްރާހީމު'ގެ ނަމުގައި ރިވާޔަތެއްގެ ސިފައިގައެވެ. މިބައި އެރިވާޔަތުގެ ފުރަތަމަ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 9
ކިޑިކީ

ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނު ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. މަންސޫރު ހުރީ ވަލުގައި ނިކަން ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. ރަމްޒިއްޔާގެ ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިވާކަށް މަންސޫރު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ގާތުގައި ހުރި މީހަކު، މަޑުމަޑުން މަންސޫރުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހައިލިއެވެ. ވަލަށް ދޫދިނީ އެ ހިސާބުންނެވެ. ތިން ފިރިހެންދަރިން ދޫކޮށްފައި ކުދިންގެ މަންމަ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 5
ފައިލު ނަންބަރު 001

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ފައިލު ނަންބަރު 001

(ބުދަ ދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 1
ފައިލު ނަންބަރު 001

އިންސާނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޖިންނިން ގެނައުމަކީ، ރާޤީންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެ ކަމަށްޓަކައި، ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހިތުންދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ. ޢަމަލީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ރުޤްޔާ ނުވަތަ ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހަދަން ދަސްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. ޢާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ....

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 9
ބޭޒާރު

(ބުދަދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 3
ބޭޒާރު

ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކުރަމުން އާ ދުވަހަކަށް އިރުއެރިއެވެ. ކަނޑުތަކުގައި ދުއްވި އުޅަނދުތަކާއި، މޫދު އަޑީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުނު މަސްމަހާމެހީގެ ތެރެއިން، އިރުގެ އަލިކަން ފޯރި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލޯތަކަށް ހާމަކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ކުލައާއި ދަތުރުކުރާ މިސްރާބު ބުނެދިނެވެ. ސިއްރު ފޮރުވުނީ ހިތްތަކުގައެވެ. ފުރާޅު ދަށުގައާއި ހަތަރު ފާރުން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 15
އެންމެ ލޯބިވި މީހާ

ރީތި ފިރިހެނެއް ފެނުމުން ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ލޮލުގައި ވެސް އަޅައިގަނެއެވެ. ރީތި އަންހެނެއް ފެނުމުން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެ ގޮތް ދިމާވެއެވެ. އަހަރެން ވެފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ހިތަށް ހެރޭ ކަށްޓަކަށެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން އަހަންނަށް ލޯބީގެ ހުށައެޅުންތައް ލިބެއެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ. އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިފައި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 5
އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު

ދަންވަރު ގަޑިން ބާރަޖެހިއިރު ވެސް އަހަރެން އޮތީ ހޭލައެވެ. ވިސްނަންއޮއްވައި ދޭއްޖެހިއެވެ. ފަތިސް ވަނީ ވެސް އަހަރެން އެހެން އޮއްވައެވެ. ކޮންމެވެސް މިޔުޒިކެއް ކުޅެވޭތޯ ހީރި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލަކުން ކަރުނައެއް ނުހިކެއެވެ. މަގަތުގައި ހަލީމް އޮތެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. ނިދާ މަރުވެފައެވެ. ބިތްދޮށުގައި އޮތީ،...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 7
ހިތްވަރުކުރާނަމެވެ.

އިރު އެރުމުގެ މާ ކުރިން، ކިތަންމެ ދުވަހަކު އުދަރެސް ފޮރުވައިލައެވެ. ކަޅު ވިލާތައް އައިސް އިރުގެ ދޯދިތަކަށް ހުރަސްއަޅައެވެ. އިރު އޮއްސޭ މަންޒަރު ފޮރުވައިލުމަށްޓަކައި ވެސް، ކިތަންމެ ފަހަރަކު އެ ވިލާތައް އާދެއެވެ. އެކަމަކު، އަރައިއޮއްސުމުގައި އިރު ދެމިހުރެއެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ މީހަކަށް ހިތްވަރުލިބިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ....

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 6
ލޯބީގެ އިންތިހާ

ހުޅުލެއާއި މާލެއާ ދެމެދުގައި އެޅި ފާލަން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވި ރެއެވެ. ޙަޤީޤަތުގައި އެއީ ފާލަމެއް ނޫނެވެ. ދިވެހިން ދުށް ފޮނި ހުވަފެނެކެވެ. ބިލާހަކަށް ނުވެ ޙަޤީޤަތަކަށްވީއެވެ. މުޅި މާޙައުލަށް ވެރިވެފައިވަނީ އުފާވެރިކަމެވެ. ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގެ ވާޓަރުން ފެށިގެން ހުޅުލެއާ ހަމައަށް ދަމައިފައިވާ ކުލަބޮކިތަކުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަޙައްދު އޮތީ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 1
އުފާވެރި ހިތާމަ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 3
އުފާވެރި ހިތާމަ

ބިންމަތީގައި އަހަރެންގެ ފައި ޖައްސައިދިނީ ބައްޕައެވެ. ހިނގަން ދަސްކޮށްދިނީ މަންމައެވެ. މަގުމަތީގައި އަހަރެން ހިނގައިފައިދާއިރު އަހަރެންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިގެން މަންމަ ހުރެއެވެ. އަހަރެން އަރިއަޅައިލައެވެ. އެކަމަކު، މަންމަގެ ހުސިޔާރުކަމުން އަހަރެން ވެއްޓުނަކަ ނުދެއެވެ. އަހަރެން ވެއްޓުނީ މަންމަގެ އަތް ފޮޅުވައިލި ދުވަހުއެވެ....

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 1
އަތްނުލެވޭހާ ގާތުގައި

ލޯބިވަނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ލޯބިވެވުނީމައި އެނގޭނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ އުމުރުން ބާރަ އަހަރުއްސުރެ ހިތުގައި އުފެދިފައިވާ އެ ދެ ސުވާލަށް ޖަވާބެއް ނުލިބުނެވެ. އަހަންނަށް ފެނުނު އެންމެ ރީތި ފިރިހެނަކީ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީތަރިއެކެވެ. އޭނަގެ ނަން އެނގުނީ ވެސް ވަރަށް ފަހުންނެވެ. ހީކުރެވުނެވެ. ލޯތްބަކީ އެއީއެވެ. ދެކޭހިތް ވުމެވެ....

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 5
އޮނުފުމޭ ކުއްޖާ

މަޑު މުށިކުލައިގެ ވެލިގަނޑަށް ބީއްސާލި ރާޅުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި، ކާޅު ފުންމަމުން ފަހަތަށް ޖެހިލިއެވެ. ރާޅުން ސަލާމަތްވިއެވެ. އެކަމަކު، ހޯރައަޅަމުން އައި ބާޒުގެ ވަކިތަކުގައި ކާޅު ހައްޔަރުވިއެވެ. އެއީ ދުނިޔޭގެ އާދައެވެ. ބާރުގަދަ މަޚްލޫޤުންގެ އަތްދަށުގައި ނިކަމެތި މަޚްލޫޤުން ހައްޔަރުވާނެއެވެ. އިންޑިޔާގެ ޓްރިވެންޑްރަމްގެ،...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 8
އެންމެ ދެ ސިކުންތު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 7
އެންމެ ދެ ސިކުންތު

ރަޝިޔާގެ ފިނިމިން ހުރީ މައިނަސް އެކެއް ސެންޓިގްރޭޑުގައެވެ. ދުންފިނީގެ މުށުތެރޭގައި ހައްޔަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ހީވަނީ، ހަމައެކަނި ހުދުކުލައިން ކުރަހައިފާ ކުރެހުމެއްހެންނެވެ. ފިނިން ސަލާމަތްވުމުގެ ނަސީބު ނުލިބުނު މީހުން ފިންޏާ ހަނގުރާމަ ކުރިއެވެ. ނާހިދަކީ ނަސީބުވެރިއެކެވެ. ގާތުގައި އިށީނދެގެން އިން ރިންޒީ ވެސް މެއެވެ. ކާރަށް...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 9
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ)

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 10
އަހަންނަކީ ޖިންނިއެއް

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)