12 ޖޫން

June 12, 2019 10
މާފަށް އެދެންދެން

އަހަރެންނަކީ ދޫންޏެއްކަމުގައިވާ ނަމަ ރީނާއަކީ އަހަރެންގެ ފިޔަގަނޑެވެ. އެއީ އެކުވެރިން ކުރާ މަލާމާތަކަށް ވިޔަސް ނުވަތަ ތައުރީފަކަށް ވިޔަސް، މަގުމަތިން އަހަރެން ފެނިއްޖެއްޔާ އަހަރެން ގާތުގައި، ގިނަ ފަހަރަށް ރީނާ ހުންނާނެއެވެ. ރީނާ ފެނިއްޖެއްޔާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި އަހަރެން ވެސް ހުންނާނެއެވެ. އުމުރުން ވިހި އަހަރުއްސުރެ އެ ކަން...

09 ޖޫން

June 09, 2019 22
ރަންކަމަނަ

ކާނޭޝަންމަލުގެ ކުލަތަކުގެ ތެރެއިން ހުދުކުލައިގެ މާނައަކީ "ލޯތްބާއި ހިތްހެޔޮކަން" އެވެ. ފިޔާތޮށިކުލައިގެ މާނައަކީ "އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާންނައްތައިނުލާނަން" އެވެ. ރަތް ޓިއުލިޕު ބެލެވެނީ "ލޯބީގެ އިގުރާރު" ކަމުގައެވެ. ރަތް ފިނިފެންމަލުގެ މާނައަކީ "ހިތުގެ އެދުމާއި ލޯބި" އެވެ. ހުވަނދުމަލުގެ މާނައަކީ "ފޮނި ލޯބި" އެވެ. މަނާރާ...

04 ޖޫން

June 04, 2019 1
އީދު ހަދިޔާ

ބާލީސް ދަށުގައި އޮތް ފޯނު ނަގައި ގަޑި ބަލާލިއިރު ފަތިހު ހަތަރެއް ޖަހަނީ އެވެ. އީދުގެ ހަނދު ފެނުނުކަން އިއުލާންކުރީއްސުރެ ނިދަން އެރި ނަމަވެސް އަދިވެސް ލޮލު ފިޔައެއް ޖަހައިނުލެވެއެވެ. ގޭތެރެއިން އިވޭ އަޑުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފަހަރެއްގައި ވެސް އެއީ އީދުގެ އުފާވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި އަޑެއް ނޫނެވެ. ތުނި ފިލާގަނޑަކުން ބިތްޖަހާ...

03 ޖޫން

June 03, 2019 9
ކުށުގެ ވެށި

ވަށައިގެންވި އަނދިރިކަމުން އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސްކުރުވި އެވެ. ބިރުވެރިކަމާއި ކަންބޮޑުވުންތަކުން އަހަރެންގެ ސިކުނޑި ކައި ހުސްކުރަމުން ދިޔަ އެވެ. އަމިއްލަ ނަފްސުގެ މައްޗަށް އޮތް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މީހެއް ފަދައިން އަހަންނަށް އިނދެވުނީ ދެން ވާނެގޮތަކާ މެދު ވިސްނާށެވެ. ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭ އެންމެންގެ ކުރިމަތީ އަހަރެންގެ...

02 ޖޫން

June 02, 2019 17
މާމުއި ހަނދު

މީހެއްގެ ހިތް އަތުލުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ކަހަލަ ޝަރުތުތައް ގިނަ މީހަކަށް އެއީ ވޭނެކެވެ. ލޯބީގެ ދަތުރަށް އަހަރެން ނުކުތީ އެކަން އެނގި ހުރެއެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ މީހަކު ދެކެ ލޯބި ނުވާން ނިންމައިގެންނެވެ. ކޮންމެ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ގަބޫލުނުކުރާން ޢަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެންނެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 3
ރާނިޔާ

ހެނދުނު އޮފީހަށް ދާ ގަޑި ގާތްވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް މާލޭގެ މަގުތަކަށް ހަލަބޮލިކަން ވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. މުޅިން ވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ ރޭހުގައި ކުރި ހޯދަން ގަދަ އަޅާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތެރިންނެވެ. ތަޢުލީމަށް ޓަކައި އުއްމީދުގެ ފައިތިލަތައް ސާބިތުކުރަމުން ދިޔަ ކިޔަވާ ކުދިންނެވެ. ފަގީރުކަމުގެ ވޭނުން ނިކުމެ މާދަމާގެ...

30 މެއި

May 30, 2019 13
އާމިނާބިގެ ފަތިފުށް

ގައިން ހީބިހި ނަގައި، ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނުއިރު އާމިނާބި އޮތީ ތަކުރުގެ މާކަޅުވާ މައްޗަށް ވާތު ފައި އެއްލައިގެން މޭކަށިގަނޑާ ދިމާލުން ބާރަށް ބައްދައިގެން ނިދާ މަރުވެފަ އެވެ. އެ ހިތުގެ ތެޅުމާއި ހޫނު ނޭވާ އިން ތަކުރުގެ ވިންދު އަވަސްކޮށްލި އެވެ. ހަމަ އެ ސިކުންތުގައި އާމިނާބީގެ ވިޔާނުދާ ހުވަފެން ލޯމަތީގައި ފަށްފަށްވަމުން ދިޔަ އެވެ....

29 މެއި

May 29, 2019 3
ނަފްރަތުވުމުން

ބޮޑު ދޮރާށިން ވަދެވުނުއިރު ހާމައަށް ފެންނަން ހުރި ފުރިހަމަ ގެއަށް ޒާރާ ބަލައިލި އެވެ. ދިހަ ބުރީގެ އެ ގެއަކީ ބޭރުފުށުން ވަރަށް ޒަމާނީ ތަނެކެވެ. ޕޯޓިކޯ އަށް އެރިއިރު ދޮރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ސީސީކެމެރާ ފެނިފައި ޒާރަ މެއަށް ފިނިވި އެވެ. ދޮރުގެ ދެ އަރިމަތީގައި ހައްދާފައި ހުރި މާގަސްތަކުގައި ފަރިވެ ފޮޅިފައިވާ އެކި ކުލައިގެ މާތަކުން...

28 މެއި

May 28, 2019 3
ނޭނގުމުން

ފަތިހު މުނާޖާ އަށް ގޮވިއިރު ސަމީރާ ތެދުވެ ހުރީ ކޮޅަށެވެ. ބިންގަނޑު އަލިވާން ވާއިރަށް އޭނަ ހުރީ ހެނދުނު ސައި ހަދައި ހަގަށް ހުންނަ އިލްހާމުގެ އިންޓަވަލް ތަށިބަރި ތައްޔާރުކޮށްފަ އެވެ. ފިރިމީހާ މުހައިމިން ތެދުވީ އެ މަސައްކަތް ނިންމާފައި ގޮސް އިސްތިރިކުރަން ހުއްޓަ އެވެ. ފިރިމީހާ ނިކުންނަހާއިރު ކޮށްފައި ސަމީރާ ދިޔައީ ދަރިންގެ...

27 މެއި

May 27, 2019 35
ފަހު ދިހަ

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކުން ހެއްޔެވެ؟ އަންހެނުންގެ ކަމަކަށް އޮންނަނީ ކެއްކުން ހެއްޔެވެ؟ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުން ހެއްޔެވެ؟ ފިރިހެނުން އުޅެން ޖެހެނީ ބޭރުގައި ހެއްޔެވެ؟ އެ މީހުންނަށް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ހަރާމީ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކަމެއް ކުރަން ނުޖެހެނީ ހެއްޔެވެ؟ ހިތަށް އަރައި ފައިބަމުންދާ ޚިޔާލުތަކުން...

26 މެއި

May 26, 2019 3
ސިއްރު

ފުރާޅުމައްޗަށް ވެހެމުންދިޔަ ވާރޭގެ އަޑު އަހަން އޮވެވުނެވެ. ވާރޭ ހުއްޓާލާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. ވިއްސާރަވިލާތަކުގެ ސަބަބުން ފަތިސްވިހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ދުނިޔެމަތި އޮތީ އަނދިރި ވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ފަތިސްވެއްޖެކަން އަހަންނަށް ޔަގީނެވެ.

25 މެއި

May 25, 2019
ބައްޕަ ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ

އާ ދުވަހަކަށް ދުނިޔެ މަރުހަބާ ކިޔަމުން ދަނީ އެވެ. ލޮލަށް ގިނަވަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެމުން ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ ކޮޓަރިތެރެއަށް ނަޒަރު ހިންގާލީމެވެ. ހީވަނީ ނަގޫ ރޯޅިއެއް އަރައި މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އެފުށް މިފުށަށްޖެހިފައި އޮތްހެނެވެ. ތަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ބިއްލޫރީގެ މާވައްޓާ ދުރަށް، ބުރައިގެން ގޮސްފައިވާ ތަނޑިދިގު ހައެއްކަ...

23 މެއި

May 23, 2019 10
އާމިނާބި

ރެޔަށްވާ ވަރަށް ވެސް ގޭގައި ފެން ފޮދެއް ނެތްކަން އައިމިނާބި އަށް އެނގުނީ އަސުރުން އިރު ދަންވި ފަހުންނެވެ. ބަނޑިޔަލުގެ ފުލުގައި ހުރި ފެންފޮދު ގޭ ދޮރުމަތީ ހުރި ގިތެޔޮ މިރުސް ގަހަށް އަޅާލައި އުކުޅަށް ބަނޑިޔާ ޖަހައިގެން ބޮޑު މަގުން ހިނގައިގަތެވެ. މަގުމަތިން ދިމާވިހާ މީހަކަށް ނިތް އެއްލަމުން ހާލު އަހަމުން ގޮސް ހުކުރު މިސްކިތު ވަޅުން...

22 މެއި

May 22, 2019 5
ހިމާޔަތުގެ އަތް

މީހަކު މަރުވެގެން ދާއިރު ފުރަތަމަ ހުއްޓެނީ އަތްފައިގެ ހަރަކާތެވެ. ދެން ނޭވާ އެވެ. އޭރު އަދި ވިންދު ހުރެ އެވެ. ހަށިގަނޑުގެ އެހެން ހުރިހާ ހިސާބަކުން ވިންދު ޖެހުން ހުއްޓޭއިރު އެންމެފަހުން ވިންދު ހުންނަނީ ކަރުގެ ވަކި ހިސާބެއްގަ އެވެ. އެ ވިންދު ވެސް ހުއްޓުމާ އެކު ދެން މީހާ ފިނިވާން ފަށަ އެވެ. ހަރުކަށިވާން ފަށަ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2019 19
ފެންތިކި

އަހަރެން ވިސްނީ އީތަންއަށް އައި ބަދަލާ މެދުއެވެ. އިހުސާސް ވަމުން ދިޔައީ އޭނާ އަހަރެންނާ ދުރުވަމުންދާ ކަމެކެވެ. ސީދާ ސަބަބު އަހަރެންގެ ގާތުގައި ނުބުނި ނަމަވެސް ޔަގީނާ ގާތަށް ބުނަން އެނގެއެވެ. އޭނާ ފޫހިވީއެވެ. އަހަރެންނަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހުނީއެވެ. އަބަދު ބިހިތަކެއް ނަގައިގެން އުޅޭ މީހަކާ އެކު އުޅޭނީ ކިހިނެއް...

20 މެއި

May 20, 2019 5
ހާދިސާ

މުޅި ކޮޓަރިތެރެ އެއްވަސް ހިފާފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ ވަހެވެ. ޝަނާޔާ އަތުގައި އޮތް ކުޑަ ހަމުގައި ހުރި ޕެޓްރޯލްތައް މުޅި ގަޔަށް އޮއްސަމުން ދިޔަ އެވެ. އޭގެކުރިން އޭނާ ޕެޓްރޯލްތައް އެޅީ ކޮޓަރި ތެރެއަށެވެ. ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް އެންމެ ފަހު ބައި އޮއްސާލާފައި ހުސްވެފައިވާ ހަން އެނދުމައްޗަށް އެއްލާލި އެވެ. ލޮލަށް ގިނަވި ކަރުނަތަކާ އެކު މުޅި...

19 މެއި

May 19, 2019 11
އަސްލު ސަފަރުކަތްދަ

ހޫނު ގަރުދިޔަ އަޅައިގެން، ބާގަބޯތައްޓެއްގައި މޮޑެފައި ހުރި ބަތް ހުސްކުރަން ތިން ދަރިންގެ ފަހަތުން ޒުލޭހާ ދުވަނީ އެވެ. ބޮޑަށް އަނގަ ހުޅުވާށޭ، މިއޮތީ ދޮންބިސްކޮޅެކޭ، ލަގޮނޑިއެކޭ، އަވަސްކުރާށޭ އިރު އޮއްސެނީއޭ ކިޔަމުންނެވެ. އަސުރުން ފަސްވިތަނާ މަހުން ލެފި ހަސަނު މަސް ކަނޑަން އިނދެގެން ވެސް ގޮވަނީ އަވަހަށް ކައި، ގައިން ތާހިރުވެ،...

18 މެއި

May 18, 2019 5
މައުސޫމާ

މެންދުރުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަވެގެން އައި ވަގުތެވެ. ދުއްވާ އެއްޗެހިން ތޮއްޖެހިފައިވާ މަގުތަކުން ހަނިގޮތަކަށް ރެކެމުން އައިސް އުސް އިމާރާތެއްގެ ކުރިމައްޗަށް ސައިކަލު މަޑުކޮށްލައިފީމެވެ. ކުރިމަތީގައި އެ ހުރީ އެ ތަރިކައަކަށްޓަކައި ތާއަބަދުމެ އަހަރެން ފަޚުރުވެރިވާ އަހަރެންގެ ގެއެވެ. އަހަރެންގެ މުއްސަނދި ކަމުގެ ޗާލު ރަމްޒެވެ. އެ...

17 މެއި

May 17, 2019 11
ރަށް-ނާމާން-ރޭ

ގިސްލައި ކަރުނަ އަޅަމުން މަންމަ އަހަރެންގެ ބޮލު ފުނާ އަޅައި ނަލަ ހައްދަނީ އެވެ. އިރުއިރުކޮޅުން ކަރުނަތައް ފޮހެލަ އެވެ. ހުވަނދު މަލުގެ ތާސީރުން އެއްވަސް ވެފައިވާ ކާށިތެލުން އޮފުކޮށްލާފައި އޮތް އިސްތަށިގަނޑުގެ ފަހަތަށް ހުޅިއެއް ޖަހާލައި، އެ ހުޅީގެ ތެރެއަށް ހަރުކޮށްލި ތާޒާ ގުލްޗަމްޕާ މަލަކުން ފުރިހަމަކޮށްލި އެވެ. ހުރި ހަމައެކަނި...

16 މެއި

May 16, 2019 10
ރުޅި

އަހަރެންގެ ލޭ ހުރީ ކެކި އެވެ. އޭނަ އަތުޖެހިއްޖެ ނަމަ މަރާ ކުދި ކުދި ކުރާނަމޭ ހިތަށް އެރި އެވެ. އަތުގައި އޮތް ވަޅީގެ މިޔައިގައި ހޭކިފައިހުރި ލޭތައް ލައިގެން ހުރި ގަމީހުން ފޮހެލީމެވެ. ވަޅީގެ މިޔަ ތޫނުކަމުން ރިހިކުލަ އަރަ އެވެ. އަހަރެންގެ ސޫރަ ސާފުވާހާ އެ ވަޅީގެ އާކަން ގަދަ އެވެ.