26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 4
މަނާރަތު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 3
މަނާރަތު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ) ރެއެއްގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެވެ. މަނާރަތު އޮތީ ދެބަދޭތެރޭގައެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު ދޮރު ހުޅުވައިލި އަޑަށް މަނާރަތު ލޯ ހުޅުވައިލިއެވެ. ކޮޓަރި އޮތީ ވަރަށް އަނދިރިކޮށެވެ. ތަނެއް ދޮރެއް ވަތްކެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު، ދޮރު ހުޅުވައިލުމުން ބޭރުން، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލި ވަނެވެ. ދޮރުމަތީގައި ހުރި، ހިޔަންޏެއް ކަހަލަ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 7
މަނާރަތު

ހަތްދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރެއިން އަހަރެކެވެ. ހަމްދާއަށް އޭރު އެންމެ ތޭރަ އަހަރެވެ. މޫނުގައި ހުދު ފުށް ޖަހައިލައިގެން ރަށުގެ އެދުރުދައިތަ ގެއަށް ކިޔަވަން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ. ޚިޔާލެއް ފިކުރެއް ނެތެވެ. ލޯބި ކިޔަނީ ކޮން ގަހަކު އަޅާ މޭވައަކަށްކަމެއް ހަމްދާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. ހަމްދާއަށް އެނގެނީ ކިޔެވުމާއި، ކުޅުމާއި، ކެއުމެވެ....

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 6
މުޅޯ

މުޅޯ މުފީދާގެ ގެއަކީ ތަފާތު ގެއެކެވެ. ވަލާ އެންމެ ކައިރީގައި ހުރުމުގެ އިތުރުން އެ ގެއަކީ ނުރަނގަޅު އިރުވަރެއްގައި އެޅުނު ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި ބިނާކުރެވުނު ގެއެއް ކަހަލައެވެ. ގެ ރީއްޗެވެ. ފެންވަރު ރަނގަޅުވެފައި، ބޮޑެވެ. ރަށު ފެންވަރުން ބަލާއިރު ޖަވާހިރެއް ފަދައެވެ. މުފީދާގެ ދެމަފިރިން އެ ގޭގައި ދިރިއުޅުނުއިރު، މުފީދާ ބުނި ކޮންމެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 18
ރާހި

ހިތެއް ވިއްޔާ ލޯބީގެ އޮއިވަރު ހިނގާނެއެވެ. އެއީ ކަން އޮންނަ ގޮތެވެ. އެކަމަކު، ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އަމިއްލައަށް ކުރާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަހަރެންގެ ދައްތަގެ ފިރިއެއް ހުރެއެވެ. އަންހެން ކޮއްކޮގެ ކައިވެނީގެ ޙަފުލާ ފެށެން އޮތީ ތިން ގަޑިއިރެވެ. ލޯބިވެރިޔަކު ހޯދުމަކީ އެ މީހުންނަށް އުނދަގޫކަމެއް ނޫނެވެ. ދައްތަގެ ކައިވެނި އޮތީ ރޫޅުމުގެ...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 5
އިޤްރާރުނާމާ

އަހަންނަކީ ވޮލީކުޅޭ މީހެކެވެ. ވިޔަފާރިވެރިއެކެވެ. ދެ ރޮނގުގައި ވެސް އަހަންނަކީ ކާމިޔާބު މީހެކެވެ. އިސްކޮޅުން ދިގު ހަށިގަނޑަކާއި، ފަން އިސްތަށިގަނޑަކާއި، ބަރު އަޑެއްގެ ވެރިއަކީމެވެ. އަންހެންކުދިން ހިތްކިޔާ އެތައް ސިފައެއް ލިބިފައިވާ، މުރާލި މީހަކީމެވެ. ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކަށް ހެދީ ހިދާޔާއެވެ. އެއީ އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 10
ހަތަރުއަނގޮޅި

އެކުވެރިކަމަކީ އަޖައިބެއް ކަހަލަ ބާރެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންވަނީ އެކުވެރިޔާއަށް ރަނގަޅު މަގު ދައްކާށެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު، އެކުވެރިޔާގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި، އޭނަ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެވެއެވެ. މާދިހަކީ އަހަރެންގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާއެވެ. އަހަރުމެން އުޅެބޮޑުވީ އެއް ހިސާބުގަނޑެއްގައެވެ. އަހަރުމެންގެ ގެ...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 36
ސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ސާޅީ ހާސް ރުފިޔާ

ފަންކާއިން ކުޅެމުންގެންދިޔަ މިޔުޒިކު އަޑުއަހަން، ނިތްކުރިމަތީގައި އަތް ބާއްވައިލައިގެން އަހަރެން އޮތީމެވެ. ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ލިބޭ ފައިސާކޮޅުން ދެކޮޅެއްނުޖެހެއެވެ. އަހަންނަކަށް ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. އޮފީހުގެ ވަޒީފާއިން އެންމެ ގިނަވެގެން ވެސް ލިބެނީ ފަސް ހާހަކަށް ރުފިޔާއެވެ. މަހުގެ ފަންސަވީހާ ހަމައަށް...

29 މާޗް

March 29, 2017 9
ރަތް ސިގުނަލު

ރަތް ސިގުނަލު

26 މާޗް

March 26, 2017 18
ދަތުރު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

22 މާޗް

March 22, 2017 8
ދަތުރު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 މާޗް

March 19, 2017 3
ދަތުރު

އިސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ އަހަރުމެން ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ. ކުޑައިރު އަހަރުމެންނަށް ކުރެވުނު މޮޔަކަންތަކުން ފެށިގެން ޒުވާންދައުރުގައި ކުރި ލާނެތްކަންތައް ވެސް ހިއްސާކުރީމެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުން ދެމިއޮންނަނީ އެކަކުއަނެކަކަށް ދަސްވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނާހިދު އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާށެވެ. އޭނަ ވީ ވެސް...

15 މާޗް

March 15, 2017 6
ރައްދު ނުކުރެވުނު އަމާނާތް

މޫސުން ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ކަނޑު މަޑުވެފައި ނަލަ ރޯޅިއެއް ޖެހެމުންދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ނޫ އުޑުގެ ބައެއް ހިސާބުގައި ހުރި ކޮތަރިވިލާ ވެސް ހެކިދިނީ އެ ދުވަހަކީ ދަތުރުކުރަން އަމާން ދުވަހެއްކަމަށެވެ. އަހަރެން އިނީ، ބާރު އިސްޕީޑެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލާންޗެއްގައެވެ. ހީވަނީ ތާރުއަޅައިފައިވާ މަގެއްގައި ދުއްވައިފައިދިޔަ ކާރެއްހެންނެވެ....

12 މާޗް

March 12, 2017 10
ޒީރު

ހެލޭ ދަތް އުފުރައިލަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. ހިތުގައިޖެހިފައި ހުންނަ ވަގުތު ރޮއްވައިލަން ވެސް ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަހަންނަށް ދިމާވީ އެ ކަހަލަ ގޮތެކެވެ. އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް އެކަނިވެރިވެފައެވެ. ބާކީ ކޮށްލެވިފައެވެ. ސިކާރައަކަށް ހަދަން އެހާ ފަސޭހަވީ އެހެންވެއެވެ. އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުއްސުރެ އަހަރެންގެ ހިޔަމިތުރަކީ ލީޒާއެވެ. އަހަރުމެންގެ...

08 މާޗް

March 08, 2017 16
ވިލިނގިލި

ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. ދަތުރުދާން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ މޫސުމެކެވެ. ޢާއިލާއާ އެކުގައި އަހަރެން އިނީ ވިލިނގިލި ފެރީގައެވެ. މާމައާއި މަންމަ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަށް އެއް ކަންފަތްދީގެންނެވެ. މާމަ ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވީ ކަފަބުރާއި ލޯޝަން ގެނެވުނުތޯއެވެ. ފެންވަރައިފިއްޔާ ކަންފަތް ސާފުކުރުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެކެވެ. އަތްވަށް...

05 މާޗް

March 05, 2017 10
ރީނާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

01 މާޗް

March 01, 2017 6
ރީނާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
ރީނާ

ގަޑިން ރޭގަނޑު ހަތްގަޑި ބައި ވަނީއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ގަޑިއަކީ މާލޭގެ މަގުތައް ފަޅުވާ ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ފިހާރަތައް ހުންނާނީ ލައްޕައިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުފަޅިއަށް އިރުއަރައިފައިވާ ކަހަލައެވެ. މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ވަރުން އެ މަގަށް ވަން ކާރާއި ލޯރިތަކަށް ގުޑައެއް ނުލެވުނެވެ. ބަރުގޮނުއަޅާ އަޑާއި،...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ގާތުގައި އެހެނެސް ދުރުގައި

އެކްސިޑެންޓެއް ވީމައި ހިތަށްއަރައެވެ. އެ މަގުން ނުދެވުނު ނަމައެވެ. ހިތް ހަލާކުވީމައި ހިތަށްއަރައެވެ. ހިތް ނުދެވުނު ނަމައެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ، ނިންމާނިންމުންތަކެއްގެ ނަތީޖާ ފިޔަވައި އެހެން ކޯޗެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ހުށަހެޅުނީ، ހަ ފަހަރަށް ވިސްނުމުން ވެސް ގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އަހަރެން ނޫނެކޭ ބުނީމެވެ....

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ފިކުރުގެ ފުން ކޯރެއްގައި

ގަޑިން ދަންވަރު އެކެއްޖައިފިއެވެ. ގޭގެ އެންމެން ނިދިތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ހޭލާއޮތީ އެކަކެވެ. އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރުގެ ސޯފިޔާއެވެ. ދިގު އިސްތަށިގަނޑަކާއި، އިސްކޮޅާ ގުޅޭ ހިމަތޮޅި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އޭނަގެ ލޮލަކު ނިދީގެ އަސަރެއް ނެތެވެ. ފެންއަޅައި ފުރައިފައިވާ ބިލިގާތެރެއަށް މާ އަޅައިގެން އޭގެތެރެއަށް ސޯފިޔާ...