04 މާޗް

March 04, 2020 11
ފަތްމިނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

01 މާޗް

March 01, 2020 11
ފަތްމިނި

ރަށުގައި އުޅޭއިރު ހެނދުނު ހޭލެވެނީ ކޮވެލި ގޮވާ އަޑަށެވެ. ހާލާއި ކާޅުގެ އަޑަށެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސާ ރާޅުގެ މިޔުޒިކާއި، ހިޔާ ބޮޑު ގަސްތަކުގެ ފިނިކަމާއި، މައިންބަފައިންގެ ބޮޑު ގޭގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހޯދެނީ ވެސް ރަށުންނެވެ. ރާއްޖެތެރެއިންނެވެ. އުމުރުގެ ކުރީކޮޅު ހޭދަވީ މައިންބަފައިންނާ އެކުގައި، އަމިއްލަ ގޭގައެވެ. ފަރަށް ގޮސް...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 25
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 14
ބުލްބުލް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 18
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
ބުލްބުލް

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 10
ބުލްބުލް

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 9
ބުލްބުލް

ދިގުލީ ވިއްސާރަޔަކަށް ފަހު މޫސުން ރީތިވި ދުވަހެވެ. އޮފީހަށް ދިޔުމަށް ޓަކައި އަހަރެން ގެއިން ނުކުތީމެވެ. ޓައީގެ ގޮށް ރީތިކޮށްލައިފައި އަހަރެން ސައިކަލަށް އަރައަރާ ހުއްޓައި ފޯނުކޯލެއް އައެވެ. އަހަރެން ފޯނެއް ނުނަގަމެވެ. އޮފީހަށް ގަޑިޖެހިދާނެތީއެވެ. ފޯނު ކެނޑުމުން މެސެޖެއް އައި އަޑުއިވުނެވެ. ދީމާ އަހަންނަށް ފޮނުވި ފުރަތަމަ މެސެޖަކީ...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 15
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 11

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 10
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 16
ވާހަކަ: ފަލިކޮޔާއި މުޝީރު

ވަރަށް ކުޑަ އިރުއްސުރެން ދެ ކުއްޖަކު އެކުއެކީގައި ކިޔަވަމުން ގެންދިޔަ އެވެ. އާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި ކިޔެވުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލާއިރު ދެ ކުދިން ވަރަށް އެއް ގޮތެވެ. ކުޅުމާއި ތަންތަނަށް ދިއުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ވެސް ވަރަށް އެކުވެރިކަމާ އެކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް، ކިޔެވުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަ ތަނާ އެއް ކުއްޖަކު ގެއިން...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 9

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 15
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 8

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 20
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 13

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 8
އަހަރެން މަށަށް ގެއްލިފައި

ހަޔާތަކީ ރަންދުކޮށްފައިވާ ހަދިޔާއެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު ވަރަށް އާދައިގެ ކަރުދާހަކުންނެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ދަޅައަރާ ކަރުދާހަކުންނެވެ. ހަޔާތުގެ ފުޅާހަނި، ދިގުކުރު މަގުތަކުން ބައްދަލުވާ ކޮންމެ މީހަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކާއި، ލިބޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ އެއްޗެކެވެ. ކުރިން އުންމީދުކުރި ގޮތަށް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 10
މާފުކުރީ އަހަންނަށް ޓަކައެވެ.

ބޮޑުޗުއްޓީ އަށް ޓަކައި އަހަރެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ އެއް އަހަރު ކުރިންނެވެ. ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލައި ފައިސާ ރައްކާކުރީމެވެ. މެލޭޝިިޔާއަކީ ދިވެހިން އާންމުކޮށް ދާ ތަނެކެވެ. އަހަރެން ދުވަހަކު ވެސް ނުދަމެވެ. އަހަރެންގެ އަންހެނުން ސަލްމާއާއި ދަރިފުޅެއް ވެސް ނުދެއެވެ. ދަރިފުޅު ފައިރޫޒުގެ...

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 11
ފައިސާ ކާޑު

ދެ ހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރު އަހަންނާ އެންމެ ގިނައިން ބައްޕަ ކުރި ސުވާލަކީ "މަ ބުނީ ދޮގެއް؟" އެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ބައްޕަ އެހެން އަހައެވެ. އެކަމަކު މަހަކު އެއް ފަހަރު ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ހަފުތާއަކު ދެ ފަހަރު ބައްޕަ އެ ސުވާލުކުރިއެވެ. ތޫރި ޅީވާ ނަމަ އަހަރެންގެ ތޫރި ވީހެވެ. އަހަރެންގެ ރުޅި ކޮންޓުރޯލުން ނައްޓާ ނަމަ ބައްޕަ...