28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020
އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން ސްޓްރީމިން ކޮލިޓީ ދަށްކޮށްފި

އިންޓަނެޓަށް ލޯޑްބޮޑުވާތީ، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން ޕިކްޗާ ކޮލިޓީ ދަށްކުރަން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން އެދުމާ ގުޅިގެން އިތުރު ކުންފުނިތަކަކުން މިކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 ގެ ތެރެއިން ހިތާވި ދެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އާސިމް ރިއާޒާއި ހިމާންޝީ ކްރާނާ އެކީގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވީޑިއޯ ލަވަ...

March 23, 2020
"ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާއަކަށް ނޫން، ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އަންނަ މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ ފިލްމު "ލަވްބާޑްސް" ސިނަމާތަކަށް ނުގެންނަން ނިންމައި،...

22 މާޗް

March 22, 2020 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑް ފަސްކޮށްފި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ކުރީގެ ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" ކުރީގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި އޭގެ މަސައްކަތް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 3
ސްޓްރީމިން އަށް ބާރުބޮޑުވެ، އިންޓަނެޓް އޯވަލޯޑް ވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން މިހާރު "ގޭގައި ތާށިވެފައި" ތިބެން ޖެހުމާ ގުޅިގެން ނެޓްފްލިކްސް ކަހަލަ ސްޓްރީމިން ހިދުމަތް ބޭނުންކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، އިންޓަނެޓަށް ބާރުބޮޑުވާން ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ހާތީ މޭރޭ ސާތީ" ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
މަދޫރީގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ދަ ހިރޮއިން"

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި، މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގައި ކިޔައިދޭނީ ބަތަލާއެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އޭގެ ނަމަކީ "ދަ ހިރޮއިން" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، މީގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ޖެނިފާ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" ދޫކޮށްލަނީ؟

ސޮނީ ޓީވީން މިހާރު ދައްކާ މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" އެ ޗެނެލުން ދެއްކުން ހުއްޓާލައި، ސޮނީގެ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަށް ބަދަލުކުރާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ބަތަލާ ޖެނިފާ ވިންގެޓް ސިލްސިލާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
"ބޭހަދު 2" ސޮނީ ޗެނެލުން ހުއްޓާލައި ސްޓްރީމިން އަށް

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުން މިހާރު ދައްކާ އެންމެ މަގުބޫލު ޝޯތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިލްސިލާ "ބޭހަދު 2" މި މަހުން ފެށިގެން ސޮނީ ޗެނެލުން ދެއްކުން ހުއްޓައިލަން ނިންމިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 1
"ޕެރަސައިޓް" އަންނަ މަހު ހުލޫ އަށް

މި އަހަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ މޮޅު ފިލްމުގެ މަގާމު ހޯދައިގެން އޮސްކާގެ ތާރީހުން ޖާގަ ހޯދި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފިލްމު "ޕެރަސައިޓް" އަންނަ އެޕްރިލް މަހު ހުލޫ އިން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ކަރިޝްމާގެ ސީރީޒް މާޗް 11 ގައި؛ ޓްރެއިލާ ނެރެފި

ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް އަށް އަހަރު ފަހުން އަލުން އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" އަންނަ މަހުގެ 11 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 1
ކަރިޝްމާގެ ވެބް ސީރީޒް އަންނަ މަހު

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ކަޕޫރް އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "މެންޓަލްހުޑް" އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ އެނބުރި އައުން ކަށަވަރު

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" އާ ބެހޭ ގޮތުން ފާއިތުވި ތަނުގައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކަތަކަކީ މިއެވެ. މި ޝޯގެ އިތުރު ބައިތަކެއް ކުރީގެ ބައިވެރިންނާ އެކު އަލުން އެނބުރި އަންނާނެތޯ އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020
"އެހެނަސް 2" ގެ ޓީޒާއެއް

ބައިސްކޯފުން މިދިޔަ އަހަރު ސްޓްރީމްކުރި ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އެކްޓަރު އިރުފާން ޚާން ކުޅުނު ފިލްމު "އަނގްރޭޒީ މީޑިއަމް" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 4
"ހަނާ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 27 ގައި ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާ ވެބް ސީރީޒް "ހަނާ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

February 12, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރަށް ރީތި ލަވަތަކެއް ގެނެސްދީފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދުނާން ސާމީ އާ ލަވައެއް ވީޑިއޯއާ އެކު ހަދައިފި އެވެ.

February 12, 2020
ސުޝްމިތާގެ އެނބުރި އައުން، އަންނަ މަހުގެ 29 ގައި

އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުންނަތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އަންނާނީ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމަކުން ގެނެސްދޭ ވެބް ސީރީޒަކުން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ސަނީ އަށް ވެބް ސީރިޒެއް، ނަމަކީ "ޖީ 49"

އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޯކް ސަބާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަނީ ޑިއޯލް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 2
ސޮނާކްޝީ އަށް "ފޯލެން" ކިޔާ ވެބް ސީރީޒެއް

ބޮޑު ސްކްރީނުން ބޭރަށް ޖެހިލައިފައި އެކްޓިން ޕްރޮޖެކްޓްތައް ނެގުމަކީ މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ތަރިން ފަސްޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މަޝްހޫރު އެކި ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމްތަކަށް ތައާރަފުވާ މަޝްހޫރު ތަރިން އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020
ވެބް ސީރީޒަކާ އެކު ރަވީނާ ޕްރޮޑިއުސަރަކަށް

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ރަވީނާ ޓަންޑަން ވެބް ސީރީޒަކާ އެކު، ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާތައް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.