14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ޕްރޭނާ ވެސް ވެބް ސީރީޒަކަށް

ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި ޖެނިފާ ވިންގެޓާއި ސާކްސީ ތަންވަރާއި އަދި މޯނާ ސިންގް ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ޓީވީ ބަތަލާއިންނެއް ވެބް ސީރީޒްތަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް ވެބް ސީރީޒަކޮށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނެޓްފްލިކްސްއާ ދެކޮޅަށް

މީގެ ކުރިން ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކާ ދެކޮޅަށް ވެސް މުޒާހަރާތަކެއް ކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ޝިވް ސެނާ އިން، މަޝްހޫރު ސްޓްރީމިން ފްލެޓްފޯމް ނެޓްފްލިކްސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޝެފެއްގެ ރޯލަށް ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު: ދިވްޔަންކާ

ކެއްކުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޝެފެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ޖެހުމުން ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް، ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 1
ހިލަރީގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭނަށް ވެބް ސީރީޒެއް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައިސް ބިލް ކްލިންޓަންގެ އަނބިކަނބަލުން ހިލަރީ ކްލިންޓަން އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރެއްވި ނާކާމިޔާބު ކެމްޕޭން އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019
ކަރީނާ ކަޕޫރަށް އަނެއްކާވެސް ޗެޓް ޝޯއެއް

މިދިޔަ އަހަރު އިޝްގް އެފްއެފުމުން ގެނެސްދިން ޗެޓް ޝޯ "ވަޓް ވިމެން ވޯންޓް" ގެ ނަމުގައި ޗެޓް ޝޯއެއް ހޯސްޓް ކުރި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް މިކަހަލަ ޝޯއަކަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 1
"ދަ މޯނިން ޝޯ" އެނިސްޓަނާއި ރީޒްއާ އެކު

އަންނަ މަހު ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާ އެޕަލް ޓީވީ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ޝޯތަކުގެ ތެރެއިން "ދަ މޯނިން ޝޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ...

August 14, 2019
އަރްބާޒްގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ވެބް ސީރީޒެއް

މި ފަހުން އިންޑިއާގެ ސައުތުގެ ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތުތައް ލިބެމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރްބާޒް ހާންގެ ބިދޭސީ ލޯބިވެރިޔާ ޖިއޯޖިއާ އެޑްރިއާނީ ވެސް އިންޑިއާގައި އެކްޓިން އަށް...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019
"ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަން ޑިޒްނީން ހަދަނީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދި އަދި މީގެ 29 އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ފިލްމު "ހޯމް އެލޯން" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019
އަލީގެ އަލަތު ވެބް ސީރީޒަކީ "ތަންޑަވް"

ބޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު އަލީ އައްބާސް ޒަފަރު ވެބް ސީރީޒެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ޒޯޔާގެ ސެގްމަންޓަށް ޖާންވީ

ބޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒުގަދަ ހަތަރު ޑައިރެކްޓަރަކުވެގެން ނެޓްފްލިކްސް އަށް ހަދަމުން އަންނަ އެންތޮލޮޖީ ފިލްމު ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމު "ގޯސްޓް ސްޓޯރީޒް" އަށް ޑައިރެކްޓަރު ޒޯޔާ އަހްތަރު ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސެގްމަންޓްގެ ބަތަލާއަކަށް ޖާންވީ ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ރީޗާ ކިޔާ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ޓޮމް ކްރޫޒް ކުޅުނު "ޖެކް ރީޗާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެކަން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކެރެކްޓާ އަށް އަސްލު ފިޓްވާން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ކްރޫޒް އިސްކޮޅުން ކުރުވުމެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 3
ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" އޮލިމްޕަހަށް

ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" ސްޓްރީމް ކުރުމުގެ ކުރިން މީގެ އެޕިސޯޑްތަކެއް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019
ކިޑްމަންގެ ވެބް ސީރީޒެއް ވޯނާ މީޑިއާ އަށް

ވާނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި ސްޓްރީމިން ސާވިސް "އެޗްބީއޯ މެކްސް" އަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން ވެބް ސީރީޒެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
"ފްރެންޑްސް" އަންނަ އަހަރު އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާތަނަށް ސްޓްރީމް ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އެޗްބީއޯ އިން، އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
"ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސީރީޒަށް ޑައިރެކްޓަރެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެކްސަންގެ ކާމިޔާބު ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ވެބް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް އެރީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައެެއް ނެތެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
އެކްތާގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ ޓީމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދީފި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ އޯލްޓް ބަލާޖީގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް މުމްބާއީގެ މީރާ ރޯޑްގައި ނަގަނިކޮށް ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު ބުދަ ދުވަހު ސެޓަށް ވަދެ، ކްރޫ އާއި ބައެއް ކާސްޓުންނަށް ވެސް ގެއްލުން ދީފައި ފިލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތައް އޯލްޓް ބަލާޖީން ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ޝޯއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ސާކްޝީ ސައިންޓިސްޓެއްގެ ރޯލަށް

މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ސާކްސީ ތަންވަރު އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ރޯލަކާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 1
ނޫރުގެ "މެންދަން" ބައިސްކޯފަށް

"ލޫދިފާ" ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް އުފެއްދި ޕްރޮޑިއުސަރު ހުސައިން (ނޫރު) ނޫރައްދީން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "މެންދަން" އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ބައިސްކޯފް އެޕުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.