05 ޖުލައި

July 05, 2020 6
"ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރު ދީނީ މައްސަލަައަކަށްވެއްޖެ

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޕޯސްޓަރުގެ މައްސަލާގައި ބަޓް އާއިލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

July 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 11 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމު "މައިދާން" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ވިދިޔާގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިދިޔާ ބާލަންގެ "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" މި މަހުގެ 31 ގައި އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާ އާއި އެމެޒޯން އަގު ބޮޑު އެއްބަސްވުމަކަށް

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ކުލަގަދަ ކައިވެނީގެ ހަފުލާތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ސަންގީތު" ގެ ނަމުގައި ޝޯއެއް ހަދަން އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯއާ އެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ...

July 02, 2020
ނެޓްފްލިކްސް އިން ކަޅު ނަސްލަށް އިންވެސްޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ ދޮން މީހުންނާއި ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނާ ދެމެދު މާލީ ގޮތުން ހުރި ފަރަގުތައް ނައްތައިލަން އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ނެޓްފްލިކްސް އިން އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ޕޯސްޓަރުތައް

އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކެއްގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ދައްކާލައފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބީޝެކް ބައްޗަން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ވެބް ސިރީޒް "ބްރީތު: އިން ޓު ދަ ޝެޑޯ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 30, 2020
މި ވަގުތަށް އޮތީ ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރުން: މަހޭޝް

އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން މައިތިރިވަމުންދާކަމުގެ އެއްވެސް ސިގްނަލެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި އަވަހަށް ސިނަމާތައް ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުނުކުރެެވޭތީ، ފިލްމު ހަދާ...

28 ޖޫން

June 28, 2020 4
"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ބައިސްކޯފުން

"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި.

26 ޖޫން

June 26, 2020
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި

އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ހީނާ އާއި ކުޝާލްގެ "އަންލޮކް" ހޮނިހިރު ދުވަހު

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ހީނާ ޚާނާއި ކުޝާލް ޓަންޑަންގެ ޖޯޑު އެކީގައި ފެންނާނެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "އަންލޮކް" އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް...

June 25, 2020
ޖާންވީގެ ފިލްމު ވިއްކާލީ 9 މިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކަރަން ޖޯހަރްގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އުފައްދާފައިވާ، ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" ގެ ޑިޖިޓަލް ރައިޓްސް ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވިއްކައިލީ 70 ކްރޯޑް...

22 ޖޫން

June 22, 2020
ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

އަލަށް ސަބްސްކްރައިބްކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ދެމުން ގެންދިޔަ ހަތް ދުވަހުގެ ފްރީ ޓްރަޔަލް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ އާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ބުލްބުލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 3
ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރާ ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގަ އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ އެކު ސިނަމާތައް ބަންދުކޮށް، ފިލްމީ ވިޔަފާރި ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތާ މިހާރު ފަސް މަސް ވަނީ އެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެތައް ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ ގެއްލުމެއް މިހާރު ވެސް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ބަލީގެ ހާލަތު އިންޑިއާގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާތީ ސިނަމާތައް ހުޅުވާނެ...

16 ޖޫން

June 16, 2020
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ހޮޓްސްޓާ އަށް

ދަންޖެހިގެން އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ވަރަށް އަވަހަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ ފިލްމެއް އަކްޝޭ ކުމާރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. މިހާތަނަށް އަދި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާތީ އަކްޝޭ އަކީ،...

June 13, 2020
އަނުޝްކާގެ "ބުލްބުލް" މި މަހުގެ 24 ގައި

އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން މިދިޔަ މަހު ސްޓްރީމްކުރި ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ޕާޓަލް ލޯކް" އަށް ފަހު، ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ބުލްބުލް" މި މަހުގެ 24 ގައި...

11 ޖޫން

June 11, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" ކުރިން ލިބުނީ ކާޖޮލް އަށް

ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު، ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އައި ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ކުރިން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލް ހުށަހެޅީ ކާޖޮލް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ޖާންވީ ގެ "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކުރިން މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރަން އޮތް ޖާންވީ ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކަރްގިލް ގާލް" ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ސުޝްމިތާގެ "އާރިއާ" މި މަހު 19 ގައި

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އެކްޓިންއާ ދުރުގައި ހުރުމަށް ފަހު ކުރީގެ ބަތަލާ ސުޝްމިތާ ސެން އެނބުރި އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
"އެހެނަސް 2" މި މަހުގެ 18 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 18 ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 04, 2020
ސުޝްމިތާ އެނބުރި އައުމުގެ ޓީޒާގައި އެކޮޅުކޮޅުން!

ކުރީގެ ބަތަލާ އަދި މިސް ޔުނިވާސް ސުޝްމިތާ ސެން 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި އެކްޓިން އަށް އަންނަ ވެބް ސީރީޒް "އާރިއާ" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 1
ޑިޖިޓަލްކޮށް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ގޯހެއްނޫން: އަމީތާބް

ފިލްމުތައް، ސިނަމާތަކުގެ ބަދަލުގައި ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލިޒްކުރުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި ކުރަންވީ ކަމަކީ އާ ބަދަލުތަކަށް މަރުހަބާކިޔުން ކަމަށް އެކްޓަރު އަމީތާބް ބައްޗަން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އަލަތު ވެބް ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން އޮތީ ފަށާފައި: މަދޫރީ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހަދާ ވެބް ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން އިންޑިއާގައި މާޗް މަހު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އޮތީ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ލޮކްޑައުން އުވައިލުމާ އެކު، ޝޫޓިން އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އޭގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.