11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސާގިބް ސަލީމާއި ޝްވޭތާ ބާސޫ ޕްރަސާދު ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ "ކޮމެޑީ ކަޕްލް" މި މަހުގެ 21 ގައި ޒީ5 އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފެށުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ޑިޒްނީގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" އާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
"ކާލީ ޕީލީ" އޮކްޓޫބަރު 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން

އިޝާން ޚައްތަރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ރޮމޭންޓިކް އެކްޝަން ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ޝަމީތާ އަށް "ބްލެކް ވިޑޯޒް" ގެ އިންޑިއާ ވާޝަން

ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީގެ ކޮއްކޮ ޝަމީތާ ޝެޓީ ވެބް ސީރީޒަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020
ޔާޝްރާޖުން ވެސް ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަނީ

ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމްތަކުގެ ނުފޫޒު ގަދަވަމުން އަންނަ އިރު، އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާއެރް) އިން ވެސް އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 06, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"އަ ތާޒްޑޭ" ކިޔާ ފިލްމަކަށް ބަތަލާ ޔާމީ ގޯތަމް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަސައްކަތް ނިމި އެކަމަކު ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ނުގެނެވި ދެ އަހަރެއްހާ ދުސްވެފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ފިލްމު "ޑޯލީ ކިޓީ އޯރް ވޯ ޗަމަތުކޭ ސިތާރޭ" މި މަހުގެ 18 ގައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް، ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިވަޑައިގެން އުފެއްދުންތަކެއް ގެނެސްދެއްވަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ބުދަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
މަހޭޝްގެ އެނބުރި އައުން ވަރަށް ފީކަޅާ

ރީތި އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ގެނެސްދިން ކުރީގެ ޑައިރެކްޓަރު މަހޭޝް ބަޓް 22 އަހަރު ފަހުން އަލަށް ޑައިރެކްޝަނަށް އައި ފިލްމު "ސަޅަކް 2" އާ ދޭތެރޭ ބޮޑެތި އުންމީދުތަކެއް ކޮށްގެން ތިއްބައި ބެލުންތެރިން މާޔޫސްކޮށްލައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
ރަޔަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް ލިޔެ، ކުޅެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއްގެ ސްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވެ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ރަކޫލް ޕްރީތު ޝޫޓިން ފަށާފައި އޮތް ކްރޮސް ބޯޑާ ލަވް ސްޓޯރީ އަށް ޖޯން އަބްރަހަމާއި އަދިތީ ރާއޯ ހައިދަރީ ވެސް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020
ކުރީގެ ބަތަލާ މީނާ ކުމާރީގެ ވެބް ސީރީޒަކާއި ފިލްމެއް

ހިންދީ ސިނަމާގެ ކުރީގެ ވަރަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާއެއް ކަމަށްވާ މީނާ ކުމާރީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ވެބް ސީރީޒަކާއި ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 23, 2020
"ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ނެރެފާނެ

ސިނަމާތަކުގައި ނޫނީ ރިލީޒްނުކުރަން ނިންމައި ފަސްކޮށްފައިވާ ދެ ފިލްމު ކަމަށްވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ސޫރިޔާވަންޝީ" އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ "83" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކޮށްފާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
މޫމިންގެ "ގަމިނި" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބެލުންތެރިންނަށް ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުއާދުގެ ވެބް ސީރީޒް "ގަމިނި" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ބައިސްކޯފުން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޑެތު އޮން ދަ ނައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ބާހްބަލީ" ކުޅެގެން ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި ތެލެގޫ އެކްޓަރު ޕްރަބާސް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ދަ ގޯން ގޭމް: ސަންޖޭގެ ތަފާތު ވެބް ސީރީޒެއް

ކޮވިޑް-19 އަކީ އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން އެ ފުށްމިށަށް ޖަހައިލި، މި ފަހުން ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު މުސީބާތެވެ. ބަލިމަޑިކަމާ އެކު ގައުމުތަކަށް ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތްތަކާ އެކު...

August 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ވެބް ސީރީޒަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ޕްރިމިއާކުރާނީ އަންނަ މަހުގެ 9 ގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ހެކަރުންގެ ތުރާތައް ސްޓްރީމިން އަށް ބޮޑު، ފާރަވެރިވޭ

މީގެ ކުރިން ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް ބާރުބޮޑު ނުވާ ވަރަށް ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ކުރިމަތިލި ލޮކްޑައުންތަކާ އެކު ބާރުބޮޑުވެފައިވާ އިރު، އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުން ސަމާވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ޝޫޓިން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް އާމިރު ޚާންގެ ފިލްމު "ލާލް ސިންގް ޗައްޑާ" ގެ ޝޫޓިން ތުރުކީގައި ފަށައިފި އެވެ.