31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
އަމިއްލަ ނަފްސަށް ލޯބިކުރުމުން ޑިޕްރެޝަނާ ދުރުވޭ

އަމިއްލަ ނަފުސު ދެކެ ލޯބިވާ އަދި އަބަދު ވެސް އަމިއްލަ ކަންކަމަށް އިސްކަންދޭ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަނާއި ސްޓްރެސް ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވުން ކުޑަ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 2
އަންހެނުންގެ މޫޑް ސްވިންގް: ސަބަބުތަކާއި ބައެއް ހައްލު

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މީހާގެ މިޒާޖު ރުޅިވެރިކަމަށް ނުވަތަ އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުވާ ނަމަ އެއީ "މޫޑް ސްވިންގް" ކަަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މިއީ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. މިހެން ދިމާވާ ސަބަބެއް ނުވަތަ ސަބަބުތަކެއް ހުރެދާނެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް ހިއްސާކުރުމުން ސިކުނޑިއަށް ލުއިވޭ

ކުރިމަތިވާ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރާ ދެމަފިރިންގެ ގުޅުން ބަދަހިވެފައި އުފާވެރި ކަމަށް ސާވޭއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019
ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް އަށް ސަމާލުވޭ

އެއް ކުދިންނަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިން ތިބޭ، ފުލް-ޓައިމް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިން ސްޓްރެސް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު 40 ޕަސެންޓް ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 6
ސެފްރޯން ތެލުގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ކާ އެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރަން ސެފްރޯން ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އަގު ބޮޑު އެއްޗަކަށް ވިޔަސް ކެއުންތަކާއި ތަފަތު ބުއިންތަކުގެ ރަހަ ވެސް މީރުކޮށްލަން ސެފްރޯނަކީ ދޫކޮށް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018
ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލުމުން ސްޓްރެސް ކުޑަވާނެ

ސޯޝަލް މީޑީއާ އަށް މީހުން ދެވި ހިފައި، ސިއްހީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން މިހާރު އެނގެ އެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ފޭސްބުކް ފަދަ ވަސީލަތްކުން ދުރުވުމެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017
ސިޓީތަކުގައި އުޅޭ މީހުން ސްޓްރެސްއާ ދުރުވާނެ ގޮތެއް

ސިޓީތަކުގައި ފެހި ހުސް ޖާގަތައް ހުންނަ ނަމަ އެ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017
"ސްޓްރެސް" އޭ ނުކިޔާ! ސްޓްރެސް ވެދާނެ

ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ގިނަކަމުން ނުވަތަ ދިމާވާ ކަމަކާ ހެދި ސްޓެރެސް ވެގެން އުޅޭ ކަމަށް އެހެން މީހުން ގާތު ބުނަންހެއްޔެވެ؟ ތިޔައީ އަބަދު ސްޓްރެސްގެ ވާހަކަ ދައްކާ މީހެއް ނަމަ އެ ވާހަކަ ދެއްކުން މަދުކޮށްލުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 4
ފޯނާ ނުލައި ކެތްވާނީ ކުޑަ އިރުކޮޅަކު

ސްމާޓްފޯނަކީ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ އެއްޗަކަށް ވަނީ ވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ފޯނަށް ދެވި ހިފުމުގެ މައްސަލަ ވެސް ހަމަ އެހާ ބޮޑެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 6
ވެރިޔާ ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަންޖެހޭ ނަމަ ބަލިވެދާނެ

ވަގުތުންވަގުތަށް އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަކީ އަދާކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަހަލަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާއިރު ތިމާގެ...

November 04, 2016
ސްޓްރެސް ވެފައި ހުންނަ ބައިވެރިޔަކާ ހެދި ފަލަވެދާނެ

މިއީ ހެއްވާ ވާހަކައަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ސްޓްރެސް ވެފައި ހުންނަ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ނަމަ އުނަގަނޑާ ހިސާބުގައި މަސްޖަހައި ފަލަވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016
ޒުވާން އަންހެނުންގެ ހިތަށް ސްޓްރެސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު

ސްޓްރެސްގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށާއި ޒުވާން އަންހެނުންގެ ހިތަށް ވަކިން ބޮޑަށް ނުރައްކާވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.