19 މެއި

May 19, 2019 6
ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފުލުހަކު މަރުވެއްޖެ

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދިޔަ ފުލުހަކު މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019
ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން ކޯމާގައި

ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ސިންގަލްޓަން އޮތީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން ކޯމާގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 2
ސްޓްރޯކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރަން ހެނދުނު ނާސްތާ މުހިންމު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ނެގުމުގެ މުހިންމުކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ދިރާސާތައް ގިނަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އޭގެ ދިރާސާއެެކެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 1
ޑައިިޓް ބުއިންތަކުން ވެސް ނުރައްކާ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ދެ ޑައިޓް ބުއިމަށް ވުރެ ގިނައިން ބޯ ނަމަ ހިތުގެ ބަލިތައް ޖެހި، ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް

ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް ފަދަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
މާ ގިނައިން ނިދުމުން ވެސް ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ވަނީ ކިތައް ގަޑި އިރުގެ ނިދި ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބޮޑު މީހަކަށް ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހަމަ ކުރަން ބޭނުން ވާނީ 6-8 ގަޑިއިރެވެ. ދެން ސުވާލަކީ އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ނިދައިގެން އޮތީ ކޮން މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 2
ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ކުރިން ލުނބޯފެން ތައްޓެއް

ވަރަށް އަވަހަށް ހިކޭނެ ގޮތެކޭ ކިޔާފައި މީހަކު ބުނެލާ ހަަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރައް އެތައް ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ ނުބަލައި ކޮށްގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި އެ މީހަކު ހިކެން ކުރާ މަސައްކަތާ ދިމާވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
މެރުއާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭ ސްޓްރޯކް އާންމު

މަސްތުވުމަށް މެރުއާނާ ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި، ސްޓްރޯކް ޖެހުން އާންމު ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
މާ ގިނައިން ނިދައިގެން ވެސް ނުރައްކާ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ ރޭގަނޑު އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 8 ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭކަމީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ނިދާ ނަމަ ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

15 ޖޫން

June 15, 2018 4
އެކަނިވެރިކަމަކީ އުމުރު ކުރުކޮށްލާ ކަމެއް

އެކަނިވެރިކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން މީހުން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 17
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 30
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
ފޮތެއް ލިޔުނީ ލޮލުގެ އިޝާރާތުން

ބޮޑު ބައްޔެއްގެ ޝިކާރައަކަށްވުމަކީ ދިރިއުޅުމަށް ނިމުން އައުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުން ވަނީ ހިތްވަރާ އެކު، ދިރިއުޅުމާ ކުރިމަތިލުމެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ، އުމުރުން 29 އަހަރުގެ މިއާ އޮސްޓިންއަކީ މީގެ މިސާލެކެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018
ސްޓްރޯކް ޖެހުނުވަރު ބަލަން ހާއްސަ ޑިވައިސް އެއް

ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދުން އަވަސްވެއްޖެ ނަމަ ބަލީގެ އުނދަގޫތައް ކުޑަކުރެވިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ބަލިބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދޭނީ ބަލިޖެހުނުކަން ޔަގީންކުރެވިގެންނެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ބްރޮކޮލީ: ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ފައިދާ ބޮޑު

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭތަހަކީ ގިނައިން ތަރުކާރީ ކެއުމެވެ. ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނަނީ ބްރޮކޮލީ ފަދަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބްރޮކޮލީ އާއި ކޮލިފްލާވާ އަދި ކެބެޖް ފަދަ ބާވަތްތައް އާންމުކޮށް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އަންހެނުންގެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
ސައިންސްވެރިން ސްޓްރޯކަށް އާ ފަރުވާއެއް ހޯދައިފި

ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން އޭގެ ޒާތުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ފަސޭހަވާ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރުވާއެއް ސައިންްސްވެރިން ތަރައްގީކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018 1
އިސްކޮޅު ކުރުކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްޓްރޯކްގެ ބިރު

އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންގެ އެވްރެޖް އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދެ އިންޗި ކުރު ކުދިންނަށް، އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މެޑިކަލް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
ސްޓްރޯކް ޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 71 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް 2016 ގައި މި އުމުރު ވަނީ 68 އަހަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 7
އަމިއްލަ ހަށިގަނޑުގައި "ބަންދުވި" މީހެއްގެ ތަޖުރިބާ

އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިޔާގެ ރިޗަޑް މާޝް އަށް ދިމާވި މި ހާދިސާއަކީ ރީޑާޒް ޑައިޖެސްޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ހަގީގީ ހާދިސާ އެކެވެ. މިއީ ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ ބިރުހުރި އެހާމެ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާ އެކެވެ.