12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ބޭރުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނަށް ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ޑިސްކޮލިފައިވުމުން އަލުން ރޭ ފުރުސަތު ހުޅާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 33
ސަރުކާރުގެ ލޯނުގައި ކިޔަވަން ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް!

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނަށް ހުށައެޅި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވުމާ އެކު، އަލުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާ އިރު ލޯނުގައި ކިޔެވުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ކުއްލި ބޮޑު ބަދަލެއް ހަޔާ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެނެސްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 37
ގިނަ ކުދިން ޑިސްކޮލިފައި ވުމުން ދެރަވި: މިނިސްޓަރު

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ލޯނަށް އެދެން ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި ގިނަ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައި ވުމުން ދެރަވި ކަމަށާއި އަލުން އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅަން މިއަދު...

June 10, 2019 24
"ލޯނަށް އަލުން ހުޅުވާލާނަން، މި ފަހަރު ފަސޭހަވާނެ"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ހުޅުވާލި ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބި މައްސަލަ ބޮޑުވުމުން، އަލުން ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލަން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 72
"ލޯނު ނުލިބުނީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެ ފުށް ހުށަނާޅާތީ"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ، ހުށަހެޅި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުން ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 09, 2019 21
ލޯނު ނުލިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން މިނިސްޓަރާ ހިއްސާކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުމާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަންއާ މިއަދު...

June 09, 2019 80
ފޯމުގައި މައްސަލަ އުޅޭކަމެއް ނޭނގޭ، އެކަމަކު ބާތިލް!

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނި ނަމަވެސް އެފަދަ ފޯމުތައް ފުރަތަމަ ވެސް...

07 ޖޫން

June 07, 2019 96
"ގިނަ މީހުންނަށް ލޯނު ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފުވުމުން"

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނު ގިނަ ބަޔަކަށް ނުލިބުނީ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާތީ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019 40
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ހަމަޖެހުނީ މަދު ބަޔަކަށް

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނަށް ކުރިމަތިލީ ގިނަ ބަޔަކަށް ލޯނު ހަމައެއް ނުޖެހުނެވެ.

20 މެއި

May 20, 2019 4
މަހުޖަނަކު 400 ދަރިވަރެއްގެ ލޯނާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ އެޓްލާންޓާގައި ހިންގާ މޯހައުސް ކޮލެޖުން މި އަހަރު ގްރެޖުއޭޓުވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭނެކަން، އެ ދަރިވަރުންގެ ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާގައި ބައިވެރިވިވި ބިލިއަނަރަކު އިއުލާންކުރައްވައި އެންމެން ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 1
ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ) ގެ ސާވާއަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ސްޓުޑެންޓް ލޯނަށް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019 13
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ މައްސަލަ ޖުލައިގެ ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ

ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ކުރިން ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 9
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުން އިއުލާނުކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 42
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް 3 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް އެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 6
ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާތައް ހައްލު ކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަންކަން ހައްލު ކޮށްދެއްވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކޯލިޝަންގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 4
މަތީ ތައުލީމު ލޯނަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔަވަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯނުގެ 600 ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން ރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 5
ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިޔުން ހަވާލުކުރަން ފަށައިފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުގެ ލޯނު ލިބުނު ދަރިވަރުންނަށް އެކަމުގެ ލިޔުން ހަވާލުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 14
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް މަތީތައުލީމުގެ ލޯނު ދެނީ

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ދޭނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަހަރު ގުރުއަތު ނުނަގާނެ ކަމަށާއި ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 5
އެމްބީބީއެސް ކޯހުގެ 50 ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދެނީ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ އެމްބީބީއެސް ކޯހަށް 50 ދަރިވަރަކަށް ލޯނު ލިބޭ ގޮތަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތު އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ހަމަވާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 11
ތައުލީމީ ފަންޑުން ދޫކުރި 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ!

ތައުލީމީ ފަންޑުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ބައެއް ލޯނު، އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އަނބުރާ ނުދައްކާ ހުރި އިރު، މިހާތަނަށް އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިނުވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 11
މަތީތައުލީމުގެ ލޯނު 500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނު 566 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް މިރޭ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 10
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 18
ދަރިވަރުންގެ ލޯނަށް ދިން 130 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބޭ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރުމަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަނުން ދަރިވަރުންނަށް ދިން 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، ދައުލަތަށް ނުލިބިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.