25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސްކޫލެއް އަންގަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ގޮސް ތިބި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސްކޫލެއް އަންގަން އެދިއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 5
ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް

ދަރިވަރުންގެ "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮމްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޔުނިފޯމްތައް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ކުދިން ހޯދަނީ

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ތިމާވެށީގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ތައުލީމުގެ ގާނޫނުން ދާއިރާ ތަރުތީބުކޮށްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ތަސްދީގުކުރި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 9
އިމާދުއްދީންގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ.

November 15, 2020
ބުލީއާ ދެކޮޅު އެޕަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް

ސައިބަ ބުލީއާ ދެކޮޅަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ދަރިވަރަކު އުފެއްދި އެޕަކުން ބައިނަލްއަގްވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 3
ބްރައިޓްވޭއިން ސިންގަޕޫރުގެ އިމްތިހާނެއްގައިބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކުދިންތަކެއް، ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު ލީވާސް އިމްތިހާނު (އައިޕީއެސްއެލްއީ) ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 1
ރަށްރަށުގައި ޕްރީ ސްކޫލާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް އަދި ޕްރީ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ގެންގޮސް އަންނަ ހަފުތާގައި ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

November 10, 2020 1
އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕްލަޔަރު ހުއްޓުމަކަށް

އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް "ސްޓޫޑަންޓް ވޯކާ ޕްރޮގްރާމް" އާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕްލަޔަރު ކަމަށްވާ ޓައިވާންގެ ޕެގަޓްރޯންއާ އެކު ހަދާފައިވާ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ގްރޭޑް 1 އިން ޖާގަ ދޭނީ ޑިސެމްބަރަށް 7 އަހަރުވާނަމަ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑު 1 އަށް ވައްދާނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ޕޯޓަލެއް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
މުހިއްމު ބަދަލު އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ "ތައުލީމުގެ ބިލް"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ގްރޭޑު 7ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް ދެވިދާނެ ފަރުވާއެއް ކުޑަކުކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ގައުމުތަކުން ކުރަމުން އަންނައިރު، 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހެދި އެ ބަލީގެ ފަރުވާއަކަށްވެދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ރިސާޗަކަށް 25،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް

ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބި އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 5
ސްކޫލްތައް ހުޅުވިއިރު އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

"ކްލާހަށް ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނީމާ ދަރިވަރުންނަށް އެތައް އެޑްވާންޓޭޖުތަކެއް އެބަ ލިބޭ،" މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި...

October 07, 2020 1
ސޯނޫގެ އެހީގައި މި ފަހަރު ޖަހައި ދިނީ އެންޓަނާއެއް

އެކި ގޮތްގޮތުން އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނަށް އެހީވަމުން އަންނަ އެ ގައުމުގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދު ޗަންދީގަޅްގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ މޯރްނީގެ އިންޓަނެޓްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 13
ދޮޅު މަހަށް ފަހު މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ކޮވިޑު-19ގެ ކޭސްތައް އަލުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 3
އިތުރު ގްރޭޑުތަކަށް ވެސް ސްކޫލު ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

އިތުރު ގްރޭޑުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދެވޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 17
އެންމެ ރައްކާތެރި ތަނަކީ ސްކޫލް: ޕްރިންސިޕަލުން

ސްކޫލަކީ މުސްތަގުބަލަށް ދަރިވަރުން ތައްޔާރުކޮށްދޭ މައި މަރުކަޒެވެ؛ ލީޑަޝިޕްގެ ހުނަރުން ފެށިގެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާނެ މުހިއްމު ހުރިހާ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވައިދީ އެ ބަދަލުތަކާ އެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށްގެންދަން އެހީތެރިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ސްކޫލަށް ނުދާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދަރިވަރުންގެ...