02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޭނުވާ ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ތައުލީމާ ގުޅޭ ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީނުން ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ފަށައިފި އެވެ.

July 01, 2020 7
ދަރިވަރުން އުފަލުން، އެކަމަކު ނިއު ނޯމަލް އުނދަގޫ!

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހައުސް ކެޕްޓަން އަހުމަދު އާކިފަށް މިއަދު ލިބުނު އުފާ ބޮޑެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސްކޫލަށް ދެވުމުން، އެ...

30 ޖޫން

June 30, 2020 4
މާދަމާ ހުޅުވާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ބައެއް ސްކޫލުތައް

ބޮޑު ބަންދަކަށް ފަހު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް މާދަމާ ހުޅުވި ނަމަވެސް، މާދަމާ ހުޅުވާނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ބައެއް ސްކޫލްތަކެވެ.

June 30, 2020 6
ސްކޫލު ހުޅުވަން ތައްޔާރު، ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހަށް ފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ފެންނާނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަލަބޮލިކޮށް ފެނުނަސް، ގައިދުރުކޮށް ތިބުމަށް ހަނދާންކޮށް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތަރިއެއް

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް އަމްރާ މުހައްމަދު އާމިރުގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް އުހުގަ އެވެ. ކިޔަވައި ނިންމައިގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު، އޭނާގެ ދެން އޮތް އުއްމީދަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމެވެ. ކިޔެވުމުން ރަން ވަނަތައް ހޯދަމުން އޭނާ މިހާރު ވެސް އަންނަނީ ބާސްކެޓްބޯޅަ ކޯޓުގައި ވިދަމުންނެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އަސަރު 91،000 ދަރިވަރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،000 ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 7
ސްކޫލް ހުޅުވާއިރު އެނގެން ޖެހޭ ފަސް ކަމެއް

އާ އާއްމު ހާލަތަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރުވަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަދަލަކީ އަންނަ ހަފްތާގައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލުން. ބަލިމަޑުކަމާ މެދު މައިންބަފައިން ކަންބޮޑުވޭ. އެކަމަކު ސްކޫލްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން ދޭ އިރު ސިއްހީ މާހިރުން ވިދާޅުވަނީ މި ހާލަތަށް ކުދިން ތައްޔާރުކުރަން...

21 ޖޫން

June 21, 2020 20
"ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަ ލައިސެންސް އޮންނަންޖެހޭ"

ކިޔަވައިދިނުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ލައިސަންސް އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 21, 2020 24
ސިޓިން ރޫމްތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލު އެބަ ހިންގާ: އާތިޔާ

ގޭގޭގެ ސިޓިން ރޫމްތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލު ހަދައިގެން ހިންގާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 21, 2020 29
ފޮތް ފަންސުރު ފޯރުކޮށްދޭންވީ އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް:ރަޝީދު

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނާސްތާ އާއި ފޮތް އަދި ސްޓޭޝަނަރީ ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު މިއަދު...

16 ޖޫން

June 16, 2020 24
ހުއްދަ ނެތި ސްކޫލު ލޯގޯ ބޭނުން ނުކުރަން އެދިއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ސްކޫލުގެ ލޯގޯ ބޭނުން ނުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

June 16, 2020 8
ކިޔަވާނެ ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބިޔަކަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރު

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 16, 2020 35
ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ހުޅުވަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ދެއްވައިފި...

15 ޖޫން

June 15, 2020 73
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަހަށް ފަހު ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ...

June 15, 2020 4
މާލޭ ސްކޫލުތައް: ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ 9 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ ނުވަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑުތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 17
ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީތަ؟ ނޫން!

މުޅި ތައުލީމީ ދާއިރާ ވެސް އޮތީ މި ވިސްނުމުގަ އެވެ؛ މި އަހަރު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކޮން އުސޫލަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް...

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ 4 ދުވަހު ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދުވާލަކު ހަތަރު ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 7
ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 17
ސްކޫލްތަކަށް 12،500 ސައިބޯނި ފުޅި ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށަންވާއިރަށް ސްކޫލްތަކަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

June 03, 2020
ގްރެޖުއޭޝަން ސެޓްފިކެޓާ ހަވާލުވާން ޖެޓް ސްކީގައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ގްރެޖްއޭޝަން ހަފުލާތައް މި އަހަރު ވަނީ ކެންސަލްކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. އަދި އެފަދަ ހަފުލާތައް ބޭއްވި ގިނަ...

02 ޖޫން

June 02, 2020
އުމުރުން 13 އަހަރުގައި ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ

އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ހަތަރު އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ ހާސިލުކުރުމަކީ ހަމަ އާދައިގެ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ފުލާޓަން ކޮލެޖުން ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ. މިއީ އެތަނުގެ 107 އަހަރުވީ ތާރީހުގައި ވެސް އެހާ ހަގު ދަރިވަރަކު ހަތަރު ދާއިރާއަކުން އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީއާ އެކު ގްރެޖްއޭޓްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 20
ދިރާސީ އަހަރު ބަދަލުކުރިއަސް ފިލާވަޅު ރިޕީޓެއް ނުވާނެ

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށަން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް މިހާރު ތިބި ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅުތައް ރިޕީޓް ނުވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 31
ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 29
އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތިން ސިނާރިއޯއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަދާފައި. އެކަމަކު، އޭގެ ތެރެއިން އަމަލުކުރާނެ ސިނާރިއޯއެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓެގްގެ ނިންމުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި. އެ ޕްލޭންތައް ފައިނަލް ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ ކަމާ ގުޅޭ...

21 މެއި

May 21, 2020 8
"ބޯޑަރުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ ސެޓްފިކެޓު އަދި ނުލިބޭ"

އޯ ލެވެލް/އޭ ލެވެލް ސެޓްފިކެޓުތައް ގައުމުތަކަށް ފޮނުވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެހެން ގިނަ ގައުމުތަކުގެ އެއާޕޯޓުތައް ބަންދުކޮށް، ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކޮށްފައި...

May 21, 2020
ކެމްބްރިޖްގެ ކިޔެވުން އަހަރު ވަންދެން އޮންލައިންކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަސިޓީ ހުޅުވައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ކިޔަވައިދެވެން ނެތުމުން އަންނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހާ ހަމަ އަށް އެމެރިކާގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގެ ހުރިހާ...

19 މެއި

May 19, 2020 44
ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އަންނަ ހަފުތާގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

ފައުންޑޭޝަނުން ފެށިގެން ގްރޭޑު 12ގެ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ޓެލިކިލާސް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ. އެ ފިލާވަޅުތައް ދައްކަން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެނަލަކުން.

15 މެއި

May 15, 2020
ކިޔަވައިދޭ ރޮބޮޓެއް، އަގަކީ 1،500 ޑޮލަރު

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް، ކިޔަވާ ކުދިން މިހާރު ފިލާވަޅު ނަގަން ޖެހިފައި ވަނީ ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. މިއާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ޓެކް ކުންފުނިތަކުން އަންނަނީ ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ތައާރަފުކޮށް، ކުރިން ހުރި އެފަދަ ޕްލެޓްފޯމްތައް ވަރުގަދަކުރަމުންނެވެ.