17 ޖުލައި

July 17, 2017 34
ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގެ އިިންޑިއާ އަންހެން ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2017 10
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް، މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ބެލޭނެ ސިސްޓަމެއް މިރޭ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
އޮކްސްފޯޑް ރޯޔަލް އެކަޑެމީއަށް ދިވެހި ދަރިވަރެއް

އޮކްސްޕޯޑް ރޯޔަލް އެކަޑެމީގެ ސަމާ ސްކޫލުން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަކަށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމަަކުން ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރަކަށް ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2017
އެމެރިކާގެ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ގެއްލުންދީފައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 16) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުގެ ސިކުނޑި އަށް ޖަލުގައި ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްދީފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 2
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދޫކޮށްލި އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮތީ ކޯމާއެއްގައި

އޮހާޔޯ (ޖޫން 14) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ހައްޔަރުކޮށްގެން ގެންގުޅުނު އެމެރިކާގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާ މިނިވަންކުރި އިރު އޭނާ އޮތީ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ކޯމާއެއްގައި ކަމަށް އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 2
ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ ހަފުތާއަކަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓް ފޮތް ދިނުމަށް ފަހުު ހަފުތާއަކަށް ސްކޫލުތައް މިއަދު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 29
ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ރިޕޯޓް ދޭން ދެ ހަފުތާ އޮތުމުން

މި ހަފުތާގައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބާއްވަނީ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އިމްތިހާން ނިމި ރިޕޯޓު ފޮތް ދިނުމާ ދެމެދު ދެ ހަފުތާގެ ދިގު މުއްދަތެއް ހޭދަވާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017 1
ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ ކަލާސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 27
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
އިގުތިސޯދަށް މުހިއްމީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން:ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 8
ޕީއެސްއެމްގެ މަދަހަ މުބާރާތް މި ރޯދަ މަހަކު ނެތް

ފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް ޕީއެސްއެމް އިން ބާއްވަމުން އައި ސްކޫލު ކުދިންގެ މަދަހަ މުބާރާތް މި ރޯދަ މަހު ނުބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ލިއުން ދިނުން މި ހަފުތާގައި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް މި ހަފުތާގައި އެކަމުގެ ލިއުން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
ރޯދަމަހު ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 8-3 އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 1
ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 ދަރިވަރުން އެޑްމިޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 6) - އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ސްކޫލެއްގައި ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ބުލީއާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އާކުން ހިންގަނީ

ބުލީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަަން...

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 4
ދަރިވަރު މަރާލި ސުޕަވައިޒަރަށް މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 27) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ދަރިވަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާކުރި ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 6
ސްކޫލް ސްޓާފު އަނިޔާކުރި ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރުމުން ފައި އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ...

April 26, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް، އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދަރިވަރުންގެ ތަރިކައިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތާާރީޚާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ދަރިވަރުންގެ ތަރިކަ" އިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސައިރެކްސްގައި

ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައިރެކްސް ކޮލެޖާއި އޭޝިޔާ އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 23
ދަރިވަރަށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.