25 މެއި

May 25, 2017 27
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި

ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގައި މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 8
އިގުތިސޯދަށް މުހިއްމީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން:ޖިހާދު

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދުގައި އެންމެ ޚާއްސަ އަދި އެންމެ މުހިއްމު ބަޔަކީ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ކަމަށް ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 8
ޕީއެސްއެމްގެ މަދަހަ މުބާރާތް މި ރޯދަ މަހަކު ނެތް

ފަހަކަށް އައިސް ކޮންމެ ރޯދަމަހަކާ ދިމާކޮށް ޕީއެސްއެމް އިން ބާއްވަމުން އައި ސްކޫލު ކުދިންގެ މަދަހަ މުބާރާތް މި ރޯދަ މަހު ނުބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ލިއުން ދިނުން މި ހަފުތާގައި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް މި ހަފުތާގައި އެކަމުގެ ލިއުން ހަވާލުކުރާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 3
ރޯދަމަހު ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހެނދުނު 8-3 އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހު ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 8:00 އިން މެންދުރުފަހު 3:00 އަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017 1
ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 ދަރިވަރުން އެޑްމިޓްކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 6) - އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގެ ސްކޫލެއްގައި ވިހަ ގޭހެއް ބޭރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 2
ބުލީއާ ގުޅޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް އާކުން ހިންގަނީ

ބުލީއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުވަން، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާ، އާކުން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަަން...

April 30, 2017 3
މައި ކޮލެޖުން ވޮކޭޝަނަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށަނީ

ވޮކޭޝަނަލް އަދި ޓެކްނިކަލް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ރާއްޖޭގެ މައި ކޮލެޖާއި މެލޭޝިއާގެ ޔުނިވަސިޓީއަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 4
ދަރިވަރު މަރާލި ސުޕަވައިޒަރަށް މަރުގެ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 27) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާ ކުރުމުން ލިބުނު ޒަޚަމްތަކަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް އެ ދަރިވަރު މަރުވުމާ ގުޅިގެން އަނިޔާކުރި ސުޕަވައިޒަރުގެ މައްޗަށް މަރުގެ ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 6
ސްކޫލް ސްޓާފު އަނިޔާކުރި ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކުރުމުން ފައި އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު ދަރިވަރު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ...

April 26, 2017 1
މެލޭޝިއާގެ ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 26) - މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލް ދަރިވަރަކަށް ސްޓާފަކު ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާކޮށް، އިންފެކްޓްވުމުން، ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 7
ދަރިވަރުންގެ ތަރިކައިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ތާާރީޚާއި ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް ދަމަހައްޓަން ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ތައުލީމީ ދާއިރާ އިން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅުމަށްޓައި ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި "ދަރިވަރުންގެ ތަރިކަ" އިގެ ނަމުގައި މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 2
ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ސައިރެކްސްގައި

ދަރިވަރުން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސައިރެކްސް ކޮލެޖާއި އޭޝިޔާ އެކްސްޗޭންޖް ކުންފުންޏާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 23
ދަރިވަރަށް ބުލީކުރި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރަކަށް ބުލީ ކުރި މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 125
ސްކޫލުގައި ބުލީކުރާތީ ކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން އުޅެފި

މާލޭގެ ސްކޫލެއްގައި "ބުލީންގެ ޝިކާރައަކަށް" ވި އަންހެންކުއްޖަކު އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ރޭ ލައްފިލުވާ ބުއިމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

April 17, 2017 11
ދަރިވަރަށް ކަށުނަމާދު ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި މައްސަލަ ބަލަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 17) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ބުނެ ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހަމަލާދީ މަރާލި ދަރިިވަރުގެ މައްޗަށް ކަށު ނަމާދު ކުރަން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 14
ދަރިވަރު މަރާލުމުން ބޮޑު ވަޒީރަށް ވެސް ޝޮކެއް

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 16) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އެހެން ދަރިވަރުން ހަމަލާދީ މަރާލި ޚަބަރު ލިބިވަޑައިގަތުމުން ވަރަށް ދަރަވެ، ޝޮކެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 14
ދަރިވަރުންނަށް ނަފްސާނީ ބަލީގެ މައުލޫމާތު ދެނީ

ނަފްސާނީ ބައްޔާއި ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތް ދަރިވަރުންނަށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 3
ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ކިޔަވާ ކުއްޖަކު މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 13) - އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރަކު އެ ޔުނިވާސިޓީގެ އެހެން ދަރިވަރުން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 1
ހާއްސަ މެސެޖަކާއެކު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ފެއާއެއް

އުކާލާ ތަކެތިން ވެސް ބޭނުންތަކެއް ކުރެވިދާނެ ކަމުގެ މެސެޖަކާ އެކު، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހާއްސަ ފެއާއެއް މި ހަފުތާގެ ބަންދުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 48
ރައުދާއާ އެކު އުޅުނު ދަރިވަރަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އޭނާއާ އެކު އެންމެ ފަހުން އުޅުނު އަންހެން ދަރިވަރަށް ކޮށްފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 13
އާދިއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

އެޗް1އެން1 ހުމާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 25
މިއަދު ސްކޫލަށް ދިޔައީ އިއްޔެ އަށް ވުރެ ވެސް މަދުން!

ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ފެތުރެމުން ދަނިކޮށް، ކިޔެވުން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް މިއަދު ހާޒިރުވި ދަރިވަރުންގެ އަދަދު އިއްޔެ އަށް ވުރެ ވެސް މާ މަދު ކަަމަށް ސްކޫލްތަކުން ބުނެފި އެވެ. ސްކޫލްތަކުން ވާހަކަ ދެއްކި ޓީޗަރުން ބުނީ ގިނަ ކްލާސްތަކަށް އެންމެ ދަރިވަރަކު ވެސް ހާޒިރުނުވާ ކަމަށެވެ. އަނެއް ބައި ކްލާސްތަކުގައި ތިބީ 5-10 ކުދިން...