12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 4
ދިވެހި ބަހަށް މޮޅުކުރެވިދާނެ

"ދިވެހި" މާއްދާއަކީ ދިވެހި ދަރިވަރުން އެންމެ ފޫހިވާ އެއް މާއްދާ އެވެ. އަމިއްލަ ނަން ތާނަ އަކުރުން ކުށެއް ނުލައި ލިޔެލަން ނޭނގޭ ބައެއް ދަރިވަރުން ގްރޭޑް 10 ނިންމާފައި ސްކޫލުން ނުކުމެޔޭ ބުނުމުން ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހި ޓީޗަރުން އެކަމަށް ހެކިވެ އެވެ. އަދި އެކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންވީ ކަންތައް ވެސް ޓީޗަރުން...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2016 15
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 10 ދަރިވަރަކު ވަކިކޮށްފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި ހިންގާ ސެން (ސްޕެޝަލް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ނީޑްސް) ކްލާހުގެ ދިހަ ދަރިވަރަކު އުމުރުން 18 އަހަރު ވުމުން ސްކޫލުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016
ގްރޭޑް ހަތެއް ނިމިއްޖެ، ތައްޔާރު!

ގްރޭޑް 1-7 އަށް ކިޔަވާ ނިމުމުން ހުރިހާ ކުދިންނަށް ވެސް އިހުސާސްކުރެވޭނީ "ތިމަންނަ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވެއްޖެ" ކަމަށެވެ. އެހެން ވެދާނެ އެވެ. ޕްރައިމަރީ ކިޔެވުން ނިންމާލެވުނީ އެވެ. ދެން ފަށަނީ ސެކަންޑަރީ ތައުލީމެވެ. އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގެ ޖޫނިއަ ދިވެހި ކްލަބްގެ ރައީސް، ފާތުމަތު ޝާހާ ހުސެން 2017 ގައި ކުރިމަތިލާނީ ސެކަންޑްރީ ތައުލީމުގެ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 8
ކުޑަކުދިން އެއްވެސް ވަރަކަށް މޭކަޕް ކުރަން ޖެހޭތަ؟

މޭކަޕްގެ ވާހަކައަކީ ބޮޑު މައުލޫއެކެވެ. ހަގީގަތުގައި ވަކި ކޮޅެއް ނަގަން އުނދަގޫ ބަހުސެކެވެ. އެއީ އަންހެނުން ކުރަން "ޖެހޭ" ކަމެއްގެ ގޮތުގައި (ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގައި) އޮންނަ ވިސްނުމަށް ގޮންޖަހަން ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ އޭގެ އަނެއްކޮޅެވެ. މޭކަޕްކުރާ މީހުންނަށް ފާޑުކިޔުމަކީ ވެސް ރަނގަޅު...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2016 23
ތައުލީމީ ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ: މިނިސްޓަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ދާއިރާ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
ދުނިޔޭގެ މުބާރާތަކުން ޣިޔާސުއްދީނަށް 4 ރަން މެޑަލް

ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މުބާރާތަކުން ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ހަތަރު ރަން މެޑަލް އަދި ހަތް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 3
ފައިސާ ދީގެން ޓްރަމްޕް ޔުނިވާސިޓީގެ މައްސަލަ ހައްލަކަށް

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 19) - އޮޅުވާލައިގެން ކޯސްތަކެއް ހިންގި ކަމަށް ބުނެ ޓްރަމްޕް ޔުނިވާސިޓީއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ފަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
2016: ސްކޫލުތަކަށް ކާމިޔާބު އަހަރެއް!

އާ އަޒުމާއި ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެކު ފެށި ދިރާސީ އާ އަހަރު މިއަދު މި ވަނީ ނިމިފަ އެވެ. އެކި ސްކޫލުތަކުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވި ލަނޑުދަނޑިތަކާއި މަގުސަދުތައް އެކި މިންވަރަށް ހާސިލް ވީއިރު...

November 17, 2016 8
ކިޔެވުން ނިމި، ބޮޑު ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެ

ސްކޫލްތަކުގެ މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދޮޅު މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 16
އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކަށް ސްޓޭޝަނަރީ ދިނުން ހުއްޓާލަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ފޮތް ލިސްޓާއެކު ސަރުކާރުން ހިލޭ ދެމުން އައި ސްޓޭޝަނަރީ، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިނުން ހުއްޓާލުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016 3
ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވަނީ އަނގައިގެ މައްސަލަތައް

މި އަހަރު ގްރޭޑް އެކެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ސިއްހީ ގޮތުން ދިމާވަނީ އަނގައިގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް، އެ ދަރިވަރުންގެ ސިއްހަތު ދެނެގަތުމަށް ހެދި ސާވޭ ރިޕޯޓުން...

November 13, 2016 4
"ދަރިވަރުން ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެއްޖެ"

ދަރިވަރުންގެ ސިއްހަތު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ ހެލްތް ސްކްރީނިން ރިޕޯޓުގެ ސަބަބުން، ސިއްހަތަށް ދަރިވަރުން ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަން އިތުރުވަމުން އަންނަކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ....

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 15
ދެ އަހަރުތެރޭ މިނިސްޓަރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު އެ މިނިސްޓްރީގައި "ސަޕްރައިޒް" ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 217 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ކިޔެވި ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

November 02, 2016 38
ޕްރީ ސްކޫލު ތައުލީމު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ

ޕްރީ ސްކޫލުގެ ތައުލީމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ޝަރަފު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ބަރުދަނާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑްް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ދިމާވަނީ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުގައި ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ސީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައް ކުދިންނެއް މަރު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ސީރިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އުތުރުގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 8
މާލެ އާއި އައްޑޫ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ހުންނަ ބައެއް ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަމުންދިޔަ އެވެ. ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ކަމެވެ. މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކަމުގައި ވިއަސް ބައެއް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އެކުގައި

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު އެކުގައި ފަށައިފި އެވެ.