25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ފިލިޕީންސް ކޮލެޖަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮލެޖަކާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

June 24, 2018 6
ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަން އެޑިއުކޭޝަން...

18 ޖޫން

June 18, 2018 10
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން 65 ދަރިވަރުން

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހަށް 60 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް، އެ ކޯސް ހިންގާ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މިއަދު...

June 18, 2018 18
ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ބޭނުންވާ ޓެބްލެޓްތައް ބަހަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 3
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވަނީ

ދުނިޔޭގެ އެތައް ހާސް ދަރިވަރުންނެއް ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި...

June 07, 2018
ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ، ފުރަތަމަ ޓާމްގެ ޗުއްޓީ ފެށިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ ރިޕޯޓު ފޮތް ދީ މިއަދު ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 38
"މީމިސް" މަސައްކަަތް ނުކުރާތީ ޓީޗަރުން ޝަކުވާކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށާއި ރިޕޯޓް ފޯމް ހެދުމަށް ހާއްސަ ކޮށްފައިވާ، މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުން ކުރަން ދަތިވެ، ޓީޗަރުން ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 6
ނާރުތައް ބުރިވި ދަރިވަރު އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ދޫކޮށްލައިފި

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް، ދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް، ބިއްލޫރިގަނޑެއް ހެރި އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވި ކުއްޖާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 36
ފުވައްމުލަކު ދަރިވަރެއްގެ އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގައި، ދޮރެއްގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސް އަތުގެ ނާރުތައް ބުރިވި ކުއްޖަކަށް ފަރުވާ ދޭން މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 28
ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އެކަޑެމިކް ކަލަންޑަރުގައި ކަނަޑައަޅާފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފުރަތަމަ ޓާމަށް ފަހު މިއަދުން ފެށިގެން ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 14
ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލު އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ފީފާ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓްރެއިނިން ސްކޫލެއް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

May 21, 2018 44
ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހަން ފަށައިފި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ޓީޗަރުން ބޭނުންކުރާނެ ޓެބްލެޓް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޓީޗަރުންނަށް މިއަދު ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 39
ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިސްވެ ދަރިވަރު

ޓީޗަރު ދައްކާނެ މާ ގިނަ ވާހަކައެއް ނޯވެ އެވެ. ދަރިވަރު "ބަރާބަރު"ކަމުން "ބުނާނެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަމަ ނެތް" ކަމަށް ބުނެ ނިންމާލަފާނެ އެވެ. ނުވަތަ ކުއްޖާ ކުށްވެރިކޮށް އެއްޗެހިކިޔައިފާނެ އެވެ. ދަރިފުޅުގެ މައްސަލައެއް އޮވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ބެލެނިވެރިޔާ ޓީޗަރަށް ބަވާލައިފައި ނުކުމެގެން ހިނގައިދާނެ އެވެ. ނުވަތަ...

08 މެއި

May 08, 2018
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018 1
ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި

ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ބައިކް މޯލްޑިވްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބައިސިކަލް ރޭހެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 61
ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ވެސް ބާރުގަދައީ ގޭންގު؟

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ދަރިވަރުންގެ ޑިސިޕްލިން ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ އެ ކުދިން އިސްލާހު ކުރުމަށް ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި...

April 25, 2018 10
"ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް ވަނީ އިތުރުވެފައި"

ސްކޫލް ކުދިންގެ އަޚުލާގީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުން ދަނީ ތައުލީމީ މަންހަޖުން ބާކީކޮށް "ދަސްވާރު" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018 126
ބިރު ދައްކާތީ ޓީޗަރު ފުރައިފި

ދަރިވަރަކާ އެކު މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސަސްޕެންޑް ކުރި މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރަށް ގުރޫޕަކުން ބިރު ދައްކާތީ އެ ޓީޗަރު ރާއްޖެ ދޫކޮށް މިއަދު މެންދުރު...

April 24, 2018 53
ހަލުތާލު ނިންމާލައި މަޖީދިއްޔާގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކާ މާރާމާރީ ހިންގި ކަމަށް ބުނެ، އެ ޓީޗަރު ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލާގައި ހަލުތާލުކޮށް ކިޔަވައިދިނުން މިއަދު ހުއްޓާލި އެ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 19
އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދީ މި ހަތަރު އަހަރު: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުން، ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ މެޑަލް ހޯދައި ދީފައިވަނީ މި ސަރުކާރުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 23, 2018 19
މޮޅު ދަރިވަރަށް ރައީސް ދެން ދެއްވާނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުރިން ދެއްވަމުން އަންނަ އިނާމްގެ ބަދަލުގައި ހަނދާނީ ފިލައެއް ދެއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

April 23, 2018 7
ޓީޗަރުންނަށް މި މަހު ޓެބްލެޓް ދޫކުރާނެ: އެޑިއުކޭޝަން

މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓީޗަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 25
ރޯދަ މަހު ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 9-3 އަށް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު ފަހު 3:00 އަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 5
ސީއެޗްއެސްއީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ މަލްހާ

ސީއެޗްއެސްއީގެ މިިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ބެޗުން ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އައިޝަތު މަލްހާ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 40
ދަރިވަރުންނަށް ދޭނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ވާވޭ ބްރޭންޑުގެ ޓެބްލެޓް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018 7
ވާޗުއަލްކޮށް ކިޔަވައިދިނުން ލަސްވަނީ ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ

ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 50 އަށް ވުރެ މަދު ސްކޫލުތަކުގައި އިންޓަނެޓްގެ ޒަރީއާ އިން ވީޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް (ވާޗުއަލްކޮށް) ކިޔަވައިދިނުން ލަސްވަނީ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހުންނަ އެކަން ކުރާ ހޯލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާތީ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 20
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕީއެޗްޑީ ހަދައިފި

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދެ ދަރިވަރަކު ޕީއެޗްޑީ ހާސިލް ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ހެދި ޕީއެޗްޑީ އެވެ.