14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 4
ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު ކިޔަވައިދިނުން، ބޮޑު އަމާޒަކަށް

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި މި އަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއެކު، ދަރިވަރުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 14, 2018 3
އާ އިމާރާތާ އެކު ގޮންޖެހުންތައް ފިލައިގެންދާނެ

ސްކޫލެއް އިމާރާތް ކުރަން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ ބޮޑު ހަރަދަކީ މިއީ އެވެ. އަމިން ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން 2015 ގައި އިމާރާތް ކުރަން ފެށި 54 ކްލާސް ރޫމުގެ އާ އިމާރާތާ...

January 14, 2018 6
81،000 ކުދިންނާއެކު ކިޔެވުން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 46
ހިނގާފައި ސްކޫލަށް ދިއުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް

ޓްރެކްގައި ވެސް މާލެ ވަށައިގެން ވެސް މީހުން ދުވަނީ އެވެ. އެކަމުގައި އުޅޭ މީހުން ހުސްވާ ވަގުތެއް ނާދެ އެވެ. މިކަން މިހާ ބޮޑު ކަމަކަށް ވެގެން މި އުޅެނީ މިފަދަ ދިރިއުޅުމަކަށް، ކުޑައިރުން ފެށިގެން އަހަރެމެން ތައްޔާރުވެފައި ނެތުމުންނެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ބަޔަކަށް އެކަން ވެފައި ނެތުމުންނެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 36
މޭ 7 ގެ ފަހުން ކުދިން ކިޔަވާނީ ޓެބްލެޓްގައި

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒް ކުުރުމުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ މޭ 7 ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 16
ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ، ދިރާސީ އަހަރަށް ސްކޫލުތައް ތައްޔާރު

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު، ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވޭ އިރު ޓީޗަރުން ހަމަވާނެ ކަމަށާއި ދިރާސީ އާ އަހަރަށް ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 7
400 ޓީޗަރުން ހޯދަނީ ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން

ސްކޫލްތަކަށް 400 އެއްހާ ޓީޗަރުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ ވީހާވެސް ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 07, 2018 29
70،000 އަށްވުރެ ގިނަ ޓެބްލެޓް ހޯދަން ހަވާލުކޮށްފި

ދަރިވަރުންނަށާއި ޓީޗަރުންނަށް ބޭނުންވާ 70،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓެބްލެޓް ގަންނަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2018 40
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަމީނިއްޔާ ހިތްގައިމު އާއިމާރާތަކަށް

އެންމެ ކުރިއްސުރެ އަމީނިއްޔާ ސްކޫލަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ޖާގައިގެ ދަތިކަމެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ މި ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ބާވެ، ސީލިންގްގެ ބައިތައް ދަރިވަރުންގެ ބޮލަށް ވެއްޓިފައި ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު އެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ނިމުން އައީ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 1
ސްކޫލު ގައިޑު: އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި ވެސް ނަމޫނާއެއް

ބައެއް ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅީ، އިމްތިހާނުން އެންމެ މަތީ ނަތީޖާ ހޯދާ ކުއްޖާ އެވެ. އަދި އެ ނަތީޖާ ހޯދުމަށް ވީހާ ވެސް ގިނަ ވަގުތެއް ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ. ސްކޫލުން ބާއްވާ އިތުރު ހަރަކާތްތަކުގައި މާ ބޮޑަށް ބައިވެރިވެ އުޅުމަކީ ކިޔަވަން ވަގުތު ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 18
2050 ސްކޮލަޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ ހަފުތާގައި 2،050 ސްކޮލަޝިޕަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 10, 2017 5
އެޑިއުކޭޝަނުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަނީ

ވޯލްޑް ބޭންކާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު (154 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017
ސައިރިކްސް ކޮލެޖްގެ އޯޕަންޑޭ ފަށައިފި

ސައިރިކްސް ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ވަނުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އޯޕަންޑޭ އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 6
ކިންޑަގާޓްން އަދި ޑޭކެއާ، ކެނެޑާގެ ތަޖުރިބާ އިން

އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރާއި ބައިގައި، ނުވަތަ އެ ވަރު ވެސް ނުވަނީސް، ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވަން ފަށާ ގޮތަށް ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމު ބައްޓަންވެގެން އައީ ކިހިނެއް ބާވަ އެވެ؟ މަންމައަކަށް ވީ ހިސާބުން ހިތުގައި އުފެދުނު މި ސުވާލާ މެދު އިތުރަށް ވިސްނެން ފެށީ ކެނެޑާ އަށް ބަދަލުވާން ޖެހުނީމަ އެވެ. މި ތަނުގައި އަޅުގަނޑުގެ ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 1
ގްރޭޑް 11: އުނދަގުލެއް ނޫން، ސިކުނޑި ހުޅުވާލާ!

އޭ ލެވެލްއާ އެކު މާތީ ސާނަވީ މަރުހަލާ ފެށުމުން ބައެއް ކުދިންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ކިޔެވުން ވަރަށް ބުރަވާނެ ކަމަށެވެ. އެއީ މުޅިން ރަނގަޅު ވިސްނުމެއް ނޫން ކަން ސާފުވާނީ، ކިޔެވުން ފެށި އާ މުގައްރަރުގެ ތެރެއަށް ރަނގަޅަށް ވަދެވުމުންނެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
ހައިއެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލީ 41 ދަރިވަރުން

މިއަހަރު އަލަށް ތައާރަފުކުރި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވުމަށް، އެ ފުރުސަތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 1
ސްކޫލް ގައިޑް: އެކާވީސް ވަނަ ޤަރުނުގެ ހުނަރު

ސްކޫލްތަކުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު އެނބުރި އަލުން ކިޔެވުމުގެ ތެރެއަށް ވަންނަ އިރު އާ ޢަޒުމުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެކަން ޙާޞިލުކުރާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށައެޅުމަކީ ކުދިން ކޮށް އުޅޭ ކަމެކެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިގޮތަށް ކުރާ ޕްލޭންތައް ހިތްއެދޭ ގޮތަށް ނުނިމި ހިނގައިދާނެ އެވެ. އެހެނީ، އަޅުގަނޑުމެން އުޅެމުން މިދާ ދުނިޔޭގައި ކަންތައްތައް...

November 26, 2017 3
ސްކޫލު ގައިޑް - ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ދުލުން

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ސްކޫލްތަކުގައި ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނޫނެވެ. ދަރިވަރުން ގިނަ ބޮޑެތި ސްކޫލުތަކުގައި ވެސް ކަން އޮތީ މިހެންނެވެ. އެކަމަކު ދަރިވަރުންގެ މި ޝަކުވާތައް ގިނަ...

November 26, 2017
ސްކޫލް ގައިޑް: ކިޔަވަން އިސްކަންދީ، ޝެޑިއުލް ރާވާލާ!

ގްރޭޑް ނުވައެއް ނިންމައި އޯ ލެވެލް އަހަރާ ކުރިމަތިލި ދަރިވަރުންނަށް މަރުހަބާ އެވެ؛ ދެން އޮތީ ތައުލީމީ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އަހަރެވެ. މުޅި ދިރިއުޅުމުގެ މިސްރާބު އަމާޒުވާނީ، މި...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 60
އެންމެ ހަގު "ހާފިޒު"، ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

ގުރުއާން ކިޔަވާކަށް އޭނާ "އަލިފުބާ"އެއް ދަހެއް ނުކުރެ އެވެ. ޓީވީން ގުރުއާން ކިޔަވާތަން ބަލައިގެން، އެންމެ ފުރަތަމަ އަޑުދަށުން ކިޔަން ދަސްކުރީ އެވެ. އާޔަތްތަކުގެ މާނަ ވެސް ދަސް ކުރަން...

November 23, 2017
އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިމި، ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފެށިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 5
އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ

އަމީނިއްޔާގެ އާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަންނަ މަހު ނިމޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 43
ފޮތްތަކާ އެކު އަންނަ އަހަރު ޓެބްލެޓް ވެސް ބޭނުންކުރާނެ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރު ދަރިވަރުން ފޮތްތަކާއި ޓެބްލެޓް ވެސް ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 5
ލިޓްރެސީއާ ހިސާބު މާއްދާގެ ގައުމީ ޕްލޭން ނެރެފި

ލިޓްރެސީއާ ހިސާބު އިލްމުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން ގައުމީ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްލޭނެއް މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 31
ހުރިހާ ސްކޫލެއް އަންނަ އަހަރު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލުތަކެއް އަންނަ އަހަރު ޑިޖިޓަލައިޒް ކުރާނެ ކަމަށާއި އޭރުން ފޮތް ދަބަހުގެ ބަދަލުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންދާނީ ޓެބްލެޓް ކޮމްޕިއުޓަރު ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދުު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 8
ޣިޔާސުއްދީންގައި ޒަމާނީ ތިން ވަސީލަތެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ރަނގަޅުކޮށް ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން ތިން ކަމެއް މިއަދު މުޅިން އަލަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 10
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓް އާއްމުކޮށް އެ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ...