14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 8
މިއަހަރު އަލަށް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރީ 10 ސްކޫލް

މި އަހަރު އަލަށް އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ 10 ސްކޫލެއްގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 18
އާ ކަންތައްތަކާ އެކު ތައުލީމީ އާ އަހަރު ފަށައިފި

ދޮޅު މަހަށް ވުރެ ދިގު ބޮޑު ޗުއްޓީއަށް ފަހު، 73،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު މިއަދު ތައުލީމީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން މުޅި ރާއްޖޭގައި މި ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ވެސް މިއަދު ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ. ތާރީހީ އެ ހޭދައާ އެކު، އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 23
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ

ސްކޫލުތަކުގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 10, 2019 25
ގިނަ ސްކޫލްތަކެއް އެއް ދަންފަޅި އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތަދުވަހު ފަށާއިރު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލުގައި އެއް ދަންފަޅި އަށް ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ދަރިވަރުންނަކީ މަކުނުންތަކެއް ކަމަށް ބުނި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ އެލެމެންޓްރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ރާމާމަކުނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ޓީޗަރަކު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 42
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް 3 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް އެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

December 31, 2018 10
ހައިއެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ކިޔެވޭނެ

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ރާއްޖެއިން ދެ ވަނަ ލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް ދެމުން އަންނަ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުގައި އޯއީސީޑީ ގައުމުތަކުން ވެސް ކިޔެވޭ ގޮތަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 38
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ނާސްތާ ދޭން ފަށާނީ ދެވަނަ ޓާމްގައި

އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 18
ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާ އެކު ސްކޫލްތަކުގެ ހެނދުނު ދަންފަޅީގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ނާސްތާ ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބައެއް ސްކޫލްތަކުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 63
ނާސްތާ އަށް ދޮންކެޔޮ ދޭން ވައުދެއް ނުވޭ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ ދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މެނޫތައް ހާމަކުރުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށް ވީ ދޮންކޭލާއި ކިރު ދޭން...

December 20, 2018 198
ނާސްތާއަށް 10 މެނޫއެއް، ފުރަތަމަ 25 ސްކޫލެއްގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އާ އަހަރާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ އެކަން ފަށާނީ 25 ސްކޫލުގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 73
ވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދަރިވަރު ނުނެރެން އަންގައިފި

ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ދަރިވަރުން ނުނެރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 16
ސްކޫލް ގައިޑް: ސެލޯފޭން ދޫކޮށްލަމާ!

ޕްލާސްޓިކަކީ ކިހާ ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމާއި ޕްލާސްޓިކާ މެދު އަމަލުކުރަންވީ ކިހިނެއްކަން ގިނަ ދަރިވަރުންނަށާއި ބެލެނިވެރިންނަށް މިހާރު އެނގޭނެ އެވެ. ފޮތްތަކުގެ ބޭރުގައި ތިޔަ ލައްވާ ސެލޯފޭނަކީ ވެސް ޕްލާސްޓިކް ކުންޏަށް ވެގެންދާ އެއްޗެއްކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

December 02, 2018 2
ސްކޫލް ގައިޑް: އިންޓަވަލަށް ގެންދާނީ ކޯއްޗެއް؟

ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންދާނެ ރީތި ލަންޗް ބޮކްސްއެއް ފެނިއްޖެ ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވިއްޔާ މަސައްކަތުގެ އެއް ބައި ތިޔަ ފުރިހަމަވީ އެވެ. ދެން އޮތީ އެއަށް ލާނީ ކޮން ކަހަލަ ކާއެއްޗެއްސެއްކަން...

December 02, 2018 1
ސްކޫލް ގައިޑް: މި ތިން ކަމަށް ފަރުވާ ބަހައްޓާ!

ތައުލީމީ އާ އަހަރެއް ފެށިގެން އަންނަ ދުވަސްކޮޅަކީ އެންމެންނަށް ވެސް އުފާވެރި ވަގުތެކެވެ. އެކަމަކު، ބޮޑު ޗުއްޓީގެ ލުއި ދުވަސްތައް ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ހާސްކަމަކާ ވެސް އެކުގަ އެވެ....

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
އިންޑިއާގައި ހޯމްވޯކާއި ބަރު ފޮތްދަބަސް މަނާ

ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަން އަމުރުކޮށް، ދަބަހުގެ ބަރުދަން ކަނޑައެޅުމާއި މާއްދާތަކާއި ފިލާވަޅުތައް ރޭވުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގަވާއިދު ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ބޮޑު ޗުއްޓީ އަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ނިންމައި ދޮޅު މަސް ދުވަހުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 154
ހިލޭ ދޮންކޭލާއި ކިރު: އެކަން ކުރާނީ ކިހިނެއް؟

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފަށާނީ، ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް، މުޅިން އާ ކަމަކާ އކެު އެވެ؛ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 8
ލިއުޝާގެ މަސައްކަތުން އުފެދުނު ހުނަރުވެރި ކުދިންތައް

އަމީރު އަހުމަދު ސްކޫލްގައި އެލްކޭޖީއަށް ކިޔަވަމުން އަންނަ ދިވެހި 32 ކުދިންގެ ފަރާތުން ފެނުނު އާދަޔާ ހިލާފު ކަމަކީ މިއީ އެވެ؛ "ގައުމީ ސަލާމް"، "އޯ ވަޒަން"، "ދިވެހި ބިން" ފަދަ ދިވެހި މަޝްހޫރު ރާގުތައް ކުޅެލާ އިރު، ދިވެހިންގެ ގައިން ހީބި ނަގާވަރުވެ އެވެ. އެހާ ވެސް ފުރިހަމަ އެވެ. އުމުރުން އެންމެ ފަސް އަހަރާއި ހަ އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން އެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 35
ރިނބުދޫ ދަރިވަރުންނަށް ކިރާއި ބިހާއި ދޮންކެޔޮ ހިލޭ

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުން އެ ރަށު ސްކޫލުގެ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއެއްގެ ގޮތުގައި ކިރާއި ދޮންކޭލާއި ބިސް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 1
ކޮޕިއަ ޕްލަސްގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދަރިވަރުންނަށް

ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮޕިއަ ޕްލަސް އިން ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
ދަރިވަރުންގެ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ

ރާއްޖޭގައި ދަރިވަރުންނާއި ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ ކަމަށް، ރާއްޖޭގައި އަލަށް ހުޅުވާ ފިންލަންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 15
ފެންބޮޑުވުމުން ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ބަންދު

ރެއިން ފެށިގެން މާލެ އަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ ސްކޫލަށް އައުމުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވަމުންދާތީ ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން މިއަދު ބަންދުކޮށްފިި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 36
ދަރިވަރުން ބެހި ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް އެކަކަށް އަލަށް ވެއްދި ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް ބަހާލިގޮތުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 6
ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާތައް ހައްލު ކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަންކަން ހައްލު...

September 14, 2018 5
މީމިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހްކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރޭ އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ.