10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 20
ރައުދާގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން ފުލުހުންނަށް އަމުރުކޮށްފި

ބަނގްލާދޭޝްގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ރަނގަޅަށް ކުރި އަށް ގެންދަން އެ ގައުމުގެ ރާޖްޝާހީ މެޓްރޯޕޮލިޓަން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން މިއަދު ފުލުހުންނަށް އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 85
ލޯބިވެރިޔާދެކެ ރުޅިއައިސްގެން ރައުދާގެ ފޯނުން މެސެޖްކުރި

ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ފޯނުން، ލޯބިވެރިޔާ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ކޮށްފައި ހުރި މެސެޖްތަކެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 30
ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުރި ކޮލެޖްގެ ހޮސްޓެލްގައި މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާ މަރާލީ ކަމަށް ވެސް ބަލައިގެން ކަމަށާއި އޭނާ ދަންޖެހުނީ ކަމަށް ނުބަލަން 50 ޕަސެންޓް ޗާންސް އެބަ އޮތް ކަމަށް ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017
ރައުދާ މަރާލީތޯ ބަލަންޖެހޭ: ބަންގާޅުގެ ކުރީގެ ރައީސް

ބަންގްލާދޭޝްގެ އިސްލާމީ ބޭންކް މެޑިކަލް ކޮލެޖްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދަން ފުރިހަމަ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ރައީސް ހުސައިން މުހައްމަދު އިރުޝާދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
ރައުދާގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާން ހުރި: އާއިލާ

ބަންގްލާދޭޝްގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އައި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް މަރުވީ "ދަންޖެހިގެން" ކަމަށް އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓުން ދެއްކިއަސް އެ ރިޕޯޓް ގަބޫލުކުރަން އާއިލާ އިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2017 7
އޮޓޮޕްސީއަށް ފަހު ރައުދާގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލައިފި

ބަންގްލާދޭޝްގައި ކިޔަވަން ހުއްޓާ މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު މަރުވި، ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ވަޅުލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017
ރައުދާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ނުހަދަން އާއިލާއިން އެދޭ: ޕޮލިސް

ބަންގްލާދޭޝްގައި ބުދަ ދުވަހު މަރުވި ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފްގެ ޕޯސްޓް މޯޓަމް ނުހަދައި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ހަވާލުކުރުމަށް އާއިލާއިން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރާޖްޝާހީ މެޓްރޮޕޮލިޓަން ޕޮލިސްގެ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރު އާމިރް ޒަފަރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 15
ރައުދާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ކައިރިން އެބަ ބަލަން: ޕޮލިސް

ދިވެހި މޮޑެލް، ރައުދާ އާތިފް "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި މައްސަލަ ކައިރިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިވެހި ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 10
ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ ބަންގްލާދޭޝްގައި މަރުވެއްޖެ

ބަނގްލަދޭޝްގައި މެޑިސިން ކިޔަވަމުން އަންނަ ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް، 20، އޭނާގެ ކޮޓަރީގައި "ދަންޖެހި" މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މިކަން ހިނގި ގޮތެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 6
ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު މުވައްޒަފު މަރުވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ޑިސެމްބަރު 30) - ޖަޕާނުގެ އިޝްތިހާރު ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުން ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޔަމަނުގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި 41 މަރު

ސަންއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ޔަމަނުގެ އަދަނުގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 41 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016 6
ހޯދަމުން ދިޔަ ބިދޭސީއަކު ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނިއްޖެ

ޅ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ އެޓްމޮސްފިއާ ކަނިފުށި ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝް މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، އެ އަތޮޅު ފަޅުރަށެއްގައި ދަންޖެހި މަރުވެފައި ހުއްޓާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2016 1
ސިފައިންގެ މީހާގެ މަރު ލަންކާ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ސިފައިންގެ ތެރޭން ރިޓަޔާކޮށްފައިވާ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016
ބާލިން އެއާޕޯޓުގައި ބޮންގޮއްވަން އުޅުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ބާލިން (އޮކްޓޯބަރު 13) - ބާލިން އެއާޕޯޓުގައި ބޮން ގޮއްވަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސީރިއާގެ ރެފިއުޖީ ލެއިޕްޒިގު ޖަލެއްގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 9
ނަޖީބުގެ ގާތިލް މުއްރަތު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެފި

ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ނަޖީބުގެ ގާތިލް އަހުމަދު މުއްރަތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވާން މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 1
ބަންގާޅު ކެފޭގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދިނީ ޔުނިވާސިޓީ ގްރެޖުއޭޓުން

ޑާކާ (ޖުލައި 6) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެފޭގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ފަސް މީހުންނަކީ ވެސް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ޒުވާން ކުދިންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 18 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކާއި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ އިސް މީހެއްގެ ދަރިއަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016
ޖޯޑަން ސިފައިން މަރާލީ އައިއެސް އިން ކަމަށް ބުނެފި

އައްމާން (ޖޫން 27) - ސީރިއާގެ ސަރަހައްދީ ރޮނގާ ކައިރިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ޓްރަކް ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްދީ ޖޯޑަން ސިފައިންގެ ހަ މީހުން މަރާލީ އިސްލީމް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.