22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
ހަމަލާދިންކަމަށް ބެލެވެނީ ތައުހީދު ޖަމާއަތުން: ސަރުކާރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 22) - ސްރީ ލަންކާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ އެ ގައުމުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ ނޭޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އިން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާން ރަޖީތާ ސެނެރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 29
ސިނަމަން ހޮޓަލުގައި ބޮންގޮއްވީ ބުފޭގެ ކިޔޫގައި ހުރެފައި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 21) - ސްރީ ލަންކާގެ ސިނަމަން ގްރޭންޑުގައި ޖާނުން ފިދާވެގެން ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން މީހާ ހުރީ އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްގޮތަށް ނާސްތާގެ ބުފޭގެ ކިޔޫގައި ހަމަޖެހިލައިގެން ކަމަށް ހޮޓަލުގެ މެނޭޖަރު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ކެންޑިޑޭޓަކު މަރާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 23) - ޕާކިސްތާނުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު، ޖާނުން ފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި މަރާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018 1
ކެމްޕޭން އެއްވުމެއްގައި ބޮން ގޮއްވައި 130 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖުލައި 14) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ކުރިއަށް ދިޔަ ކެމްޕޭން އެއްވުމަކަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 130 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
ކާބުލްގެ ވޯޓު ރަޖިސްޓްރީކުރާ ތަނަކަށް ހަމަލާދީ 31މަރު

ކާބުލް (އެޕްރީލް 22) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ވޯޓު ރަޖިސްޓްރީ މަރުކަޒަކަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 31 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 2
ކާބުލްގެ ޒިޔާރަތަކަށް ބޮމުގެ ހަމަލާދީ ގިނަ ބަޔަކު މަރާލައިފި

ކާބުލް (މާޗް 21) - އަަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ހުންނަ ޒިޔާރަތާ ކައިރީގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 29 މީހުން މަރުވެ 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 3
ސައުދީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ގޮއްވާލަން އައިއެސްއިން އުޅެފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީ ގޮއްވާލަން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސަލާމަތީ އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 17
އަމިއްލައަށް މީހުން މަރުވާ ހަބަރު ފެތުރުމުގައި ސަމާލުވޭ

އަމިއްލައަށް މަރުވާ މައްސަލަތަކުގެ ހަބަރުތަކުގެ ތަފުސީލް ޝާއިއުކުރުމުން އެފަދަ ކަންކަންކުރުމަށް އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރު ލިބި، އެކަންކަން ކުރުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭކަން ހާމަވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓަކަށް ހަމަލާދީ ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ފެބްރުއަރީ 21) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ކޯޓަކަށް މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ހަތަރު މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 6
ސޫފީން އަޅުކަންކުރާ ތަނަކަށް ދިން ހަމަލާގައި 72 މަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 17) - ޕާކިސްތާނުގެ ދެކުނުގައި ސޫފީން އަޅުކަންކުރާ މިސްކިތަކަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 72 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 1
އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހަމަލާދީ 20 މަރު

ކާބުލް (ފެބްރުއަރީ 7) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބޭރުގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 20 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޔަމަނުގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާގައި 41 މަރު

ސަންއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - ޔަމަނުގެ އަދަނުގައި މިއަދު ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި ސިފައިންގެ 41 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 4
ކާބުލްގެ މިސްކިތަށް ފިދާވެގެންދިން ހަމަލާގައި 27 މަރު

ކާބުލް (ނޮވެމްބަރު 21) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޝިއައީ މުސްލިމުންގެ މިސްކިތަކަށް ޖާނުން ފިދާވެގެން މިއަދު ދިން ހަމަލާގައި މަދުވެގެން 27 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016
ސީރިއާގެ ކައިވެނި ޕާޓީއަކަށް ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާދީފި

ދިމިޝްގު (އޮކްޓޯބަރު 4) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ހަސަކާހުގައި ކައިވެނި ޕާޓީއެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްދީ 22 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 1
ޕާކިސްތާނު މިސްކިތަކަށް ހަމަލާދީ 23 މީހުން މަރާލައިފި

ޕިޝާވަރު (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ޕާކިސްތާނުގެ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޕިޝާވަރުގެ މިސްކިތަކަށް ޖާނުންފިދާވެގެން ދިން ހަމަލާއެއްގައި 23 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 1
ޕާކިސްތާނުގެ ކޯޓެއްގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީ 12 މަރު

ކަރާޗީ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ޕާކިސްތާނުގެ އުތުރުގެ މަދާންގެ ކޯޓެއްގައި ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 12 މީހުން މަރުވެ 50 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
އަފްޣާނިސްތާނުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަރާލީ އައިއެސް އިން

ކާބުލް (ޖުލައި 24) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި ބޭއްވި ހިނގާލުމަކަށް ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާދީ 80 މީހުން މަރާލީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2016 1
ބަންގާޅު ކެފޭގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާ ދިނީ ޔުނިވާސިޓީ ގްރެޖުއޭޓުން

ޑާކާ (ޖުލައި 6) - ބަންގްލަދޭޝްގެ ކެފޭގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިން ފަސް މީހުންނަކީ ވެސް އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ގްރެޖުއޭޓްވެފައިވާ ޒުވާން ކުދިންކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 18 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކާއި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ އިސް މީހެއްގެ ދަރިއަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016
ތުރުކީ އެއާޕޯޓަށް ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސްގެ ބޮޑެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 1) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ އަތާތުރްކް އެއާޕޯޓަށް ދިން ހަމަލާ ރޭވުމުގައި އިސްކޮށް ހުރީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އިސް ޓެރަރިސްޓެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 40 އޮފިސަރުން މަރު

ކާބުލް (ޖޫން 30) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ބޭރުން ފުލުހުންގެ ފައުޖަކަށް ދިން ޖާނުންފިދާވުމުގެ ހަމަލާއެއްގައި 40 އޮފިސަރުން މަރާލައިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.